Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 10/07 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe.

Data podpisania: 2007/01/08

Data wejścia w życie: 2007/01/08ZARZĄDZENIE Nr 10/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 8 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe. 

        Na podstawie art. 30 ust.1 oraz ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 25 ust. 1 oraz art.23 ust.1 pkt 7a w związku z art.4 pkt 9b1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169. poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708) zarządzam, co następuje:


    § 1. W Zarządzeniu Nr 647/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umowa może zostać zawarta pod warunkiem zawieszającym poddania się przez przyszłego dzierżawcę egzekucji z aktu notarialnego, co do obowiązku wydania gruntu w terminie oznaczonym przez wydzierżawiającego”,
2) w § 7 ust.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) niepełnosprawną z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnoprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnoprawności z kodu R lub N), które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym”,
3) dotychczasowy §11 rozpoczynający się od wyrazów „stawki opłat…” otrzymuje oznaczenie §12 oraz brzmienie:
„12.1. Stawki opłat, o których mowa w §11, mogą ulegać podwyższeniu nie częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.
2. W treści podpisywanych umów należy umieścić klauzulę, że znana jest przyszłemu dzierżawcy treść przepisów w sprawie zasad gospodarowania gruntami pod garaże tymczasowe.
3. W przypadku wyłaniania dzierżawcy terenu w trybie przetargowym stawki opłat, o których mowa w §11pkt 1, stanowią stawki wywoławcze do przetargu.
4. Z opłat, o których mowa w §11 zwolnione są osoby niepełnosprawne z obniżoną sprawnością ruchową (o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N, lekkim stopniu niepełnosprawności z kodu R lub N), które z tytułu swej niepełnosprawności posiadają zaświadczenie o konieczności posługiwania się pojazdem mechanicznym wydane przez komórkę ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miasta Szczecin, z zastrzeżeniem ust.5. Pojazd musi być zarejestrowany na osobę niepełnosprawną lub jej współmałżonka lub jednego z rodziców, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Zwolnienie nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które weszły w prawa dzierżawy w drodze przetargu”,
4) dotychczasowe §12 - §14 otrzymują oznaczenie odpowiednio §13 - §15. 

    § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 647/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy i własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia na okres do 3 lat pod garaże tymczasowe pozostają bez zmian. 

    § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych i Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Obsługi Gospodarczej. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/01/10, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/01/10 10:24:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:24:43 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:20:05 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:19:41 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:19:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/01/10 10:09:02 modyfikacja wartości
MNiew 2007/01/10 09:52:06 modyfikacja wartości
MNiew 2007/01/10 09:43:24 nowa pozycja