Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 161/07 w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2007/04/02

Data wejścia w życie: 2007/04/02


ZARZĄDZENIE Nr 161/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 kwietnia 2007 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin

    Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. r 261, poz. poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708,
Nr 220, poz. 1600 i Nr 220 poz. 1601) oraz § 4 Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie prywatyzacji gminnych lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (Dz.Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 18, poz. 342, Nr 90, poz. 1777, z 2005 r. Nr 71, poz. 1531, z 2006 r. Nr 12, poz. 250, Nr 14, poz. 264, Nr 64, poz. 1170 i Nr 106, poz. 2005) zarządzam co następuje:

§1. 1. Ustala się tryb postępowania przy przygotowywaniu dokumentacji do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się tryb postępowania przy przygotowywaniu dokumentacji do sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność gminy Miasto Szczecin, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Wprowadza się:
a) wzór wniosku o sprzedaż lokalu mieszkalnego - jako załącznik nr 3,
b) wzór wniosku o sprzedaż lokalu użytkowego – jako załącznik nr 4,
c) wzór informacji dotyczącej lokalu, o którego nabycie wnioskuje najemca oraz
o budynku, w którym usytuowany jest dany lokal – jako załącznik nr 5,
d) wzór oświadczenia dotyczącego art. 43 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535) – jako załącznik nr 6,
e) wzór oświadczenia w zakresie realizacji §9 ust. 2 oraz §15 uchwały – jako załącznik nr 7,
f) wzór oświadczenia w zakresie realizacji §20 ust. 1 pkt 2) uchwały – jako załącznik nr 8,
g) wzór oświadczenia najemcy w zakresie podjętych uchwał przez wspólnotę mieszkaniową nieruchomości, w której położony jest lokal – jako załącznik nr 9,
h) wzór oświadczenia w zakresie wyłączeń lokalu ze sprzedaży – jako załącznik nr 10.

§2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) zarządcy – należy przez to rozumieć Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.
2) pełnomocniku – należy przez to rozumieć osobę, która dokonuje sprzedaży lokali
w imieniu gminy Miasto Szczecin, na mocy udzielonego w tym zakresie przez Prezydenta Miasta stosownego pełnomocnictwa,
3) reprezentant gminy – należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Prezydenta Miasta Szczecin do podpisywania protokołów uzgodnień w zakresie sprzedaży lokali.

§3. Traci moc Zarządzenie Nr 141/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania Uchwały Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004 r w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży (zm.: Zarządzenie Nr 241/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 17 czerwca 2004 r., Zarządzenie Nr 145/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 18 marca 2005 r. i Zarządzenie Nr 45/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2007 r.).

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się:
a) Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych,
b) Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/04/17, odpowiedzialny/a: Ryszard Tosiek, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/04/19 10:14:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/04/19 10:14:42 modyfikacja wartości
Piotr Gumowski 2007/04/17 14:56:42 nowa pozycja