Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 87/07 w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/02/28

Data wejścia w życie: 2007/02/28


 

ZARZĄDZENIE NR 87/07
Prezydenta Miasta Szczecin
Z dnia 28 lutego 2007 r.

w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin

        Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 18, poz. 1337), § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 57/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1. W celu utrzymania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2000 w Urzędzie Miasta Szczecin ustanawia się nową Politykę Jakości Urzędu Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. W celu realizacji postanowień Polityki Jakości każdy wydział i biuro Urzędu Miasta ustanawia własne cele jakości, które są przedstawione do wiadomości wszystkim pracownikom właściwego wydziału/biura.

§ 3. W celu prezentacji założeń Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin pracownikom oraz interesantom Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miasta do:
1) Przekazania treści Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin do wiadomości podległym pracownikom
2) Umieszczenia treści Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin na ogólnodostępnych tablicach ogłoszeń oraz w pomieszczeniach pracowników Urzędu Miasta
3) Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Informatyki do umieszczenia treści Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin na stronach internetowych Urzędu Miasta.

§ 4. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 85/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie Polityki Jakości Urzędu Miasta Szczecin

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Załączniki:

udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2007/03/12, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/03/12 10:33:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/03/12 10:33:54 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/03/12 10:23:44 nowa pozycja