Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 133/07 w sprawie zasad udzielania bonifikat przy zbywaniu przyległych nieruchomości gruntowych

Data podpisania: 2007/03/20

Data wejścia w życie: 2007/04/05


ZARZĄDZENIE NR 133/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 20 marca 2007 r.

w sprawie zasad udzielania bonifikat przy zbywaniu przyległych nieruchomości gruntowych

    Na podstawie art. 25 ust. 1 w związku z art. 68 ust.1 pkt 8 oraz art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175 , poz. 1459, Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz.1600), art. 4 ust. 3 załącznika nr 1 do Uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata, (zm. Uchwała Nr XLII/532/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 1998 r., Uchwała Nr X/397/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 1999 r., Uchwała Nr XV/465/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 r., Uchwała Nr XIX/580/2000 z dnia 10 stycznia 2000 r., Uchwała Nr XII/243/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 2003 r., Uchwała Nr XX/355/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r., Uchwała Nr XXXIII/632/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 7 lutego 2005 r., Uchwała Nr XXXVII/696/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005, Uchwała Nr L/955/06 Rady Miasta Szczecin z dnia
6 lutego 2006 r.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zbycie przyległych nieruchomości gruntowych, o których mowa w art. 209 a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, ze zm.) następuje w formie sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste
z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu.

§ 2.1. Przy realizacji roszczeń, o których mowa w § 1 udziela się bonifikat:
1) w wysokości do 99% od ceny sprzedaży – gdy z roszczeniem występują właściciele lokali mieszkalnych,
2) w wysokości do 95% od ceny sprzedaży – gdy z roszczeniem występują właściciele lokali użytkowych,
3) w wysokości do 99 % od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz do 50 % od opłat rocznych – gdy z roszczeniem występują właściciele lokali mieszkalnych,
4) w wysokości do 95 % od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste oraz do 25 % od opłat rocznych – gdy z roszczeniem występują właściciele lokali użytkowych.
2. Wysokość stawek procentowych pierwszej opłaty oraz opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przyległej nieruchomości gruntowej, będąca podstawą naliczenia bonifikat ustalona będzie zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, ze zm.).
3. Bonifikata obowiązuje w stosunku do wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2007 r.
4. Ostateczna wysokość bonifikaty, w granicach określonych w ust. 1, ustalana będzie każdorazowo dla poszczególnej nieruchomości, przy uwzględnieniu: kosztów związanych
z przygotowaniem nieruchomości do zbycia (kosztów podziału, wyceny), powierzchni nieruchomości, jej ceny oraz liczby mieszkańców w danej wspólnocie mieszkaniowej.

§ 3. Do spraw wszczętych, a nie zakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 987/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy zbywaniu przyległych nieruchomości gruntowych.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/03/20, odpowiedzialny/a: Ryszard Tosiek, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/04/05 11:06:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/04/05 11:06:03 nowa pozycja