Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 394/07 w sprawie Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2007/07/13

Data wejścia w życie: 2007/07/13


ZARZĄDZENIE NR 394/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 lipca 2007 r.

w sprawie Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Szczecin.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 94 pkt 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589) oraz w związku z art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) i § 69 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 329/07 z dnia 15 czerwca 2007 r.) zarządzam, co następuje:§ 1. Ustalam Regulamin dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecin.

§ 3. Tracą moc:
1) zarządzenie Nr 525/03 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 29 września 2003 r. w sprawie ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Szczecinie na podstawie umowy o pracę (zm. zarządzenie Nr 416/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 września 2004 r.),

2) zarządzenie Nr 504/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia trybu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych (zm. zarządzenie Nr 39/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 2005 r., zarządzenie Nr 156/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 marca 2005 r., zarządzenie Nr 506/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 września 2005 r., zarządzenie Nr 29/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 stycznia 2006 r., zarządzenie Nr 310/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 czerwca 2006 r.)

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
zarządzenia Nr 394/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 lipca 2007 r.

REGULAMIN DOKONYWANIA OCEN KWALIFIKACYJNYCH

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH

URZĘDU MIASTA SZCZECINRozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym, zwanym dalej „ocenami” podlegają pracownicy samorządowi zatrudnieni w Urzędzie Miasta Szczecin na stanowiskach urzędniczych.
2. Ocen nie przeprowadza się w stosunku do pracowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych w Urzędzie Miasta Szczecin krócej niż 6 miesięcy.
3. Zasady dokonywania ocen określa art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”.
4. Sposób i tryb dokonywania ocen określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361), zwane dalej „ rozporządzeniem”.
5. Stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn. zm.).

§ 2. 1. Oceny służą kompleksowej ocenie wyników pracy pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1, pod kątem realizacji wytyczonych celów, określenia przydatności zawodowej na danym stanowisku oraz możliwości rozwojowych pracownika.
2. Celem ocen jest ułatwienie planowania rozwoju pracownika, podejmowania decyzji w zakresie przeszeregowań pracowników, tworzenia kierowniczej kadry rezerwowej oraz usprawnienie funkcjonowania systemu motywacyjnego.

§ 3. 1. Oceny przeprowadza się z częstotliwością raz na rok za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Pierwszą ocenę przeprowadza się do dnia 10 października 2007 r. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r.
3. W przypadku braku możliwości dokonania oceny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę, ocenę przeprowadza się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 6 miesięcy.

§ 4. 1. Oceny dokonuje bezpośredni przełożony ocenianego pracownika, o którym mowa w § 1 ust. 1, zajmujący stanowisko kierownicze, zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1 ust. 5.
2. Bezpośredni przełożony, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „oceniającym” dokonuje oceny przy zachowaniu zasady jawności w stosunku do ocenianego pracownika, o którym mowa w § 1 ust. 1, zwanego dalej „ocenianym”.
3. Oceniający zobowiązany jest z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem poinformować ocenianego o terminie:
1) omówienia sposobu realizacji obowiązków,
2) przeprowadzenia rozmowy z ocenianym.
4. Oceniający ponosi odpowiedzialność służbową za prawidłowe przeprowadzenie oceny, w tym w szczególności za prawidłowe przygotowanie się do dokonania oceny, właściwy wybór kryteriów oceny, zachowanie terminów i formy wymaganej przez obowiązujące przepisy dla poszczególnych etapów dokonywania oceny.
5. Oceniany ponosi odpowiedzialność służbową za nie podjęcie współpracy z oceniającym umożliwiającej przeprowadzenie oceny.

§ 5. Etapy dokonywania oceny:
1) omówienie z ocenianym sposobu realizacji obowiązków na stanowisku i wybór kryteriów oceny,
2) wyznaczenie terminu sporządzenia oceny na piśmie (miesiąc i rok),
3) wpisanie wybranych kryteriów i terminu oceny do arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego (cześć A i B), stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwanego dalej „arkuszem”,
4) zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta wybranych kryteriów oceny wpisanych do arkusza,
5) przekazanie ocenianemu kopii arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny,
6) przeprowadzenie rozmowy z ocenianym,
7) sporządzenie oceny na piśmie (wypełnienie części C i D arkusza),
8) przekazanie kopii arkusza ocenianemu i pouczenie o przysługującym odwołaniu,
9) wniesienie odwołania od oceny do Prezydenta Miasta lub Sekretarza Miasta,
10) włączenie arkusza do akt osobowych ocenianego.

Rozdział 2
Omówienie z ocenianym sposobu realizacji obowiązków i wybór kryteriów oceny

§ 6. 1. Z czynności omówienia z ocenianym sposobu realizacji obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i 16 ustawy, oceniający sporządza notatkę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej „regulaminem”.
2. Notatkę podpisuje oceniający i oceniany.

§ 7. 1. Oceniający wybiera 5 kryteriów oceny najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez ocenianego z wykazu kryteriów oceny - kryteria do wyboru, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Niezależnie od wybranych kryteriów oceny z wykazu, o którym mowa w ust. 1, oceniający może dodatkowo ustalić jedno kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia i dokonać opisu tego kryterium, jeżeli uzna to za niezbędne z uwagi na specyfikę pracy na stanowisku pracy.
3. W razie zmiany na stanowisku oceniającego w trakcie okresu, w którym oceniany podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów.

§ 8. W stosunku do nowozatrudnionych pracowników czynności, o których mowa w § 6 i 7 oceniający dokonuje nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych.

§ 9. W razie przeprowadzania kolejnej oceny, oceniający dokonuje czynności, o których mowa w § 6 i 7 nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny.

Rozdział 3
Wyznaczenie terminu sporządzenia oceny na piśmie.

§ 10. Oceniający wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok.

§ 11. 1. Oceniający może zmienić termin sporządzenia oceny na piśmie w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia.
2. Oceniający niezwłocznie powiadamia ocenianego pisemnie o nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 12. W stosunku do nowozatrudnionych pracowników oceniający wyznacza termin, o którym mowa w § 10, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia na stanowiskach urzędniczych

§ 13. W razie przeprowadzania kolejnej oceny, oceniający wyznacza termin, o którym mowa w § 10, nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny.

Rozdział 4
Zatwierdzenie wybranych kryteriów oceny

§ 14. Oceniający niezwłocznie po wpisaniu wybranych kryteriów i terminu oceny do arkusza (część A i B), przekazuje go Prezydentowi Miasta lub Sekretarzowi Miasta w celu zatwierdzenia kryteriów oceny.

§ 15. Prezydent Miasta zatwierdza kryteria oceny w stosunku do:
1) Zastępców Prezydenta Miasta,
2) Sekretarza Miasta,
3) Skarbnika Miasta.

§ 16. Sekretarz Miasta zatwierdza kryteria oceny w stosunku do pozostałych pracowników, o których mowa w § 1.

§ 17. Oceniający niezwłocznie po dokonaniu czynności, o których mowa w § 15 i 16, przekazuje ocenianemu kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.

Rozdział 5
Rozmowa z ocenianym

§ 18. 1. Oceniający przeprowadza rozmowę z ocenianym, zwaną dalej „rozmową”, nie wcześniej niż na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, z uwzględnieniem § 4 ust. 3 pkt 2.
2. Rozmowa powinna być przeprowadzona w formie dialogu, podczas którego oceniający i oceniany omawiają w sposób szczegółowy wykonywanie przez ocenianego jego obowiązków, w okresie w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnienie przez niego ustalonych kryteriów oceny.
3. W trakcie rozmowy oceniający powinien unikać:
1) poddawania ocenie, krytyce osobowości ocenianego,
2) porównywania ocenianego do innych osób w urzędzie,
3) opierania się w swych sądach na zasłyszanych opiniach, na poprzednich ocenach i zdaniu innych osób,
4) konfliktu z ocenianym na temat oceny jego pracy.
4. Z rozmowy oceniający sporządza notatkę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu.
5. Notatkę podpisuje oceniający i oceniany.

Rozdział 6
Sporządzenie oceny na piśmie

§ 19. Sporządzenie oceny na piśmie - wypełnienie przez oceniającego części C i D arkusza - polega na dokonaniu czynności określonych w § 7 rozporządzenia.

§ 20. 1. Niezwłocznie po dokonaniu czynności, o której mowa w § 19, oceniający doręcza ocenianemu ocenę (kopię arkusza) i poucza o przysługującym prawie oraz terminie złożenia odwołania.
2. Pouczenia, o którym mowa w ust. 1, oceniający dokonuje w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu.

Rozdział 7
Wniesienie odwołania

§ 21. 1. Oceniany może wnieść odwołanie od oceny w terminie, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy.
2. Oceniani, o których mowa w § 15, wnoszą odwołania od oceny do Prezydenta Miasta.
3. Oceniani, o których mowa w § 16, wnoszą odwołania od oceny do Sekretarza Miasta.

§ 22. 1. Prezydent Miasta lub Sekretarz Miasta zajmuje stanowisko w ciągu 14 dni od dnia wniesienia odwołania przez ocenianego.
2. Zajmując stanowisko Prezydent Miasta lub Sekretarz Miasta:
1) zmienia ocenę, jeżeli argumenty przedstawione przez ocenianego w odwołaniu uzna za zasadne,
2) utrzymuje ocenę, jeżeli argumenty przedstawione przez ocenianego w odwołaniu uzna za bezprzedmiotowe.

Rozdział 8
Włączenie arkusza do akt osobowych ocenianego

§ 23. Oceniający niezwłocznie przekazuje Wydziałowi Organizacyjnemu celem włączenia do akt osobowych ocenianego:
1) arkusz ,
2) notatkę, o której mowa w § 6 ust. 1,
3) kopię pisma, o którym mowa w § 11 ust. 2,
4) notatkę, o której mowa w § 18 ust. 4,
5) pouczenie, o którym mowa w § 20 ust. 2.


§ 24. Włączeniu do akt osobowych ocenianego podlega również stanowisko, o którym mowa w § 22.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/07/24, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/11/20 11:06:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/11/20 11:06:19 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/11/20 10:02:26 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/11/20 09:54:12 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/11/20 09:51:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/09/10 11:49:11 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/08/30 15:11:49 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/08/30 15:01:50 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2007/07/24 11:04:12 nowa pozycja