Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 662/07 w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert

Data podpisania: 2007/12/28

Data wejścia w życie: 2007/12/28


ZARZĄDZENIE NR 662/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 grudnia 2007 r.

w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), § 7 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r., Zarządzenie nr 622/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2007 r. ) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94 poz. 651) i art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 186, poz. 1380, Nr 249, poz. 1831, Nr 251, poz. 1844, z 2007 r. Nr 35, poz. 219, Nr 36, poz. 226, Nr 48 poz. 320, Nr 120, poz. 818, Nr 209, poz. 1519) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam zasady zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert w brzmieniu stanowiącym Załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam dyrektorom wydziałów i kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 123/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu. 

Załącznik
do ZARZĄDZENIA NR 662/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 grudnia 2007 roku

ZASADY ZLECANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIASTO SZCZECIN
W TRYBIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawie o PS - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
2) Ustawie o FP - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
3) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Szczecin,
4) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin,
5) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecin,
6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecin,
7) Biurze – należy przez to rozumieć Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,
8) BOI – należy przez to rozumieć Biuro Obsługi Interesantów,
9) Dysponencie – należy przez to rozumieć dysponenta środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez Organizacje,
10) Jednostce organizacyjnej Miasta - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną utworzoną do realizacji zadań Miasta,
11) Organizacjach – należy przez to rozumieć prowadzące działalność pożytku publicznego podmioty wymienione w art. 3 Ustawy oraz podmioty uprawnione z Ustawy o PS tj.:
a) organizacje pozarządowe,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
e) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
12) Oświadczeniu – należy przez to rozumieć Oświadczenie Woli Prezydenta,
13) Konkursie - należy przez to rozumieć Otwarty Konkurs Ofert,
14) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję Opiniującą,
15) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Konsultacyjno – Opiniujący,
16) Radzie Organizacji - należy przez to rozumieć Prezydencką Radę Organizacji Pozarządowych,
17) Walnym Spotkaniu – należy przez to rozumieć Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych,
18) Zasadach – należy przez to rozumieć Zasady zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert.

Dział II
Regulamin przyznawania dotacji dla organizacji

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Dotacje dla Organizacji, przyznawane są przez Prezydenta lub przez upoważnionego Zastępcę Prezydenta, na realizację zadań publicznych w sferze, o której mowa w art. 4 Ustawy.
2. Zakup towarów lub usług na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych może nastąpić wyłącznie od Organizacji prowadzących działalność gospodarczą.

Rozdział 2
Oferta składana z własnej inicjatywy

§ 3. 1. Organizacja może z własnej inicjatywy złożyć w BOI ofertę realizacji zadania publicznego na obowiązującym formularzu (procedura BOP XIV lub BOP XVII).
2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest w BOI oraz w Biurze, a także na miejskiej stronie internetowej. Do oferty złożonej na formularzu nie dołącza się załączników.
3. Rozpatrzenie oferty, o której mowa w ust. 1, odbywa się w oparciu o formularz Karty obiegowej, której wzór określa Załącznik Nr 1 do Zasad.
4. Biuro przekazuje ofertę do Dysponenta, odpowiedzialnego za realizację zadań publicznych Miasta, którego dotyczy oferta.
5. Dysponent opiniuje ofertę dotyczącą realizacji zadania publicznego przez Organizację, biorąc pod uwagę kryteria, o których mowa w art. 12 ust. 2 Ustawy.
6. Dysponent przekazuje zaopiniowaną ofertę Organizacji do Biura w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta podejmuje decyzję w kwestii celowości i możliwości realizacji określonego zadania publicznego, co skutkuje ogłoszeniem bądź nie ogłoszeniem Konkursu.
8. Procedura zostaje zakończona pisemnym poinformowaniem Organizacji przez Biuro o decyzji podjętej przez Prezydenta lub przez upoważnionego Zastępcę Prezydenta.

Rozdział 3
Oferta składana na Konkurs

§ 4. 1. Konkurs ogłasza każdorazowo Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta.
2. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta na każdym etapie Konkursu posiada prawo do jego odwołania bez podawania przyczyn.
3. Ogłoszenie o Konkursie przygotowuje i zamieszcza w imieniu Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta Biuro, w zależności od rodzaju zadania:
1) w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub w dzienniku o zasięgu lokalnym w wersji skróconej,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.um.szczecin.pl w rubryce pn. Otwarte Konkursy Ofert w wersji pełnej,
3) na miejskiej tablicy ogłoszeń Urzędu w wersji pełnej.
4. Wzór ogłoszenia, które składa się z części A (jawnej), zawierającej wymogi ustawowe oraz części B (niejawnej), zawierającej skład Komisji, w wersji skróconej i pełnej określa Załącznik Nr 2 oraz Nr 3 do Zasad.
5. Dysponent zobowiązany jest określić, czy dopuszczalne jest składanie ofert na wybrane części zadania, będące przedmiotem Konkursu.
6. Każdy z ogłaszanych Konkursów otrzymuje w danym roku budżetowym kolejny numer, który składa się z czterech elementów – symbolu Biura, symbolu pracownika Biura odpowiedzialnego za Konkurs, roku w którym będzie realizowane zadanie, oraz kolejnego numeru np. BOP/AD/2007/010.
7. Ogłoszenie o Konkursie na określone zadanie publiczne przygotowuje Biuro na wniosek i w oparciu o dokumentację przygotowaną przez Dysponenta.
8. Organizacja składa w BOI ofertę realizacji zadania publicznego na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (procedura BOP XV lub BOP XVIII).
9. Formularz oferty, o którym mowa w ust. 8, dostępny jest w BOI oraz w Biurze, a także na miejskiej stronie internetowej.
10. Do dokumentacji składanej na Konkurs należy załączyć Oświadczenie do oferty, którego wzór zawiera Załącznik Nr 4 do Zasad.
11. Organizacje zarejestrowane w prowadzonej przez Biuro ewidencji stowarzyszeń sportowych, są zwolnione z obowiązku przedkładania załącznika do oferty w postaci aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
12. Oferta dla swej ważności musi być dostarczona do BOI, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o Konkursie, w kopercie opatrzonej nazwą Organizacji oraz numerem Konkursu.
13. Oferta, o której mowa w ust. 12, jest przekazywana do Biura, które sprawdza oferty pod względem formalnym, a w przypadku braków w dokumentacji wzywa telefonicznie, mailowo lub faxem przedstawicieli Organizacji do niezwłocznego uzupełnienia braków.
14. Organizacje są zobowiązane do uzupełnienia braków w dokumentacji w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o ich wystąpieniu, a nieusunięcie braków w ww. terminie stanowi podstawę do odrzucenia oferty przez Komisję.
15. Biuro przekazuje wszystkie oferty złożone na Konkurs do Komisji, której zadaniem jest merytoryczne zaopiniowanie ofert.
16. Komisja ma obowiązek zebrać się nie później niż w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.
17. W skład Komisji liczącej nie mniej niż 3 osoby oraz nie więcej niż 7 osób mogą wchodzić:
1) Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta w charakterze obserwatora bez prawa głosu,
2) przedstawiciele Dysponenta, wskazani przez Dyrektora wydziału/Kierownika biura,
3) przedstawiciel Biura, wskazany przez Kierownika Biura, pełniący funkcję Sekretarza Komisji,
4) przedstawiciele Rady i Zespołu reprezentujących Organizacje.
18. Do zadań Sekretarza Komisji, o którym mowa w ust. 17 pkt 3 należy przygotowanie dokumentów, związanych z pracą Komisji, o których mowa w ust. 28.
19. Sekretarz Komisji uczestniczy w jej pracach bez prawa głosu.
20. Członkami Komisji, o której mowa w ust. 15, nie mogą być osoby zasiadające we władzach Organizacji ani pozostające z nimi w stosunku dominacji, podległości lub zależności. Oświadczenie członka Komisji Opiniującej, dotyczące ww. kwestii, którego wzór określa Załącznik Nr 5 do Zasad, wypełniane jest przez wszystkich członków na posiedzeniu Komisji.
21. W przypadku wyłączenia Przewodniczącego Komisji na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 20, funkcję Przewodniczącego obejmuje ten z członków Komisji posiadających prawo głosu, który zajmuje najwyższe stanowisko służbowe.
22. Jeżeli wskutek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności Komisja stała się niezdolna do dalszego działania z powodu braku wymaganej liczby 3 członków, Dysponent za pośrednictwem Biura występuje o zmianę składu Komisji określonej w części B ogłoszenia o konkursie do Prezydenta lub upoważnionego Zastępcy Prezydenta.
23. Komisja może zapraszać na swoje posiedzenia osoby z głosem doradczym, w tym między innymi:
1) przedstawicieli Jednostek organizacyjnych Miasta,
2) ekspertów,
którzy są zobowiązani do wypełnienia Oświadczenia, o którym mowa w ust. 20.
24. Członkowie Komisji oraz osoby z głosem doradczym pracują nieodpłatnie.
25. Komisja działa na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez Przewodniczącego.
26. Komisja opiniuje oferty złożone w konkursie w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu Prezydenta.
27. Dla ważności swoich prac Komisja musi obradować w pełnym składzie, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 20.
28. Z prac Komisji sporządza się dokumentację zawierającą:
1) listę obecności,
2) Oświadczenia, których wzór określa Załącznik nr 5 do Zasad,
3) protokół, którego wzór określa Załącznik Nr 6 do Zasad,
4) karty oceny ofert, których wzór określa Załącznik Nr 7 do Zasad,
29. Komisja przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
30. Komisja nie może rekomendować Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta takiego wyboru ofert, który wykraczałby poza budżet wskazany w ogłoszeniu o Konkursie lub poza budżet realny posiadany przez Dysponenta w dniu rozpatrywania ofert, o ile zastrzegł on sobie takie prawo w ogłoszeniu Prezydenta.
31. W sytuacji zadań złożonych, wymagających dla ich realizacji udziału wielu Organizacji, dopuszczalnym jest wybór wielu ofert, które w sposób komplementarny, należyty i efektywny zapewnią realizację zadania publicznego.
32. W przypadku wyboru kilku ofert, których suma przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dotacji, stosownie do posiadanych środków.
33. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez Organizacje, zobowiązane są one do złożenia skorygowanego preliminarza wydatków.
34. Projekt Oświadczenia w sprawie wyboru ofert do realizacji, którego wzór określa Załącznik Nr 8 i Nr 9 do Zasad, przygotowuje Biuro.
35. W przypadku konieczności dokonania zmian w sprawie wyboru ofert do realizacji, Biuro przygotowuje projekt Oświadczenia zmieniającego wcześniej podjęte w oparciu o Załącznik Nr 10 i 11 do Zasad.
36. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia.
37. W sytuacji, gdy na konkurs nie wpłynęła żadna oferta, bądź w odniesieniu do każdej z ofert lub Organizacji zaistniała którakolwiek z przesłanek:
1) wykluczenie Organizacji lub
2) odrzucenie ofert z powodu braków formalnych lub
3) uznanie ofert za nieważne,
Konkurs unieważnia się, a Komisja nie ma podstaw do zarekomendowania Prezydentowi żadnej z ofert do realizacji.
38. Biuro podaje wyniki postępowania do wiadomości publicznej i pisemnie informuje Organizacje uczestniczące w Konkursie o wynikach postępowania.
39. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją, wyłonioną w Konkursie, umowę na realizację zadania publicznego. Organizacja zobowiązana jest wypełnić Oświadczenie (do umowy), stanowiące załącznik do umowy, którego wzór określa Załącznik Nr 12 do Zasad.

Rozdział 4
Aneksowanie zawartych umów

§ 5. 1. Wszelkie zmiany w umowie na realizację zadania publicznego wymagają złożenia przez Organizację Wniosku o aneksowanie umowy, którego wzór określa Załącznik Nr 11 do Zasad.
2. Organizacja składa wniosek do BOI.
3. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w oparciu o Kartę obiegową stanowiącą Załącznik Nr 14 do Zasad.
4. W przypadku umów zawartych na czas dłuższy niż jeden rok, Organizacja zobowiązana jest do złożenia wniosku zgodnie z terminem określonym przez Dysponenta w umowie, jednak nie później niż do 15 listopada każdego roku.
5. W przypadku zmiany kwoty dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego, Biuro przygotowuje Oświadczenie, które po podjęciu decyzji przez Prezydenta lub upoważnionego Zastępcę Prezydenta przekazuje do realizacji Dysponentom, celem zawarcia stosownych aneksów do umów.

Rozdział 5
Sprawozdawczość i kontrola nad realizacją zadań publicznych

§ 6.1 Organizacja jest zobowiązana do złożenia w terminie przewidzianym w umowie na realizację zadania publicznego sprawozdania z jego wykonania do Dysponenta, z którym zawarła umowę na realizację zadania publicznego.
2. W przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem stosuje się przepisy art. 190 w związku z art. 145 i art. 146 Ustawy o FP.
3. Dysponent po złożeniu przez Organizację sprawozdania sprawdza je, a działanie to kończy dokumentem Rozliczenie umowy, którego wzór określa Załącznik Nr 15 do Zasad, zamykającym realizację całości lub części zadania publicznego.
4. Kontrolę i nadzór nad realizacją zadania publicznego przez Organizację sprawuje Dysponent, a szczegółowe zasady ich prowadzenia określa Prezydent w drodze odrębnego Zarządzenia.

Dział IV

Ewaluacja współpracy Miasta i Organizacji

§ 7. 1.Ewaluacja współpracy Miasta i Organizacji dokonywana będzie w oparciu o opracowywany w terminie do 30 maja każdego roku Raport z realizacji współpracy Miasta i Organizacji.
2. Dane do Raportu zbierane są przez Biuro za pośrednictwem właściwych wydziałów i biur Urzędu sprawujących nadzór nad Jednostkami organizacyjnymi Miasta.
3. Biuro w trakcie roku gromadzić będzie dane w oparciu o formularze stanowiące Załącznik Nr 16 i 17 do Zasad.
4. Dysponenci zobowiązani są do corocznego sporządzania sprawozdań w zakresie:
1) dotacji, udzielonych Organizacjom, w oparciu o formularz, którego wzór określa Załącznik Nr 18 do Zasad,
2) pomocy finansowej i pozafinansowej, udzielonej Organizacjom, w formie innej niż dotacja, w oparciu o formularz, którego wzór określa Załącznik Nr 19 do Zasad,
3) umów zawartych z Organizacjami na realizację zadań publicznych - unieważnionych lub zerwanych, w oparciu o formularz, którego wzór określa Załącznik Nr 20 do Zasad.
5. Jednostki organizacyjne Urzędu, sprawujące nadzór nad Jednostkami organizacyjnymi Miasta, zarządzającymi nieruchomościami Gminy Miasto Szczecin, zobowiązane są do corocznego sporządzania sprawozdań w zakresie dotyczącym korzystania z nieruchomości, użytkowanych przez Organizacje, w oparciu o formularz, którego wzór określa Załącznik Nr 21 do Zasad.
6. Wydziały i Biura Urzędu oraz Jednostki organizacyjne Miasta, zobowiązane są do corocznego sporządzania sprawozdań dotyczących współpracy Miasta i Organizacji w oparciu o formularz, którego wzór określa Załącznik Nr 22 do Zasad.
7. Sprawozdania należy składać w terminie do dnia 30 marca każdego roku za rok ubiegły na formularzach, o których mowa w ust. 4 - 6, dostępnych na ścieżce: Wszyscy na ‘Um1\Sys\Home’(W:)\Bop\Sprawozdanie, w sekretariacie Biura oraz umieszczać w wersji elektronicznej na wymienionej ścieżce.

WZORY TYPOWYCH FORMULARZY
ZWIĄZANYCH ZE ZLECANIEM REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH MIASTA ORGANIZACJOM

1. Wzór Karty obiegowej do oferty składanej z inicjatywy wnioskodawcy Załącznik Nr 1
2. Wzór Ogłoszenia Prezydenta Miasta Szczecin wersja skrócona Załącznik Nr 2
3. Wzór Ogłoszenia Prezydenta Miasta Szczecin wersja pełna Załącznik Nr 3
4. Wzór Oświadczenia do oferty Załącznik Nr 4
5. Wzór Oświadczenia członka Komisji Opiniującej Załącznik Nr 5
6. Wzór Protokołu z prac Komisji Opiniującej Załącznik Nr 6
7. Wzór Karty oceny oferty Załącznik Nr 7
8. Wzór Oświadczenia Woli Prezydenta (zadania z art. 4 ust. 1 Ustawy) Załącznik Nr 8
9. Wzór Oświadczenia Woli Prezydenta (zadania z Ustawy o PS) Załącznik Nr 9
10. Wzór Oświadczenia Woli Prezydenta – zmiana (zadania z art. 4 ust. 1 Ustawy) Załącznik Nr 10
11. Wzór Oświadczenia Woli Prezydenta – zmiana (zadania z Ustawy o PS) Załącznik Nr 11
12. Wzór Oświadczenia (do umowy) Załącznik Nr 12
13. Wzór Wniosku o aneksowanie umowy zawartej na podstawie rozdziału 2 działu II Ustawy / Ustawy o PS* Załącznik Nr 13
14. Wzór Karty obiegowej do wniosku o aneksowanie umowy zawartej
na podstawie rozdziału 2 działu II Ustawy / Ustawy o PS* Załącznik Nr 14
15. Wzór Rozliczenia umowy Załącznik Nr 15
16. Wzór Zbiorcze zestawienie ofert złożonych z inicjatywy własnej w roku ... Załącznik Nr 16
17. Wzór Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w Konkursach w roku ... Załącznik Nr 17
18. Wzór Sprawozdania z dotacji udzielonych Organizacjom w roku ... Załącznik Nr 18
19. Wzór Sprawozdania z innych form zlecanych zadań oraz pomocy finansowej
i pozafinansowej udzielonej Organizacjom w roku ... Załącznik Nr 19
20. Wzór Zbiorczego zestawienia umów zawartych z Organizacjami na realizację
zadań publicznych - unieważnionych lub zerwanych w roku ... Załącznik Nr 20
21. Wzór Sprawozdania z użytkowania nieruchomości przez Organizacje w roku ...Załącznik Nr 21
22. Wzór Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie za rok ...................... Załącznik Nr 22 


 


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/01/30, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/02/01 15:48:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/02/01 15:48:08 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/01/30 07:59:02 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/01/30 07:45:22 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/01/29 10:28:55 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2008/01/09 10:21:19 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/01/02 13:44:13 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/01/02 12:47:15 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2008/01/02 11:54:33 nowa pozycja