Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 378/07 w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta

Data podpisania: 2007/07/09

Data wejścia w życie: 2007/07/09


ZARZĄDZENIE NR 378/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 lipca 2007 r.

w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.) zarządzam, co następuje :

   § 1. Obsługę sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta zapewnia Wydział Organizacyjny.

   § 2. W przypadku choroby, urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika Wydziału Organizacyjnego odpowiedzialnego za obsługę sekretariatu, ustala się następujące zastępstwa :

1) sekretariat Prezydenta Miasta zastępstwo zapewnia Biuro Prezydenta Miasta lub Biuro Promocji i Informacji,

2) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. spraw społecznych, kultury oraz kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. oświaty, aktów stanu cywilnego, ochrony praw konsumenckich, współpracy z radami osiedli – zastępstwo zapewnia Wydział Oświaty, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Sportu i Turystyki lub Wydział Kultury,

3) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. bieżącego funkcjonowania miasta, gospodarowania mieniem, polityki mieszkaniowej, ochrony środowiska oraz przekształceń miejskich jednostek organizacyjnych – zastępstwo zapewnia Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

4) sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju, inwestycji, pozyskiwania środków pozabudżetowych, pozyskiwania inwestorów, współpracy regionalnej, przeciwdziałania bezrobociu, ładu budowlanego oraz ochrony konserwatorskiej zabytków – zastępstwo zapewnia Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych lub Wydział Inwestycji Miejskich.

5) sekretariat Sekretarza Miasta – zastępstwo zapewnia Wydział Organizacyjny lub Biuro Obsługi Interesantów. 

   § 3. Obsługę sekretariatu Skarbnika Miasta zapewnia Biuro Budżetu – zastępstwo zapewnia Wydział Księgowości lub Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji.

   § 4. 1. Dyrektor Wydziału Organizacyjnego koordynuje oraz kontroluje prawidłowość zastępstw w sekretariatach Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta.
2. W przypadkach, o których mowa w § 2 Dyrektor Wydziału Organizacyjnego powiadamia właściwych dyrektorów lub kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu o obowiązku zapewnienia zastępstw w sekretariatach.

   § 5. 1. Dyrektorzy wydziałów oraz kierownicy biur, o których mowa w § 2 pkt 1 – 4 obowiązani są przedłożyć Dyrektorowi Wydziału Organizacyjnego imienny wykaz osób (po dwie osoby z każdej jednostki organizacyjnej), które będą pełniły zastępstwa w sekretariatach Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta oraz Sekretarza Miasta.
2. Wykazy, o których mowa w ust. 1 podlegają bieżącej aktualizacji.

   § 6. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w zarządzeniu.

   § 7. Traci moc Zarządzenie Nr 362/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta, sekretariatów Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta (zm. Zarządzenie Nr 325/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 24 czerwca 2005 r.).

   § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/07/09, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Beata Szychowska, dnia: 2007/07/11 11:20:05
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Szychowska 2007/07/11 11:20:05 nowa pozycja