Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 167/07 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM

Data podpisania: 2007/04/04

Data wejścia w życie: 2007/04/04


ZARZĄDZENIE NR 167/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 kwietnia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM

       Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,poz.1337), w związku z § 2 Uchwały Nr XL/501/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 24 listopada 1997 r. w sprawie dofinansowania z budżetu Miasta remontów części wspólnych budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Miasta lub jednostek organizacyjnych z udziałem Miasta oraz zmiany uchwały o społecznych inicjatywach lokalnych (zm. Uchwała Nr XXVI/675/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 czerwca 2000r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. § 2 ust. 2 Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM (zm. Zarządzenie Nr 184/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 671/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 grudnia 2005 r., Zarządzenie Nr 130/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 marca 2006 r., Zarządzenie Nr 218/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2006 r., Zarządzenie Nr 322/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2006 r., Zarządzenie Nr 565/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 października 2006 r.) - otrzymuje brzmienie:
„2. Na Regulamin Nr 1 przeznacza się 86,8 % kwoty budżetu na dany rok, na Regulamin Nr 2 przeznacza się 13,2 % kwoty budżetu na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 3.”

§ 2. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM (zm. Zarządzenie Nr 184/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 kwietnia 2005 r., Zarządzenie Nr 671/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02 grudnia 2005 r., Zarządzenie Nr 130/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 08 marca 2006 r., Zarządzenie Nr 218/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2006 r., Zarządzenie Nr 322/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 czerwca 2006 r., Zarządzenie Nr 565/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 października 2006 r.) wprowadza się następujące zmiany:
1) ust.5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.”,
2) ust.6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) Warunkiem podpisania umowy w sprawie przyznania dofinansowania, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 lit. c, jest wydana decyzja o pozwoleniu na budowę i przyznana premia termomodernizacyjna.”,
3) ust.6 pkt 4 skreśla się,
4) w ust. 6 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) Jeżeli z przyczyn leżących po stronie osób trzecich wspólnota mieszkaniowa nie może w danym roku budżetowym zrealizować podpisanej umowy o dofinansowanie w ramach niniejszego programu, dopuszcza się realizację umowy w następnym roku budżetowym. Realizacja może nastąpić pod warunkami zawieszającymi:
a) przenoszona na następny rok budżetowy kwota nie może wynieść więcej niż 20 % ogólnej kwoty remontu,
b) zabezpieczenia odpowiednich kwot w budżecie. W przypadku braku takich kwot, wspólnocie nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.”,
5) ust. 7 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) Wspólnota zobowiązana jest dostarczyć oświadczenie, że wybór wykonawcy przedsięwzięcia nastąpił w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – w przypadku gdy istnieje obowiązek stosowania przepisów tej ustawy dla wspólnoty.”,
6) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Pierwszeństwo w realizacji mają wnioski dotyczące:
1) dofinansowania remontu z zaistniałej katastrofy budowlanej lub pożaru, jeżeli zgodę taką wyrazi Zastępca Prezydenta Miasta odpowiedzialny za sprawy mieszkalnictwa; remontów wykonywanych przez wspólnoty, które obciążają na wniosek Gminy Miasto Szczecin nieruchomości służebnościami drogowymi - przy czym łączna kwota dofinansowania tych remontów nie może przekroczyć 10 % planowanego budżetu regulaminu programu na dany rok,
2) likwidacji zagrożeń katastrofą budowlaną lub awarią instalacji gazowej; przedsięwzięcia termomodernizacyjnego; remontów elewacji uznanych za priorytetowe ze względu na uzasadniony interes Miasta - przy czym łączna kwota dofinansowania tych remontów nie może przekroczyć 70 % planowanego budżetu regulaminu programu na dany rok. Jeżeli łączna kwota dofinansowania wynikająca ze złożonych wniosków przekracza planowany limit, pierwszeństwo w realizacji mają te wnioski, które dotyczą przedsięwzięć termomodernizacyjnych związanych z remontami elewacji oraz remontów elewacji uznanych za priorytetowe ze względu na uzasadniony interes Miasta.
3) remontów dachów - przy czym łączna kwota dofinansowania tych remontów nie może przekroczyć 10 % planowanego budżetu regulaminu programu na dany rok”.
7) w ust. 10 po pkt 1 wprowadza się pkt 11 w brzmieniu:
„11) W ramach weryfikacji wniosków oczekujących, które nie zostały zrealizowane w danym roku budżetowym, w IV kwartale danego roku WMiLU składa zapytanie do wspólnot o potwierdzenie złożonych wniosków. Zapytanie składane jest do tych wspólnot, w przypadku których, ze względu na planowany budżet roku następnego oraz funkcjonujący regulamin, istnieje prawdopodobieństwo podpisania umowy.”
8) w ust. 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Warunkiem rozpatrywania w danym roku budżetowym potwierdzonego wniosku, o którym mowa w pkt 11, jest dostarczenie przez Wspólnotę do WMiLU, nie później niż do 15 stycznia tego roku (jako odpowiedź na złożone zapytanie), dokumentu potwierdzającego aktualność zarejestrowanego wniosku lub jego modyfikacji. Dopuszczalne jest zmodyfikowanie wniosku zarówno co do zakresu jak i wartości robót, przy czym z tytułu zmiany zakresu remontu kwotą dofinansowania obejmuje się wzrost kosztów remontu nie więcej niż o 10%.”

§ 3. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 163/05 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 01 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminów Programu NASZ DOM pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych, wytworzono: 2007/04/06, odpowiedzialny/a: Ryszard Tosiek, wprowadził/a: Piotr Gumowski, dnia: 2007/04/06 12:10:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Gumowski 2007/04/06 12:10:07 nowa pozycja