Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 659/07 w sprawie ustalenia zasad przydziału środków finansowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Data podpisania: 2007/12/28

Data wejścia w życie: 2007/12/28


ZARZĄDZENIE NR 659/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 grudnia 2007

w sprawie ustalenia zasad przydziału środków finansowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizacje zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), w związku z Działem III, Rozdział 8 Polityki Kultury Fizycznej stanowiącej Załącznik do Uchwały Nr LII/989/06 Rady Miasta Szczecin z 14 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia polityki kultury fizycznej (S) oraz zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Szczecina - zarządzam, co następuje:


    § 1. Ustala się zasady przydziału środków finansowych z budżetu Miasta, dla stowarzyszeń kultury fizycznej, działających na terenie Gminy Miasto Szczecin, na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

    § 2.1. Wysokość dotacji dla stowarzyszeń kultury fizycznej realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działających na terenie Gminy Miasto Szczecin, określa się w wysokości środków zaplanowanych w budżecie Miasta na dany rok budżetowy w dziale 926 rozdział 92605 paragraf 2820.
    2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, zostają rozdysponowane w oparciu o następujące zasady z zachowaniem poniższych proporcji:
1) 70 % środków przeznacza się dla stowarzyszeń kultury fizycznej, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, proporcjonalnie do ilości zdobytych we współzawodnictwie punktów celem dofinansowania szkolenia sportowego dzieci i młodzieży prowadzonego przez kluby sportowe, udziału w zawodach rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzą szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w Kadrze Paraolimpijskiej.
2) 20 % środków przeznacza się dla stowarzyszeń kultury fizycznej, które nie uzyskały punktów lub nie brały udziału we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, realizujące zadania z zakresu upowszechniania sportu i rekreacji dzieci i młodzieży;
3) 10 % środków przeznacza się dla uczniowskich klubów sportowych, które uzyskały lub nie uzyskały punktów we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, celem dofinansowania zadań w zakresie upowszechniania i popularyzacji sportu dzieci i młodzieży; 
    3. Szczegółowe kryteria podziału środków dla stowarzyszeń kultury fizycznej z budżetu Gminy Miasto Szczecin stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

    § 3. Ustala się zakres rzeczowo - merytoryczny dofinansowania zadań upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

    § 4. Traci moc Zarządzenie Nr 643/06 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału środków finansowych dla stowarzyszeń kultury fizycznej na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

    § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta odpowiedzialnemu za sprawy z zakresu kultury fizycznej i sportu.

    § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Sportu i Turystyki, wytworzono: 2007/12/28, odpowiedzialny/a: Robert Szych, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/01/08 14:16:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/01/08 14:16:33 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2008/04/04 12:57:58 modyfikacja wartości
Dariusz Horniak 2008/04/04 12:51:15 nowa pozycja