Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 219/07 w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia szkolne

Data podpisania: 2007/04/27

Data wejścia w życie: 2007/04/27


 
 
 
 
 
 
ZARZĄDZENIE Nr  219/07
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia  27 kwietnia  2007 r.
 
w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za wybitne osiągnięcia szkolne.
 
 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz § 3 Uchwały Nr XXII/266/96 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 22 kwietnia 1996 r. w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne, zarządzam, co następuje:
 
      § 1 1.Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin będzie przyznawana uczniom szczecińskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych za wybitne osiągnięcia szkolne w danym roku szkolnym.
        2. Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin będzie przyznawana raz w roku na zakończenie roku szkolnego i wypłacana jednorazowo.
        3. Wniosek o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Szczecin składa dyrektor szkoły, której uczniem jest kandydat do nagrody, na podstawie uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną. Wniosek podpisuje dyrektor szkoły i Przewodniczący Rady Rodziców lub Rady Szkoły.
        4. Wzór wniosku stanowi Załącznik Nr 1 do zarządzenia.
        5. Nagrodę Prezydenta Miasta Szczecin przyznaje Komisja powołana przez Dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin, działająca zgodnie z Regulaminem Komisji Nagród, stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.
 
      § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału właściwego ds. oświaty.
 
      § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 161/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania uczniom stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne.
 
      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2007/05/24, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Wioleta Zmorzyńska, dnia: 2007/05/24 13:35:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Zmorzyńska 2007/05/24 13:35:27 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2007/05/24 13:33:15 nowa pozycja