Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 539/07 sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji

Data podpisania: 2007/10/19

Data wejścia w życie: 2007/10/19


ZARZĄDZENIE NR 539/07
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 października 2007 r.

w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji.


Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz § 4, 5, 6 i 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:§ 1. Powołuję komisję w składzie:


Przewodniczący:
1) Tomasz Jarmoliński - Zastępca Prezydenta Miasta,

Członkowie:
2) Ryszard Słoka - Sekretarz Miasta,

3) Urszula Pańka - przedstawiciel Komisji ds. Edukacji i Kultury Rady
Miasta,
4) Sławomir Szafrański - dyrektor Wydziału Kultury,

5) Cezary Cichy - zastępca dyrektora Wydziału Kultury,

6) Grzegorz Łubian - zastępca dyrektora Wydziału Organizacyjnego,

7) Jacek Cerebież-Tarabicki - zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej,

8) ks. dr Jan Mazur - członek Prezydenckiej Rady Kultury,

9) Renata Łażewska - przedstawiciel Rady Osiedla Skolwin.

Sekretarz:

10) Anetta Kieszkowska - główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym.

§ 2. Zadaniem komisji jest:
1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata,
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta na stanowisko dyrektora Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie oraz wyłonienie kandydata na to stanowisko,
3) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,
4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta.

§ 3. 1. Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:
1) w I etapie - Komisja dokona weryfikacji złożonych ofert, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez kandydatów oraz spełnienia warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, oraz wyłoni kandydatów do etapu drugiego,
2) w II etapie - Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami podczas których dokona oceny wyłonionych kandydatów, ich wiedzy fachowej, umiejętności kierowniczych, na podstawie przygotowanych pytań oraz przedstawionych przez kandydatów koncepcji programowych, dotyczących prowadzenia Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.
2. Postępowanie konkursowe zakończy się wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.

§ 4. 1. Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe:
1) I etap w dniu 24 października 2007 r. o godz. .......... w pokoju nr 104,
2) II etap w dniu 24 października 2007 r. o godz. .......... w pokoju nr 104.
2. Postępowanie konkursowe może się odbywać w obecności co najmniej 2/3 składu komisji.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

§ 5. 1. Z każdego etapu postępowania konkursowego sekretarz komisji sporządzi protokół, według wzorów stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Protokół z posiedzenia komisji, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, są jawne.

§ 6. Komisja przedstawi Prezydentowi Miasta wyniki postępowania konkursowego wraz z:
1) protokołami, o których mowa w § 5 niniejszego zarządzenia,
2) dokumentem określającym kryteria oceny przydatności kandydata, o którym mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia.

§ 7. Komisja kończy działalność po dokonaniu czynności, o której mowa w § 6 zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/11/06, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 11:10:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 11:10:02 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2007/11/06 10:21:27 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2007/11/06 10:20:36 nowa pozycja