Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 395/07 w sprawie Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych - kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Data podpisania: 2007/07/13

Data wejścia w życie: 2007/07/13


 

ZARZĄDZENIE NR 395/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 lipca 2007 r.

w sprawie Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych - kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

        Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), art. 35 ust. 2 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ), art. 94 pkt 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 217, poz. 1587 Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589) oraz w związku z art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o racownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020, z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz.1218) zarządzam, co następuje:


    § 1. Ustalam Regulamin dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych - kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

    § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do
zarządzenia Nr 395/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 lipca 2007 r.

 

REGULAMIN DOKONYWANIA OCEN KWALIFIKACYJNYCH

PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - KIEROWNIKÓW MIEJSKICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

    § 1. 1. Okresowym ocenom kwalifikacyjnym, zwanym dalej „ocenami” podlegają pracownicy samorządowi - kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych, zwani dalej „kierownikami”, z zastrzeżeniem ust. 2. 
    2. Ocenie nie podlegają kierownicy zatrudnieni w:
1) placówkach pomocy społecznej, których status prawny reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ),
2) instytucjach kultury,
3) samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
4)publicznych szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. 
    3. Oceny nie przeprowadza się w stosunku do kierowników, o których mowa w ust. 1, zatrudnionych na stanowisku kierownika jednostki krócej niż 6 miesięcy. 
    4. Zasady dokonywania ocen określa art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”. 
    5. Sposób i tryb dokonywania ocen określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 55, poz. 361), zwane dalej „ rozporządzeniem”. 

    § 2. Oceny służą kompleksowej ocenie wyników pracy kierowników, o których mowa w § 1 ust. 1, pod kątem realizacji wytyczonych celów, określenia przydatności zawodowej na danym stanowisku oraz możliwości rozwojowych kierownika. 

    § 3. 1. Oceny przeprowadza się z częstotliwością raz na rok za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 
    2. Pierwszą ocenę przeprowadza się do dnia 10 października 2007 r. za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 sierpnia 2007 r. 
    3. W przypadku braku możliwości dokonania oceny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego ocenę, ocenę przeprowadza się za inny okres, przy czym okres ten powinien obejmować co najmniej 6 miesięcy. 

    § 4. 1. Oceny dokonuje Prezydent Miasta. 
    2. Prezydent Miasta dokonuje oceny przy zachowaniu zasady jawności w stosunku do ocenianego kierownika, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

    § 5. 1. Czynności wymienione w § 6 pkt 1-8 i pkt 10, dokonuje dyrektor wydziału sprawującego merytoryczny nadzór nad jednostką, której kierownik podlega ocenie, zwany dalej „dyrektorem”, w porozumieniu z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta. 
    2. Dyrektor, w porozumieniu z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta, zobowiązany jest z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem poinformować kierownika o terminie:
1) omówienia sposobu realizacji obowiązków,
2) przeprowadzenia rozmowy kierownikiem. 
    3. Osoby, o których mowa w ust. 1, ponoszą odpowiedzialność służbową za prawidłowe dokonanie czynności, o których mowa w § 6 pkt 1-8 i pkt 10. 
    4. Kierownik ponosi odpowiedzialność służbową za nie podjęcie współpracy, z osobami o których mowa w ust. 1, umożliwiającej dokonanie czynności, o których mowa w § 6 pkt 1-8 i pkt 10. 

    § 6. Etapy dokonywania oceny:
1) omówienie z kierownikiem sposobu realizacji obowiązków na stanowisku i wybór kryteriów oceny,
2) wyznaczenie terminu sporządzenia oceny na piśmie (miesiąc i rok),
3) wpisanie wybranych kryteriów i terminu oceny do arkusza okresowej oceny kwalifikacyjnej kierownika (cześć A i B), stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwanego dalej „arkuszem”,
4) zatwierdzenie przez Prezydenta Miasta wybranych kryteriów oceny wpisanych do arkusza,
5) przekazanie kierownikowi kopii arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny,
6) przeprowadzenie rozmowy z kierownikiem,
7) sporządzenie oceny na piśmie (wypełnienie części C i D arkusza),
8) przekazanie kopii arkusza kierownikowi i pouczenie o przysługującym odwołaniu,
9) wniesienie odwołania od oceny do Prezydenta Miasta,
10) włączenie arkusza do akt osobowych kierownika.


Rozdział 2
Omówienie z kierownikiem sposobu realizacji obowiązków i wybór kryteriów oceny

    § 7. 1. Z czynności omówienia z kierownikiem sposobu realizacji obowiązków na zajmowanym stanowisku pracy oraz obowiązków określonych w art. 15 i 16 ustawy, sporządza się notatkę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych - kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, zwanego dalej „regulaminem”. 
    2. Notatkę podpisuje dyrektor i kierownik. 

    § 8. 1. Dyrektor, w porozumieniu z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta, wybiera 5 kryteriów oceny najistotniejszych dla prawidłowego wykonywania obowiązków na stanowisku pracy zajmowanym przez kierownika z wykazu kryteriów oceny - kryteria do wyboru, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
    2. Niezależnie od wybranych kryteriów oceny z wykazu, o którym mowa w ust. 1, dyrektor, w porozumieniu z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta, może dodatkowo ustalić jedno kryterium, o którym mowa w § 1 ust. 3 rozporządzenia i dokonać opisu tego kryterium, jeżeli uzna to za niezbędne z uwagi na specyfikę pracy na stanowisku pracy. 
    3. W razie zmiany na stanowisku dyrektora lub właściwego Zastępcy Prezydenta Miasta w trakcie okresu, w którym kierownik podlega ocenie, ocena jest sporządzana na podstawie wybranych wcześniej kryteriów. 

    § 9. W stosunku do nowozatrudnionych kierowników czynności, o których mowa w § 7 i 8, dokonuje się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia. 

    § 10. W razie przeprowadzania kolejnej oceny, czynności, o których mowa w § 7 i 8 dokonuje się nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny.


Rozdział 3
Wyznaczenie terminu sporządzenia oceny na piśmie

    § 11. Dyrektor, w porozumieniu z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta, wyznacza termin sporządzenia oceny na piśmie, określając miesiąc i rok. 

    § 12. 1. Termin sporządzenia oceny na piśmie może ulec zmianie w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia. 
    2. Dyrektor, w porozumieniu z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta, niezwłocznie powiadamia kierownika pisemnie o nowym terminie sporządzenia oceny na piśmie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu

    § 13. W stosunku do nowozatrudnionych kierowników wyznacza się termin, o którym mowa w § 11, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kierownika. 

    § 14. W razie przeprowadzania kolejnej oceny, termin, o którym mowa w § 10, wyznacza się nie później niż w ciągu 30 dni od sporządzenia na piśmie poprzedniej oceny.


Rozdział 4
Zatwierdzenie wybranych kryteriów oceny

    § 15. Dyrektor, w porozumieniu z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta, niezwłocznie po wpisaniu wybranych kryteriów i terminu oceny do arkusza (część A i B), przekazuje go Prezydentowi Miasta w celu zatwierdzenia kryteriów oceny. 

    § 16. Niezwłocznie po dokonaniu czynności, o których mowa w § 15, przekazuje się kierownikowi kopię arkusza z zatwierdzonymi kryteriami oceny.


Rozdział 5
Rozmowa z kierownikiem

    § 17. 1. Dyrektor, w porozumieniu z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta, przeprowadza rozmowę z kierownikiem, zwaną dalej „rozmową”, nie wcześniej niż na 7 dni przed sporządzeniem oceny na piśmie, z uwzględnieniem § 5 ust. 2 pkt 2. 
    2. Rozmowa powinna być przeprowadzona w formie dialogu, podczas którego dyrektor i kierownik omawiają w sposób szczegółowy wykonywanie przez kierownika jego obowiązków, w okresie w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań i spełnienie przez niego ustalonych kryteriów oceny. 
    3. W trakcie rozmowy należy unikać:
1) poddawania ocenie, krytyce osobowości kierownika,
2) porównywania kierownika do innych osób,
3) opierania się w swych sądach na zasłyszanych opiniach, na poprzednich ocenach i zdaniu innych osób,
4) konfliktu z kierownikiem na temat oceny jego pracy. 
    4. Z rozmowy sporządza się notatkę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do regulaminu. 
    5. Notatkę podpisuje dyrektor i kierownik.


Rozdział 6
Sporządzenie oceny na piśmie

    § 18. Sporządzenie oceny na piśmie - wypełnienie części C i D arkusza - polega na dokonaniu czynności określonych w § 7 rozporządzenia. 

    § 19. 1. Niezwłocznie po dokonaniu czynności, o której mowa w § 18, doręcza się kierownikowi ocenę (kopię arkusza) i poucza o przysługującym prawie oraz terminie złożenia odwołania. 
    2. Pouczenia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor, w porozumieniu z właściwym Zastępcą Prezydenta Miasta, dokonuje w formie pisemnej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do regulaminu.


Rozdział 7
Wniesienie odwołania

    § 20. Kierownik może wnieść odwołanie od oceny do Prezydenta Miasta w terminie, o którym mowa w art. 17 ust. 3 ustawy. 

    § 21. 1. Prezydent Miasta zajmuje stanowisko w ciągu 14 dni od dnia wniesienia odwołania od oceny przez kierownika. 
    2. Zajmując stanowisko Prezydent Miasta:
1) zmienia ocenę, jeżeli argumenty przedstawione przez kierownika w odwołaniu uzna za zasadne,
2) utrzymuje ocenę, jeżeli argumenty przedstawione przez kierownika w odwołaniu uzna za bezprzedmiotowe.


Rozdział 8
Włączenie arkusza do akt osobowych kierownika

    § 22. W terminie, o którym mowa w § 9 rozporządzenia, przekazuje się Wydziałowi Organizacyjnemu celem włączenia do akt osobowych kierownika:
1) arkusz,
2) notatkę, o której mowa w § 7 ust. 1,
3) kopię pisma, o którym mowa w § 12 ust. 2,
4) notatkę, o której mowa w § 17 ust. 4,
5) pouczenie, o którym mowa w § 19 ust. 2. 

    § 23. Włączeniu do akt osobowych kierownika podlega również stanowisko, o którym mowa w § 21. 

 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/08/31, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/09/03 14:54:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/09/03 14:54:24 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/09/03 14:36:51 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/09/03 14:30:07 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/09/03 14:27:28 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/08/31 15:38:46 nowa pozycja