Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 367/07 w sprawie stosowania obniżek czynszu

Data podpisania: 2007/07/04

Data wejścia w życie: 2007/07/04


 ZARZĄDZENIE NR 367/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 4 lipca 2007r.


w sprawie stosowania obniżek czynszu.
 


        Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 i Nr 69, poz. 626, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833) w związku z § 29 uchwały Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006-2011 (zm. uchwała Nr VIII/258/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.) oraz § 41 uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r., Nr 58, poz. 1047, Nr 101 poz.1710, z 2004 r. Nr 5, poz. 78, z 2005 r. Nr 90, poz. 1837, z 2006 r. Nr 14 poz. 266, Nr 87 poz. 1591, Nr 108 poz. 2081, Nr 97, poz. 1838, z 2007 r. Nr 70 poz. 1118), zarządzam, co następuje


    §1. Zarządzenie określa tryb postępowania w sprawach o stosowanie obniżek czynszu w lokalach mieszkalnych. 

    §2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o Zarządcy należy przez to rozumieć zakład budżetowy pn. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” sp. z o.o., Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., Szczecińskie Centrum Renowacyjne sp. z o.o.

    §3. Obniżka czynszu najmu może dotyczyć lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin lub lokalu mieszkalnego stanowiącego własność osoby trzeciej, od której Gmina ten lokal wynajmuje i podnajmuje osobie przez siebie wskazanej.

    §4. Warunki dokonywania obniżek czynszu, stawki procentowe obniżek oraz kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania obniżki czynszu uregulowane są odpowiednio:
1) w uchwale Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Szczecin na lata 2006 – 2011 (zm. uchwała Nr VIII/258/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2007 r.),
2) w uchwale Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r., Nr 58, poz. 1047, Nr 101 poz.1710, z 2004 r. Nr 5, poz. 78, z 2005 r. Nr 90, poz. 1837, z 2006 r. Nr 14 poz. 266, Nr 87 poz. 1591, Nr 108 poz. 2081, Nr 97, poz. 1838, z 2007 r. Nr 70 poz. 1118).

    § 5.1. Obniżki czynszu udziela się na indywidualny wniosek najemcy. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia.
          2. Uprawnionym do rozpoznawania spraw o udzielenie obniżki czynszu jest właściwy Zarządca zasobu mieszkaniowego.
          3. Wnioski o obniżkę czynszu składa się w okresie od 1 czerwca do 31 lipca każdego roku, w siedzibie właściwego Zarządcy zasobu lub za pośrednictwem poczty.
          4. Obniżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego udziela się od dnia 1 września każdego roku na okres 12 miesięcy.
          5. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, na wniosek najemcy, można ponownie udzielić obniżki czynszu.

    § 6.1. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.
            2. Wstępne rozpatrzenie wniosku polega na sprawdzeniu danych ewidencyjnych wnioskodawcy, wysokości naliczonego czynszu, tytułu prawnego do lokalu oraz wiarygodności danych zawartych w złożonej deklaracji o dochodach uzyskiwanych przez wnioskodawcę oraz członków jego gospodarstwa domowego.
            3. Za dochód, o którym mowa w ust. 1, uważa się dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych. W sprawach dotyczących deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklaracje przechowywane w celu udostępnienia na żądanie właściciela, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych.
            4. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych we wniosku Zarządca może żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków jej gospodarstwa domowego.
             5. W okresie obowiązywania obniżki Zarządca ma prawo do żądania od najemcy składania aktualnych deklaracji lub zaświadczeń , o których mowa w ust. 1 i ust 4.
             6. O przyznaniu obniżki lub odstąpieniu od dalszego stosowania obniżki czynszu Zarządca powiadomi wnioskodawcę na piśmie.

    § 7. 1. Zarządca ma prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego.
           2. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
           3. Podczas wywiadu ustala się faktyczny stan majątkowy wnioskodawcy.
           4. Wzór kwestionariusza wywiadu stanowi Załącznik nr 3 do Zarządzenia.
           5. Wywiad przeprowadza upoważniony pracownik Zarządcy po okazaniu legitymacji.
           6. Podczas wywiadu pracownik, o którym mowa w pkt 5, może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczeń o stanie majątkowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

    § 8.1. Wnioskodawcy, który nie złożył deklaracji lub nie dostarczył na żądanie Zarządcy zaświadczenia, o których mowa w § 6 ust. 1 i ust. 4, obniżki czynszu nie udziela się, a jeśli wnioskodawca korzysta z obniżek udzielonych wcześniej, odstępuje się od stosowania obniżek po upływie terminu, w którym powinien on dostarczyć deklarację lub zaświadczenie.
           2. Odstępuje się od obniżenia czynszu, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego Zarządca ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać czynsz nieobniżony, wykorzystując własne środki i posiadane zasoby finansowe.
          3. W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200 % kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

    § 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

    § 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/07/04, odpowiedzialny/a: Wajdziak Marcin, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 10:54:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 10:54:06 modyfikacja wartości
Aleksander Olszanowski 2007/07/04 14:50:27 nowa pozycja