Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 225/07 w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego publiczną szkołę podstawową przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego , w majątku Gminy Szczecin przekazanym

Data podpisania: 2007/04/27

Data wejścia w życie: 2007/04/27


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz. 1591,  Dz. U. z  2002 r.  Nr  23, poz. 220,  Nr  62,  poz. 558, Nr 113, poz.984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.  Nr  80,  poz. 717,   Nr 162, poz. 1568,  Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), § 2 uchwały Nr VIII/177/07 Rady Miasta Szczecin
 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji  publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24
zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się regulamin konkursu na wyłonienie podmiotu wyrażającego wolę
prowadzenia publicznej szkoły podstawowej w majątku Gminy Szczecin, po zlikwidowanej  publicznej Szkole Podstawowej Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie, ul. Skalista 24
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2. Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu wyrażającego wolę prowadzenia publicznej szkoły podstawowej w majątku Gminy Szczecin, dającego gwarancję prawidłowej realizacji wskazanego wyżej zadania – wg kryteriów określonych w regulaminie.
 
§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty  Urzędu Miasta Szczecin.
 
§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 Załącznik do Zarządzenia Nr 225/07
                                                                                    Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                    z dnia 27 kwietnia 2007r.
REGULAMIN
               Konkursu na wyłonienie podmiotu innego niż jednostka
               samorządu terytorialnego wyrażającego wolę prowadzenia publicznej 
              szkoły podstawowej w majątku Gminy po zlikwidowanej publicznej
              Szkole Podstawowej  Nr 49 im. M. Tarchalskiego w Szczecinie,
              ul. Skalista 24.
 
 
   § 1. 1. Konkurs na wyłonienie podmiotu innego niż jednostka samorządu terytorialnego wyrażającego wolę prowadzenia publicznej szkoły podstawowej w majątku Gminy Szczecin ogłasza Prezydent Miasta Szczecin.
2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin.
 
   § 2. Konkurs organizuje Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.
1. Oceny złożonych ofert i kandydatów dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin w składzie:
1) przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta Szczecin, lub radny wytypowany przez przewodniczącego ww. Komisji,
2)  2 radnych wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta,
3)  3 przedstawicieli Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin,
4)  2 przedstawiciel rodziców,
5)  2 przedstawiciel rady pedagogicznej.
 2. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, wyznaczony spośród członków Komisji
przez Prezydenta Miasta Szczecin.
 3. Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział 2/3 jej członków.
 4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 
   § 3 . W konkursie mogą brać udział podmioty, które deklarują działalność zgodną z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w tym:
osoby fizyczne , osoby prawne, prowadzące przez co najmniej 5 – letni okres działalność
oświatową na terenie Miasta Szczecin.
 
   § 4.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedłożenie przez oferenta:
 1)  będącego osobą fizyczną lub osobą prawną, dokumentu potwierdzającego co najmniej 5 – letni okres prowadzenia działalności oświatowej na terenie Miasta Szczecin lub oświadczenia, że w przedmiocie prowadzonej działalności oświatowej posiada doświadczenie na polu tworzenia i organizacji placówek szkolnych , jak również działalności dydaktyczno –wychowawczej oraz posiada stabilność finansową;
2) oświadczenia, iż nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, z tym, że w przypadku osoby prawnej przedmiotowe oświadczenie winna złożyć osoba która będzie pełnić funkcję dyrektora szkoły;
3) zaświadczenia o braku zobowiązań finansowych i należności, poświadczone przez właściwe urzędy (Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu podatków, składek);
4) koncepcji funkcjonowania szkoły;
5) kompletu dokumentów, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
 i Sportu w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną ( Dz. U.
 z 2004r. Nr 46, poz. 438);
6) pisemne zobowiązania oferenta do:
a)      zapewnienia możliwości dokończenia edukacji przez wszystkich obecnych uczniów
publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49, których rodzice wyrażą wolę kontynuacji nauki 
w szkole publicznej prowadzonej przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego,
a także zobowiązania  do akceptacji pierwszeństwa w przyjmowaniu rodzeństwa;
b) zatrudnienia w pierwszej kolejności wychowawców klas oraz nauczycieli wspomagających w nauczaniu zintegrowanym z dotychczasowej kadry pedagogicznej publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 przez okres co najmniej 12 miesięcy, po wyrażeniu przez nich zgody;
c) zatrudnienia  co najmniej 50% pracowników administracji i obsługi likwidowanej publicznej Szkoły Podstawowej Nr 49 przez okres co najmniej 12 miesięcy, po wyrażeniu przez nich zgody;
 
Tryb postępowania konkursowego
  § 5. 1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od oceny formalnej przeprowadzonej w części niejawnej konkursu t.j. od sprawdzenia, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty, oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
  2. Oferty złożone po terminie, niezawierające wszystkich wskazanych  w ogłoszeniu
o konkursie dokumentów, oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
  3. Po przeprowadzeniu oceny formalnej ofert Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego, której obejmuje cześć ustną .
  4. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego
 o przyczynach odrzucenia oferty.
  5. W części ustnej Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego na podstawie:.
a)         pisemnej koncepcji funkcjonowania szkoły zawartej w ofercie,
b)         dokumentów , o których mowa w § 4 pkt 5 niniejszego regulaminu,
c)         ustnej prezentacji koncepcji funkcjonowania szkoły oraz dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 5 niniejszego regulaminu dokonanej przez kandydata będącego osobą fizyczną lub w przypadku osoby prawnej osobę będącą uprawnioną do jej reprezentowania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami . 
  6. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.
7.      Po przeprowadzonej części niejawnej i części ustnej konkursu Komisja dokonuje łącznej
 oceny ofert kandydatów na posiedzenie zamkniętym.
8.      Wybór kandydata do prowadzenia publicznej szkoły podstawowej  następuje w
 głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
9. Wybór kandydata dokonany zostanie spośród oferentów, który otrzyma najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 
  § 6 1. Wybór oferenta i rozstrzygnięcie konkursu może być dokonane, jeżeli wpłynie co najmniej jedna ważna oferta spełniająca wymogi regulaminu. 
2.      Podmiot wyłoniony w drodze konkursu Komisja rekomenduje Prezydentowi Miasta
Szczecin. 
3.  W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu decyzję o wyborze podmiotu podejmuje Prezydent Miasta Szczecin.
4.      O ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.      Od ostatecznej decyzji nie przysługuje odwołanie.

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2007/05/08, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Wioleta Zmorzyńska, dnia: 2007/05/08 15:32:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioleta Zmorzyńska 2007/05/08 15:32:01 nowa pozycja