Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 277/07 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego przedszkola niepubliczne, w majątku Gminy Szczecin po zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2007r. przedszkolach publicznych.

Data podpisania: 2007/05/25

Data wejścia w życie: 2007/05/25


ZARZĄDZENIE NR  277/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 25 maja 2007 r.
 
w sprawie: przyjęcia regulaminu konkursu na wyłonienie podmiotu prowadzącego przedszkola niepubliczne, w majątku Gminy Szczecin po zlikwidowanych  z dniem 31 sierpnia 2007r. przedszkolach publicznych.
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz. 1591,  z  2002 r.  Nr  23, poz. 220,  Nr  62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153, poz. 1271,  Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  Nr  80,  poz. 717,   Nr 162, poz. 1568,  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Nr 167, poz. 1759,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327), § 2 i 3 ust. 2 uchwały Nr IX/269/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 36 z siedzibą  w Szczecinie, ul. Podhalańska 5/6  oraz  § 2 i 3 ust. 2 uchwały Nr IX/270/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 maja 2007r. w sprawie likwidacji Przedszkola Publicznego Nr 47 z siedzibą  w Szczecinie, ul. Tomaszowska 2a zarządzam, co następuje:
 
 
            § 1. Przyjmuje się stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia regulamin konkursu, na wyłonienie podmiotu wyrażającego wolę prowadzenia przedszkola niepublicznego w majątku Gminy Szczecin, po zlikwidowanym:
1) Przedszkolu Publicznym Nr 36 z siedzibą w Szczecinie, ul. Podhalańska 5/6,
2) Przedszkolu Publicznym Nr 47 z siedzibą w Szczecinie, ul. Tomaszowska 2a.
 
            § 2. Przedmiotem konkursu jest wybór podmiotu wyrażającego wolę prowadzenia przedszkola niepublicznego w majątku Gminy Szczecin, dającego gwarancję prawidłowej realizacji wskazanego wyżej zadania – wg kryteriów określonych w regulaminie.
 
            § 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty oraz Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin.
 
            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
                                                                                          Załącznik do Zarządzenia Nr 277/07
                                                                                    Prezydenta Miasta Szczecin
                                                                                    z dnia 25 maja 2007r.
 
REGULAMIN
Konkursu na wyłonienie podmiotu wyrażającego wolę prowadzenia przedszkola niepublicznego w majątku Gminy Szczecin po zlikwidowanych z dniem 31 sierpnia 2007r. przedszkolach publicznych
 
            § 1.1. Konkurs na wyłonienie podmiotu wyrażającego wolę prowadzenia przedszkola niepublicznego w majątku Gminy Szczecin ogłasza Prezydent Miasta Szczecin.
            2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku o zasięgu lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych Urzędu Miasta Szczecin.
 
            § 2.1. Konkurs organizuje Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.
2.      Oceny złożonych ofert i kandydatów dokonuje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Szczecin w składzie:
1)      przewodniczący Komisji ds. Edukacji i Kultury Rady Miasta Szczecin, lub radny wytypowany przez przewodniczącego ww. Komisji,
2)      2 radnych wskazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta,
3)      3 przedstawicieli Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin,
4)      2 przedstawiciel rodziców,
5)      2 przedstawiciel rady pedagogicznej.
3.      Pracami Komisji kieruje przewodniczący, wyznaczony spośród członków Komisji przez Prezydenta Miasta Szczecin.
4.      Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział 2/3 jej członków.
5.      Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 
            § 3. W konkursie mogą brać udział podmioty, które deklarują działalność zgodną z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w tym:
1) osoby fizyczne legitymujące się co najmniej 5 – letnim okresem zatrudnienia na  stanowisku dyrektora przedszkola publicznego, prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin lub
2)   osoby fizyczne lub prawne prowadzące przedszkole niepubliczne, w rozumieniu ustawy, o której mowa wyżej, legitymujące się co najmniej 5 – letnim okresem prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin lub
3) osoby fizyczne legitymujące się co najmniej 10 – letnim okresem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin lub przedszkola niepublicznego prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin lub
4) osoby prawne które wykażą, że w organie zarządzającym co najmniej jedna osoba  legitymuje się co najmniej 5 - letnim okresem zatrudnienia na stanowisku dyrektora przedszkola publicznego, prowadzonego przez Gminę Miasto Szczecin lub co najmniej 10 – letnim okresem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedszkola publicznego lub  niepublicznego prowadzącego swoją działalność na terenie Gminy Miasto Szczecin lub 5 – letnim okresem prowadzenia przedszkola  na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 
            § 4.1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedłożenie przez oferenta:
1) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy
na stanowisku kierowniczym;
2) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.  674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
3) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
4) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 551);
5)  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
6)  zaświadczenia o braku zobowiązań finansowych i należności poświadczone przez właściwe urzędy (Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w uiszczaniu podatków, składek);
7) koncepcji funkcjonowania przedszkola, w tym:
         a)  koncepcję edukacyjną w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i zajęć dodatkowych,
b)      koncepcję organizacyjną przedszkola, z uwzględnieniem źródeł finansowania oraz wyszczególnieniem składników opłat ponoszonych przez rodziców;
c)      koncepcja poprawy bazy lokalowej i małej architektury przedszkola;
8) pisemnego zobowiązania oferenta do:
a)           zapewnienia zatrudnienia 100% kadry pedagogicznej oraz 100% pracowników administracji i obsługi likwidowanego przedszkola publicznego, przez okres co najmniej 24 miesięcy, po wyrażeniu przez nich zgody;
b)          utrzymanie dla kadry pedagogicznej uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela, w zakresie wysokości wynagrodzenia zasadniczego przez okres określony w pkt 1;
c)           pisemne zobowiązanie oferenta do zagwarantowania pakietu świadczeń wymienionych w § 5 pkt 1-11;
9) oferta czynszu za dzierżawę nieruchomości, w której funkcjonuje przedszkole, przygotowana według zasad określonych w § 8.
        2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przedłożenie przez oferenta będącego osobą prawną zaświadczeń określonych w ust. 1 dotyczących kandydata na dyrektora, który wyraża wolę prowadzenia przedszkola niepublicznego w imieniu oferenta. 
 
            § 5. Oferent zobowiązuje się do pisemnego zagwarantowania w dniach od 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2010 r. pakietu następujących świadczeń:
1)      Przy rekrutacji do przedszkola, zapewnia się pierwszeństwo przyjęcia dzieci aktualnie uczęszczających do tej placówki funkcjonującej jako przedszkole publiczne.
2)      Przy rekrutacji do przedszkola zapewnia się pierwszeństwo dzieciom zamieszkującym Gminę Szczecin.
3)      Dotacja na każde dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego, będzie przekazywana przez okres 12 miesięcy w skali roku.
4)      Odpłatność za przedszkole określona przez prowadzącego przedszkole niepubliczne składała się z trzech składników: opłaty stałej, opłaty za pakiet zajęć edukacyjny dodatkowych i stawki żywieniowej.  
a)            W skład opłaty stałej wchodzą: koszty utrzymania przedszkola, w tym opłaty za media, remonty, wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi;
b)            W skład opłaty za zajęcia dodatkowe wchodzą opłaty za uczestnictwo dzieci w konkretnych zajęciach, według wyboru rodziców i zainteresowań dzieci; 
c)            Wysokość opłaty żywieniowej będzie ustalana przez podmiot prowadzący przedszkole, w wysokości kosztów wyżywienia ustalonych według aktualnych cen żywności i norm żywienia obowiązujących w przedszkolach, po uzyskaniu akceptacji rodziców dzieci uczęszczających do placówki. W sytuacji, gdy podmiotowi prowadzącemu placówkę nie uda się ustalić z rodzicami stawki żywieniowej,  wówczas opłata ta będzie uiszczana zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin w sprawie opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych;  
d)            Wysokość opłaty stałej obniża się o 50% za drugie i każde następne dziecko z danej rodziny, uczęszczające jednocześnie do danego przedszkola niepublicznego;
e)            Organ prowadzący przedszkole zobowiązany jest do akceptacji pierwszeństwa w przyjmowaniu rodzeństw; 
f)              Opłata określona w podpunkcie a) nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu;
g)            Zasady zwrotu opłaty określonej w punkcie b) ustala organ prowadzący;
h)            Opłata określona w pkt c) przysługuje zwrotowi za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu;
5)      Opłata określona w punkcie a) dla wszystkich dzieci zamieszkujących w Gminie Szczecin, uczęszczających do przedszkola, przez okres trzech lat od momentu przekształcenia, nie będzie wyższa od wysokości opłaty stałej za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.
6)      Przedszkole niepubliczne będzie dostępne dla dzieci przez 12 miesięcy w roku, z możliwością dwutygodniowej przerwy w okresie wakacyjnym na przeprowadzenie niezbędnych remontów.
7)      W przypadkach losowych dzieci mogą skorzystać z miejsc w przedszkolach publicznych.
8)      Czesne za przedszkole w okresie ferii letnich, tj. od 1 lipca do 31 sierpnia rodzice uiszczają proporcjonalnie do ilości dni, w których dziecko uczęszcza do przedszkola.
9)      Podmiot prowadzący przedszkole może pobierać na zasadach dobrowolności dodatkowe opłaty celowe.
10)  Podmiot prowadzący przedszkole niepubliczne może pozyskiwać środki na cele statutowe przedszkola.
11)  W przedszkolu powinien funkcjonować organ społeczny jakim jest Rada Rodziców.
 
Tryb postępowania konkursowego
           
            § 6.1. Komisja rozpoczyna postępowanie konkursowe od oceny formalnej polegającej na sprawdzeniu, czy oferty zostały złożone w terminie i zawierają wszystkie wskazane w ogłoszeniu o konkursie dokumenty, oraz czy z dokumentów tych wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie.
2.      Oferty złożone po terminie, niezawierające wszystkich wskazanych  w ogłoszeniu o konkursie dokumentów, oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu o konkursie, podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.
3.      Przewodniczący komisji informuje kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dalszego postępowania konkursowego.  
4.      Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, informuje na piśmie kandydatów niedopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.
 
            § 7.1. W części ustnej Komisja niezwłocznie dokonuje merytorycznej oceny kandydatów dopuszczonych do dalszego postępowania konkursowego na podstawie:.
a)         pisemnej koncepcji funkcjonowania przedszkola zawartej w ofercie,
b)         dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1-6 niniejszego regulaminu,
c)         ustnej prezentacji koncepcji funkcjonowania przedszkola dokonanej przez kandydata będącego osobą fizyczną lub w przypadku osoby prawnej osobę będącą uprawnioną do jej reprezentowania zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
d)         Pisemnej oferty czynszu dzierżawnego. 
6.      Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.
7.      Po przeprowadzonej części niejawnej i części ustnej konkursu Komisja dokonuje łącznej
oceny ofert kandydatów na posiedzenie zamkniętym.
8.      Wybór kandydata do prowadzenia niepublicznego przedszkola  następuje w  głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
9. Wybór kandydata dokonany zostanie spośród oferentów, który otrzyma najwyższą liczbę   głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 
            § 7 1. Wybór oferenta i rozstrzygnięcie konkursu może być dokonane, jeżeli wpłynie co najmniej jedna ważna oferta spełniająca wymogi regulaminu. 
2.      Podmiot  wyłoniony  w  drodze  konkursu  Komisja  rekomenduje Prezydentowi Miasta
      Szczecin. 
3.  W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu decyzję o wyborze podmiotu podejmuje Prezydent Miasta Szczecin.
4.      O ostatecznym rozstrzygnięciu konkursu, oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
5.      Od ostatecznej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 
Stawka czynszu
 
            § 8.1. Na okres od dnia 1 września 2007r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. ustala się miesięcznie stawkę podstawową stanowiącą bazę do przygotowania oferty stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, w której funkcjonuje przedszkole w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i wskaźnika 0,35 stawki podstawowej określonej w uchwale Nr V/131/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych.
           2. Na okres od dnia 1 września 2007r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. ustala się miesięcznie stawkę podstawową stanowiącą bazę do przygotowania oferty stawki czynszu za dzierżawę gruntu, użytkowanego przez przedszkole minus powierzchnia zabudowy budynku, w wysokości iloczynu wyliczonej powierzchni gruntu i  stawki podstawowej 0,05 zł. plus podatek VAT.
            3. Na okres od dnia 1 września 2010r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. czynsz za dzierżawę nieruchomości, w której funkcjonuje przedszkole, ustala się w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i stawki podstawowej określonej w uchwale Rady Miasta Szczecin  w sprawie ustalenia wysokości stawki podstawowej za najem komunalnych lokali użytkowych, aktualnej w miesiącu, w którym ustala się stawkę czynszu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stawka zaoferowana przez oferenta na lata 2007 do 2010 będzie wyższa niż stawka podstawowa  wynikająca z uchwały, czynsz dzierżawny pozostanie w dotychczasowej wysokości
 
            4. Na okres od dnia 1 września 2010r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustala się miesięcznie stawkę podstawową za dzierżawę gruntu, użytkowanego przez przedszkole niepubliczne minus powierzchnia zabudowy budynku, w wysokości iloczynu wyliczonej powierzchni gruntu i  stawki podstawowej z przeznaczeniem na rekreację, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia opłat za dzierżawę gruntów komunalnych, aktualnej w miesiącu, w którym ustala się stawkę czynszu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli stawka zaoferowana przez oferenta na lata 2007 do 2010 będzie wyższa niż stawka podstawowa  wynikająca z uchwały, czynsz dzierżawny pozostanie w dotychczasowej wysokości
            5. Zmiany stawek czynszu w okresie od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 2017 r., o których mowa w ust 3 i 4 następować będą na zasadach wynikających z właściwych uchwał Rady Miasta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

udostępnił: Wydział Oświaty, wytworzono: 2007/05/25, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Leonarda Rożek, dnia: 2007/05/31 11:30:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Leonarda Rożek 2007/05/31 11:30:13 modyfikacja wartości
Wioleta Zmorzyńska 2007/05/25 12:31:33 nowa pozycja