Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 393/07 w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/07/13

Data wejścia w życie: 2007/07/13


ZARZĄDZENIE NR 393/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 lipca 2007 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie § 52 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r.) zarządzam, co następuje :


§ 1. Ustala się szczegółowy zakres zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dyrektorów wydziałów oraz kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin zobowiązuje się do współpracy oraz realizacji zadań związanych z :
1) obronnością kraju,
2) systemem zbiorowego bezpieczeństwa,
3) zamówieniami publicznymi,
4) ochroną danych osobowych,
5) ochroną informacji niejawnych,
6) udostępnianiem informacji publicznej,
7) podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
8) systemem rejestracji i obiegu dokumentów,
9) aktualizacją obowiązujących procedur załatwianych spraw,
10) wykonywaniem czynności dysponenta budżetu w powierzonej części budżetu miasta,
11) prowadzeniem rejestrów umów,
12) nadzorem nad wykorzystaniem mienia przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,
13) prowadzeniem baz danych wynikających z zadań merytorycznych wydziałów i biur,
14) aktualizacją wydziałowych stron internetowych.

§ 3. 1. Wykładni interpretacyjnej przepisów niniejszego zarządzenia stanowiących uszczegółowienie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin dokonuje Sekretarz Miasta.
2. Realizację zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 248/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 586/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 2 listopada 2006 r., Zarządzenie Nr 55/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 lutego 2007 r.).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 393/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 lipca 2007 r.


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 
URZĘDU MIASTA SZCZECIN

SPIS TREŚCI

Strona

1. Biuro Prezydenta Miasta  4 - 6
2. Biuro Rady Miasta  6 - 9
3. Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego  9 - 10
4. Wydział Organizacyjny  10 - 14
5. Biuro Obsługi Interesantów  14 - 20
6. Urząd Stanu Cywilnego  20 - 25
7. Wydział Oświaty  26 - 32
8. Biuro Promocji i Informacji  33 - 34
9. Wydział Kultury  34 - 37
10. Wydział Sportu i Turystyki  37 - 39
11. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej  39 - 41
12. Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych  41 - 45
13. Wydział Inwestycji Miejskich  45 - 46
14. Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej  47 - 51
15. Biuro Geodety Miasta  51 - 53
16. Wydział Gospodarki Nieruchomościami  53 - 60
17. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  60 - 72
18. Biuro Budżetu  72 - 74
19. Wydział Księgowości  74 - 77
20. Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji  77 - 82
21. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności  82 - 86
22. Wydział Informatyki  86 - 87
23. Wydział Obsługi Urzędu  87 - 89
24. Biuro Prawne  89 - 90
25. Biuro ds. Organizacji Pozarządowych  90 - 94
26. Biuro ds. Zamówień Publicznych  94 - 94
27. Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów  94 - 95
28. Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych  95 - 97
29. Biuro ds. Organizacji Regat 2007  97 - 97
30. Filia 97 - 99

§ 1. Do zadań Biura Prezydenta Miasta należy :

1. W zakresie realizowania zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi i obowiązkami protokolarnymi Prezydenta i Zastępców Prezydenta :
1) realizowanie zadań związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta, przygotowywanie pod względem organizacyjnym spotkań i imprez z udziałem Prezydenta,
2) prowadzenie spraw związanych z protokołem dyplomatycznym, a w szczególności organizowanie wizyt delegacji zagranicznych, korpusu dyplomatycznego osobistości życia publicznego oraz prowadzenie obsługi protokolarnej tych wizyt,
3) obsługa organizacyjno-protokolarna spotkań Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta.

2. W zakresie organizowania obchodów rocznic, uroczystości i świąt państwowych z udziałem Miasta :
1) organizowanie i koordynowanie spraw związanych z obchodami uroczystości i świąt, w tym obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
2) przygotowywanie projektu harmonogramu przebiegu obchodów świąt i uroczystości,
3) przygotowywanie dokumentów wiążących się z obchodami, w tym dokumentów dotyczących zewnętrznych oznak na terenie Miasta obchodów rocznic, uroczystości i świąt.

3. W zakresie realizacji programów współpracy międzynarodowej :
1) przygotowywanie projektów dokumentów związanych ze współpracą zagraniczną Miasta,
2) współpraca z organizacjami międzynarodowymi oraz miastami partnerskimi,
3) inicjowanie oraz koordynowanie działań związanych z rozwojem współpracy transgranicznej,
4) kreowanie wizerunku Szczecina jako aktywnego ośrodka współpracy międzynarodowej, w tym na pograniczu polsko - niemieckim,
5) realizacja projektów oraz programów współpracy regionalnej i proeuropejskiej,
6) prowadzenie Sekretariatu Euroregionu Pomerania.

4. W zakresie obsługi kontaktów zagranicznych Miasta :
1) opiniowanie wniosków na wyjazd służbowy za granicę oraz przyjazd delegacji zagranicznych,
2) organizowanie wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Miasta,
3) prowadzenie rejestru wniosków i sprawozdań z wyjazdów zagranicznych oraz pobytu delegacji zagranicznych,
4) ewidencjonowanie wydatków związanych ze służbowymi delegacjami zagranicznymi, planowanie i prognozowanie wydatków w tym zakresie,
5) opracowywanie rocznych planów współpracy międzynarodowej oraz związanych z tym orientacyjnych kosztów,
6) tłumaczenie korespondencji obcojęzycznej wpływającej i wychodzącej od Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miast oraz jednostek organizacyjnych Urzędu.


5. W zakresie obsługi administracyjno – organizacyjnej Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta :
1) kierowanie obiegiem dokumentów oraz trybem załatwiania spraw wpływających do Prezydenta oraz Zastępców Prezydenta,
2) kontrola formalna projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miasta,
3) przekazywanie do Biura Rady Miasta projektów uchwał Rady Miasta stanowiących inicjatywę uchwałodawczą Prezydenta Miasta,
4) opracowywanie zbiorczych sprawozdań i informacji z prac Prezydenta Miasta i jego Zastępców.

6. W zakresie prowadzenia spraw związanych z interpelacjami i zapytaniami radnych oraz wystąpieniami komisji Rady Miasta kierowanymi do Prezydenta Miasta,
1) ewidencjonowanie interpelacji i zapytań radnych oraz wystąpień komisji Rady Miasta (dezyderaty, wnioski, stanowiska, uchwały) kierowanych do Prezydenta,
2) kierowanie interpelacji i zapytań radnych oraz wystąpień komisji Rady Miasta (dezyderaty, wnioski, stanowiska, uchwały) do poszczególnych Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza Miasta oraz do właściwych jednostek organizacyjnych Urzędu celem przygotowania projektu odpowiedzi,
3) koordynowanie działań związanych z terminowością udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz na dezyderaty, wnioski, stanowiska, uchwały komisji Rady Miasta,
4) nadawanie biegu stanowiskom Rady Miasta kierowanym do Prezydenta Miasta.

7. W zakresie prowadzenia działań związanych z polityką jakości w Urzędzie :
1) nadzór nad Polityką Jakości Urzędu Miasta,
2) doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością, nadzór nad zapisami jakości – procedury i instrukcje Systemu Zarządzania Jakością, księga jakości Urzędu,
3) przeprowadzanie audytów wewnętrznych w Urzędzie,
4) wprowadzanie działań korygujących i zapobiegawczych,
5) stałe doskonalenie pracowników Urzędu – organizowanie szkoleń,
6) podnoszenie jakości usług świadczonych przez Urząd oraz współpraca w tym zakresie z Biurem Obsługi Interesantów.

8. W zakresie tworzenia Prezydentowi warunków do realizacji praw i obowiązków organu założycielskiego w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, uprawnień z tytułu posiadanych przez miasto akcji i udziałów w spółkach handlowych oraz prowadzenie banku danych :
1) obsługa administracyjno - organizacyjna w zakresie pełnienia przez Gminę Miasto Szczecin funkcji organu założycielskiego i udziałowca spółek,
2) obsługa organu wykonawczego w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta,
3) prowadzenie banku danych o organach zarządzających i nadzorczych z tytułu posiadanych przez Miasto akcji i udziałów w spółkach,
4) prowadzenie ewidencji i dokumentacji spółek, w których Miasto ma udziały lub akcje,
5) przygotowywanie projektów i zmian statutów oraz umów spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały,
6) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą akcji lub udziałów Miasta w spółkach prawa handlowego,
7) przygotowywanie całości spraw związanych z obejmowaniem przez Miasto udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego.

9. W zakresie prowadzenia spraw związanych z tworzeniem, likwidacją i reorganizacją jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin :
1) przygotowywanie oraz koordynowanie procesu przekształceń,
2) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przekształcanych jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
3) analiza finansowo – ekonomiczna w zakresie celowości wykonywania procesów przekształceń jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz ocena ich zasadności.

10. W zakresie analizy efektywności działania jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz spółek handlowych, w których Miasto posiada udziały i akcje :
1) monitoring i analiza ekonomiczno – finansowa działalności spółek, w których Miasto posiada udziały i akcje,
2) sporządzanie analiz i opracowań ekonomiczno – finansowych dotyczących jednostek oraz spółek, w których Miasto posiada udziały lub akcje,
3) analiza materiałów przedkładanych przez spółki, w tym materiałów przekazywanych na Walne Zgromadzenia (Zgromadzenia Wspólników) oraz opracowywanie na ich podstawie opinii i wniosków,
4) prowadzenie monitoringu działania Rad Nadzorczych spółek z udziałem Miasta.

11. W zakresie prowadzenia spraw związanych z ubezpieczeniem Miasta :
1) współpraca w zakresie przygotowywania umów oraz aneksów do umów ubezpieczenia poszczególnych składników majątku Gminy Miasto Szczecin,
2) współpraca z firmą brokerską, ubezpieczycielem oraz ubezpieczanymi jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie nadzoru nad realizacją umów,
3) sporządzanie planów wydatków oraz ewidencji wydatków związanych z realizacją umów ubezpieczenia, sporządzanie analiz i sprawozdań związanych z tematyką ubezpieczenia Miasta.


§ 2. Do zadań Biura Rady Miasta należy :

1. W zakresie obsługi merytorycznej i prawnej oraz organizacyjno - technicznej Rady, jej komisji oraz klubów radnych :
1) zapewnianie wymogów formalnych projektów uchwał przygotowywanych przez Przewodniczącego Rady Miasta, komisje Rady, grupę radnych lub klub radnych,
2) przekazywanie radnym oraz komisjom Rady materiałów będących przedmiotem obrad sesji Rady,
3) obsługa protokolarna obrad sesji Rady Miasta,
4) przygotowywanie tekstów podjętych uchwał Rady Miasta do podpisu prowadzącego obrady, przekazywanie ich do Sekretarza Miasta wraz z informacją, które z nich wymagają publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
5) opracowywanie projektów planów pracy Rady,
6) sporządzanie informacji dotyczących działalności Rady i jej organów (biuletyn informacyjny),
7) obsługa organizacyjna współpracy Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących z organami administracji publicznej,
8) prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Rady w stowarzyszeniach i związkach międzygminnych,
9) prowadzenie banku nazw ulic, placów i parków zgłaszanych do wykorzystania dla nowopowstałych ulic w mieście,
10) przygotowywanie corocznej informacji o wnioskach umieszczonych w banku nazw i przekazywanie informacji Radzie Miasta,
11) obsługa organizacyjno - sekretarska oraz obsługa dyżurów Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących, prowadzenie korespondencji dotyczącej petycji, skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Rady,
12) gromadzenie informacji o terminach i tematyce sesji Rady Miasta oraz podstawowych dokumentach wynikających z pracy Rady,
13) przygotowywanie posiedzeń komisji oraz klubów radnych, ich obsługa organizacyjno - protokolarna,
14) opracowywanie w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji informacji o pracy komisji,
15) gromadzenie informacji o terminach i tematyce komisji Rady Miasta oraz podstawowych dokumentów wynikających z prac komisji.

2. W zakresie prowadzenia rejestrów uchwał Rady oraz interpelacji i zapytań radnych :
1) prowadzenie rejestru projektów uchwał Rady Miasta,
2) prowadzenie rejestru uchwał Rady Miasta,
3) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miasta,
4) zapewnianie publikacji, podawanie do wiadomości mieszkańców uchwał i innych aktów Rady oraz rozplakatowywanie przepisów gminnych w ustalonych miejscach publicznych, zgodnie z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
5) prowadzenie rejestrów interpelacji i zapytań radnych.

3. W zakresie zapewniania niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów, w tym w sprawach interwencji :
1) udzielanie radnym pomocy w wykonywaniu mandatu, w zakresie określonym przez Radę oraz w sprawach interwencyjnych,
2) przygotowywanie pod względem organizacyjnym szkoleń oraz delegacji dla radnych,
3) prowadzenie ewidencji radnych oraz członków komisji spoza Rady Miasta,
4) przygotowywanie planów dyżurów radnych,
5) współpraca z Kierownikiem Referatu Skarg i Wniosków w Wydziale Organizacyjnym w zakresie petycji, skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Szczecina podczas dyżurów radnych,
6) obsługa radnych w zakresie sporządzania rocznej informacji o osiągniętych dochodach z tytułu pełnienia funkcji radnego oraz współpraca z Wydziałem Księgowości w tym zakresie.

4. W zakresie prowadzenia spraw związanych z nadawaniem Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina, Medalu za Zasługi dla Miasta Szczecina oraz tytułu Pioniera Miasta Szczecin :
1) prowadzenie rejestrów :
a) „Honorowych Obywateli Miasta Szczecina”,
b) osób odznaczonych „Medalem za Zasługi dla Miasta Szczecina”,
c) Pionierów Miasta Szczecin,
2) prowadzenie ewidencji wniosków o nadanie Honorowego Obywatelstwa, Medalu oraz tytułu Pioniera Miasta,
3) wystawianie legitymacji Honorowego Obywatela Miasta, Pioniera Miasta oraz legitymacji osobom odznaczonym Medalem,
4) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Szczecina oraz tytułu Pioniera Miasta,
5) przygotowywanie projektów uchwały Rady Miasta w sprawach ustalenia limitów Medali przeznaczonych do nadania.

5. W zakresie współudziału w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich oraz referendów :
1) współpraca z Krajowym Biurem Wyborczym oraz wykonywanie zadań związanych z organizacją wyborów i referendów,
2) prowadzenie spraw związanych z wyborami :
a) prezydenckimi,
b) do Sejmu i Senatu,
c) do Rady Miasta,
d) do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
e) do Parlamentu Europejskiego,
f) członków kolegiów i ławników,
oraz przeprowadzaniem referendum,
3) ustalanie projektów wykazów siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz współpraca z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu zajmującą się aktualizacją ulic i placów w Mieście,
4) rozliczanie dotacji celowych na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem wyborów i referendów.

6. W zakresie nadzoru oraz koordynowania działań jednostek pomocniczych - rad osiedlowych oraz Młodzieżowej Rady Miasta :
1) obsługa organizacyjna wyborów do rad osiedli oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności rad osiedlowych,
2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprawowania funkcji przewodniczącego, wiceprzewodniczących i skarbników rad osiedlowych,
3) prowadzenie szkoleń dla przewodniczących rad osiedlowych,
4) ewidencjonowanie wniosków zgłaszanych przez rady osiedla, występowanie do właściwych wydziałów oraz czuwanie nad terminowością udzielanych odpowiedzi,
5) nadzorowanie realizacji uchwał rad osiedli,
6) współdziałanie z radami osiedlowymi, organizowanie spotkań rad osiedli z radnymi oraz Prezydentem Miasta i Zastępcami Prezydenta,
7) prognozowanie i planowanie wydatków budżetowych dla rad osiedlowych w oparciu o rozpoznanie potrzeb rad,
8) analiza wydatków rad osiedlowych, dokonywanie rozliczeń z pobranych zaliczek do rozliczeń rad, przekazywanie rozliczeń odpowiednim jednostkom organizacyjnym Urzędu oraz nadzór w tym zakresie,
9) gospodarka środkami trwałymi i wyposażeniem znajdującymi się w zasobach rad osiedlowych, w tym :
a) zabezpieczanie środków trwałych i wyposażenia przed zniszczeniem i kradzieżą,
b) zapewnianie oznakowania środków trwałych i wyposażenia,
c) prowadzenie ewidencji ilościowej środków trwałych,
d) uzgadnianie prowadzonej ewidencji z Wydziałem Księgowości w okresach półrocznych,
e) nadzór nad prawidłowością przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta,
f) bieżący nadzór nad działalnością oraz wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na działalność Młodzieżowej Rady Miasta.


§ 3. Do zadań Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego należy :

1. W zakresie kontroli jednostek organizacyjnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin :
1) opracowywanie rocznego planu kontroli przeprowadzanych w :
a) wydziałach i biurach Urzędu,
b) miejskich jednostkach organizacyjnych,
2) kontrola prawidłowości funkcjonowania jednostek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, w szczególności w zakresie realizowania merytorycznych zadań jednostek,
3) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli,
4) współpraca z Kierownikiem Referatu Skarg i Wniosków Wydziału Organizacyjnego w zakresie dostrzeżonych nieprawidłowości,
5) realizowanie obowiązku organu sprawującego nadzór w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym :
a) przeprowadzanie kontroli realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne zadań służby bhp, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) przeprowadzanie kontroli realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne zadań pokontrolnych, czyli nakazów, decyzji i wystąpień wydanych przez organy kontroli zewnętrznej w zakresie bhp,
6) opracowywanie zaleceń pokontrolnych,
7) kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych,
8) koordynowanie działalności kontrolnej wykonywanej przez jednostki organizacyjne Urzędu - w zakresie kontroli kompleksowych i problemowych przeprowadzanych przez właściwe rzeczowo jednostki organizacyjne Urzędu.

2. W zakresie kontroli finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin :
1) opracowywanie rocznego planu kontroli przeprowadzanych w :
a) wydziałach i biurach Urzędu,
b) jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
2) przeprowadzanie kontroli finansowo - księgowych, prowadzenie pełnej
dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli, w tym :
a) kontroli prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych,
b) kontroli prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi,
c) kontroli prawidłowości dokumentowania operacji gospodarczych,
3) opracowywanie zaleceń pokontrolnych,
4) kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych,
5) prowadzenie spraw związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu.

3. W zakresie audytu wewnętrznego :
1) podejmowanie działań w celu uzyskania obiektywnej i niezależnej oceny funkcjonowania jednostki w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności, przejrzystości i jawności, a w szczególności :
a) badanie dowodów księgowych oraz zapisów w księgach rachunkowych,
b) ocena systemu gromadzenia środków publicznych i dysponowania nimi oraz gospodarowania mieniem,
c) ocena efektywności i gospodarności zarządzania finansowego,
2) opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
3) przeprowadzanie audytu rocznego oraz audytu poza planem,
4) sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
5) przygotowanie oraz aktualizacja zasad działania w zakresie procedury przeprowadzania audytu wewnętrznego.

4. W zakresie współdziałania z organami kontroli zewnętrznej oraz Głównym Inspektorem Informacji Finansowej :
1) współpraca z podmiotami prowadzącymi kontrolę w Urzędzie Miasta oraz zapewnienie warunków do sprawnego przeprowadzenia kontroli,
2) prowadzenie książki kontroli Urzędu Miasta Szczecin,
3) opracowywanie projektów oraz opiniowanie korespondencji kierowanej do organów kontroli zewnętrznej (zastrzeżeń, stanowisk, wyjaśnień i odpowiedzi),
4) sprawowanie nadzoru nad realizacją zaleceń i wniosków pokontrolnych organów kontroli zewnętrznej,
5) udzielanie informacji Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta na temat postępowań kontrolnych prowadzonych w Urzędzie,
6) prowadzenie pełnej dokumentacji kontroli przeprowadzanych przez organy kontroli zewnętrznej w Urzędzie Miasta oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
7) współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie spraw związanych z przeciwdziałaniem wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu,
8) prowadzenie rejestru powiadomień Głównego Inspektora Informacji Finansowej.


§ 4. Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy :

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu :
1) przygotowywanie projektów lub opiniowanie pod względem merytorycznym aktów prawnych dotyczących organizacji i funkcjonowania Urzędu,
2) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta,
3) prowadzenie wykazu jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
4) prowadzenie zbioru regulaminów wewnętrznych wszystkich jednostek organizacyjnych Urzędu oraz nadzór nad zgodnością postanowień tych regulaminów z ustaleniami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
5) opiniowanie przedkładanych przez wydziały, biura oraz Filię projektów struktur organizacyjnych oraz zakresów działania tych jednostek,
6) opracowywanie we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu, analiz efektywności funkcjonowania Urzędu, przedkładanie Prezydentowi wniosków wynikających z tych analiz,
7) przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów i porozumień dotyczących przejmowania przez Miasto zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
8) prowadzenie centralnego rejestru porozumień i umów zawieranych przez Miasto Szczecin w zakresie powierzania zadań,
9) prowadzenie zbioru projektów ustaw oraz opinii prawnych ich dotyczących,
10) ewidencjonowanie, ekspedycja oraz nadzór nad realizacją uchwał Rady Miasta,
11) przekazywanie uchwał Rady Miasta podejmowanych na sesjach Rady - do Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,
12) występowanie do Wojewody z wnioskiem o ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego aktów normatywnych Rady Miasta oraz innych aktów prawnych zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Urzędu,
13) prowadzenie zbioru dzienników urzędowych województwa zachodniopomorskiego,
14) opracowywanie zbiorczych informacji z wykonania uchwał Rady,
15) prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem zasad wynikających z Instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitego rzeczowego wykazu akt, w tym :
a) opiniowanie wniosków i propozycji zmian obiegu dokumentów w Urzędzie, zgłaszanych przez jednostki organizacyjne,
b) przygotowywanie zmian Jednolitego rzeczowego wykazu akt Urzędu Miasta w oparciu o wnioski przedkładane przez jednostki organizacyjne Urzędu,
c) nadzór w zakresie prawidłowości stosowania pieczęci urzędowych,
d) dokonywanie weryfikacji pieczęci nagłówkowych oraz podpisowych, stosowanych w Urzędzie, zamawianych przez wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu, a także identyfikatorów,
16) opiniowanie propozycji zmian do Instrukcji określającej organizację i zakres działania archiwum zakładowego Urzędu, uzgadnianie ich z Archiwum Państwowym oraz przygotowywanie zarządzeń w tym zakresie,
17) opracowywanie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta, jego aktualizacja, przyjmowanie wniosków wydziałów w sprawie zmiany Regulaminu oraz przygotowywanie zmian zarządzenia Prezydenta Miasta w tej sprawie,
18) koordynowanie działań związanych z wypełnianiem ankiet o tematyce samorządowej i administracyjnej,
19) obsługa sekretarsko - biurowa Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta oraz Sekretarza Miasta.

2. W zakresie prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz zmian do Regulaminu :
1) przygotowywanie projektu Regulaminu oraz zmian Regulaminu,
2) przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta w sprawie szczegółowego zakresu działania jednostek organizacyjnych Urzędu stanowiących wykonanie postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
3) opracowywanie projektów rozstrzygnięć sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Urzędu dotyczących realizacji zadań.

3. W zakresie prowadzenia spraw związanych z udzielanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami :
1) przygotowywanie upoważnień Prezydenta Miasta do składania oświadczeń woli,
2) przygotowywanie upoważnień Prezydenta Miasta do wydawania decyzji administracyjnych, zaświadczeń oraz dokonywania innych czynności,
3) przygotowywanie upoważnień dla osób obsługujących system informatyczny oraz urządzenia wchodzące w jego skład, służące do przetwarzania danych osobowych,
4) prowadzenie rejestrów upoważnień.

4. W zakresie opracowywania projektów zmian do Statutu Miasta Szczecin :
1) koordynowanie oraz współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prac nad przygotowaniem projektu Statutu Miasta oraz jego nowelizacji,
2) prowadzenie korespondencji związanej z prowadzeniem uzgodnień z Prezesem Rady Ministrów w sprawie ustalenia brzmienia projektu Statutu Miasta.

5. W zakresie współpracy ze związkami oraz stowarzyszeniami krajowymi, których członkiem jest Miasto :
1) koordynowanie działań związanych z członkostwem Miasta w krajowych stowarzyszeniach i związkach,
2) prowadzenie dokumentacji prawno - organizacyjnej związków międzygminych, których Miasto jest członkiem oraz prowadzenie spraw związanych ze składkami z tytułu członkostwa Miasta w związkach krajowych,
3) opiniowanie porozumień międzygminnych.

6. W zakresie prowadzenia spraw kadrowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, z wyłączeniem spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i placówek, o których mowa w ustawie o systemie oświaty :
1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
2) przygotowywanie projektów pism w sprawach osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
3) prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze, wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie oraz wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
4) prowadzenie zbioru akt osobowych aktualnie zatrudnionych pracowników Urzędu, Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
5) opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych kadry kierowniczej Urzędu,
6) nadzór nad ruchem kadrowym w wydziałach i biurach Urzędu,
7) planowanie i racjonalne gospodarowanie etatami oraz funduszem płac, współpraca w tym zakresie z Wydziałem Księgowości,
8) przygotowywanie analiz oraz materiałów dotyczących stanu zatrudnienia w Urzędzie,
9) atestacja oraz wartościowanie stanowisk pracy,
10) podejmowanie czynności związanych z okresowym przeglądem kadr oraz oceną kwalifikacyjną pracowników,
11) prowadzenie spraw związanych ze składaniem przez pracowników oświadczeń majątkowych,
12) prowadzenie ewidencji i wydawanie :
a) legitymacji służbowych,
b) legitymacji ubezpieczeniowych pracownikom Urzędu,
13) prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu,
14) przyjmowanie od wszystkich nowo zatrudnionych pracowników oświadczeń o zapoznaniu się z zasadami ochrony informacji niejawnych oraz przepisami dotyczącymi porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie,
15) przyjmowanie od nowo zatrudnionych pracowników Urzędu, o których mowa w odrębnych przepisach, przyrzeczeń o przestrzeganiu tajemnicy skarbowej,
16) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
17) nadzór nad prawidłowością prowadzenia kart ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,
18) obsługa komisji dyscyplinarnych,
19) wystawianie świadectw pracy oraz zaświadczeń o zarobkach dla byłych pracowników Urzędu oraz byłych pracowników zlikwidowanych miejskich jednostek organizacyjnych, których dokumentacja osobowa znajduje się w Archiwum Zakładowym Urzędu,
20) kierowanie pracowników Urzędu Miasta na obowiązkowe badania okresowe,
21) opracowywanie sprawozdań i analiz z zakresu spraw osobowych,
22) prowadzenie rejestru umów finansowanych ze środków Wydziału.

7. W zakresie delegacji krajowych :
1) sporządzanie prognoz i planów wydatków budżetowych w części realizowanej przez Wydział,
2) prowadzenie ewidencji wydatków budżetowych, w tym wydatków związanych z krajowymi delegacjami służbowymi,
3) opracowywanie analiz i sprawozdań.

8. W zakresie prowadzenia systemu szkolenia i kształcenia pracowników Urzędu :
1) analiza potrzeb, opracowanie systemu szkoleń oraz programów szkoleniowych pracowników Urzędu,
2) opracowywanie projektów planów oraz analiz w zakresie szkolenia i kształcenia,
3) organizowanie oraz koordynowanie szkoleń prowadzonych dla pracowników Urzędu,
4) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów szkoleń pracowników prowadzonych w ramach funduszy pomocowych,
5) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem aplikacji samorządowej dla pracowników Urzędu.

9. Organizacja praktyk uczniowskich i studenckich w Urzędzie.

10. Prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do pracy inwalidów wojennych i wojskowych oraz wyrażanie zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy przez pracodawcę.

11. W zakresie ewidencjonowania i koordynowania załatwiania petycji, skarg i wniosków:
1) prowadzenie centralnego rejestru petycji, skarg i wniosków wpływających do Urzędu,
2) merytoryczne rozpatrywanie oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na petycje, skargi i wnioski mieszkańców wpływające do Urzędu,
3) nadzór nad sposobem i terminem załatwiania skarg kierowanych do dyrektorów wydziałów, kierowników biur i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
4) prowadzenie rejestru pism interwencyjnych wpływających do Urzędu,
5) organizowanie i udział w spotkaniach interesantów z Prezydentem Miasta oraz w uzasadnionych przypadkach z Zastępcami Prezydenta Miasta w sprawach petycji, skarg i wniosków,
6) nadzór nad terminowością załatwiania przez jednostki organizacyjne Urzędu petycji, skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi na pisma interwencyjne,
7) opracowywanie zbiorczych analiz oraz informacji dotyczących problematyki petycji, skarg i wniosków zgłaszanych przez mieszkańców Miasta.


§ 5. Do zadań Biura Obsługi Interesantów należy :

1. Obsługa interesantów w zakresie :
1) kompleksowej informacji o :
a) rodzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw,
b) stanie zaawansowania spraw,
c) organizacji i strukturze organów Miasta, Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
d) uchwałach organów Gminy Miasto Szczecina,
e) wysokości opłat i podatków lokalnych,
f) topografii i układzie komunikacyjnym Miasta,
g) bieżących wydarzeniach mających miejsce w Urzędzie,
h) obsługa infolinii Urzędu,
i) prowadzenie spraw związanych z pocztą elektroniczną kierowaną na adres Biura, w tym :
- udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną,
- prowadzenie ewidencji poczty elektronicznej i interaktywnych formularzy,
- udostępnianie i obsługa interaktywnych formularzy,
- aktualizacja informacji dotyczących „najczęściej zadawanych pytań” na miejskiej stronie internetowej,
j) prowadzenie internetowego kalendarza przyjęć interesantów obsługiwanych w Biurze Obsługi Interesantów,
2) działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu posiadających delegatury w Biurze Obsługi Interesantów poprzez:
a) opracowywanie i dostarczanie interesantom zestawu ujednoliconych formularzy,
b) udzielanie pomocy interesantom w wypełnianiu formularzy,
c) udzielanie szczegółowych informacji o sposobie załatwienia sprawy,
d) przyjmowanie przez stanowiska jednostek organizacyjnych Urzędu,
korespondencji dostarczanej bezpośrednio przez interesantów,
e) koordynowanie oraz wydawanie zaświadczeń z baz danych Urzędu,
3) kancelarii Urzędu :
a) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
b) kwalifikowanie przyjmowanej korespondencji i jej rejestracja w ramach systemu rejestracji i obiegu dokumentów,
c) wydawanie korespondencji właściwemu adresatowi,
d) przyjmowanie korespondencji dostarczanej bezpośrednio przez interesantów, jej rejestracja w ramach systemu rejestracji i obiegu dokumentów oraz przekazywanie właściwemu adresatowi,
e) sprawdzanie zgodności przedkładanych dokumentów z wymogami procedur,
f) koordynowanie spraw korespondencji urzędowej dostarczanej za pośrednictwem gońców,
g) redystrybucja prasy i publikacji w Urzędzie,
h) zapewnienie terminowej wymiany ogłoszeń wywieszanych na Urzędowych Tablicach Ogłoszeń,
i) wysyłanie korespondencji i przesyłek Urzędu,

2. W zakresie ewidencji ludności :
1) zameldowania i wymeldowania osób oraz wydawanie poświadczeń w tym zakresie,
2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
3) prowadzenie :
a) zbioru danych stałych mieszkańców,
b) zbioru danych byłych mieszkańców,
c) zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy,
4) udzielanie informacji o danych osobowych osób zameldowanych na terenie Szczecina, sporządzanie wykazów zawierających dane z ewidencji ludności dla potrzeb urzędów skarbowych, GUS, szkół,
5) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,
6) administrowanie komputerowym systemem ewidencji ludności.

3. W zakresie prowadzenia spraw związanych :
1) z wydawaniem dowodów osobistych :
a) przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych,
b) prowadzenie ewidencji wydanych, utraconych i odnalezionych dowodów osobistych,
c) pośrednictwo w załatwianiu dowodów osobistych dla osób zameldowanych na pobyt czasowy w Szczecinie oraz osób przebywających w areszcie śledczym i zakładach karnych,
d) prowadzenie zbioru teczek osobowych i składnicy akt osób przebywających za granicą i osób zmarłych, wydawanie zaświadczeń z akt teczek osobowych oraz współpraca w tym zakresie z organami ścigania,
e) udostępnianie danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
f) przyjmowanie zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-3 i przekazywanie ich do Urzędów Skarbowych,

2) z koordynowaniem zagadnień dotyczących repatriacji Polaków z zagranicy :
a) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta zapraszających repatriantów do Szczecina,
b) prowadzenie korespondencji z Urzędem ds. Repatriacji i Cudzoziemców oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim,
c) przygotowywanie projektów porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim,

3) z dokumentacją dotyczącą okresów pracy oraz mienia pozostawionego na terenie byłego ZSRR,

4) z organizowaniem zbiórek publicznych i zgromadzeń :
a) przyjmowanie i rejestrowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń,
b) wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń publicznych, jeżeli naruszają przepisy ustaw karnych bądź stwarzają zagrożenie życia oraz zdrowia ludzi i mienia,
c) współpraca z Komendą Miejską Policji w zakresie organizowania zgromadzeń i zbiórek publicznych,
d) przyjmowanie wniosków, wydawanie oraz cofanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie miasta oraz nadzór nad ich przebiegiem,

5) ze sporządzaniem spisów wyborców oraz prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców :
a) udział w organizowaniu referendów oraz wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu, do Rady Miasta oraz do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego,
b) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców oraz wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie,
c) sporządzenie sprawozdań z rejestru wyborców.

6) z potwierdzaniem własnoręczności podpisu osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń emerytalno – rentowych na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych.

4. W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami :
1) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
2) wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem,
3) wydawanie w razie utraty lub zniszczenia wtórników kart rowerowych lub motorowerowych,
4) udzielanie upoważnienia przedsiębiorstwu komunikacji publicznej do organizowania egzaminu państwowego sprawdzającego kwalifikacje – w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem,
5) wydawanie decyzji :
a) o skierowaniu kierującego pojazdem na badania lekarskie, w przypadkach nasuwających zastrzeżenie co do stanu zdrowia,
b) o skierowaniu osoby niepełnosprawnej posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie do kierowania tramwajem na badania lekarskie na podstawie zawiadomienia powiatowego lub wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
c) o zatrzymaniu prawa jazdy,
d) o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym lub pozwolenia do kierowania tramwajem,
e) wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,
6) odbieranie i przechowywanie krajowych praw jazdy wydanych za granicą oraz dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, wydanych przez dowódcę jednostki wojskowej żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, w zamian za wydane polskie prawo jazdy,
7) przyjmowanie zawiadomień od osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdem, o utracie lub zniszczeniu prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w tych dokumentach i wydania wtórnika dokumentu,
8) przekazywanie danych do centralnej ewidencji kierowców,
9) powoływanie komisji weryfikacyjnej egzaminującej kandydata na egzaminatora w zakresie sprawdzania kwalifikacji na prawo jazdy kategorii T lub pozwolenie do kierowania tramwajem,
10) zwracanie prawa jazdy po ustaniu przyczyny jego zatrzymania,
11) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem egzaminów potwierdzających ukończenie szkolenia w zakresie transportu drogowego taksówką,
12) egzekwowanie orzeczeń sądów grodzkich o zakazie prowadzenia pojazdów,
13) wydawanie zaświadczeń o posiadanych przez kierowcę uprawnieniach i potwierdzeń dla ambasad,
14) udzielanie informacji o kierowcach i ich uprawnieniach upoważnionym organom,
15) prowadzenie archiwum akt kierowców,
16) sprowadzanie i wysyłka akt kierowców według właściwości miejscowej,
17) przyjmowanie odzyskanych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdem zgłoszonych wcześniej jako utracone w celu otrzymania wtórnika.

5. W zakresie rejestracji pojazdów :
1) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
2) stała i czasowa rejestracja pojazdów,
3) wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela,
4) kierowanie na dodatkowe badanie techniczne pojazdu,
5) przekazywanie Wojewodzie Mazowieckiemu blankietów dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych oraz nalepek kontrolnych niezbędnych do rejestracji niektórych pojazdów resortu spraw wewnętrznych, obrony narodowej,
6) wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń oraz terminu badania technicznego pojazdu,
7) legalizowanie tablic rejestracyjnych,
8) wydawanie karty pojazdu samochodowego przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli pojazdów o nabyciu lub zbyciu pojazdu lub zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie odpowiednich wpisów w karcie pojazdu o zajściu powyższych zdarzeń,
10) przekazywanie danych do centralnej ewidencji pojazdów,
11) zwracanie dowodu rejestracyjnego po ustaniu przyczyny jego zatrzymania,
12) wydawanie zaświadczeń o posiadanych pojazdach,
13) udzielanie informacji o pojazdach i ich właścicielach oraz udostępnianie dokumentów pojazdów upoważnionym organom,
14) prowadzenie archiwum dokumentów pojazdów i ich właścicieli,
15) wydawanie za opłatą decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i przechowywanie w depozycie tablic i dowodów rejestracyjnych.


6. W zakresie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń oraz kontrolowaniem stacji kontroli pojazdów :
1) wydawanie i cofanie przedsiębiorcom zezwoleń na przeprowadzenie badań technicznych pojazdów,
2) upoważnianie stacji kontroli pojazdów do wykonywania niektórych badań z zakresu stacji okręgowych,
3) wydawanie i cofanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych,
4) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli stacji pojazdów.

7. W zakresie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń i nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców :
1) wydawanie, odmowa wydania i cofanie przedsiębiorcom, szkołom lub jednostkom resortu obrony narodowej zezwoleń na prowadzenie szkolenia kierowców,
2) wydawanie upoważnień jednostce do przeprowadzania kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów,
3) dokonywanie wpisów lub skreśleń osób z ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora,
4) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem, a w szczególności w uzasadnionych przypadkach, kierowanie instruktora na egzamin,
5) sprawowanie nadzoru nad szkoleniem, a w szczególności kontrolowanie dokumentacji i działalności związanej ze szkoleniem.

8. W zakresie prowadzenia spraw związanych z udzielaniem uprawnień na wykonywanie krajowego transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne :
1) wydawanie licencji na przewóz drogowy rzeczy i osób oraz wypisów z licencji,
2) wydawanie zaświadczeń potwierdzających prowadzenie przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do podstawowej działalności gospodarczej oraz wypisów z zaświadczeń,
3) wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób,
4) sporządzanie półrocznych sprawozdań o liczbie i zakresie udzielanych licencji i zezwoleń,
5) przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego lub przewozów na potrzeby własne z przepisami i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia albo zaświadczenia,
6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej nadania numerów bocznych taksówek.

9. W zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej :
1) prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
2) wykonywanie czynności związanych z wprowadzaniem Krajowego Rejestru Sądowego,
3) podejmowanie czynności związanych z powzięciem wiadomości o wykonywaniu działalności gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dokonywania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń i licencji uzyskanych od gminy,
4) przygotowywanie dokumentacji związanej z wydaniem opinii o lokalizacji gier losowych.

10. W zakresie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem oraz cofaniem zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych :
1) wydawanie oraz cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
2) prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na handel alkoholem oraz wnoszonych opłat rocznych za korzystanie z tych zezwoleń,
3) opracowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta,
4) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących handlu napojami alkoholowymi.

11. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących rzeczy znalezionych :
1) przyjmowanie zawiadomień o znalezieniu rzeczy zagubionych,
2) ewidencjonowanie i przechowywanie rzeczy znalezionych (poszukiwanie odbiorcy, wydawanie decyzji administracyjnych),
3) wydawanie poświadczeń znalazcy,
4) zabezpieczanie przechowywanych rzeczy.

12. W zakresie wprowadzania nowych oraz doskonalenia istniejących metod i form obsługi interesantów:
1) prowadzanie analiz oraz wdrażanie uwag i opinii płynących od interesantów dotyczących efektywności i jakości pracy Biura,
2) gromadzenie i opracowywanie wszelkich informacji i danych mających wpływ na sprawną obsługę interesantów,
3) wdrażanie nowych metod obsługi interesantów zmierzających do podniesienia jakości i komfortu obsługi interesantów oraz organizowanie i koordynowanie szkoleń w tym zakresie,
4) tworzenie pozytywnego wizerunku Urzędu.

13. W zakresie wdrażania i administrowania komputerowym systemem rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie :
1) przyjmowanie i gromadzenie uwag użytkowników o funkcjonowaniu systemu,
2) analizowanie zasięgu działania systemu rejestracji i obiegu dokumentów oraz ocena jego wykorzystania przez jednostki organizacyjne Urzędu,
3) zgłaszanie potrzeby modyfikacji systemu,
4) prowadzenie stałego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu oraz zgłaszanie zauważonych nieprawidłowości, współpraca w tym zakresie z autorem programu,
5) określanie zakresu dostępu do systemu w Urzędzie,
6) przydzielanie uprawnień do korzystania z systemu,
7) koordynowanie programów szkoleń pracowników Urzędu w zakresie obsługi systemu,
8) udział w prowadzeniu szkoleń w zakresie aplikacji samorządowej,
9) obsługa komputerowa procedur i struktury organizacyjnej Urzędu.

14. W zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem danych osobowych :
1) prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem i aktualizacją wniosków rejestracyjnych zbiorów danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
2) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie przygotowywania upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
3) nadawanie identyfikatorów znakowych osobom przetwarzającym dane,
4) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych,
5) nadzór nad funkcjonowaniem mechanizmów uwierzytelniania użytkownika,
6) kontrola zapisów danych osobowych w zakresie : identyfikacji osób, przechowywania informacji o wprowadzeniu, aktualizacji i usunięciu oraz ich udostępniania i przekazywania,
7) podejmowanie działań zabezpieczających stan systemu informatycznego w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu zabezpieczeń systemu informatycznego lub informacji o zmianach w sposobie działania programu lub urządzeń wskazujących na naruszenie bezpieczeństwa danych,
8) analizowanie przypadków wykrycia zagrożeń systemu zabezpieczeń,
9) tworzenie i aktualizacja dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji,
10) kontrola stanu zabezpieczeń systemu informatycznego (wykonywania kopii bezpieczeństwa, profilaktyki antywirusowej, dostępu do pomieszczeń serwerów, zasilania awaryjnego, zabezpieczenia pomieszczeń).

15. Koordynowanie pracy jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie działalności Biura:
1) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie:
a) aktualizacji procedur załatwiania spraw,
b) aktualizacji informacji o Biurze w systemie komputerowym „UMINET” oraz „E-urząd”,
c) aktualizacji informacji i rozszerzanie usług dla interesantów w serwisie „E-urząd”,
d) aktualizacji informacji o strukturze i organizacji jednostek organizacyjnych Urzędu oraz o ich zadaniach i działaniach,
2) inicjowanie działań związanych z rozszerzeniem zakresu funkcjonowania Biura w Urzędzie,
3) organizowanie pracy stanowisk jednostek organizacyjnych Urzędu,
4) organizowanie szkoleń pracowników Biura w zakresie procedur załatwiania spraw,
5) wydawanie poradnika dla interesantów „Nasza Gazetka”.


§ 6. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy :

1. W zakresie rejestracji zdarzeń z zakresu stanu cywilnego dotyczących urodzeń małżeństw i zgonów:
1) przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do rejestracji urodzenia,
2) sporządzanie protokołu ze zgłoszenia urodzenia w przypadku, gdy żadne z rodziców nie ma miejsca zamieszkania na obszarze objętym działaniem Urzędu Stanu Cywilnego, na którym nastąpiło urodzenie dziecka,
3) potwierdzenie uprawnień do dokonania zgłoszenia urodzenia,
4) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka poczętego,
5) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka w chwili rejestracji oraz o uznaniu dziecka już zarejestrowanego,
6) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
7) zawiadamianie Sądu Rejonowego i Nieletnich o urodzeniu dziecka przez nieletnią matkę,
8) prowadzenie i przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji urodzenia,
9) przyjmowanie dokumentów i zapewnień do zawarcia związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego (małżeństwo cywilne) i związku małżeńskiego wyznaniowego ze skutkami cywilnymi (małżeństwo konkordatowe),
10) prowadzenie rejestru zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego i małżeństwa konkordatowego,
11) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa konkordatowego oraz prowadzenie rejestru zaświadczeń o zawartych małżeństwach konkordatowych,
12) przyjmowanie oświadczeń od przyszłych małżonków o nazwiskach noszonych przez nich po zawarciu małżeństwa i oświadczeń o wyborze nazwiska dla ich dzieci,
13) przyjmowanie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego od osób zawierających związek małżeński cywilny,
14) przyjmowanie oświadczeń od osoby rozwiedzionej o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
15) wydawanie decyzji zezwalającej na skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego,
16) wydawanie zaświadczeń o wyznaczonym terminie zawarcia małżeństwa cywilnego,
17) potwierdzanie na telegramach i zaproszeniach wyznaczonego terminu zawarcia związku małżeńskiego cywilnego,
18) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
19) sporządzanie i przekazywanie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji małżeństwa cywilnego i konkordatowego,
20) sporządzanie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zawarciu związku małżeńskiego poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
21) przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów do rejestracji zgonu,
22) sporządzanie protokołu o zgonie w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania zmarłego lub miejsca jego pochówku i przekazanie go do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego ze względu na sporządzenie aktu zgonu,
23) przyjęcie od osoby zgłaszającej zgon dokumentu tożsamości osoby zmarłej i przekazanie go do właściwego biura dowodów osobistych,
24) przekazywanie książeczek wojskowych osób zmarłych do Wojskowej Komendy Uzupełnień,
25) sporządzenie protokołu dotyczącego zgonu osoby o nieustalonej tożsamości,
26) sporządzenie i przekazanie do Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego sprawozdań dotyczących rejestracji zgonów.

2. W zakresie sporządzania aktów stanu cywilnego oraz odpisów i zaświadczeń z tych aktów:
1) sporządzanie aktów urodzeń na podstawie zgłoszenia lub postanowienia sądu,
2) sporządzanie aktów małżeństw na podstawie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego złożonych przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oraz na podstawie zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego dostarczanych do Urzędu Stanu Cywilnego przez duchownych,
3) sporządzanie aktów zgonów na podstawie zgłoszenia, postanowienia sądu o uznaniu za zmarłego i stwierdzeniu zgonu lub pisemnego zgłoszenia dokonanego przez organ państwowy,
4) sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie postanowień sądu o ustaleniu ich treści,
5) występowanie do sądu z wnioskami o sprostowanie, ustalenie, unieważnienie aktów stanu cywilnego,
6) odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu w wypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
7) sporządzanie i aktualizacja skorowidzów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
8) przyjmowanie i rejestracja wniosków o wydanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,
9) sporządzanie odpisów skróconych i zupełnych z aktów stanu cywilnego,
10) sporządzanie i wydawanie wielojęzycznych odpisów skróconych z aktów urodzeń małżeństw i zgonów,
11) sporządzanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
12) sporządzanie zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
13) przekazywanie do ewidencji ludności informacji o sporządzeniu aktu urodzenia,
14) zawiadamianie ewidencji ludności właściwej dla miejsca zamieszkania małżonków o sporządzeniu aktu małżeństwa,
15) zawiadamianie ewidencji ludności właściwej dla miejsca pobytu stałego osoby zmarłej o sporządzeniu aktu zgonu,
16) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia, zawiadomienia o zawarciu związku małżeńskiego,
17) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia i małżeństwa zawiadomienia o zgonie,
18) sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca sporządzenia aktu urodzenia zawiadomienia o rozwiązaniu związku małżeńskiego,
19) wpisywanie pod tekstem aktu urodzenia przypisków o zmianie stanu cywilnego osoby, której akt dotyczy, na podstawie zawiadomień przysłanych z innych Urzędów Stanu Cywilnego,
20) zawiadamianie ewidencji ludności właściwej dla miejsca zamieszkania osoby o zmianach dokonanych w jej akcie stanu cywilnego,
21) sporządzanie i przekazywanie do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego odpisów zupełnych aktów małżeństw zawartych przez cudzoziemców,
22) sporządzanie i przekazywanie odpisów skróconych do biur dowodów osobistych.

3. W zakresie transkrypcji i odtwarzania zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego :
1) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o wpisanie i odtworzenie zagranicznych aktów stanu cywilnego w polskich księgach,
2) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wpisanie lub odtworzenie w polskich księgach urodzeń, małżeństw i zgonów mających miejsce za granicą,
3) wpisywanie do polskich ksiąg stanu cywilnego na podstawie decyzji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą,
4) odtwarzanie aktów stanu cywilnego w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi bądź gdy akt został sporządzony za granicą i niemożliwe jest uzyskanie odpisów z tego aktu.

4. W zakresie aktualizacji aktów stanu cywilnego:
1) przyjmowanie i rejestracja wniosków oraz prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych o uzupełnieniu danych w akcie stanu cywilnego lub o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w tych dokumentach,
2) sporządzanie w aktach urodzeń wzmianek marginesowych na podstawie :
a) orzeczeń i protokołów sądowych dotyczących zaprzeczenia ojcostwa, ustalenia ojcostwa, uznania dziecka, przysposobienia, rozwiązania przysposobienia, sprostowania aktu,
b) oświadczeń woli o uznaniu dziecka, o zawarciu związku małżeńskiego przez rodziców dziecka, o zmianie imienia dla dziecka w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
c) decyzji administracyjnych dotyczących uzupełnienia aktu, sprostowania, zmiany imienia lub nazwiska, ustalenia pisowni imienia lub nazwiska,
3) sporządzanie w aktach małżeństw wzmianek marginesowych na podstawie :
a) orzeczeń sądowych dotyczących rozwiązania małżeństwa, separacji, sprostowania aktu,
b) oświadczeń woli o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
c) decyzji administracyjnych dotyczących uzupełnienia aktu, sprostowania, zmiany, ustalenia brzmienia i pisowni imienia lub nazwiska,
4) sporządzanie w aktach małżeństw wzmianek marginesowych na podstawie zagranicznych wyroków dotyczących rozwiązania i orzeczenia separacji bez konieczności uznawania ich w polskich sądach,
5) sporządzanie w aktach zgonów wzmianek marginesowych na podstawie :
a) orzeczeń sądowych dotyczących sprostowania aktu, uchylenia postanowienia o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu,
b) decyzji administracyjnych dotyczących uzupełnienia i sprostowania aktu,
6) występowanie z wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego o unieważnienie jednego z aktów stanu cywilnego stwierdzającego to samo zdarzenie oraz sporządzenie wzmianki marginesowej na akcie unieważnionym na podstawie decyzji wojewody,
7) prowadzenie korespondencji z organami, których decyzje, postanowienia lub orzeczenia mają wpływ na aktualizację aktów stanu cywilnego.

5. W zakresie współpracy z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie międzynarodowej wymiany informacji dotyczących stanu cywilnego w tym współpracy z polskimi i zagranicznymi placówkami dyplomatycznymi :
1) powiadamianie zagranicznych urzędów stanu cywilnego gdzie sporządzony jest akt urodzenia obcokrajowca o sporządzeniu lub transkrypcji aktów stanu cywilnego dotyczących tej osoby,
2) rejestracja nadchodzących z zagranicznych Urzędów Stanu Cywilnego zawiadomień o zmianie stanu cywilnego obywateli polskich, jeśli ich akty stanu cywilnego znajdują się w tutejszym Urzędzie Stanu Cywilnego i dokonanie w tych aktach stosownych adnotacji,
3) współpraca z zagranicznymi urzędami stanu cywilnego w zakresie wymiany dokumentów i informacji dotyczącej przepisów prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego,
4) prowadzenie korespondencji konsularnej,
5) sporządzanie i przekazywanie właściwym konsulatom odpisów zupełnych aktów małżeństw zawartych przez cudzoziemców,
6) sporządzanie i przekazywanie odpisów skróconych aktów zgonów cudzoziemców właściwym placówkom państw obcych,
7) przekazywanie dokumentów tożsamości zmarłych cudzoziemców właściwym placówkom zagranicznym,
8) stała wymiana informacji w zakresie zmian w przepisach prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego,
9) przyjmowanie i rejestracja dokumentów stanu cywilnego przekazanych przez polskie konsulaty do tut. Urzędu Stanu Cywilnego,
10) przyjmowanie wniosków od zainteresowanych o odnalezienie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą i ich przekazanie do właściwych konsulatów.

6. W zakresie archiwizacji dokumentów stanu cywilnego, współpracy z Archiwum Państwowym oraz z zagranicznymi archiwami w zakresie wymiany informacji i dokumentów stanu cywilnego :
1) gromadzenie i segregowanie aktów stanu cywilnego w zależności od rodzaju zdarzenia na akty zbiorowe urodzeń, małżeństw i zgonów oraz ich znakowanie i wpinanie do segregatorów,
2) prowadzenie całokształtu spraw związanych z konserwacją i zabezpieczaniem ksiąg i akt zbiorowych stanu cywilnego,
3) wykonywanie i potwierdzanie kserokopii z aktów stanu cywilnego oraz z dokumentów znajdujących się w aktach zbiorowych stanu cywilnego,
4) sporządzanie odpisów skróconych i zupełnych z pisanych pismem gotyckim niemieckich ksiąg stanu cywilnego znajdujących się w posiadaniu tut. Urzędu Stanu Cywilnego,
5) przekazywanie ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi do Archiwum Państwowego w Szczecinie po upływie 100 lat od ich zamknięcia.

7. W zakresie organizowania uroczystości z okazji jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego, 100-lecia urodzin oraz z okazji uroczystego nadania imienia dziecku :
1) przyjmowanie i rejestracja wniosków dotyczących nadania medali z długoletnie pożycie małżeńskie,
2) wysyłanie wniosków o nadanie medali do sądu okręgowego z zapytaniem o udzielenie informacji dotyczącej niekaralności jubilatów,
3) przekazywanie wniosków dotyczących 50-lecia pożycia małżeńskiego do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
4) sporządzanie i przesyłanie dyplomów gratulacyjnych z okazji innych rocznic zawarcia związku małżeńskiego na wniosek zainteresowanych np. 25-lecia,
5) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego,
6) organizowanie uroczystości jubileuszowych z okazji 100-lecia urodzin mieszkańców Szczecina,
7) organizowanie uroczystości nadania imienia dzieciom na wniosek zainteresowanych.

8. W zakresie prowadzenia spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk :
1) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o zmianę imion i nazwisk,
2) przyjmowanie dokumentów i rejestracja wniosków o ustalenie pisowni imion i nazwisk,
3) prowadzenie postępowania wyjaśniającego i wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na wydanie decyzji administracyjnych zmieniających imiona i nazwiska lub ustalających pisownię imion i nazwisk,
4) prowadzenie rejestru zmian imion i nazwisk,
5) współdziałanie z Ministerstwem Sprawiedliwości (Centralny Rejestr Skazanych), Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie, Wojskową Komendą Uzupełnień w Szczecinie oraz urzędami skarbowymi w Szczecinie w zakresie informacji o dokonanych zmianach imion i nazwisk,
6) prowadzenie korespondencji z polskimi placówkami konsularnymi w sprawach zmiany lub ustalenia pisowni imion i nazwisk.

9. W zakresie prowadzenia innych spraw wynikających z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Kodeksu cywilnego, Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych aktów prawnych :
1) występowanie z wnioskiem do Wojewody o wydanie postanowienia zezwalającego na wyniesienie ksiąg poza lokal Urzędu Stanu Cywilnego,
2) wydawanie przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego postanowień zezwalających na wgląd do ksiąg stanu cywilnego upoważnionym przedstawicielom organów państwowych oraz instytucji naukowych,
3) wzywanie biegłego lub tłumacza jeśli osoba zobowiązana do zgłoszenia urodzenia lub zgonu nie może porozumieć się z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego ze względu na swoją ułomność fizyczną lub nieznajomość języka,
4) wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym na podstawie osobistego oświadczenia wnioskodawcy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego o przypiskach zamieszczonych pod tekstem aktu stanu cywilnego,
5) sporządzanie testamentu allograficznego,
6) potwierdzenie oświadczenia woli od osoby nie mogącej pisać,
7) potwierdzanie danych na wnioskach o wydanie dowodu osobistego,
8) pobieranie oraz wzywanie do uiszczenia lub uzupełnienia brakującej opłaty skarbowej,
9) wydawanie na wniosek interesanta opinii oraz udzielnie informacji na temat obowiązujących w kraju i za granicą przepisów z zakresu prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego oraz informowanie w jaki sposób i w jakim miejscu załatwić daną sprawę,
10) pomoc w odszukiwaniu dokumentacji stanu cywilnego lub w ustaleniu właściwości Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach indywidualnych,
11) przyjmowanie wniosków o wydanie odpisów z akt stanu cywilnego i przekazanie ich do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego w sytuacji gdy interesant nie jest osobą uprawnioną do odbioru takiego dokumentu,
12) pomoc w wypełnianiu wniosków i w pisaniu podań dotyczących spraw załatwianych w urzędach stanu cywilnego,
13) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w tym:
a) przekazywanie odpisów skróconych, zupełnych oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego na wniosek Komendanta Głównego Policji,
b) udzielanie informacji i potwierdzanie kserokopii z ksiąg i akt zbiorowych stanu cywilnego na wniosek Komendanta Głównego Policji.


§ 7. Do zadań Wydziału Oświaty należy :

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowo – wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania :
1) zapewnienie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
2) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły oraz placówki,
3) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do realizacji zadań w zakresie nauczania, wychowania i innych zadań statutowych,
4) określanie liczby etatów i stanowisk pracowników ekonomicznych, administracyjnych oraz obsługi szkół i placówek,
5) organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki,
6) określanie regulaminów konkursów oraz powoływanie komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na dyrektorów szkół i placówek,
7) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem powierzenia (i odwołania) stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych, przez dyrektora szkoły lub placówki,
8) sprawowanie nadzoru i uczestnictwo w podpisywaniu protokołów zdawczo - odbiorczych przy zmianach na stanowiskach dyrektorów szkół i placówek,
9) sprawy związane z dokonywaniem oceny wykonywania zadań dyrektorów szkół i placówek,
10) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
11) określanie dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia nauczycieli,
12) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie powoływania rad oświatowych,
13) prowadzenie w ramach zadań własnych placówek doskonalenia nauczycieli,
14) współudział w realizacji programów oświatowych w ramach funduszy pozabudżetowych.

2. W zakresie inicjowania tworzenia, przekształcania, likwidacji publicznych przedszkoli, szkół oraz placówek, o których mowa w ust. 1 :
1) analiza danych demograficznych i warunków materialno - finansowych przy zakładaniu, likwidacji i przekształcaniu szkół i placówek,
2) inicjowanie tworzenia, przekształcania oraz likwidacji :
a) przedszkoli publicznych oraz przedszkoli specjalnych,
b) szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznych,
c) szkół podstawowych i gimnazjów specjalnych,
d) publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
e) szkół sportowych i mistrzostwa sportowego,
f) szkół zawodowych specjalnych,
g) szkół muzycznych oraz artystycznych I i II stopnia,
h) szkół specjalnych (z wyłączeniem szkół o zasięgu wojewódzkim lub ogólnokrajowym),
i) placówek oświatowo - wychowawczych, resocjalizacyjnych, placówek pracy pozaszkolnej, placówek kształcenia ustawicznego, poradni psychologiczno - pedagogicznych, placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych (z wyłączeniem placówek o zasięgu wojewódzkim lub ogólnokrajowym),
3) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego,
4) przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z nadawaniem szkołom imion i sztandarów,
5) przygotowywanie projektów statutów dla nowo założonych i przekształcanych szkół, weryfikowanie zmian dokonywanych w statutach pod względem ich zgodności z prawem,
6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach likwidacji szkół publicznych,
7) przejmowanie dokumentacji likwidowanych szkół niepublicznych,
8) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie łączenia szkół różnych typów lub placówek w zespoły, w sprawie rozwiązywania zespołów szkół lub placówek oraz w sprawie nadawania szkołom lub placówkom statutów.

3. W zakresie koordynowania funkcjonowania oraz nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 :
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, granic obwodów oraz ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
2) określanie potrzeb i planowanie środków budżetowych dla szkół i placówek oświatowo - wychowawczych :
a) opracowywanie projektu budżetu w zakresie oświaty dla potrzeb budżetu Miasta,
b) przygotowywanie układu wykonawczego budżetu po zatwierdzeniu projektu przez Radę Miasta,
c) zatwierdzanie jednostkowych budżetów szkół i placówek,
d) obsługa finansowa szkół i placówek
3) określanie na każdy rok szkolny organizacji szkół i placówek, w tym :
a) liczby klas,
b) liczby dzieci i uczniów w oddziałach,
c) liczby godzin na zajęcia nadobowiązkowe w szkołach,
d) liczby godzin na zajęcia reedukacyjne,
e) liczby godzin na zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, gimnastykę korekcyjną itp.,
4) przyznawanie dodatkowych godzin nauczania w przypadku decyzji o nauczaniu indywidualnym lub indywidualnym toku nauczania,
5) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka z domu do szkoły lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej w przypadkach określonych w ustawie o systemie oświaty,
6) zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
7) diagnozowanie potrzeb i podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia warunków umożliwiających podejmowanie nauki we wszystkich typach szkół dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej (klasy integracyjne, klasy specjalne itp.),
8) kontrolowanie spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
9) kontrolowanie szkół i placówek w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy, w tym instruktaż i kontrola prawidłowości prowadzenia księgowości,
10) kontrolowanie warunków nauki w szkole oraz podczas zajęć poza szkołą z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny, współpraca ze służbami bhp i przeciwpożarowymi w zakresie oceny warunków pracy i nauki w szkołach i placówkach oświatowo - wychowawczych,
11) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością dysponowania środkami budżetowymi w szkołach i placówkach oraz gospodarowania mieniem,
12) przygotowywanie zmian i wprowadzanie do ponadzakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
13) realizowanie porozumień zawartych przez Ministra Oświaty i Wychowania ze związkami zawodowymi - Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i NSZZ „Solidarność” oraz NSZZ "Solidarność 80",
14) nadzór nad wydawaniem przez szkoły świadectw, dyplomów i duplikatów tych dokumentów oraz innych dokumentów wydawanych przez szkoły w zakresie druków ścisłego zarachowania,
15) prowadzenie procedur związanych z przyznawaniem grantów edukacyjnych,
16) opiniowanie wniosków dyrektorów szkół oraz zapewnienie środków finansowych na prowadzenie eksperymentów i innowacji pedagogicznych,
17) realizacja zaleceń wydawanych przez Kuratora Oświaty z zakresu nadzoru pedagogicznego,
18) wspomaganie dyrektorów szkół i placówek w budowaniu programu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przypadku stwierdzenia przez Kuratora niedostatecznych efektów w tym zakresie,
19) opracowywanie projektu uchwał Rady Miasta w sprawie sieci publicznych przedszkoli,
20) analiza kosztów pobytu dzieci w przedszkolu oraz przygotowywanie projektów decyzji w sprawie wysokości opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola,
21) wdrażanie i prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej,
22) współpraca z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie :
a) organizacji i form opieki zdrowotnej nad uczniami,
b) zasad i trybu sprawowania opieki medycznej nad uczniami uczestniczącymi w zajęciach wychowania fizycznego oraz nad uczniami klas sportowych,
c) oświaty zdrowotnej,
23) współpraca z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych w zakresie :
a) opiniowania projektów oświatowych,
b) prowadzenia procedur związanych z formami dotowania działań organizacji pozarządowych (otwarte konkursy ofert),
24) wspieranie i finansowanie konkursów i imprez międzyszkolnych i imprez organizowanych w szkołach i placówkach Miasta Szczecina,
25) opracowywanie materiałów, analiz i sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw, w tym przyjmowanie bilansów rocznych oraz opracowywanie bilansów i sprawozdań zbiorczych,
26) opracowywanie informacji dotyczących składników majątkowych wszystkich podległych jednostek dla potrzeb sporządzania raportów o stanie mienia komunalnego miasta,
27) określanie zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
28) określanie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektora, wicedyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz przyznawanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć,
29) wyrażanie zgody na obniżenie przez dyrektora tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej lub prac zleconych.

4. W zakresie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki szkolnej dzieci i młodzieży :
1) realizacja polityki Miasta Szczecin w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 – 2015,
2) nadzór nad działalnością miejskich ośrodków sportowo – rekreacyjnych:
a) Ośrodka Morskiego Pałacu Młodzieży,
b) Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,
3) nadzór nad organizacją współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży realizowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy,
4) nadzór nad działalnością klas z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego i klas sportowych w szkołach oraz tworzenie określonych kierunków rozwoju klas,
5) nadzór nad organizacją i działalnością klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Zespole Szkół Sportowych,
6) prowadzenie ewidencji oraz analizy działalności klas z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego, klas sportowych,
7) współdziałanie z organizatorami wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie organizacji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
8) przygotowywanie projektów podziału środków na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
9) nadzór nad organizacją obozów sportowych i turystycznych dla dzieci i młodzieży,
10) nadzór nad bezpieczeństwem szkolnych imprez sportowo – rekreacyjnych,
11) nadzór nad realizacją Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży,
12) opracowanie i nadzór nad realizacją Programu „Powszechnej Nauki Pływania” dla wychowanków przedszkoli i uczniów klas I – III,
13) współpraca z Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie realizacji Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu „Animator Sportu”,
14) realizacja i nadzór nad programem „Modernizacja boisk sportowych” - szkolnych boisk sportowych,
15) nadzór nad działalnością szkolnych schronisk młodzieżowych,
16) współudział w opracowaniu programów i kierunków rozwoju turystyki szkolnej w mieście oraz projektów dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki szkolnej,
17) opracowywanie materiałów, analiz i sprawozdań w zakresie turystyki i krajoznawstwa organizowanego przez szkolne koła turystyczno o krajoznawcze,
18) współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie działalności krajoznawczo – turystycznej,
19) współpraca ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi w zakresie jakości świadczonych usług turystycznych,
20) inicjowanie i tworzenie taniej bazy noclegowej dla młodzieży szkolnej – szkolne schroniska młodzieżowe,
21) podejmowanie działań kreujących i promujących szkolny sport i turystykę :
a) współudział w organizowaniu cyklicznych, okresowych oraz okolicznościowych szkolnych imprez sportowo – turystycznych,
b) opracowywanie Miejskiego Kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych organizowanych przez nadzorowane placówki,
22) nadzór nad technicznym utrzymaniem szkolnych placówek sportu :
a) ustalanie potrzeb i priorytetów inwestycyjnych i remontowych szkolnych obiektów sportowych,
b) współpraca w zakresie wieloletnich i rocznych planów remontowych i inwestycyjnych,
c) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego nadzorowanych szkolnych obiektów sportowych.

5. W zakresie koordynowania zadań związanych z bieżącym utrzymaniem technicznym publicznych przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 :
1) ustalanie potrzeb i priorytetów inwestycyjnych i remontowych w jednostkach oświatowych,
2) współpraca w zakresie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych,
3) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych,
4) prowadzenie spraw związanych z remontami bieżącymi jednostek oświatowych oraz prowadzenie nadzoru wykonywanych prac i rozliczenia finansowego,
5) współpraca z Wydziałem Inwestycji Miejskich przy realizacji zadań inwestycyjnych w obiektach oświatowych,
6) sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działania związane z bieżącym utrzymaniem technicznym placówek oświatowo - wychowawczych,
7) współpraca w sprawach ubezpieczenia mienia miasta w zakresie obiektów oświatowych, obejmujących ustalenie szkód, egzekwowanie odszkodowań, ewidencje szkód i odszkodowań i inne sprawy związane z ubezpieczeniami w jednostkach oświatowych,
8) koordynowanie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w jednostkach oświatowych.

6. W zakresie prowadzenia spraw związanych z ewidencją szkół i placówek niepublicznych :
1) dokonywanie wpisów oraz prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
2) nadawanie i cofanie uprawnień szkołom niepublicznym,
3) prowadzenie spraw związanych z wykreślaniem z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
4) kontrolowanie liczby uczniów i słuchaczy w szkołach oraz placówkach niepublicznych, którym została przyznana dotacja,
5) koordynowanie spraw związanych z użytkowaniem komunalnych nieruchomości przez szkoły i placówki niepubliczne.

7. W zakresie prowadzenia spraw związanych z udzielaniem dotacji niepublicznym, szkołom i placówkom oświatowym oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną :
1) przekazywanie dotacji z budżetu miasta :
a) niepublicznym przedszkolom,
b) niepublicznym szkołom podstawowym,
2) przekazywanie dotacji z budżetu państwa, jako zadanie zlecone :
a) niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym,
b) niepublicznym placówkom opiekuńczo - wychowawczym,
c) publicznym szkołom ponadpostawowym prowadzonym przez podmioty prawne,
3) przyznawanie dotacji organizacjom i instytucjom prowadzącym działalność oświatowo - wychowawczą, w tym dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,
4) prowadzenie spraw związanych z ewidencją szkół, placówek publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – udzielanie i cofanie zezwoleń.

8. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji :
1) przyjmowanie, weryfikacja i ocena wniosków o udzielenie pomocy materialnej dla uczniów na podstawie ustawy o systemie oświaty,
2) przyjmowanie, weryfikowanie i ocena wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem maturalnym,
3) przyjmowanie, weryfikacja i ocena wniosków o przyznanie stypendiów w ramach programu stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów,
4) nadzór nad realizacją programów stypendialnych na wyrównywanie szans edukacyjnych,
5) udzielanie informacji na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących udzielania pomocy materialnej dla uczniów,
6) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie o którym mowa w pkt 1, w ramach posiadanego upoważnienia Prezydenta Miasta,
7) współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie prowadzonych spraw,
8) przygotowanie sprawozdań o stanie realizacji zadań w zakresie pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji,
9) przygotowywanie organizacyjne i merytoryczne spraw związanych z przyznawaniem uczniom stypendiów za wybitne osiągnięcia szkolne.

9. W zakresie prowadzenia spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy Miasto Szczecin :
1) przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
2) weryfikowanie wniosków pracodawców o dofinansowanie kosztów kształcenia na podstawie ustawy o systemie oświaty,
3) prowadzenie postępowania administracyjnego w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
4) współpraca ze szkołami, pracodawcami, Cechem Rzemiosł Różnych, instytucjami i organizacjami w zakresie prowadzonych spraw.

10. W zakresie prowadzenia spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów publicznych przedszkoli, publicznych szkół i placówek, o których mowa w ust. 1 :
1) prowadzenie spraw osobowych określonych w ustawie o oświacie - nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w przedszkolach jednooddziałowych, dotyczących m. in. awansowania, wykorzystania urlopów wypoczynkowych, szkolnych i zdrowotnych, absencji chorobowej,
2) wyrażanie zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce nauczyciela nie będącego obywatelem polskim,
3) prowadzenie spraw osobowych wynikających z realizacji zadań zawartych w Karcie Nauczyciela,
4) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek :
a) określanie wynagrodzenia,
b) udzielanie urlopów,
c) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń i nagród,
d) występowanie w sprawie wymierzania kar porządkowych,
e) przygotowywanie dokumentów przy przejściu dyrektora na emeryturę lub rentę,
f) innych wynikających z zatrudnienia,
5) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielowi kontraktowanemu stopnia nauczyciela mianowanego,
6) przygotowywanie umów oraz wydawanie i rozliczanie legitymacji uprawniających do zniżki przy przejazdach PKP,
7) wnioskowanie o przyznanie nagród Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Kuratora Oświaty, odznaczeń i orderów państwowych oraz odznak honorowych nauczycielom i pracownikom nie będącym nauczycielami,
8) udzielanie informacji o wolnych miejscach pracy na stanowiskach nauczycielskich,
9) współpraca ze szkołami wyższymi i kolegiami nauczycielskimi w zakresie organizacji praktyk nauczycielskich,
10) współpraca z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie organizacji różnorodnych form doskonalenia i dokształcania nauczycieli.


§ 8. Do zadań Biura Promocji i Informacji należy :

1. W zakresie wypracowywania i realizacji strategii promowania Miasta :
1) opracowanie i realizacja strategii promocji Miasta,
2) stałe współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi na rzecz budowania jednorodnego, pożądanego wizerunku Szczecina w polskich i zagranicznych grupach docelowych.

2. W zakresie koordynowania działań promocyjnych Miasta :
1) koordynowanie i nadzór nad działaniami promocyjnymi wydziałów i biur Urzędu w zakresie spójności werbalnej i wizualnej komunikatów marketingowych, a w szczególności koordynowanie działań :
a) kulturalnych,
b) sportowych,
c) turystycznych,
d) gospodarczych,
2) opracowywanie i przygotowywanie materiałów promocyjnych na potrzeby jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta,
3) opracowanie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej oraz nadzór nad jego przestrzeganiem przez wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu oraz miejskie jednostki organizacyjne,
4) współpraca i nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin w zakresie przestrzegania jednolitej identyfikacji przedsięwzięć i inwestycji miejskich oraz działań promocyjnych,
5) przygotowywanie prezentacji Szczecina odpowiadającym profilom przedsięwzięć gospodarczych, turystycznych i kulturalnych,
6) nadzór nad polityką informacyjną jednostek organizacyjnych Miasta,
7) koordynowanie ważnych wydarzeń związanych z życiem Miasta i jego mieszkańców,
8) kreowanie promocji wydawniczej i prasowej (przygotowywanie media planów, redagowanie tekstów, nadzór nad grafiką i wizualizacją),
9) zarządzanie marką „Szczecin” poprzez przygotowywanie koncepcji i organizowanie kampanii wizerunkowych, proinwestycyjnych i turystycznych,
10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody i tytułu promocyjnego Zachodniopomorskie Noble,
11) przygotowanie, redakcja i dystrybucja Kalendarza Imprez, a także realizacja innych projektów propagujących szczecińską ofertę kulturalną, turystyczną i sportową,
12) wybór stylistyki asortymentu galanterii upominkowej, zarządzanie dystrybucją gadżetów,
13) realizowanie procedury związanej z wyrażaniem zgody na komerycjne używanie herbu oraz logo Miasta,
14) propagowanie inwestycji polepszających dostępność bazy dla rekreacji, sportów masowych, w tym sportów wodnych.

3. W zakresie kreowania wizerunku Szczecina jako Miasta nowoczesnego, otwartego i przyjaznego :
1) promocja wewnętrzna Miasta – kreowanie wizerunku Miasta przyjaznego mieszkańcom,
2) promocja zewnętrzna Miasta – kreowanie wizerunku Miasta wśród partnerów zewnętrznych,
3) tworzenie mechanizmów integracji wewnętrznej mieszkańców Miasta,
4) kreowanie wizerunku Miasta o wysokiej jakości życia.

4. W zakresie polityki informacyjnej i komunikacji społecznej :
1) opracowanie założeń i realizacja polityki informacyjnej,
2) informowanie mieszkańców Miasta o działalności, programach, zamierzeniach i wynikach pracy Prezydenta,
3) organizowanie konferencji prasowych Prezydenta,
4) prowadzenie kampanii informacyjnych oraz sondaży opinii publicznej,
5) koordynowanie udzielania informacji oraz odpowiedzi wychodzących z Urzędu dotyczących zapytań prasowych,
6) przygotowywanie serwisów informacyjnych dla prasy, radia i telewizji obrazujących pracę Prezydenta oraz zawierających kalendarium planowanych wydarzeń i spotkań z udziałem Zastępców Prezydenta,
7) prowadzenie Miejskiego Serwisu Informacyjnego,
8) analiza informacji prasowych, radiowych i telewizyjnych dotyczących funkcjonowania Miasta oraz poglądów i stanowisk mieszkańców, organizacji społecznych oraz innych ośrodków opiniotwórczych w sprawach istotnych dla Miasta,
9) przygotowywanie i przesyłanie do redakcji sprostowań i uzupełnień zamieszczanych w prasie informacji oraz odpowiedzi na krytykę,
10) współudział w organizowaniu spotkań Prezydenta oraz Zastępców Prezydenta ze społecznością lokalną, ustalanie strony merytorycznej Internetu, Uminetu oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
11) redakcja stron www,
12) redakcja Biuletynu Informacji Publicznej,
13) udzielanie informacji w sprawach publicznych, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej.


§ 9. Do zadań Wydziału Kultury należy :

1. W zakresie nadzoru nad realizacją polityki kulturalnej Miasta :
1) realizacja programów oraz zadań przyjętych przez organy Miasta, dotyczących kultury, sztuki i ochrony zabytków,
2) realizacja celów i programów wynikających z Polityki wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,
3) monitorowanie i prognozowanie rozwoju życia kulturalnego w Szczecinie,
4) koordynowanie organizacji przedsięwzięć artystycznych wspieranych przez Miasto,
5) wnioskowanie, opiniowanie oraz przygotowywanie projektów dokumentów dotyczących likwidacji, tworzenia i przekształcania, przekazywania lub przejmowania instytucji kultury.

2. W zakresie nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury :
1) koordynowanie działań związanych z właściwym funkcjonowaniem, zarządzaniem i organizacją miejskich instytucji kultury,
2) prowadzenie rejestru instytucji kultury,
3) przyjmowanie i weryfikacja rozliczeń i sprawozdań finansowych instytucji kultury w zakresie przyznanych, dodatkowych dotacji,
4) analiza projektów budżetów miejskich instytucji kultury oraz sprawozdań z wykonania budżetu instytucji,
5) nadzór nad właściwym wykorzystaniem mienia instytucji,
6) prowadzenie zbiorczej sprawozdawczości finansowej i księgowej instytucji w zakresie przyznanych dotacji,
7) gromadzenie oraz opiniowanie statutów i regulaminów organizacyjnych podległych placówek,
8) ustalanie potrzeb i priorytetów inwestycyjnych i remontowych poszczególnych instytucji,
9) współpraca w zakresie przygotowywania projektów wieloletnich programów inwestycyjnych oraz rocznych planów inwestycyjnych dotyczących miejskich instytucji kultury,
10) sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na inwestycje,
11) przyjmowanie i opracowywanie sprawozdań z działalności merytorycznej instytucji.

3. W zakresie podejmowania działań promujących kulturę, współudział w imprezach artystycznych i kulturalnych :
1) współpraca z instytucjami kultury, ze środowiskami artystycznymi i twórczymi, stowarzyszeniami, związkami i towarzystwami społeczno – kulturalnymi,
2) współpraca z Prezydencką Radą Kultury,
3) współpraca ze szkołami wyższymi, stowarzyszeniami naukowymi oraz szkołami artystycznymi,
4) współpraca z polskim środowiskiem artystycznym działającym poza granicami kraju,
5) współpraca ze środkami masowego przekazu w celu promowania twórczości szczecińskich artystów,
6) udział w pracach komisji ds. przydziału lokali na pracownie artystyczne,
7) inicjowanie i opiniowanie wniosków dotyczących lokali na działalność artystyczną i usługową w zakresie kultury,
8) realizacja programu stypendialnego dla młodzieży ze szkół kształcenia artystycznego : Akademii Muzycznej, Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej, Zespołu Szkół Muzycznych, Szkoły Muzycznej I stopnia, Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych, Państwowego Ogniska Baletowego, Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, Społecznej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, a także zespołów i artystów indywidualnych w zakresie wyjazdów na festiwale, konkursy, przeglądy oraz kontynuację nauki,
9) wspieranie przedsięwzięć i projektów artystycznych,
10) opiniowanie wniosków i zawieranie umów oraz nadzór nad realizacją projektów w dziedzinie kultury,
11) nadzór nad prawidłowością rozliczeń umów dotacji przyznanych na realizację zadań w dziedzinie kultury zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie,
12) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem :
a) Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin,
b) Nagrody Mecenasa Kultury Miasta Szczecin,
c) Nagrody i Tytułu Ambasador Szczecina,
13) prowadzenie spraw dotyczących wydawnictw ciągłych związanych z promocją kultury i sztuki,
14) prowadzenie spraw wydawnictw związanych z kulturą i historią Szczecina oraz regionu, we współpracy z Radą Wydawniczą,
15) prowadzenie spraw związanych z mecenatem Miasta nad Muzeum Narodowym w Szczecinie,
16) koordynowanie spraw związanych z obejmowaniem honorowych patronatów przez Prezydenta Miasta,
17) organizacja funkcjonowania Galerii Prezydenckiej,
18) opracowywanie programów i planów wymiany kulturalnej z miastami partnerskimi oraz innymi gminami, organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

4. W zakresie prowadzenia spraw związanych z organizacją imprez miejskich :
1) współpraca z jednostką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za sprawy promocji Miasta,
2) tworzenie rocznych i wieloletnich planów imprez miejskich przy współpracy jednostki odpowiedzialnej za promocję Miasta.

5. W zakresie prowadzenia spraw związanych z imprezami masowymi, artystycznymi, rozrywkowymi :
1) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez artystycznych oraz rozrywkowych o charakterze masowym lub decyzji o zakazie przeprowadzania imprez masowych,
2) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania na terenie Miasta imprez artystycznych lub rozrywkowych oraz wydawanie decyzji o zakazie odbywania imprez,
3) kontrolowanie zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy, w których przewiduje się udział do 5.000 osób,
4) informowanie towarzystw ubezpieczeniowych o odbywających się imprezach o charakterze artystycznym, w tym imprezach masowych organizowanych z udziałem Miasta.

6. W zakresie prowadzenia spraw związanych z utrzymaniem istniejących i wznoszeniem nowych pomników oraz tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich, stanowiących powojenny dorobek kulturowy Miasta :
1) przygotowywanie programu ochrony i remontów pomników i tablic pamiątkowych,
2) opracowywanie projektu budżetu dla zadań związanych z upamiętnianiem ważnych dla powojennej historii Miasta miejsc i wydarzeń,
3) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami kultury i nauki działającymi na rzecz upamiętniania ważnych dla powojennej historii Miasta miejsc i wydarzeń,
4) wydawanie opinii i konsultacja zakresu prac remontowych lub związanych z realizacją nowych tablic i pomników na terenie Miasta,
5) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji tablic i pomników miejskich,
6) inicjowanie badań naukowych związanych z powojenną historią Szczecina i współpraca z organizacjami i instytucjami prowadzącymi takie badania,
7) koordynowanie działań związanych z budową pomników na terenie Miasta we współpracy z wnioskodawcami i właściwymi jednostkami Urzędu,
8) inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań dotyczących kształtowania postaw patriotycznych, promocji świadomości i aktywnej postawy obywatelskiej, zgodnie z odpowiednimi Programami Operacyjnymi ogłaszanymi przez ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.


§ 10. Do zadań Wydziału Sportu i Turystyki należy :

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z realizacją zadań Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu :
1) realizacja Polityki Miasta Szczecin w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 –2015 – w zakresie działania Wydziału,
2) nadzór nad działalnością Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji,
3) prowadzenie spraw związanych z nagradzaniem i wyróżnianiem trenerów, sportowców za wyniki sportowe i działaczy w kulturze fizycznej oraz nadawaniem tytułu „Mecenasa Sportu”,
4) realizacja i nadzór nad programem „Modernizacja boisk sportowych”,
5) przygotowanie raportu o stanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej w Gminie Miasto Szczecin.

2. W zakresie podejmowania działań promujących sport oraz organizacji i współudziału w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Miasta :
1) opracowanie Miejskiego Kalendarza imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez nadzorowane stowarzyszenia i placówki,
2) prowadzenie spraw związanych z międzynarodowymi kontaktami sportowymi promującymi Miasto Szczecin,
3) współudział w organizacji ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych promujących Gminę Miasto Szczecin w zakresie zadań Wydziału,
4) przygotowanie projektu wydawnictw i współuczestnictwo w tworzeniu materiałów promujących Gminę Miasto Szczecin,
5) prowadzenie spraw związanych ze sportem osób niepełnosprawnych,
6) inicjowanie i organizacja nowych miejskich imprez sportowych,
7) pozyskiwanie środków zewnętrznych na rzecz finansowania szczecińskich imprez sportowych.

3. W zakresie prowadzenia spraw związanych z masowymi imprezami sportowymi :
1) wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie imprez sportowych o charakterze masowym lub decyzji o zakazie przeprowadzania imprez masowych,
2) prowadzenie spraw związanych z przebiegiem imprez masowych sportowych,
3) informowanie towarzystw ubezpieczeniowych o odbywających się imprezach, w tym imprezach masowych organizowanych z udziałem Miasta.

4. W zakresie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych :
1) nadzór nad działalnością i kontrola merytoryczna stowarzyszeń kultury fizycznej, w tym uczniowskich klubów sportowych oraz związków sportowych mających siedzibę na terenie Miasta,
2) prowadzenie spraw dotowania Stowarzyszeń Kultury Fizycznej zgodnie z obowiązującą procedurą,
3) wspieranie działalności nadzorowanych Stowarzyszeń zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej i uchwałą Rady Miasta w sprawie polityki miasta w zakresie kultury fizycznej na lata 2001 – 2015.

5. W zakresie nadzoru nad technicznym utrzymaniem placówek sportu :
1) ustalanie potrzeb i priorytetów inwestycyjnych i remontowych w placówkach sportu,
2) współpraca w zakresie wieloletnich i rocznych planów remontowych i inwestycyjnych,
3) prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów sportowo - rekreacyjnych, prowadzenie nadzoru wykonywanych prac i rozliczenia finansowego,
4) nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz współpraca przy opiniowaniu założeń techniczno - ekonomicznych,
5) sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działania związane z bieżącym utrzymaniem technicznym placówek sportowych,
6) inicjowanie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i stanu technicznego obiektów sportowych będących w nadzorze Gminy Miasto Szczecin,
7) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem wynajęcia miejskich obiektów sportowych dla grup młodzieżowych prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej,
8) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem wniosków na pozyskiwanie środków finansowych z Ministerstwa Sportu na modernizację gminnych obiektów sportowych,
9) stworzenie programu rozwoju technicznej bazy sportowej Miasta.

6. W zakresie promocji walorów turystycznych Miasta :
1) kreowanie wizerunku Miasta jako ośrodka turystycznego poprzez przygotowywanie i prowadzenie kampanii promocyjnych,
2) organizacja przedsięwzięć na rzecz promocji turystycznej i kulturalnej Miasta w kraju i za granicą,
3) promocja atrakcji i produktów turystycznych Szczecina,
4) przygotowywanie i upowszechnianie kalendarza imprez dla turystów,
5) tworzenie warunków rozwoju usług turystycznych (kreowanie produktu turystycznego),
6) zwiększanie różnorodności usług turystycznych dla zróżnicowanych grup odbiorców,
7) propagowanie inwestycji polepszających dostępność bazy dla rekreacji, sportów masowych, w tym sportów wodnych,
8) analiza aspektów rozwoju turystyki w Mieście – mocne strony Miasta,
9) prowadzenie ewidencji wszystkich innych obiektów (poza obiektami kategoryzowanymi przez właściwego wojewodę o zastrzeżonych ustawowo nazwach: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe schroniska, schroniska młodzieżowe), w których świadczone są usługi hotelarskie,
10) ewidencja oraz zaszeregowania pól biwakowych,
11) podejmowanie czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania wymagań nad obiektami świadczącymi usługi hotelarskie, a nie będących hotelami,
12) współudział w opracowaniu programów i kierunków rozwoju turystyki w mieście oraz projektów dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie turystyki,
13) opracowywanie materiałów, analiz i sprawozdań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
14) opracowanie planów finansowych dotyczących zadań związanych z turystyką,
15) nadzór nad działalnością Centrum Informacji Turystycznej.


§ 11. Do zadań Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej należy :

1. W zakresie realizacji polityki prozdrowotnej Miasta, ochrony zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym oraz kreowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych :
1) opracowywanie analiz dotyczących potrzeb mieszkańców Miasta w zakresie podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej i szpitalnej opieki zdrowotnej, opracowywanie i uaktualnianie planów zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
2) współpraca z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie organizacji ochrony zdrowia na terenie Miasta,
3) współudział w organizowaniu pomocy medycznej w sytuacjach klęsk żywiołowych, katastrof, masowych zatruć i innych nadzwyczajnych wypadkach,
4) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie działalności przeciwepidemiologicznej,
5) inicjowanie i koordynowanie działań prozdrowotnych, propagowanie oraz prowadzenie działań promujących zdrowie, prowadzenie działań na rzecz środowisk promujących zdrowie,
6) realizacja zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia,
7) nadzór nad działalnością placówek opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Gmina poprzez :
a) dokonywanie ocen dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
b) nadzór w zakresie prawidłowości wykorzystywania dotacji,
c) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia lub przekształcania jednostek,
d) nadzór nad przestrzeganiem przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego,
e) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i działalnością rad społecznych działających przy publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
8) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Ośrodka Terapii Uzależnień oraz Miejskiej Izby Wytrzeźwień,
9) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
10) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
11) zapewnienie obsługi administracyjnej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
12) realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki Patologii Społecznej, współpraca z instytucjami oraz stowarzyszeniami zajmującymi się prewencją i zwalczaniem patologii społecznej,
13) planowanie, koordynowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych poprzez realizację Miejskiego Programu działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2002 - 2015,
14) podejmowanie działań służących obronie interesów osób niepełnosprawnych oraz udzielanie pomocy tym osobom,
15) współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie wymiany doświadczeń zmierzających do poprawy sytuacji środowiska osób niepełnosprawnych,
16) wydawanie kart parkingowych potwierdzających uprawnienie do niestosowania się do niektórych znaków drogowych przez osoby niepełnosprawne,
17) wydawanie legitymacji potwierdzających uprawnienia do bezpłatnego korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi,
18) koordynowanie zadań z zakresu rehabilitacji społeczno – zawodowej związanych z dofinansowaniem ze środków PFRON, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy,
19) przeprowadzanie we współpracy z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych konkursów na realizację zadań publicznych, przygotowywanie umów z zakresu działalności pożytku publicznego oraz nadzór nad ich realizacją.

2. W zakresie nadzoru nad pomocą społeczną :
1) współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie – koordynatorem systemu pomocy społecznej Miasta w zakresie funkcjonowania systemu pomocy społecznej,
2) współdziałanie z jednostkami poprzez opracowywanie projektów gminnych i powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych, sporządzanie bilansów potrzeb w tym zakresie,
3) opracowywanie projektów i programów w zakresie pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy oraz tworzenie i nadzorowanie programów osłonowych, w tym udział w opracowaniu programów i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych przez Gminę i jednostki nadzorowane przez Wydział,
4) sprawowanie nadzoru nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz zadaniami realizowanymi przez inne podmioty poprzez :
a) dokonywanie oceny poziomu realizowanych świadczeń,
b) przygotowywanie projektów aktów prawnych,
c) analizowanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej i przedstawianych w tym zakresie wniosków,
5) przeprowadzanie we współpracy z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych konkursów na realizację zadań publicznych, przygotowywanie umów z zakresu działalności pożytku publicznego oraz nadzór nad ich realizacją,
6) przygotowywanie wniosków o zatrudnienie, zwolnienie, przeszeregowanie i nagradzanie dyrektorów nadzorowanych jednostek,
7) organizowanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego nauczycieli placówek opiekuńczo – wychowawczych,
8) zapewnianie pomocy socjalnej zapraszanym repatriantom, przekazywanie dotacji na zagospodarowanie przybywającym do Szczecina repatriantom,
9) organizowanie i nadzorowanie zadań inwestycyjnych prowadzonych bezpośrednio przez Wydział.


3. W zakresie nadzoru nad prawidłowością przyznawania dodatków mieszkaniowych :
1) nadzór w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych,
2) wnioskowanie o dotację z budżetu Wojewody,
3) rozliczanie dotacji.

4. W zakresie prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami rodzinnymi :
1) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
2) nadawanie uprawnień i realizacja zaliczek alimentacyjnych,
3) przyjmowanie wniosków i prowadzenie postępowań o przyznanie świadczeń opiekuńczych :
a) zasiłków,
b) świadczeń pielęgnacyjnych,
c) zaliczek alimentacyjnych,
d) zapomóg,
4) wydawanie decyzji administracyjnych o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczeń rodzinnych,
5) rozliczanie i przekazywanie organowi emerytalno – rentowemu składek na ubezpieczenie społeczne naliczonych od niektórych świadczeń rodzinnych,
6) przygotowywanie sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
7) prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych oraz ich egzekucja,
8) prowadzenie postępowań administracyjnych w stosunku do dłużników alimentacyjnych.

5. W zakresie nadzoru nad działalnością żłobków miejskich :
1) prowadzenie monitoringu działalności "Żłobków Miejskich",
2) opracowywanie projektu budżetu, planów wydatków, szczegółowych harmonogramów wydatków oraz ich aktualizacja,
3) przekazywanie środków finansowych,
4) nadzór nad wykorzystywaniem przez zakład budżetowy Miasta "Żłobki Miejskie" środków finansowych oraz nadzór nad gospodarką finansową.

6. W zakresie prowadzenia spraw wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych :
1) przygotowywanie decyzji w sprawie przekazywania do celów naukowych zwłok osób, po które nie zgłaszają się uprawnieni,
2) udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
3) powoływanie odpowiedniej osoby do stwierdzania zgonu w razie niemożności dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego.


§ 12. Do zadań Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych należy :

1. W zakresie strategii Miasta i miejskich polityk branżowych :
1) koordynowanie i monitorowanie wdrażania Strategii Rozwoju Miasta,
2) dokonywanie okresowej aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Urzędu odpowiedzialnymi za opracowywanie i realizację polityk branżowych i programów wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta,
4) dokonywanie okresowych analiz oraz ocen rozwoju społeczno – gospodarczego Miasta,
5) wykonywanie opracowań statystycznych,
6) opracowywanie „Raportu o stanie Miasta”,
7) udział w systemie analiz samorządowych oraz koordynowanie działań programowych.

2. W zakresie wieloletnich programów oraz rocznych planów inwestycyjnych :
1) opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z procedurą oraz koordynowanie działań w celu zapewnienia spójności programów ze strategią rozwoju Miasta,
2) konsultowanie ustaleń wieloletnich programów inwestycyjnych pod kątem sieci gazowniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej itp.,
3) opracowywanie rocznych planów inwestycyjnych we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu,
4) zapewnienie zgodności rocznych planów inwestycyjnych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i strategią rozwoju Miasta.

3. W zakresie prowadzenia spraw związanych z planowaniem przestrzennym, w tym opracowywania polityki przestrzennej Miasta, programu sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, inicjowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz organizowania konkursów architektoniczno – urbanistycznych :
1) aktualizacja polityki przestrzennej Miasta,
2) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu,
3) dokonywanie uzgodnień terminów wykonywanych opracowań planistycznych i terminów wynikających z procedury formalno – prawnej,
4) współpraca oraz obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej,
5) przygotowywanie materiałów i organizowanie przetargów na wykonanie opracowań urbanistyczno - architektonicznych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
6) przygotowywanie materiałów i organizowanie konkursów urbanistyczno – architektonicznych,
7) opiniowanie koncepcji programowo – przestrzennych i studiów krajobrazowych,
8) opiniowanie wniosków w zakresie miejsc parkingowych przy realizowanych inwestycjach na terenie miasta Szczecin oraz zawieranie umów cywilno – prawnych z inwestorami.

4. W zakresie koordynowania działań Biura Planowania Przestrzennego Miasta w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz innych opracowań planistycznych.

5. W zakresie nadzoru nad zachowaniem walorów estetycznych, plastycznych i użytkowych Miasta :
1) koordynowanie działań mających na celu poprawę walorów plastycznych i estetycznych Miasta,
2) opiniowanie rozwiązań plastycznych sytuowanych na terenie Miasta obiektów budowlanych stałych i tymczasowych : budynków, budowli (kolorystyki budynków i budowli).

6. W zakresie prowadzenia spraw związanych z rewitalizacją obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych :
1) aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych zgodnie z zasadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego,
2) koordynacja działań rewitalizacyjnych, prowadzonych z udziałem Miasta,
3) opracowanie programów rewitalizacji dla szczególnych obszarów,
4) koordynacja opracowywania badań, analiz i ekspertyz służących do realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji,
5) koordynacja opracowywania koncepcji przestrzennych, przygotowywania dokumentacji technicznej, badań możliwości terenu/budynków i studium wykonalności projektów związanych z rewitalizacją.

7. W zakresie przygotowywania i popularyzowania informacji o możliwościach i warunkach inwestowania w Mieście – obsługa inwestorów :
1) opracowywanie i wydawanie ofert inwestycyjnych Miasta,
2) nawiązywanie współpracy z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, w tym udzielanie inwestorom kompleksowej informacji o procedurze inwestowania w Mieście,
3) przygotowywanie projektów stanowisk Prezydenta Miasta w sprawie inwestycji planowanych przez osoby prawne i fizyczne ubiegające się o uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w Polsce,
4) prezentacja Miasta w kraju i za granicą, przygotowywanie materiałów do prezentacji,
5) współudział w organizowaniu konferencji, sympozjów, seminariów o tematyce gospodarczej,
6) współpraca z wydawnictwami i massmediami w zakresie publikacji informacji o możliwościach inwestowania i ofertach inwestycyjnych Miasta,
7) przygotowywanie i organizowanie udziału Miasta w imprezach promocyjnych, targach i wystawach o charakterze gospodarczym,
8) prowadzenie banku danych o inwestorach,
9) dokonywanie analizy ofert inwestycyjnych dotyczących inwestowania na terenie Miasta lub z udziałem Miasta,
10) współpraca z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
11) współpraca z gminami ościennymi w zakresie przygotowywania i popularyzowania informacji o możliwościach realizacji inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie Miasta. 

8. W zakresie prowadzenia i koordynowania działań na rzecz pozyskiwania zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta :
1) bieżące pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów wspierających działania władz lokalnych oraz przekazywanie tych informacji jednostkom organizacyjnym Urzędu oraz Zastępcom Prezydenta,
2) prowadzenie banku danych na temat dostępnej bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
3) bieżąca analiza możliwości pozyskiwania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej na realizację zadań Miasta,
4) przygotowywanie we współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu wniosków dotyczących projektów współfinansowanych bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
5) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych na rzecz rozwoju gospodarczego.
6) doradztwo oraz szkolenia w sprawach pozyskiwania bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej dla jednostek organizacyjnych Miasta,
7) konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych w ramach bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej,
8) uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty,
9) prowadzenie projektów w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

9. W zakresie pomocy, udziału oraz wdrażaniu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej :
1) uzgadnianie treści projektów korespondencji z grantodawcą,
2) doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej, w tym wyrażanie opinii w zakresie stosowania wytycznych grantodawcy,
3) monitorowanie przygotowania oraz realizowania projektów współfinansowanych z zagranicznej bezzwrotnej pomocy finansowej oraz przedstawianie sprawozdań Prezydentowi Miasta.

10. W zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarką morską oraz wspieraniem rozwoju gospodarczego Miasta :
1) opracowywanie i prowadzenie spraw związanych z programami realizacyjnymi polityki wspierania rozwoju gospodarczego Miasta,
2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki morskiej, w szczególności współpraca z Zarządem Morskich Portów Szczecin – Świnoujście S. A.,
3) monitorowanie sytuacji ekonomiczno – finansowej gospodarki Miasta, w tym średnich i dużych przedsiębiorstw.

11. W zakresie podejmowania działań na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy :
1) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2) tworzenie wspólnie z partnerami rynku pracy programów aktywizujących lokalny rynek pracy, zwłaszcza w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
3) inicjowanie i prowadzenie działań wspierających przedsiębiorców,
4) współpraca z samorządami i stowarzyszeniami gospodarczymi oraz organizacjami pracodawców na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości,
5) podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków pomocowych na rzecz programów wspierających przedsiębiorczość,
6) prowadzenie spraw związanych z działalnością spółek prawa handlowego, których udziałowcem bądź akcjonariuszem jest Miasto Szczecin, działających na rzecz rozwoju gospodarczego,
7) prowadzenie spraw związanych z aktywizacją zawodową repatriantów, w tym zawieranie umów z pracodawcami, ubieganie się o dotację na aktywizację zawodową, rozliczanie pracodawców z otrzymanych środków.

12. W zakresie współpracy regionalnej :
1) inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z tworzeniem obszaru metropolitalnego,
2) opracowywanie założeń i realizacja polityki informacyjnej w zakresie współpracy regionalnej,
3) kreowanie wizerunku Miasta jako aktywnego ośrodka współpracy regionalnej,
4) inicjowanie stałej płaszczyzny współpracy, kontaktów i wymiany informacji,
5) wypracowanie i tworzenie narzędzi służących rozwojowi współpracy regionalnej,
6) monitoring, realizacja i promocja projektów regionalnych, wspólny marketing gmin jako dogodnych ośrodków lokalizacji przedsiębiorstw, instytucji bankowych, ubezpieczeniowych i pośrednictwa finansowego,
7) przygotowywanie i opracowywanie materiałów, pism i biuletynów informacyjnych w sprawach dotyczących współpracy regionalnej,
8) promowanie projektów i przedsięwzięć instytucjonalnych,
9) przygotowywanie, upowszechnianie analiz i ekspertyz społecznych i gospodarczych na obszarze regionu,
10) kreowanie długookresowych koncepcji oraz programów rozwoju współpracy instytucjonalnej,
11) wymiana doświadczeń i wzajemne wspomaganie działań w zakresie tworzenia programów związanych z rozwojem przedsiębiorczości oraz przeciwdziałaniu bezrobociu,
12) współpraca w zakresie udostępniania i wymiany danych statystycznych oraz baz danych zgodnie z obowiązującym prawem,
13) współpraca w zakresie uzgadniania wspólnego stanowiska odnośnie rządowych inicjatyw i projektów aktów prawnych mających bezpośredni wpływ na rozwój gmin i prezentowanie go na forum publicznym,
14) przygotowywanie i analiza projektów aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących planowanych i realizowanych przedsięwzięć lokalnych i regionalnych, a w szczególności w zakresie zgodności z przepisami prawa.


§ 13. Do zadań Wydziału Inwestycji Miejskich należy :

1. W zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania inwestycji miejskich, w tym wykupu i wywłaszczania gruntów pod inwestycje :
1) przygotowywanie materiałów i prowadzenie przetargów na opracowywanie dokumentacji niezbędnej dla inwestycji i realizację inwestycji miejskich, dla których Wydział jest dysponentem środków finansowych,
2) współudział w opracowywaniu niezbędnych dokumentów do prowadzenia inwestycji miejskich, dla których Wydział jest dysponentem środków finansowych,
3) wykup nieruchomości i praw rzeczowych pod inwestycje miejskie, dla których Wydział Inwestycji Miejskich jest dysponentem środków finansowych :
a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z badaniem stanu władania,
b) występowanie do Biura Geodety Miasta o dokonanie podziału nieruchomości,
c) zlecanie wykonania operatów szacunkowych nieruchomości przewidzianych do wykupu,
d) występowanie z wnioskiem do właścicieli i wieczystych użytkowników o nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne,
e) przeprowadzanie negocjacji z właścicielami i wieczystymi użytkownikami w zakresie ustalenia warunków nabycia,
f) wnioskowanie do Prezydenta Miasta o zatwierdzenie wynegocjowanych warunków nabycia nieruchomości,
g) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktów notarialnych,
4) prowadzenie postępowań wywłaszczeniowych nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji miejskich, dla których Wydział jest dysponentem środków finansowych,
5) nadzór oraz bieżąca kontrola rzeczowo - finansowa wydatków na inwestycje miejskie, dla których Wydział jest dysponentem środków finansowych,
6) bieżąca kontrola zgodności prowadzonych inwestycji z harmonogramami rzeczowo-finansowymi oraz dokumentacją techniczną inwestycji miejskich,
7) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji prowadzonych inwestycji,
8) przygotowywanie i zawieranie umów oraz aneksów do umów z wykonawcami i inwestorami zastępczymi w ramach udzielonych pełnomocnictw,
9) zatwierdzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych w ramach udzielonych pełnomocnictw,
10) przygotowywanie sprawozdań, analiz, ocen i informacji dotyczących realizacji inwestycji miejskich,
11) udział w odbiorach częściowych i końcowych oraz nadzorowanie zgodności zgłaszanych do odbioru robót z warunkami umowy,
12) ewidencja przychodów i źródeł finansowania inwestycji.

2. Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i rocznych planów inwestycyjnych – wynikających ze strategii inwestycyjnej Miasta - opracowywanie wniosków do projektów i planów, wyrażanie opinii oraz współdziałanie w tym zakresie.

3. W zakresie realizacji spraw związanych z współfinansowaniem inwestycji miejskich – prowadzenie inwestycji miejskich wspólfinansowanych ze środków zewnętrznych zgodnie z zawartymi przez Miasto porozumieniami, dla których Wydział jest dysponentem środków finansowych.

4. W zakresie prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem społecznych inicjatyw lokalnych :
1) ewidencjonowanie oraz wykonanie zestawienia wniosków o realizację przedsięwzięcia w trybie inicjatyw lokalnych,
2) opracowywanie projektów umów w sprawie realizacji przedsięwzięć w trybie społecznych inicjatyw lokalnych zgodnie z przyjętą procedurą,
3) nadzór i kontrola realizacji społecznych inicjatyw lokalnych oraz rozliczania przekazywanych środków budżetowych ustalonych umową o realizację przedsięwzięcia w trybie społecznych inicjatyw lokalnych.


§ 14. Do zadań Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej należy :

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu :
1) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy,
2) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
4) wydawanie decyzji o wygaśnięciu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę lub w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5) wydawanie decyzji odmawiających ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
6) wydawanie informacji na wniosek zainteresowanych, na temat zgodności z planem miejscowym proponowanego lub istniejącego zainwestowania,
7) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
8) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej lub gminnej.

2. W zakresie prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji określonych przepisami prawa budowlanego w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno - budowlanej :
1) wydawanie pozwoleń na budowę,
2) sprawdzanie kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także zaświadczenia o przynależności projektantów do izby architektów oraz wykonania projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane,
3) nakładanie postanowieniem obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości w dokumentacji dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego,
4) udzielanie lub odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych,
5) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
6) wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
7) wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę,
8) uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
9) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
10) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
11) wyłączanie stosowania przepisów dotyczących obowiązku ustanowienia kierownika budowy,
12) nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,
13) przygotowywanie decyzji rozstrzygających o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu, nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu,
14) wydawanie dzienników budowy – dokumentu przebiegu robót budowlanych,
15) prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przechowywanie zatwierdzonych projektów budowlanych oraz innych dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
16) przekazywanie kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i kopii rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę do Wojewody Zachodniopomorskiego,
17) przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
18) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia,
19) nakładanie postanowieniem obowiązku uzupełnienia brakujących do zgłoszenia dokumentów oraz wydawanie decyzji wnoszących sprzeciw do zgłoszenia,
20) przyjmowanie zgłoszeń o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
21) nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
22) wydawanie pozwoleń na rozbiórkę,
23) nakładanie obowiązku wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia użytkowania,
24) przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
25) prowadzenie postępowań na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych oraz zmianie niektórych ustaw (pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie),
26) przekazywanie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym i kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem, kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego,
27) uczestnictwo w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
28) wznawianie lub wszczynanie z urzędu postępowania w przypadku ustalenia przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, że zachodzą okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania w sprawie decyzji wydanej przez organ administracji architektoniczno - budowlanej,
29) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie uzgadniania działań kontrolnych,
30) wykonywanie czynności i przygotowywanie dokumentów określonych przepisami prawa ochrony środowiska w zakresie obowiązków organu administracji architektoniczno – budowlanej :
a) udostępnianie informacji o środowisku w zakresie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
b) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów decyzji o pozwoleniu na budowę,
c) wydawanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji.

3. W zakresie prowadzenia spraw związanych z opiniowaniem projektów podziałów nieruchomości :
1) wydawanie opinii o zgodności proponowanego podziału (scalenia) nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,
2) wydawanie opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie wydawania pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w obiektach zabytkowych :
1) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, ewidencji i objętym ochroną na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
2) wydawanie pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku z wyłączeniem prac ziemnych,
3) wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru, ewidencji i objętym ochroną na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
4) wydawanie pozwoleń na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
5) wydawanie pozwoleń na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym ten zabytek się znajduje,
6) wydawanie pozwoleń na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
7) wydawanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku,
8) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
9) wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru, ewidencji i objętym ochroną na mocy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. W zakresie wydawania na wniosek właściciela zabytku zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku :
1) uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku, określającego zakres i sposób ich prowadzenia oraz wskazującego niezbędne do zastosowania materiały i technologie,
2) uzgadnianie programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, z uwzględnieniem wyeksponowania jego wartości,
3) nieodpłatne udostępnianie do wglądu właścicielowi lub posiadaczowi zabytku nieruchomego posiadanej przez siebie dokumentacji tego zabytku oraz umożliwienie dokonania niezbędnych odpisów tej dokumentacji,
4) przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku w formie pisemnej zaleceń konserwatorskich, także zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym obiekcie.

6. W zakresie prowadzenia badań obiektów zabytkowych i przedmiotów posiadających cechy zabytku w czasie uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem tego przedmiotu :
1) prowadzenie badań przedmiotu posiadającego cechy zabytku w czasie uzgodnionym z właścicielem lub posiadaczem tego przedmiotu,
2) wydawanie decyzji nakazującej udostępnienie przedmiotu przez właściciela lub posiadacza,
3) wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości o cechach zabytku udostępnienie jej na czas niezbędny do przeprowadzenia badań na czas nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

7. W zakresie prowadzenia gminnej ewidencji zabytków :
1) opracowywanie kart białych architektury i kart ewidencyjnych obiektów zabytkowych ruchomych i nieruchomych,
2) wykonywanie studiów historycznych dla obiektów architektury i zespołów architektonicznych oraz układów urbanistycznych,
3) przygotowywanie materiałów do wpisu zabytków :
a) do rejestru,
b) uznania za pomnik historii,
c) park kulturowy,
d) objęcia ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

8. W zakresie sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz w zakresie wydawanych pozwoleń na prace przy obiektach zabytkowych :
1) prowadzenie przez osobę upoważnioną kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
2) wydawanie na podstawie ustaleń wynikających z kontroli, zaleceń pokontrolnych kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej,
3) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wszelkich prac wykonywanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu,
4) nakazywanie przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowania terenu we wskazany sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy wykonane prace wykonano w sposób odbiegający od wydanego pozwolenia lub wykonano je bez pozwolenia,
5) wstrzymanie w uzgodnieniu z Zachodniopomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac wykonywanych przy zabytku nie wpisanym do rejestru, jeżeli ten zabytek spełnia warunki uzasadniające dokonanie takiego wpisu,
6) wznawianie postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie jego zmiana lub cofnięcie, w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót i innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,
7) wydawanie decyzji nakazującej osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy tym zabytku, jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenie zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem tego zabytku,
8) kierowanie zawiadomień do policji, prokuratury albo sądu o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,
9) występowanie w sprawach ochrony zabytków na prawach strony, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela publicznego,
10) wydawanie decyzji powierzania zabytku lub grupy zabytków społecznym opiekunom zabytków,
11) przyjmowanie i opiniowanie wniosków o dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich i restauratorskich obiektów zabytkowych.

9. W zakresie wydawania zaświadczeń określonych przepisami prawa w zakresie działania Wydziału :
1) stwierdzanie, że lokal spełnia wymagania samodzielnego lokalu mieszkalnego lub samodzielnego lokalu wykorzystywanego na cele inne niż mieszkalne,
2) wydawanie zaświadczeń dla właścicieli domów jednorodzinnych ubiegających się o dodatki mieszkaniowe, potwierdzających dane techniczne budynku określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych,
3) wydawanie zaświadczeń dotyczących potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w zakresie zadań wydziału,
4) wydawanie zaświadczeń o braku przeznaczenia gruntu, w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta na cele rolne.


§ 15. Do zadań Biura Geodety Miasta należy :

1. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz ustalania wypłaty odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod drogi publiczne :
1) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości,
2) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących podziałów nieruchomości,
3) wydawanie decyzji o odszkodowaniu z tytułu przejęcia z mocy prawa gruntów pod drogi publiczne w przypadku, gdy nie dojdzie do uzgodnienia pomiędzy właścicielem, wieczystym użytkownikiem, a właściwym organem.

2. W zakresie prowadzenia spraw związanych z nadawaniem numeracji adresowej nieruchomościom :
1) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących nadawania numeracji adresowej nieruchomościom,
2) prowadzenie alfabetycznego spisu urzędowych nazw ulic i placów,
3) prowadzenie map poglądowych numeracji porządkowej nieruchomości i skorowidza nadawanych numerów.

3. W zakresie prowadzenia spraw z zakresu scaleń i wymiany nieruchomości :
1) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących scaleń i wymiany gruntów w trybie przepisów ustawy o scaleniu i wymianie gruntów, w celu poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
2) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących scalania nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu, nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami,
3) prowadzenie postępowania przygotowawczego do podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału,
4) prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwał Rady Miasta o scaleniu nieruchomości i ich ponownym podziale.

4. W zakresie ustalania linii brzegowej wód nie będących morskimi wodami wewnętrznymi oraz wodami żeglownymi – prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących ustalania linii brzegowej śródlądowych wód powierzchniowych.

5. W zakresie nadzoru nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym koordynowanie spraw związanych z budową systemu informacji o terenie :
1) sprawowanie nadzoru i kontroli nad gromadzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad prowadzeniem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
3) współdziałanie z Wydziałem Informatyki w zakresie budowy baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
4) sprawowanie nadzoru i kontroli nad prowadzeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad współdziałaniem Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z jednostkami prowadzącymi branżową ewidencję sieci uzbrojenia terenu.

6. W zakresie prowadzenia spraw z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) oraz klasyfikacji gleboznawczej gruntów :
1) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wydawaniem wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów oraz nad opracowywaniem zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków,
3) sporządzanie corocznych powiatowych zestawień zbiorczych danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków,
4) współdziałanie z Wydziałem Informatyki w zakresie informatyzacji ewidencji gruntów i budynków,
5) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących klasyfikacji gleboznawczej gruntów,
6) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących ustalenia wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisie w katastrze nieruchomości,
7) prowadzenie postępowania przygotowawczego do podjęcia przez Radę Miasta uchwały w sprawie nadania mocy urzędowej mapom i tabelom taksacyjnym.

7. W zakresie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz prowadzenia spraw z zakresu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu :
1) prowadzenie spraw dotyczących geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,
2) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad koordynacją uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

8. W zakresie zakładania osnów szczegółowych oraz prowadzenia spraw z zakresu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych :
1) prowadzenie spraw administracyjnych dotyczących osnów geodezyjnych,
2) sprawowanie nadzoru i kontroli nad prowadzeniem i udostępnianiem przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, informacji oraz danych o osnowach,
3) przyjmowanie zawiadomień wykonawców robót geodezyjnych o umieszczeniu znaków na nieruchomościach z obszaru Miasta,
4) reprezentowanie właściciela nieruchomości przy przekazywaniu pod ochronę nowego lub wymienianego znaku osadzanego na nieruchomości nierozdysponowanej, pozostającej w zasobie gruntów komunalnych, powiatu, Skarbu Państwa,
5) przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaku,
6) wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy zniszczenia lub uszkodzenia znaku na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
7) występowanie do Głównego Geodety Kraju o dokonanie analizy celowości i zlecanie robót geodezyjnych związanych z odtworzeniem lub przeniesieniem zniszczonych znaków podstawowych osnów geodezyjnych oraz osnów grawimetrycznych,
8) zarządzanie nieruchomościami wydzielonymi w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz budowli triangulacyjnych.

9. W zakresie prowadzenia spraw Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym :
1) dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
2) sporządzanie corocznych projektów, sprawozdań z wykonania zadań i gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.


§ 16. Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy :

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Miasta, powiatu oraz Skarbu Państwa :
1) zbywanie niezabudowanych i zabudowanych nieruchomości gruntowych Miasta, powiatu i Skarbu Państwa,
2) nabywanie na rzecz Miasta, powiatu i Skarbu Państwa nieruchomości do zasobu (z wyłączeniem nabywania nieruchomości na cele inwestycji miejskich),
3) dokonywanie zamian nieruchomości w imieniu Miasta, powiatu i Skarbu Państwa (z wyłączeniem zamian mających na celu nabycie nieruchomości w celu realizacji inwestycji miejskich),
4) ustalanie jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
5) ustalanie jednorazowego odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6) ustalanie opłat adiacenckich po dokonaniu podziału nieruchomości,
7) ustalanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej,
8) prowadzenie postępowań w sprawie przedłużania lub ustalania nowych terminów zabudowy gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących własność Miasta, powiatu i Skarbu Państwa,
9) prowadzenie postępowań w sprawie naliczania dodatkowych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminy i Skarbu Państwa z tytułu nie wywiązania się z warunków zawartych w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
10) prowadzenie postępowań mających na celu rozwiązanie umów wieczystego użytkowania gruntów gminy lub Skarbu Państwa z tytułu nie wywiązania się z warunków zawartych w umowie o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,
11) sporządzanie aneksów do umów cywilno – prawnych wieczystego użytkowania lub sprzedaży (z wyłączeniem spraw, które mogą być załatwiane przez Biuro Geodety Miasta lub Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),
12) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu użytkowania oraz dzierżawy gruntów stanowiących własność Miasta, powiatu i Skarbu Państwa,
13) przyznawanie bonifikat w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach gminy i Skarbu Państwa,
14) prowadzenie spraw rozłożenia na raty zaległych płatności w opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach gminy i powiatu oraz umorzenia odsetek powstałych od tych należności,
15) prowadzenie spraw rozkładania na raty opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach gminy, powiatu i Skarbu Państwa,
16) reprezentowanie i zawieranie ugód w imieniu Gminy Szczecin oraz Skarbu Państwa w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawach opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,
17) prowadzenie komputerowych baz danych dla mienia Miasta, powiatu i Skarbu państwa niezbędnych dla prawidłowego wykorzystania zasobu,
18) ewidencjonowanie udzielonych bonifikat, monitorowanie realizacji warunków udzielenia bonifikaty i prowadzenie postepowań w sprawie zwrotu udzielonej bonifikaty,
19) ustalanie stanu władania gruntu na potrzeby Prezydenta oraz Komisji Stałych Rady Miasta,
20) wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz Miasta i Skarbu Państwa,
21) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie przekazywania w zarząd organów wojskowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, przejmowania nieruchomości pozostającej w zarządzie organów wojskowych zbędnej na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, przygotowywania dokumentacji do wydania decyzji o zajęciu nieruchomości gruntowej na zakwaterowanie przejściowe,
22) uzgadnianie warunków zajęcia terenu Miasta, powiatu i Skarbu Państwa oraz inwestycji na terenach sąsiednich nieruchomości (z wyłączeniem terenów komunikacyjnych) pod budowę sieci: wodnej, energetycznej, kanalizacyjnej, gazowej, telefonicznej oraz centralnego ogrzewania,
23) przekazywanie terenów pod inwestycje realizowane na gruntach Miasta, powiatu i Skarbu Państwa przez podmioty zewnętrzne,
24) współdziałanie z właściwą jednostką w sprawach związanych z ograniczeniem prawa własności nieruchomości w wyniku ustalenia planu gospodarowania na gruntach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych,
25) reprezentowanie Miasta, powiatu i Skarbu Państwa w prowadzonych postępowaniach rozgraniczeniowych,
26) wydzierżawianie gruntów Miasta, powiatu i Skarbu Państwa i ich kontrola oraz dokumentowanie,
27) opiniowanie spraw dotyczących zawierania i przedłużania umów dzierżawy na tereny pod garażami,
28) zawieranie umów użyczenia oraz czasowe udostępnianie terenów stanowiących mienie Miasta, powiatu i Skarbu Państwa,
29) oddawanie w użytkowanie nieruchomości Miasta, powiatu i Skarbu Państwa,
30) oddawanie gruntów stanowiących własność gminy, powiatu i Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
31) wygaszanie trwałego zarządu do gruntów Miasta, powiatu i Skarbu Państwa jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
32) przekazywanie nieruchomości pomiędzy jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej,
33) kontrola uprawnień do używania nieruchomości Miasta, powiatu i Skarbu Państwa,
34) nakładanie kar w postaci opłat z tytułu stwierdzenia użytkowania gruntów Miasta, powiatu i Skarbu Państwa bez podstawy prawnej,
35) zezwalanie zakładom na składowanie za odszkodowaniem na gruntach przybrzeżnych materiałów budowlanych i sprzętu oraz na dostęp do urządzeń wodnych i pomiarowych oraz znaków żeglugowych,
36) oddawanie w użytkowanie wieczyste albo sprzedaż kościelnym osobom prawnym na ich wniosek gruntów stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na inwestycje sakralne i kościelne oraz cmentarze,
37) przygotowywanie i wydawanie zgód na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej odnośnie nieruchomości Gminy oraz Skarbu Państwa,
38) realizacja wniosków w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
39) tworzenie i prowadzenie we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi zasobu Gminy, powiatu i Skarbu Państwa,
40) sporządzanie we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi planu wykorzystania zasobu Gminy, powiatu i Skarbu Państwa,
41) współpraca z właściwymi jednostkami w zakresie opracowywania projektów dotyczących strategii inwestycyjnej Miasta, projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i rocznych planów inwestycyjnych w zakresie działalności wydziału.

2. W zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości :
1) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przeniesieniem własności działek gruntu, które wchodziły w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1983 r.,
2) prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przeniesieniem na własność gruntów, które stanowiły bezpłatne dożywotne użytkowanie,
3) prowadzenie spraw związanych z nadaniem gospodarstw rolnych na własność,
4) potwierdzanie nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego i własności budynków byłym przedsiębiorstwom komunalnym,
5) przenoszenie własności garaży murowanych oraz oddawanie gruntów nimi zabudowanych w użytkowanie wieczyste osobom, które wybudowały garaż ze środków własnych,
6) prowadzanie spraw związanych z ograniczaniem prawa własności nieruchomości w związku z zatwierdzeniem przez Radę Miasta planu gospodarowania na gruntach położonych na obszarach szczególnej ochrony środowiska lub w strefach ochronnych istniejących wokół zakładów przemysłowych,
7) ustalanie za odszkodowaniem przejścia, przejazdu oraz miejsc przeznaczonych do stałego korzystania z gruntów dla celów dostępu do wędkarstwa, przybijania i przymocowywania do brzegów statków i tratew, ustawiania znaków żeglugowych oraz wykonywania robót konserwacyjnych,
8) prowadzenie spraw związanych z regulacją spraw majątkowych kościołów i związków wyznaniowych,
9) prowadzenie spraw z zakresu przekazywania gruntów na cele pracowniczych ogrodów działkowych,
10) prowadzenie spraw związanych z likwidacją oraz uwłaszczeniem pracowniczych ogrodów działkowych,
11) podejmowanie działań w zakresie doprowadzenia do zgodności wielkości udziałów ujawnionych w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
12) podejmowanie i koordynowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do drogi publicznej nieruchomościom zabudowanym budynkami o funkcji mieszkalnej i mieszkalnej z lokalmi użytkowymi, w których istnieją komunalne lokale,
13) realizacja roszczeń wynikających z art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
14) podejmowanie i koordynowanie działań zmierzających do tworzenia jednej nieruchomości zabudowanej budynkami frontu i oficyn w przypadku, gdy budynki te nie mogą stanowić odrębnych nieruchomości,
15) podejmowanie działań zmierzających do zniesienia współwłasności w nieruchomościach stanowiących własność gminy i osób trzecich, w których użytkowane są poprzez najem gminne lokale.

3. W zakresie prowadzenia spraw związanych z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte przez wody stanowiące własność państwa oraz grunty zajęte pod drogi i inne inwestycje miejskie :
1) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej dla Sądu do ustalania odszkodowania za zajęcie gruntu przez wodę Skarbu Państwa,
2) prowadzenie negocjacji z właścicielami i wieczystymi użytkownikami w sprawach związanych z ustalaniem wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
3) ustalanie wysokości odszkodowania za nieruchomości, zajęte pod drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
4) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania wysokości odszkodowania za grunty wydzielone pod drogi publiczne z nieruchomości, której podział nastąpił na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, a które z mocy prawa stały się własnością gminy lub powiatu.

4. W zakresie komunalizacji mienia :
1) gromadzenie i weryfikacja dokumentów własnościowych gruntów Skarbu Państwa podlegających komunalizacji z mocy prawa stosownie do art. 17a pkt 1 i 2, nabywanych na podstawie art. 5 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawy o samorządzie terytorialnym (...),
2) gromadzenie i weryfikacja dokumentów własnościowych gruntów Skarbu Państwa:
a) nabywanych z mocy prawa na podstawie art. 60 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
b) nabywanych w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie art. 64 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
c) nabywanych w drodze porozumienia na podstawie art. 47 ust. 1 pkt. 3 ustawy o samorządzie powiatowym,
3) prowadzenie spraw związanych z przejęciem na własność gminy i powiatu nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa,
4) przygotowywanie wniosków komunalizacyjnych w trybie art. 5 ust. 4 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (...) dla nieruchomości Skarbu Państwa, które nie podlegają komunalizacji z mocy prawa, a co do których wyrażona została przez Prezydenta Miasta wola przejęcia z uwagi na realizację na przedmiotowych nieruchomościach zadań własnych gminy związanych z celem publicznym,
5) przygotowywanie wniosków o przekazanie nieruchomości Skarbu Państwa nie stanowiących mienia, które z mocy prawa stało się własnością powiatu i miasta na prawach powiatu (co do których została wyrażona wola przejęcia),
6) sporządzanie wykazów nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji z mocy prawa i na wniosek,
7) wnioskowanie o ujawnienie w księgach wieczystych Miasta, powiatu, Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości,
8) wnioskowanie o założenie, bądź zamknięcie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta, powiatu, Skarbu Państwa,
9) wnioskowanie o dokonanie zmian w księgach wieczystych założonych dla nieruchomości stanowiących własność Miasta, powiatu, Skarbu Państwa,
10) wnioskowanie o sporządzanie odpisów z ksiąg wieczystych nieruchomości gminy, powiatu i Skarbu Państwa,
11) prowadzenie ewidencji terenów nabytych na rzecz Miasta, powiatu i Skarbu Państwa w formie zbioru dokumentów, rejestrów i map,
12) prowadzenie ewidencji bilansowej środków trwałych – gruntów gminnych, powiatowych i Skarbu Państwa w ujęciu ilościowym i wartościowym,
13) sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań (dla Wydziału Księgowości) środków trwałych – gruntów gminnych, powiatowych i Skarbu Państwa w ujęciu ilościowym i wartościowym,
14) sporządzanie kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej.

5. W zakresie prowadzenia spraw związanych z przygotowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Miasta lub Skarbu Państwa :
1) opracowywanie na potrzeby Wydziału dokumentacji geodezyjno – prawnej dla nieruchomości stanowiących własność Miasta i Skarbu Państwa,
2) opiniowanie na wniosek oraz potrzeby Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. i Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o. o., granic terenu przynależnych do budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania działki,
3) opiniowanie projektów podziałów gruntów Skarbu Państwa w trybie art. 97 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
4) wnioskowanie o wydawanie decyzji o podziale nieruchomości stanowiących własność Miasta, powiatu i Skarbu Państwa.

6. W zakresie prowadzenia spraw związanych z pierwokupami, wywłaszczeniami oraz zwrotami wywłaszczonych nieruchomości z wyłączeniem wywłaszczeń pod inwestycje miejskie :
1) prowadzenie spraw dotyczących skorzystania lub odstąpienia od prawa pierwokupu,
2) ujawnianie prawa pierwokupu w księdze wieczystej nieruchomości położonej na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne, albo nieruchomości dla której została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) prowadzenie spraw dotyczących ograniczenia prawa własności oraz użytkowania wieczystego do nieruchomości, w związku z czasowym zajęciem,
4) prowadzenie postępowań mających na celu wywłaszczenie nieruchomości (z wyłączeniem wywłaszczeń pod inwestycje miejskie),
5) prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem odszkodowań za wywłaszczane nieruchomości,
6) prowadzenie postępowań mających na celu zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
7) udział w postępowaniach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego wyznaczoną przez Wojewodę.

7. W zakresie prowadzenia spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Miasta, powiatu i Skarbu Państwa:
1) przygotowywanie i przeprowadzanie przetargów i rokowań,
2) sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących zbywania nieruchomości,
3) prowadzenie analiz i opracowywanie wniosków w zakresie sprzedaży nieruchomości,
4) aktualizacja aktów prawnych regulujących zasady zbywania w drodze przetargów lub rokowań nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, powiatu lub własność gminy oraz organizację i przeprowadzanie przetargów na dzierżawę nieruchomości.

8. W zakresie realizacji polityki mieszkaniowej Miasta :
1) prognozowanie wielkości i struktury zasobu mieszkaniowego,
2) bieżąca weryfikacja zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta,
3) bieżąca weryfikacja zasad polityki czynszowej i wysokości czynszów w kolejnych latach,
4) współpraca w zakresie realizacji Programu przeciwdziałania bezdomności,
5) współpraca przy opracowywaniu wieloletnich programów inwestycyjnych Miasta w zakresie inwestycji mieszkaniowych,
6) monitorowanie inicjatyw związanych z budownictwem mieszkaniowym i rewitalizacją zasobów istniejących oraz możliwości ich finansowania ze źródeł pozabudżetowych,
7) udział w planowaniu budowy mieszkań czynszowych dla potrzeb Miasta,
8) współdziałanie w planowaniu modernizacji zasobów mieszkaniowych realizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. i Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z o. o.,
9) opiniowanie działalności gminnych spółek.

9. W zakresie prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców :
1) ewidencjonowanie wniosków w sprawie sprzedaży,
2) ustalanie oraz dokonywanie korekt udziałów nieruchomości wspólnej,
3) realizacja wniosków o sprzedaż,
4) współpraca w zakresie uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokalu,
5) przygotowywanie dokumentów w celu zawarcia aktu notarialnego o sprzedaży lokali,
6) realizacja Wieloletniego Planu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

10. W zakresie prowadzenia spraw związanych z reklamami na mieniu, z wyłączeniem reklam usytuowanych w pasie drogowym :
1) aktualizowanie aktów prawa miejscowego w zakresie umieszczania szyldów i reklam na mieniu komunalnym,
2) ewidencja nośników reklamowych zlokalizowanych na nieruchomościach Miasta i Skarbu Państwa,
3) zawieranie umów dzierżawy nieruchomości w celu umieszczania reklam oraz ich bieżąca kontrola.

11. W zakresie nadzoru i współpracy z Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych (ZBiLK), Towarzystwami Budownictwa Społecznego (STBS i TBS „Prawobrzeże”) oraz Szczecińskim Centrum Renowacyjnym (SCR) w zakresie gospodarowania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi :
1) prowadzenie spraw wynikających z nadzoru i kontroli ZBiLK w zakresie działalności zakładu budżetowego, a w szczególności :
a) zarządzania nieruchomościami, lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami – komunalnymi i Skarbu Państwa,
b) prowadzenia gospodarki finansowej zakładu budżetowego,
c) realizacji uprawnień właścicielskich we wspólnotach mieszkaniowych,
d) współpracy w zakresie tworzenia Planu Gospodarowania Zasobem,
e) planowania i wykonywania remontów lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków – komunalnych i Skarbu Państwa,
2) koordynowanie spraw związanych ze skargami dotyczącymi działalności Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych,
3) nadzór nad prowadzeniem przez ZBiLK oraz TBS-y spraw związanych z zarządzaniem lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz garażami – komunalnymi i Skarbu Państwa,
4) nadzór i współpraca nad planowaniem i wykonywaniem przez ZBiLK remontów i modernizacji nieruchomości zabudowanych stanowiących mienie komunalne,
5) nadzór nad planowaniem i wykonywaniem przez ZBiLK rozbiórek budynków i budowli stanowiących mienie komunalne i Skarbu Państwa,
6) podejmowanie działań w celu zapewniania lokali mieszkalnych dla zapraszanych repatriantów poprzez wykorzystanie otrzymanej na ten cel dotacji,
7) współpraca z podmiotami reprezentującymi interesy właścicielskie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,
8) kontrola realizacji umów o zarządzanie zasobem mieszkaniowym zawartych przez Miasto,
9) współpraca z Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w części dotyczącej gospodarowania nieruchomościami,
10) nadzór nad wycinką i pielęgnacją drzew oraz dokumentacją związaną z inwentaryzacją drzewostanu prowadzoną przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, z wyjątkiem gruntów zarządzanych przez STBS Sp. z o. o., TBS „Prawobrzeże” Sp. z o. o., Szczecińskie Centrum Renowacyjne lub inne jednostki organizacyjne Gminy,
11) prowadzenie spraw wynikających z realizacji Programów dotyczących zasobu mieszkaniowego.


§ 17. Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy :

1. W zakresie nadzoru nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo - kanalizacyjnej oraz nad przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarki wodno - ściekowej oraz działalnością spółek wodnych :
1) nadzór nad eksploatacją miejskiej sieci wodociągowej, zdrojów ulicznych na tej sieci, studni publicznych, studni awaryjnych, nabrzeży, fontann, kąpielisk, basenów przeciwpożarowych, itp.
2) opiniowanie lokalizacji zdrojów ulicznych na miejskiej sieci wodociągowej,
3) nadzór nad eksploatacją miejskiej sieci kanalizacyjnej: sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej,
4) nadzór w zakresie wprowadzania ścieków do miejskich urządzeń kanalizacyjnych,
5) nadzorowanie zadań w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i ciepłowniczej powierzonych Miastu na podstawie zawartych porozumień,
6) realizacja uprawnień z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie,
7) nadzór w zakresie utrzymania i eksploatacji cieków, rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych i urządzeń melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta,
8) wydawanie, wygaszanie, cofanie lub ograniczanie pozwoleń wodnoprawnych przewidzianych w ustawie prawo wodne,
9) nakazywanie usunięcia urządzeń wodnych po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego,
10) zatwierdzanie ugód w sprawie zmian stosunków wodnych na gruntach,
11) nadzór nad działalnością spółek wodnych,
12) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzania statutu spółek wodnych, wydawanie decyzji o rozwiązaniu spółki wodnej w przypadkach określonych ustawą Prawo wodne, występowanie o skreślenie spółki z katastru wodnego,
13) dokonywanie podziału kosztów przypadających na zakłady, które przez wprowadzenie ścieków do wód lub urządzeń wodnych albo w inny sposób przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania wód lub urządzeń,
14) przenoszenie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli dotyczy ono instalacji) na następcę prawnego,
15) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie wprowadzenia powszechnego korzystania z wód innych niż wody publiczne,
16) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie wyznaczania miejsc wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów w granicach powszechnego korzystania z wód,
17) opiniowanie warunków korzystania z wód dorzecza,
18) nakazywanie przywrócenia stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie,
19) ustalanie i podział kosztów rozbudowy i przebudowy urządzeń wodnych związanych z regulacją wód oraz kosztów ograniczenia lub cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania regulacji wód,
20) dokonywanie przeglądu ustaleń i realizacji pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody lub odprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych,
21) nakazywanie przywrócenia do stanu poprzedniego wału przeciwpowodziowego w przypadku wykonania robót mogących utrudnić ochronę przed powodzią,
22) zatwierdzanie instrukcji gospodarowania wodą oraz instrukcji utrzymywania systemu urządzeń melioracyjnych,
23) dokonywanie podziału kosztów wynikających ze zmiany warunków pozwolenia wodnoprawnego w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód lub zmiany uprawnień innego zakładu,
24) ustanawianie stref ochrony bezpośredniej ujęć wody w przypadkach dopuszczonych ustawą,
25) orzekanie o odszkodowaniu w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia, jeżeli ograniczenie lub cofnięcie uzasadnione jest interesem ludności, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi,
26) wzywanie do usunięcia w określonym terminie zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej, w wyniku których może powstać stan zagrażający życiu, zdrowiu ludzi albo zwierząt lub środowisku,
27) wydawanie decyzji o unieruchomieniu zakładu lub jego części w przypadku nie usunięcia zaniedbań w określonym terminie,
28) koordynowanie działań dotyczących ustalania potrzeb, programów i planów inwestycyjnych, planowania finansowego w zakresie gospodarki komunalnej Miasta,
29) współpraca w zakresie opracowywania projektów dotyczących strategii inwestycyjnej Miasta, projektów wieloletnich programów inwestycyjnych i rocznych planów inwestycyjnych.

2. W zakresie wdrażania programów pomocowych - współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej - związanych z rozwojem gospodarki komunalnej :
1) nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów oraz współpracy z krajowymi i zagranicznymi funduszami pomocowymi oraz instytucjami finansowymi,
2) poszukiwanie oraz pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań Gminy Miasto Szczecin w zakresie szeroko rozumianej gospodarki komunalnej,
3) inspirowanie działań mających na celu wykorzystanie środków pozyskiwanych z funduszy pomocowych lub instytucji finansowych,

3. W zakresie nadzoru nad utrzymaniem i ochroną dróg oraz lokalnym transportem zbiorowym:
1) planowanie rozwiązań systemowych w zakresie utrzymania i rozwoju drogownictwa, bezpieczeństwa ruchu i komunikacji miejskiej,
2) koordynacja i tworzenie bieżących oraz wieloletnich planów inwestycyjnych pod kątem utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu oraz lokalnego transportu zbiorowego.

4. W zakresie zarządzania ruchem na drogach :
1) podejmowanie działań planistycznych w celu zapewnienia właściwej organizacji ruchu pod względem bezpieczeństwa i sprawności zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,
2) zatwierdzanie projektów organizacji ruchu lub ich zmian i prowadzenie ewidencji projektów organizacji ruchu,
3) nadzór nad prawidłowością zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych umieszczonych na drogach i urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających,
4) nadzór i prowadzenie bazy danych dotyczącej zarządzania ruchem,
5) udzielanie pomocy i doradztwa zarządcom terenów w sprawach oznakowania dróg wewnętrznych na terenie Miasta,
6) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie stosowania i utrzymania znaków oraz sygnałów na drogach, a także urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających,
7) prowadzenie spraw związanych z badaniami ruchu drogowego w wybranych punktach i rejonach sieci ulicznej : natężenia ruchu, warunków ruchu, podróży, parkowania, wypadków itp.,
8) prowadzenie spraw i wydawanie zezwoleń związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny,
9) wydawanie pozwoleń na przejazdy po ulicach pojazdów ponadgabarytowych,
10) opiniowanie przebiegu tras przewozu ładunków niebezpiecznych,
11) opracowywanie analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego, analiz istniejących organizacji ruchu oraz wpływu tranzytowego na układ komunikacyjny Miasta,
12) opracowywanie koncepcji oraz wniosków w zakresie usprawniania i modernizacji układu drogowego,
13) opiniowanie programów i projektów sygnalizacji świetlnej,
14) nadzór nad prawidłowością zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania urządzeń sygnalizacji świetlnej umieszczonych na drogach,
15) ustalanie miejsc parkowania pojazdów na ulicach Miasta oraz ustalanie opłat na parkingach objętych strefą płatnego parkowania,
16) przygotowywanie projektów umów o wykonanie usług w zakresie pobierania opłat z tytułu płatnego parkowania oraz kontrola realizacji tych umów, w tym nadzór nad realizacją umowy dotyczącej Strefy Płatnego Parkowania,
17) wydawanie zezwoleń na niestosowanie się do niektórych znaków drogowych.

5. W zakresie nadzoru nad utrzymaniem czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych :
1) nadzór nad eksploatacją składowisk odpadów komunalnych, stacji zlewnych nieczystości płynnych oraz innych obiektów służących unieszkodliwianiu odpadów,
2) planowanie i koordynowanie prac związanych z selektywną zbiórką odpadów,
3) nadzór nad wywozem odpadów stałych i nieczystości ciekłych, prowadzonym przez różne podmioty gospodarcze,
4) nadzór nad prowadzeniem działalności związanej z wywozem i gromadzeniem odpadów,
5) ewidencja dzikich wysypisk oraz podejmowanie działań w celu ich usunięcia,
6) przestrzeganie przepisów sanitarnych w zakresie należytego stanu obiektów oraz innych urządzeń użyteczności publicznej będących w gestii Wydziału,
7) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
8) wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do zaniechania naruszeń ustawy lub zaniechania działań niezgodnym z wydanym zezwoleniem,
9) wydawanie zezwoleń na wykonywanie działalności polegającej na prowadzeniu grzebowisk,
10) inicjowanie, wspieranie działań mających na celu budowę, utrzymanie i eksploatację grzebowisk oraz miejsc spalania zwłok zwierzęcych i ich części,
11) przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w Mieście,
12) nadzór oraz koordynacja działań w zakresie utrzymania porządku i czystości granicach administracyjnych miasta,
13) opracowywanie planów dotyczących poprawy czystości i estetyki Miasta,
14) przygotowywanie odpowiednich aktów prawa miejscowego w zakresie odszczurzania Miasta,
15) prowadzenie bazy danych dotyczącej gospodarowania odpadami w Mieście,
16) nadzór nad eksploatacją i funkcjonowaniem urządzeń komunalnych,
17) wydawanie lub odmowa wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,
18) opiniowanie wniosków o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w instalacjach zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
19) zatwierdzanie lub odmowa zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
20) wstrzymywanie działalności wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarki odpadami w przypadku, gdy wytwarzający narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z zatwierdzonym programem,
21) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobie gospodarowania nimi, wzywanie do zaniechania naruszeń ustawy lub działań niezgodnych z przedłożoną informacją,
22) wnoszenie sprzeciwu do informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi,
23) wstrzymywanie działalności powodującej powstawanie odpadów w przypadkach gdy wytwórca narusza przepisy ustawy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją,
24) nakładanie na wytwórcę odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w ilości do 100 kg rocznie obowiązku przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami,
25) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
26) opiniowanie wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest obligatoryjne,
27) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów,
28) wzywanie posiadacza odpadów, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu do zaniechania naruszeń ustawy lub zaniechania działań niezgodnym z wydanym zezwoleniem,
29) odmowa wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu w przypadkach przewidzianych przepisami,
30) cofanie bez odszkodowania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów, jeżeli posiadacz odpadów mimo wezwania do zaniechania naruszeń, nadal narusza przepisy ustawy lub działa niezgodnie z zezwoleniem,
31) nakazywanie posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do składowania lub magazynowania,
32) zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska lub odmawianie zatwierdzenia w przypadkach przewidzianych w ustawie,
33) przenoszenie decyzji o zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji składowiska na rzecz innej osoby (za zgodą strony, dla której decyzję wydano),
34) wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk.

6. W zakresie prowadzenia spraw związanych z targowiskami i handlem :
1) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk w Mieście, w tym :
a) opiniowanie lokalizacji targowisk,
b) opracowywanie projektów regulaminów targowisk,
c) zawieranie umów o prowadzenie targowisk oraz ich aktualizacja,
d) nadzór nad prawidłowością funkcjonowania targowisk,
e) przeprowadzanie kontroli terenów targowisk oraz punktów handlowych i gastronomicznych znajdujących się na terenach targowisk,
f) nadzór oraz prowadzenie spraw związanych z opłatą targową oraz jej poborem,
2) wydawanie opinii o możliwości lokalizacji tymczasowych obiektów handlowych,
usługowych i gastronomicznych.

7. W zakresie bieżącego funkcjonowania infrastruktury technicznej Miasta, koordynowania działań w zakresie gospodarki komunalnej, energetycznej, cieplnej, gazowniczej oraz telekomunikacji :
1) nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych,
2) współpraca z jednostkami Miasta oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie eksploatacji cieków wodnych i urządzeń melioracyjnych,
3) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją sieci przesyłowej do zbiorników wodnych,
4) nadzór nad utrzymaniem, remontami i eksploatacją nabrzeży, fontann, kąpielisk, basenów przeciwpożarowych i Teatru Letniego,
5) współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w mieście,
6) współpraca z podmiotami w zakresie dzierżaw nieruchomości Miasta, będących w zarządzie zakładów budżetowych,
7) współpraca z Radami Osiedla w zakresie realizacji zadań wynikających ze Statutu Osiedla,
8) koordynowanie działań związanych z dofinansowaniem zadań zleconych, realizowanych przez Rady Osiedla,
9) koordynowanie działań dotyczących ustalenia potrzeb, programów i planów inwestycyjnych, planowania finansowego w zakresie gospodarki komunalnej Miasta,
10) przestrzeganie przepisów sanitarnych w zakresie należytego stanu obiektów oraz innych urządzeń użyteczności publicznej będących w gestii Wydziału,
11) programowanie i wdrażanie polityki cieplnej Miasta,
12) opiniowanie planów przestrzennych i dokumentacji dotyczących uzbrojenia energetycznego,
13) inicjowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i technologii,
14) tworzenie planu zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
15) udział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof oraz wszelkich innych zagrożeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Miasta,
16) współdziałanie w akcjach związanych z funkcjonowaniem Miasta w warunkach zimowych i łagodzeniu skutków zimy,
17) współpraca z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, jednostkami pogotowia technicznego (Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy, Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o., Pogotowie Dźwigowe), jednostkami organizacyjnymi Urzędu, Strażą Miejską, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz ze wszystkimi innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w Mieście.

8. W zakresie ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska :
1) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody,
2) prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo - krajobrazowych,
3) nadawanie uprawnień społecznego opiekuna przyrody,
4) podejmowanie działań organizatorskich na rzecz ochrony przyrody,
5) prowadzenie rejestru roślin przywożonych z zagranicy na podstawie zezwolenia właściwego ministra,
6) nakładanie obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji w przypadku, gdy nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych,
7) określanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
8) nakładanie obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów poziomów substancji lub energii wprowadzanych do środowiska w związku z eksploatacją linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk lub portów,
9) wydawanie pozwoleń na emisję hałasu do środowiska,
10) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza,
11) przenoszenie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwoleń na zainteresowanego nabyciem instalacji,
12) orzekanie o cofnięciu lub ograniczeniu za odszkodowaniem lub bez odszkodowania oraz o wygaśnięciu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych,
13) ustalanie odszkodowania w przypadku cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
14) emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych,
15) wydawanie pozwoleń zintegrowanych,
16) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
17) wzywanie do przedłożenia wniosku o wydanie pozwolenia w przypadku, gdy poza zakładem przekraczane są dopuszczalne normy hałasu,
18) nakładanie obowiązku na podmiot prowadzący instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
19) nakładanie obowiązku ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego,
20) wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych dla linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV,
21) nakazywanie osobie fizycznej prowadzącej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko,
22) wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych o mocy promieniowania izotropowego 15 W i częstotliwości pola od 0,03 MHz do 300.000 MHz,
23) opiniowanie programów ochrony powietrza tworzonych przez Wojewodę, dla osiągnięcia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu,
24) opiniowanie planów działań krótkoterminowych podejmowanych w przypadku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów substancji w powietrzu, o których mowa w przepisach,
25) wstrzymywanie użytkowania instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do wymagań decyzji nakazującej wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko,
26) wstrzymywanie użytkowania instalacji prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska, w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
27) wyrażanie zgody na podjęcie wstrzymanej działalności, jeżeli ustały przyczyny jej wstrzymania,
28) opiniowanie lokalizacji i projektów budowlanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
29) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie ustanawiania ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko,
30) prowadzenie rejestru danych o rodzaju i ilości substancji zanieczyszczających,
31) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjne,
32) sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością starosty,
33) kontrola ewidencji odpadów oraz sprawdzanie miejsc magazynowania odpadów,
34) uzgadnianie warunków rekultywacji,
35) nakładanie na władającego powierzchnią ziemi podmiot korzystający ze środowiska, zobowiązany do rekultywacji, obowiązku prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie lub ziemi,
36) określanie obowiązku poniesienia kosztów rekultywacji, ich wysokości oraz sposobu uiszczenia,
37) udostępnianie informacji o środowisku.

9. W zakresie prowadzenia spraw Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
1) prognozowanie i planowanie dochodów i rozchodów Funduszy,
2) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących realizacji zadań, które mogą być finansowane z Funduszy,
3) współpraca ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań dotyczących edukacji ekologicznej,
4) bieżące rozliczanie wydatków na realizację poszczególnych zadań,
5) nadzór nad planowym wydatkowaniem środków na zadania realizowane w ramach Funduszy,
6) prowadzenie okresowych analiz i sprawozdawczości z realizacji przychodów oraz rozchodów Funduszy,
7) przedstawianie do zatwierdzenia Radzie Miasta corocznych planów przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu.

10. W zakresie nadzoru nad utrzymaniem terenów zieleni i gospodarką leśną oraz spraw z zakresu cmentarnictwa :
1) ochrona zieleni,
2) współudział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie tworzenia terenów zieleni miejskiej,
3) czuwanie nad właściwym zagospodarowaniem terenów zieleni,
4) uzgadnianie lokalizacji inwestycji kolidujących z zielenią miejską,
5) uzgadnianie wniosków na czasowe zajęcie terenów zieleni oraz egzekwowanie ochrony roślinności i warstwy ziemi urodzajnej w trakcie wykonawstwa robót i renowacji tych terenów,
6) przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego w sprawie uznania terenów pokrytych drzewostanem o charakterze parkowym za park gminy,
7) wydawanie zezwoleń na usunięcie, przesadzenie drzew i krzewów oraz ustalanie i pobieranie opłat za usuwanie drzew i krzewów,
8) stosowanie sankcji karnych, kierowanie wniosków o ukaranie jednostek i osób dopuszczających się niszczenia zieleni,
9) wyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
10) nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni miejskiej,
11) remonty terenów zieleni miejskiej,
12) nadzór i utrzymanie placów zabaw na terenach zieleni miejskiej,
13) nadzór nad wycinką i pielęgnacją drzew oraz dokumentacją związaną z inwentaryzacją drzewostanu prowadzoną przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w pasach dróg stanowiących własność Gminy Szczecin,
14) nadzór nad wycinką i pielęgnacją drzew oraz dokumentacją związaną z inwentaryzacją drzewostanu prowadzoną przez Zakład Usług Komunlanych na gruntach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Szczecin, które nie są objęte obszarem działania Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych i Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego,
15) sprawowanie nadzoru nad utrzymaniem lasów komunalnych,
16) nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
17) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z przebudową drzewostanu, na skutek szkody w lasach, powstałej w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych lub klęski żywiołowej spowodowanej czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi, zagrażającej trwałości lasu, na wniosek właściciela lasu po zaopiniowaniu przez nadleśniczego Lasów Państwowych - w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
18) wydawanie decyzji o przeznaczeniu gruntu rolnego do zalesienia na wniosek właściciela gruntu, po zaopiniowaniu przez Radę Miasta,
19) wydawanie decyzji o stwierdzeniu prowadzenia przez właściciela gruntu uprawy leśnej,
20) odmowa wydania decyzji administracyjnej w przypadku stwierdzenia niespełnienia warunków określonych w ustawie o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
21) wydawanie decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu, w przypadku stwierdzenia, że uprawa leśna jest prowadzona niezgodnie z planem zalesienia,
22) wydawanie decyzji wstrzymującej wypłatę ekwiwalentu oraz nakazującej zwrot pobranego ekwiwalentu,
23) wyrażanie zgody na zamianę lasu na uprawę rolną, na wniosek zainteresowanego właściciela lasu,
24) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia, na wniosek właściciela gruntu,
25) nakazywanie, w przypadku nie wykonania przez właściciela lasu zadań związanych z powszechną ochroną, trwałością utrzymania i ciągłości użytkowania lasów lub zadań zawartych w uproszczonym planie urządzania lasu lub opartych o inwentaryzację stanu lasu, wykonania tych zadań,
26) zarządzanie z urzędu lub na wniosek nadleśniczego zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach zagrożonych, nie stanowiących własności Skarbu Państwa na koszt właściwych nadleśnictw,
27) wnioskowanie do Wojewody o uznanie lasu nie stanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronny lub pozbawiania go tego charakteru, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zaopiniowaniu przez Radę Miasta,
28) wydawanie decyzji w przypadkach losowych, na wniosek właściciela lasu, na pozyskanie drewna w lesie nie stanowiącym własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasu,
29) prowadzenie bazy danych dotyczącej zieleni,
30) nadzór nad utrzymaniem i zarządzaniem cmentarzami komunalnymi,
31) nadzór i współdziałanie z właściwymi służbami zajmującymi się utrzymaniem cmentarzy komunalnych, grobami, miejscami pamięci narodowej i pomnikami.

11. W zakresie wykonywania zadań należących do właściwości administracji geologicznej wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze :
1) udzielanie i cofanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nie przekraczającym powierzchni 2 ha oraz wydobyciu nie przekraczającym 20.000 m3 z wyjątkiem takiej działalności wykonywanej w granicach obszarów morskich,
2) opiniowanie udzielenia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin podstawowych określonych przepisami prawa geologicznego i górniczego,
 3) dokonywanie uzgodnień przy wydawaniu koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych i innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego,
4) opiniowanie planów ruchu zakładu górniczego,
5) wydawanie decyzji przeniesienia koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych za zgodą przedsiębiorcy na rzecz podmiotu spełniającego wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności,
6) stwierdzanie wygaśnięcia koncesji,
7) nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę uprawnień z tytułu wydanych koncesji,
8) wymierzanie kar prowadzącym działalność bez wymaganej koncesji lub z rażącym jej naruszeniem w odniesieniu do wszystkich kopalin również tych, dla których organem koncesyjnym jest Marszałek Województwa i Minister właściwy do spraw środowiska,
9) przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego,
10) opiniowanie projektów prac geologicznych w zakresie ustalonym przepisami prawa,
11) zatwierdzanie na czas oznaczony projektów hydrologicznych i geologiczno – inżynierskich,
12) przyjmowanie dokumentacji geologicznych, bądź żądanie uzupełnienia dokumentacji, gdy nie spełnione zostały wymogi określone przepisami prawa,
13) nadzór nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych,
14) wnioskowanie do komisji kwalifikacyjnej przy ministrze właściwym do spraw środowiska oraz Marszałka Województwa o zawieszenie uprawnień w przypadku rażącego naruszenia przepisów prawa,
15) wydawanie nakazu podmiotom wykonującym prace geologiczne – wykonania za wynagrodzeniem dodatkowych prac geologicznych,
16) przyjmowanie zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych,
17) bilansowanie złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych,
18) gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
19) rozporządzanie w imieniu ministra właściwego do spraw środowiska prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępnianie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie,
20) ochrona zasobów i jakości wód podziemnych przed skutkami działań inwestycyjnych, w tym opiniowanie lokalizacji nowych obiektów mogących mieć negatywny wpływ na wody podziemne w zakresie geologii,
21) prowadzenie miejskiego archiwum geologicznego,
22) składanie wniosków do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy w zakresie obszarów narażonych osuwaniem się mas ziemnych,
23) opiniowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie obszarów narażonych osuwaniem się mas ziemnych,
24) składanie wniosków do planów i opiniowanie planów miejscowych w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
25) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie geologii.

12. W zakresie ochrony zwierząt :
1) zgłaszanie Wojewódzkiemu Inspektorowi Weterynaryjnemu wystąpienia zakaźnej choroby zwierząt,
2) znakowanie obszarów dotkniętych lub zagrożonych chorobą zakaźną zwierząt,
3) nadzór nad działalnością schroniska dla bezdomnych zwierząt,
4) nadzór nad wprowadzaniem i funkcjonowaniem systemu identyfikacji i rejestracji psów w Mieście,
5) wydawanie decyzji o czasowym odebraniu zwierząt w przypadkach znęcania się nad nimi,
6) wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
7) wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz rozstrzyganie o dalszym postępowaniu z nimi,
8) wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni i ich części,
9) wydawanie zezwoleń na utworzenie ogrodu zoologicznego,
10) prowadzenie rejestru zwierząt, ich części i produktów pochodnych przewożonych przez granice państwa podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną, za zezwoleniem ministra właściwego do spraw środowiska.

13. W zakresie prowadzenia spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie :
1) opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzierżawców obwodów łowieckich,
2) wyrażanie zgody na odstąpienie w szczególnych przypadkach od zakazów chwytania i przetrzymywania zwierzyny,
3) wydawanie zezwoleń na posiadanie, utrzymanie i hodowanie chartów rasowych, bądź ich mieszańców,
4) wydawanie opinii dotyczących wydzierżawiania polnych obwodów łowieckich,
5) wydawanie decyzji o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
6) prowadzenie mediacji w przypadku powstania sporu pomiędzy właścicielem gruntu a dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego o wysokości wynagrodzenia za szkody łowieckie,
7) naliczanie i rozliczanie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

14. W zakresie prowadzenia spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych, ochroną roślin uprawnych oraz nadzorem nad uprawą maku i konopi włóknistych :
1) ewidencja gospodarstw rolnych,
2) wydawanie zaświadczeń i zezwoleń w sprawach gospodarstw rolnych,
3) współpraca z kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w sprawach emerytalno - rentowych rolników i ich rodzin,
4) prowadzenie działań kontrolnych dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń gospodarstw rolnych,
5) wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt,
6) wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego.
7) współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz organizacjami rolników w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
8) prowadzenie badań i sprawozdań statystycznych w zakresie rolnictwa,
9) wydawanie decyzji ustalających warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej lub zaświadczeń że grunty nie są objęte ochroną,
10) wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi ochronę gleb przed erozją poprzez zalesienie, zadrzewienie, zakrzewianie gruntów lub zakładanie na nich trwałych użytków zielonych,
11) nakładanie obowiązku rekultywacji na własny koszt dla osób powodujących utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów oraz prowadzenie rekultywacji gruntów zdewastowanych i zdegradowanych przez nieustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych,
12) kontrola wykonania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
13) przyjmowanie informacji o pojawieniu się organizmów szkodliwych,
14) przyjmowanie zawiadomień o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego, podlegającego zwalczaniu oraz przekazywanie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Roślin,
15) opracowywanie projektu uchwały Rady Miasta w sprawie określenia kierunków działania właściwego organu Inspekcji w celu zapewnienia należytej ochrony roślin na danym obszarze,
16) wydawanie poleceń właściwemu organowi Inspekcji podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośrednich zagrożeń fitosanitarnych,
17) opracowywanie projektów opinii Rady Miasta dotyczących wprowadzania przez Wojewodę zakazu uprawiania niektórych roślin uprawnych lub ich odmian albo zakazu stosowania materiału siewnego o nieodpowiedniej zdrowotności lub zakazu umieszczania uli z pszczołami na gruntach rolnych położonych w pobliżu chronionych upraw,
18) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi włóknistych oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń,
19) wydawanie nakazów zniszczenia nielegalnych upraw maku i konopii włóknistych,
20) nadzór nad uprawami maku i konopii włóknistych,
21) nadzór i współdziałanie w pracach związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych (współpraca z samorządem rolniczym).

15. W zakresie prowadzenia spraw związanych z śródlądową gospodarką rybacką :
1) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
2) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczonych do wód śródlądowych żeglownych,
3) wydawanie zezwoleń na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim sąsiedztwie,
4) rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb,
5) tworzenie społecznej Straży Rybackiej oraz uchwalanie regulaminów Straży.


§ 18. Do zadań Biura Budżetu należy :

1. W zakresie przygotowywania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, projektów zmian budżetu oraz zmian w budżecie :
1) przygotowywanie instrukcji planowania budżetowego wraz ze wskazaniem podstawowych parametrów do projektu budżetu Miasta, wzorów arkuszy kalkulacyjnych i terminów,
2) przygotowywanie projektu budżetu Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) opracowywanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie budżetu Miasta, w tym zadań zleconych,
4) wprowadzanie zmian w budżecie Miasta w oparciu o uchwały Rady i zarządzenia Prezydenta Miasta,
5) wstępne opiniowanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta Miasta powodujących skutki budżetowe,
6) przedkładanie Komisji Budżetu i Finansów projektów zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie zmian budżetu, wymagających opinii Komisji,
7) współpraca z urzędami skarbowymi w zakresie planowania, monitoringu i prognozowania dochodów podatkowych realizowanych przez urzędy skarbowe, a stanowiących dochody budżetu Miasta,
8) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w zakresie prawidłowości planowania i wykonywania budżetu Miasta.

2. W zakresie opracowywania projektu układu wykonawczego budżetu :
1) opracowywanie projektu zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Miasta,
2) przekazywanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej zarządzeń Prezydenta Miasta w sprawie układu wykonawczego budżetu Miasta,
3) opiniowanie - w zakresie powiązań z budżetem - planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta,
4) przekazywanie wydziałom i biurom realizującym budżet Miasta (dysponentom budżetu Miasta) informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w części ich dotyczącej,
5) opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu.

3. W zakresie opracowywania harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych:
1) opracowywanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Miasta,
2) monitoring budżetowy,
3) prognozowanie realizacji budżetu Miasta we współpracy z dysponentami środków.

4. W zakresie opracowywania prognozy kwoty długu :
1) bieżąca analiza i opiniowanie ofert banków i instytucji finansowych w zakresie zaciągania długoterminowych zobowiązań oraz ich skutków i powiązań dotyczących planowania budżetowego,
2) analiza powiązań budżetu Miasta z wieloletnim programowaniem inwestycyjnym we współpracy z właściwą jednostką organizacyjną Urzędu,
3) opracowanie prognozy kwoty długu na okres zaciągania zobowiązań długoterminowych Miasta,
4) przygotowanie materiałów do oceny wiarygodności finansowej Miasta w zakresie planowania budżetowego,
5) współpraca z ekspertami i doradcami oraz agencjami ratingowymi w zakresie oceny wiarygodności i zdolności kredytowej Miasta.

5. W zakresie sporządzania zbiorczej sprawozdawczości budżetowej dla potrzeb Rady i Prezydenta :
1) bieżąca analiza wykonywania budżetu oraz opracowywanie okresowych informacji dla potrzeb Rady i Prezydenta w zakresie wykonywania dochodów i wydatków budżetowych oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
2) współpraca z Wydziałem Księgowości w zakresie harmonogramu realizacji budżetu Miasta i sprawozdawczości,
3) opracowywanie materiałów do publikacji w formie książek i broszur dotyczących budżetu Miasta oraz sprawozdań z jego wykonania,
4) opracowywanie – we współpracy z Wydziałem Informatyki - materiałów dotyczących finansów Miasta, przeznaczonych do prezentacji na stronie internetowej Miasta oraz bieżący nadzór nad ich aktualizacją,
5) opracowywanie – we współpracy z Wydziałem Informatyki - materiałów do prezentacji multimedialnych dotyczących budżetu Miasta.

6. W zakresie nadzoru nad realizacją budżetu :
1) prowadzenie ogólnego nadzoru budżetowego w zakresie planowania i realizacji budżetu Miasta przez dysponentów pod kątem :
a) prawidłowości klasyfikacji budżetowej,
b) rzetelności planowania dochodów budżetowych,
c) przestrzegania dyscypliny finansów publicznych w części dotyczącej planów finansowych dysponentów budżetu Miasta oraz uprawnień do dokonywania zmian w budżecie Miasta,
d) analizy powiązań z budżetem Miasta zakładów budżetowych i instytucji kultury,
2) dokonywanie bieżących i okresowych analiz budżetu Miasta celem opiniowania wniosków dysponentów w zakresie wprowadzania zmian,
3) przygotowywanie opinii budżetowych dla potrzeb Prezydenta Miasta w zakresie rozpatrywanych spraw budżetowych,
4) ewidencjonowanie upoważnień wydanych przez Skarbnika Miasta do kontrasygnowania czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.

7. W zakresie opracowywania Memorandum Finansowego :
1) przeprowadzanie analizy dochodów i wydatków budżetowych w układzie porównawczym w okresie kilkuletnim,
2) opracowanie materiałów w zakresie budżetu i realizacji polityki budżetowej,
3) opracowanie materiałów w zakresie dochodów majątkowych oraz zasad gospodarowania nieruchomościami we współpracy z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami,
4) opracowanie materiałów w zakresie polityki podatkowej we współpracy z Wydziałem Podatków, Opłat i Egzekucji,
5) opracowanie materiałów w zakresie strategii inwestycyjnej we współpracy z Wydziałem Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych,
6) opracowanie materiałów w zakresie informacji o mieście we współpracy z właściwymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu.


§ 19. Do zadań Wydziału Księgowości należy :

1. W zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki budżetowej - Urzędu :
1) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne i zlecone, zadania gminy i powiatu,
2) prowadzenie syntetycznej i analitycznej ewidencji dochodów budżetowych,
3) prowadzenie ewidencji księgowej dochodów i wydatków, dochodów własnych, funduszy celowych,
4) sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków,
5) zasilanie finansowe jednostek organizacyjnych zgodnie z układem wykonawczym budżetu (uruchamianie środków pieniężnych),
6) księgowanie dokumentów bankowych i kasowych,
7) prowadzenie ewidencji wartościowej posiadanych przez Miasto finansowych składników majątku trwałego w spółkach,
8) rozliczanie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych,
9) prowadzenie rozrachunków i roszczeń spornych,
10) kontrola dokumentów dotyczących realizacji budżetu oraz jego zmian w zakresie wydatków,
11) sprawdzanie faktur i rachunków pod względem formalno - rachunkowym w celu ich realizacji,
12) likwidacja zobowiązań,
13) prowadzenie zbiorczej ewidencji obrotu i kwot podatku należnego naliczonego od towarów i usług (VAT),
14) sporządzanie deklaracji VAT 7 (podatek od towarów i usług) do Urzędu Skarbowego, dokonywanie miesięcznych przelewów podatku VAT zgodnie z deklaracją,
15) prowadzenie ewidencji kosztów inwestycyjnych według zadań inwestycyjnych,
16) prowadzenie analitycznej ewidencji pozabilansowej poręczeń i gwarancji bankowych,
17) sporządzanie bilansu jednostkowego Urzędu jako jednostki budżetowej,
18) bieżąca ewidencja stanu rachunków bankowych Urzędu,
19) lokowanie wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
20) prowadzenie obsługi kasowej pracowników Urzędu,
21) prowadzenie ewidencji analitycznej środków pochodzących z funduszy pomocowych.

2. W zakresie prowadzenia rachunkowości organu finansowego Miasta i powiatu według odrębnego planu kont :
1) ewidencja księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z zakładowym planem kont w zakresie :
a) otrzymanych kredytów bankowych,
b) spłat rat zaciągniętych kredytów bankowych i rozliczania różnic kursowych w kredytach dewizowych,
c) przekazywania środków na działalność podległych jednostek budżetowych,
d) przelewów środków na zadania inwestycyjne,
e) zwrotów niewykorzystanych dotacji celowych,
f) otrzymanych subwencji,
g) otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone,
h) wpływów udziałów stanowiących dochody budżetu państwa (przelewy urzędów skarbowych) oraz realizacja zadań własnych,
i) przelewów dochodów budżetowych dokonywanych przez jednostki budżetowe.
2) prowadzenie rachunku bieżącego budżetu oraz rachunków bankowych lokat pieniężnych,
3) sporządzanie bilansu.

3. W zakresie windykacji należności majątkowych budżetu Miasta - należności podatkowych i niepodatkowych :
1) prowadzenie windykacji należności podatków i opłat lokalnych (wysyłanie upomnień, wystawianie tytułów wykonawczych, aktualizacja tytułów wykonawczych skierowanych do egzekucji administracyjnej gminy),
2) prowadzenie windykacji opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy, sprzedaży mieszkań, zamiany wieczystego użytkowania na prawo własności, sprzedaży budynków użytkowych, sprzedaży garaży, nieruchomości, sprzedaży gruntów, za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego, opłat z tytułu oddania w zarząd i użytkowanie nieruchomości, partycypacji, leasingu, grzywien meldunkowych, grzywien przymuszenia, zajęcia pasa drogowego, kosztów eksmisji, kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego w przypadku uchylania się od uregulowania zobowiązania, przekazywania wyroków sądowych do egzekucji komorniczej,
3) windykacja należności za świadczenia i czynsze jednostek podnajmujących pomieszczenia biurowe w gmachu Urzędu oraz z tytułu dzierżaw nieruchomości i gruntów przeznaczonych na zainstalowanie reklam,
4) windykacja należności z tytułu opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania,
5) prowadzenie ewidencji wysyłanych upomnień, tytułów wykonawczych itp.,
6) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych dla osób fizycznych i prawnych celem przedłożenia w banku, sądach, do przetargów itp. oraz na wniosek policji, prokuratury, urzędów celnych,
7) wydawanie zaświadczeń o dokonanej wpłacie oraz o spłacie zadłużenia,
8) sporządzanie bilansu skonsolidowanego.

4. W zakresie ewidencji i windykacji należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami :
1) prowadzenie ewidencji :
a) użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa (osoby fizyczne i prawne),
b) trwałych zarządców i użytkowników nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa i powiatu,
c) dzierżawców nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa,
2) ewidencja przypisów, odpisów, wpłat i zwrotów należności Skarbu Państwa i powiatu,
3) kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego w przypadku braku realizacji płatności,
4) terminowe przekazywanie należności Skarbu Państwa na rachunek Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

5. W zakresie sporządzania zbiorczej i jednostkowej sprawozdawczości budżetowej Miasta i powiatu oraz bilansów :
1) sporządzanie w okresach miesięcznych, kwartalnych i rocznych zbiorczego sprawozdania z dochodów budżetowych na podstawie jednostkowych sprawozdań z urzędów skarbowych, jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz dotacji i subwencji z budżetu państwa, zbiorczych sprawozdań z wydatków budżetowych na podstawie jednostkowych sprawozdań podległych jednostek budżetowych,
2) sporządzanie rocznego zbiorczego sprawozdania z gospodarki pozabudżetowej,
3) sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania budżetu Miasta dla potrzeb Ministerstwa Finansów, obejmujących łączną sumę dochodów, wydatków, skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i zaniechań poboru podatków bez ulg i zwolnień ustawowych,
4) bieżący monitoring płynności finansowej,
5) analiza bieżąca sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych, miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych w celu określenia sytuacji finansowej,
6) kontrola realizacji harmonogramu płatności realizacji budżetu zgodnie z układem wykonawczym,
7) bieżąca analiza sprawozdań miejskich i powiatowych jednostek organizacyjnych.

6. W zakresie ewidencji wartości majątku Urzędu :
1) prowadzenie analitycznej ewidencji ilościowo - wartościowej składników majątkowych Urzędu,
2) naliczanie umorzenia składników majątkowych,
3) okresowe uzgadnianie ilościowego stanu majątkowego w dyspozycji wydziałów i biur Urzędu,
4) wycena majątku na arkuszach spisowych przeprowadzonego spisu z natury,
5) rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych składników majątkowych,
6) sporządzanie not księgowych do ewidencji syntetycznej,
7) sporządzanie sprawozdania dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego o stanie ruchu środków trwałych.

7. W zakresie prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych :
1) ewidencja podatków i opłat lokalnych (przypisy, odpisy, wpłaty i zwroty nadpłaconych kwot podatków, umorzeń decyzji wymiarowych łącznego zobowiązania pieniężnego),
2) analiza wniosków podatników celem przygotowania przez Wydział Podatków, Opłat i Egzekucji projektu decyzji dotyczących przesunięcia i odroczenia terminu płatności, umarzania decyzji podatkowych,
3) dzienne i miesięczne zestawienie wpływów należności podatkowych według rodzaju podatków.

8. Prowadzenie rachunkowości gminnych i powiatowych funduszy celowych, obsługa kredytów bankowych i pożyczek z funduszy pozabudżetowych.

9. Obsługa finansowa programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

10. W zakresie planowania i realizacji wydatków osobowych Urzędu :
1) planowanie wydatków osobowych na podstawie planu etatów Urzędu,
2) analiza realizacji wydatków osobowych Urzędu,
3) comiesięczne naliczanie wynagrodzeń osobowych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej i ubezpieczeń społecznych pracowników Urzędu , w tym sporządzanie deklaracji podatkowej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
4) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy,
5) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie wydatków osobowych,
6) sporządzanie okresowej sprawozdawczości dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego,
7) prowadzenie ewidencji umów zleceń w celu prawidłowego ustalenia i odprowadzenia podatku dochodowego i składki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sporządzanie stosownych deklaracji,
8) rozliczanie rocznego podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników Urzędu i zleceniobiorców,
9) naliczanie wynagrodzeń za czas choroby oraz zasiłków płatnych ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zasiłki opiekuńcze, chorobowe, rodzinne, pielęgnacyjne, macierzyńskie, wychowawcze),
10) wystawianie zaświadczeń o zarobkach na żądanie pracownika oraz dokonywanie odpowiednich wpisów do legitymacji ubezpieczeniowej,
11) obsługa emerytów Urzędu Miasta oraz pracowników Urzędu przechodzących na emeryturę, rentę w zakresie wystawiania zaświadczeń o zarobkach dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
12) obsługa byłych pracowników zlikwidowanych jednostek komunalnych Miasta w zakresie ustalania wynagrodzeń w celach emerytalno - rentowych.


§ 20. Do zadań Wydziału Podatków, Opłat i Egzekucji należy:

1. W zakresie prowadzenia spraw podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej:
1) w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
a) wydawanie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
b) wydawanie decyzji w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych,
c) przyjmowanie i weryfikacja informacji oraz kontrola składanych deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, dokonywanie korekt z urzędu,
d) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości i jej aktualizowanie na podstawie składanych deklaracji oraz ewidencji gruntów i budynków,
e) uzgadnianie prowadzonego rejestru przypisów i odpisów z Wydziałem Księgowości,
f) prowadzenie postępowań podatkowych na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w tym orzekanie o:
   - wysokości zobowiązania podatkowego,
   - stwierdzeniu nadpłaty podatku,
g) składanie doniesień karnych skarbowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
h) występowanie z wnioskiem do Sądu Rejonowego o zabezpieczenie należności podatkowych poprzez wpis hipoteki do Księgi Wieczystej urządzonej dla nieruchomości podatnika – na podstawie decyzji organu podatkowego,
i) wydawanie zaświadczeń w sprawie:
   - figurowania w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
   - wysokości dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego,
   - wykreśleniu ciężaru realnego z gospodarstwa rolnego,

2) w zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
a) kontrola pod względem formalno – prawnym składanych deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych,
b) prowadzenie ewidencji podatkowej podatników i przedmiotów opodatkowania podatkiem od środków transportowych,
c) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego,
d) prowadzenie postępowań w sprawach ulg w podatku od środków transportowych, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis oraz rejestru udzielonych ulg i sporządzanie informacji o ich skutkach dla Wydziału Księgowości,
e) rozliczanie i dokonywanie zwrotu nadpłat,
f) kontrola realizacji decyzji z zakresu orzecznictwa podatkowego,
g) windykacja podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
h) wystawianie tytułów wykonawczych,
i) wydawanie zaświadczeń w sprawie figurowania w ewidencji podatników podatku od środków transportowych oraz zaświadczeń o braku zaległości w zapłacie podatku od środków transportowych,

3) w zakresie opłaty skarbowej:
a) weryfikacja, we współpracy z Wydziałem Księgowości, przekazywanych do organu podatkowego wykazów osób i podmiotów, które nie uregulowały należnej opłaty skarbowej,
b) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania z tytułu opłaty skarbowej,
c) wydawanie decyzji w sprawie zwrotu oraz stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej,

4) orzecznictwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej:
a) rozpatrywanie spraw oraz wydawanie decyzji w zakresie ulg w podatkach i opłatach lokalnych,
b) prowadzenie rejestru udzielonych ulg i zwolnień podatkowych,
c) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis i prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń,
d) opracowywanie programów pomocowych w zakresie dotyczącym działania wydziału,
e) prowadzenie spraw dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie programów pomocowych,
f) monitorowanie przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości,
g) prowadzenie rejestru udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie należącym do zadań Wydziału,
h) sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców – w części dotyczącej Wydziału,
i) sporządzanie rocznych wykazów przedsiębiorców, którym udzielono ulg podatkowych podlegających publikacji,
j) sporządzanie informacji dla Wydziału Księgowości o udzielonych ulgach w części dotyczącej Wydziału,

5) kontrola podatkowa w zakresie określonym odrębnymi przepisami:
a) przeprowadzanie oględzin i kontroli nieruchomości gruntowych, gruntowych zabudowanych oraz budowli,
b) sporządzanie rocznego harmonogramu kontroli podatkowej,
c) prowadzenie rejestru upoważnień do przeprowadzenia kontroli oraz rejestru lustracji i kontroli,
d) okresowe sporządzanie sprawozdań z przebiegu realizacji kontroli podatkowej,
e) dokonywanie czynności sprawdzających poprzez porównanie ewidencji podatkowej z ewidencją gruntów i budynków,

6) nadzór nad realizacją zadań z zakresu poboru i windykacji podatku od posiadania psów,

7) pozostałe sprawy dotyczące podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej:
a) opracowywanie projektów uchwał podatkowych,
b) sporządzanie projektu budżetu oraz harmonogramów i sprawozdań w części dotyczącej dochodów i wydatków, których dysponentem jest Wydział,
c) dokonywanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie przedmiotu i podmiotu opodatkowania oraz obowiązku zapłaty i wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej,
d) wydawanie postanowień o zajęciu stanowiska przez wierzyciela w sprawie zarzutów na prowadzone postępowanie egzekucyjne,
e) udzielanie informacji pochodzących z prowadzonych ewidencji podatkowych na wniosek uprawnionych organów i instytucji i prowadzenie ewidencji udzielonych informacji,
f) umarzanie z urzędu zaległości podatkowych,
g) orzekanie o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe,
h) przygotowanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,
i) prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz sporządzania sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na jego wypłatę.

2. W zakresie prowadzenia spraw w zakresie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Miasta:
1) rozpatrywanie wniosków w sprawie ulg wpływających z urzędów skarbowych
w zakresie następujących podatków :
a) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
b) podatku od spadku i darowizn,
c) podatku od czynności cywilnoprawnych,

2) prowadzenie rejestru postanowień oraz wydawanie postanowień dotyczących podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych w sprawach :
a) rozłożenia podatku oraz zaległości podatkowych na raty,
b) odroczenia terminu płatności podatku oraz zaległości podatkowej,
c) częściowego lub całkowitego umorzenia zaległości podatkowej i odsetek,
d) zwolnienia płatnika z obowiązku pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych.

3. W zakresie prowadzenia spraw w zakresie wygaszania zaległości podatkowych w zamian za przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy i Skarbu Państwa:
1) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Gminy – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody Gminy oraz wydawanie decyzji o wygaszeniu zaległości podatkowych,
2) prowadzenie postępowania w sprawie przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa – w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiących dochody Skarbu Państwa oraz współpraca w tym zakresie z urzędami skarbowymi.

4. W zakresie prowadzenia spraw związanych z pomocą publiczną:
1) opiniowanie projektów ustaw w zakresie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
2) koordynowanie wystąpień wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy do właściwych instytucji i organów administracji publicznej dotyczących zapytań, wydania opinii oraz interpretacji przepisów z zakresu pomocy publicznej,
3) koordynacja i sporządzanie zbiorczych sprawozdań z udzielonej przedsiębiorcom pomocy publicznej na podstawie sprawozdań z jednostek organizacyjnych Urzędu.
5. W zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Miasta, dla których ustalania lub określania i pobierania właściwy jest Prezydent Miasta:
1) nadawanie tytułom wykonawczym administracyjnej klauzuli wykonalności,
2) prowadzenie i aktualizacja ewidencji tytułów wykonawczych,
3) prowadzenie rejestru tytułów wykonawczych,
4) przygotowanie i planowanie egzekucji administracyjnej,
5) stosowanie środków egzekucyjnych przewidzianych dla administracyjnego postępowania egzekucyjnego,
6) występowanie z wnioskami o wyjawienie majątku zobowiązanego,
7) dokonywanie czynności kontrolnych w zakresie prawidłowości realizacji zadań przez dłużników zajętej wierzytelności,
8) sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań egzekucji administracyjnej,
9) występowanie do sądów o wydanie rozstrzygnięć w sprawie łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
10) przekazywanie spraw do innych organów egzekucyjnych po rozstrzygnięciach w sprawie łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego oraz w ramach rekwizycji,
11) wstrzymywanie, zawieszanie i umarzanie postępowania egzekucyjnego w przypadkach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
12) rozpatrywanie zarzutów składanych przez zobowiązanych w sprawach egzekucji administracyjnej,
13) wyłączanie spod egzekucji praw rzeczy lub praw majątkowych w sytuacjach określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
14) dokonywanie zmian środka egzekucyjnego na wniosek zobowiązanego,
15) nakładanie kar z tytułu odpowiedzialności porządkowej, a określonych w ustawie
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
16) rozpatrywanie wniosków zobowiązanego o umorzenie kosztów egzekucyjnych,
17) prowadzenie ścisłej współpracy z organami Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Żandarmerii Wojskowej oraz wzywanie ich przedstawicieli w celu umożliwienia egzekutorowi dokonania czynności egzekucyjnych,
18) prowadzenie orzecznictwa w sprawach postępowania egzekucyjnego, w tym wydawanie postanowień dotyczących prowadzonego postępowania egzekucyjnego jako organ I instancji, a w określonych w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji i kodeksie postępowania administracyjnego,
19) rozpatrywanie odwołań od postanowień organu egzekucyjnego jako organu I instancji i kierowanie spraw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
20) prowadzenie współpracy z innymi organami i instytucjami publiczno – prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
21) gospodarowanie rachunkiem dochodów własnych pn. „Egzekucja administracyjna” w zgodności z obowiązującymi przepisami.

6. W zakresie zabezpieczania należności pieniężnych Gminy Miasto Szczecin:
1) występowanie z wnioskiem do Sądu o wpis lub wykreślenie hipoteki urządzonej dla należności zobowiązanego,
2) udostępnienie danych o podmiotach w stosunku, do których została wpisana hipoteka na rzecz Miasta, na wniosek zainteresowanych wydziałów i biur.

7. W zakresie prowadzenia bazy danych wpisanych hipotek na rzecz Miasta oraz wydawanie zaświadczeń o uwolnieniu z długu hipotecznego:
1) wprowadzanie na wniosek zainteresowanych wydziałów i biur danych do bazy wpisanych hipotek,
2) wydawanie na wniosek zainteresowanych stron zaświadczeń o uwolnieniu z długu hipotecznego,
3) aktualizowanie danych o wpisie lub wykreśleniu hipotek.


§ 21. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności należy :

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego :
1) planowanie i podejmowanie działań w przypadku powstania klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz zagrożenia życia, zdrowia i środowiska noszącego znamiona kryzysu,
2) organizacja i zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
3) organizacja całodobowej służby dyżurnej w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitorowania i analizowania zdarzeń oraz zagrożeń,
4) opracowanie i aktualizacja Miejskiego Planu Reagowania Kryzysowego,
5) prowadzenie ewidencji podmiotów reagowania kryzysowego,
6) prowadzenie bazy danych do zarządzania kryzysowego,
7) tworzenie warunków do prawidłowego działania Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego :
a) opracowywanie projektu rocznego planu pracy Zespołu,
b) obsługa posiedzeń Zespołu i prowadzenie dokumentacji Zespołu,
c) analiza zgłaszanych potrzeb dotyczących działań Zespołu,
8) w zakresie ochrony przeciwpowodziowej :
a) opracowanie i aktualizacja planu ochrony przeciwpowodziowej na terenie Miasta,
b) nadzór nad magazynem sprzętu przeciwpowodziowego.

2. W zakresie organizowania i prowadzenia spraw związanych z obronnością kraju, obroną cywilną oraz bezpieczeństwem :
1) planowanie i realizacja zadań związanych z osiąganiem podwyższonej i pełnej gotowości obronnej państwa na terenie Miasta Szczecina,
2) planowanie i prowadzenie spraw obronnych Urzędu,
a) opracowywanie i uaktualnianie Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno – militarnego) i wojny oraz realizacja zadań wynikających z planu,
b) opracowanie zestawu zadań operacyjnych wydziałów i biur Urzędu, służb zespolonych i jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Prezydenta Miasta oraz podmiotów gospodarczych realizujących zadania obronne,
c) opracowywanie i uaktualnianie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta na czas „W”,
d) reklamowanie od obowiązku pełnienia służby wojskowej pracowników Urzędu i radnych Rady Miasta Szczecin,
e) utrzymywanie w gotowości Stałego Dyżuru Prezydenta Miasta,
f) opracowanie i uaktualnianie Planu Akcji Kurierskiej na rzecz Sił Zbrojnych,
g) opracowanie Gminnego Planu Mobilizacji Gospodarki,
h) prowadzenie ewidencji obszarów i obiektów podlegających szczególnej ochronie,
3) realizowanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem świadczeń na rzecz obrony dla potrzeb sił zbrojnych, podmiotów gospodarczych (podlegających militaryzacji) realizujących zadania obronne, Policji, Państwowej Straży Pożarnej i obrony cywilnej, w tym :
a) opracowywanie planu etatowych i doraźnych świadczeń osobistych i rzeczowych oraz ich aktualizacja,
b) wydawanie decyzji o nałożeniu obowiązku wykonania świadczenia osobistego lub przeznaczeniu rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych,
c) kontrolowanie i nadzorowanie - wspólnie z Wojskowymi Komendami Uzupełnień - stanu utrzymania przedmiotów świadczeń,
4) realizowanie zadań w ramach akcji kurierskiej i posłańczej służącej mobilizacyjnemu uzupełnieniu jednostek wojskowych ludźmi i sprzętem,
5) współdziałanie z wojskowymi Komendami Uzupełnień, Policją oraz administracją lokali komunalnych w zakresie planowania i prowadzenia Akcji Kurierskiej na obszarze Miasta na rzecz Sił Zbrojnych,
6) określanie wysokości oraz wydawanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia rekompensującego za odbyte ćwiczenia wojskowe przez żołnierzy rezerwy,
7) opracowywanie i uaktualnianie koncepcji funkcjonowania obrony cywilnej na terenie Miasta,
8) planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej i nadzór nad ich realizacją,
9) prowadzenie i planowanie spraw obrony cywilnej Urzędu Miasta jako zakładu pracy :
a) opracowywanie rocznych planów i zadań w dziedzinie obrony cywilnej,
b) organizacja stanowiska kierowania Szefa Obrony Cywilnej Miasta (Prezydenta) na czas zagrożenia militarnego,
c) organizacja, powołanie, wyposażenie oraz nadzór nad szkoleniem plutonu ratownictwa ogólnego Urzędu,
10) przygotowywanie planów działania w zakresie obrony cywilnej dla organów kierowania obroną cywilną Miasta oraz nadzór nad opracowywaniem planów przez instytucje i zakłady pracy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
11) opracowanie planu obrony cywilnej Urzędu Miasta oraz jego realizacja,
12) organizowanie i nadzór nad ochroną dóbr kultury w przypadku zagrożeń,
13) organizowanie i nadzorowanie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń :
a) utrzymywanie w sprawności technicznej systemu włączania syren (RSWS - 2000),
b) okresowe sprawdzanie funkcjonowania syren miejskich,
c) planowanie rozbudowy systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
d) konserwacja urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego Miasta,
e) uaktualnianie dokumentacji dotyczącej uruchamiania systemu alarmowego Miasta na czas „W”,
f) prowadzenie treningów i ćwiczeń systemu wykrywania, ostrzegania i alarmowania,
g) utrzymywanie w stałej sprawności technicznej sprzętu do wykrywania skażeń,
h) zaopatrywanie jednostek wchodzących w skład systemu wykrywania i alarmowania w urządzenia do wykrywania i pomiaru skażeń oraz systemów do określania stref skażeń.
14) tworzenie formacji obrony cywilnej :
a) przygotowanie propozycji powoływania formacji obrony cywilnej na bazie zakładów pracy i instytucji oraz ciągły nadzór nad utrzymywaniem ich w gotowości do działania,
b) zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt techniczno - wojskowy,
c) nadzór nad szkoleniem powołanych formacji obrony cywilnej,
15) organizacja i nadzór nad ewakuacją ludności :
a) planowanie, organizacja i nadzór nad ewakuacją ludności w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń w czasie pokoju i wojny,
b) koordynowanie procesu ewakuacji oraz zabezpieczeniem socjalno - bytowym ludności objętej ewakuacją,
16) koordynowanie prowadzeniem akcji ratunkowych w rejonach porażenia, klęsk żywiołowych i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się w środowisku środków toksycznych :
a) dokonywanie ocen zagrożenia Miasta w czasie pokoju i zagrożenia bezpieczeństwa państwa ze strony toksycznych środków przemysłowych, awarii technicznych, sił natury i innych zagrożeń ekologicznych,
b) współdziałanie z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz służbą zdrowia w przypadku prowadzenia akcji ratunkowych,
c) planowanie, organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych w rejonach porażenia i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się w środowisku środków toksycznych w środowisku,
d) przygotowywanie planów akcji ratunkowych w przypadku nadzwyczajnych zagrożeń ludności i środowiska w czasie pokoju i zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
17) planowanie i zaopatrywanie ludności w środki ochrony dróg oddechowych,
18) nadzór nad masowym szkoleniem ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
19) prowadzenie działalności popularyzującej wśród ludności cywilnej niezorganizowanej miasta, pracowników zakładów pracy i instytucji oraz młodzieży szkolnej,
20) nadzór nad przygotowaniem i utrzymaniem budowli ochronnych oraz terenów rezerwowanych w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
21) koordynacja ochrony przed skażeniami płodów rolnych, zwierząt gospodarczych i pasz, produktów żywnościowych i ujęć wody pitnej na terenie Miasta,
22) nadzór nad awaryjnym systemem zaopatrywania w wodę pitną, techniczną oraz do celów przeciwpożarowych,
23) planowanie, przygotowanie oraz nadzór nad zaciemnieniem Miasta,
24) organizowanie inżynieryjno - technicznego zabezpieczenia jednostek organizacyjnych obrony cywilnej wydzielonych do prowadzenia akcji ratowniczych i likwidacji skutków powstałych podczas nadzwyczajnych zagrożeń ludności i środowiska w okresie pokoju i wojny,
25) prowadzenie spraw związanych z używaniem środków pirotechnicznych oraz organizowaniem pokazów pirotechnicznych,
26) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zatwierdzania regulaminów strzelnic,
27) kontrolowanie zgodności przebiegu imprez masowych z warunkami określonymi w zezwoleniu na przeprowadzenie imprezy, w których przewiduje się udział powyżej 5.000 osób,
28) gospodarka magazynowa :
a) organizacja, utrzymanie i prowadzenie miejskiego magazynu sprzętu obrony cywilnej,
b) konserwacja i utrzymanie sprzętu,
c) gromadzenie i przechowywanie zapasów sprzętu na potrzeby obrony cywilnej,
d) zaopatrywanie w sprzęt obrony cywilnej urzędów, instytucji, placówek służby zdrowia, przedsiębiorstw i mieszkańców.

3. W zakresie prowadzenia spraw związanych z rejestracją przedpoborowych i poborem :
1) przygotowywanie i przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych, w tym :
a) wykonywanie wykazów i rejestrów przedpoborowych,
b) wzywanie przedpoborowych do rejestracji przy pomocy wezwań imiennych oraz obwieszczeń,
c) przeprowadzanie rejestracji,
d) poszukiwanie osób nie zgłaszających się do rejestracji,
e) wykonywanie sprawozdania z wyników rejestracji,
2) udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu poboru, w tym:
a) wykonywanie list poborowych,
b) wybór i złożenie do Urzędu wojewódzkiego propozycji składów powiatowych komisji lekarskich,
c) organizowanie przetargów na lokale do prac powiatowych komisji lekarskich,
d) wzywanie poborowych do poboru przy pomocy wezwań imiennych oraz obwieszczeń,
e) reprezentowanie Prezydenta Miasta na poborze, w tym :
   - sprawdzenie tożsamości poborowych,
   - przyjmowanie wniosków o orzeczenie konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
   - ustalanie przyczyn nie stawienia się poborowych do poboru i miejsca ich pobytu,
- zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa pracy w lokalu, a także zabezpieczenie pomieszczeń i dokumentacji po zakończeniu urzędowania,
f) wykonywanie sprawozdań z prac komisji lekarskich,
3) wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu żołnierza lub poborowego z kartą powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
4) wydawanie decyzji administracyjnych o pokrywaniu należności mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową,
5) wydawanie decyzji administracyjnych o sprawowaniu bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny – poborowym i żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową, 
6) wydawanie decyzji administracyjnych o uznaniu żołnierza lub poborowego z kartą powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej za osobę samotną,
7) współdziałanie z organami administracji publicznej, samorządowej i wojskowej oraz zakładami karnymi, Policją i Prokuraturą w sprawach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W zakresie prowadzenia działań prewencyjnych realizowanych w ramach przyjętych programów:
1) koordynowanie i współdziałanie – w sferze bezpieczeństwa mieszkańców – w ramach działań podejmowanych przez organa administracji państwowej, Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i inne,
2) współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organami administracji rządowej, pozarządowej i samorządowej, radami osiedli, instytucjami i stowarzyszeniami zajmującymi się zjawiskami patologii społecznych oraz ich profilaktyką,
3) podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji lokalnych społeczności na rzecz poprawy bezpieczeństwa.


§ 22. Do zadań Wydziału Informatyki należy :

1. W zakresie informatyzacji Urzędu oraz koordynacji informatyzacji jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin :
1) opracowywanie i wdrażanie kompleksowego programu informatyzacji Urzędu,
2) opracowywanie projektów informacyjnych dotyczących poprawy jakości form obsługi interesantów, poprzez sprawniejszy przepływ informacji wewnątrz Urzędu oraz zwiększenie efektywności pracy urzędników, przy zastosowaniu rozwiązań informatycznych,
3) nadzór i koordynacja nad wdrażaniem systemów centralnych.

2. W zakresie budowy baz danych, systemu map komputerowych, współpracy z jednostkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie budowy, wdrażania i rozwoju systemów informatycznych Urzędu :
1) analiza bieżącego wykorzystania aplikacji, aktualizacja i unowocześnianie eksploatowanego oprogramowania oraz zabezpieczanie niezbędnego oprogramowania użytkowego dla jednostek organizacyjnych Urzędu,
2) opieka i nadzór nad wdrożonymi systemami, konsultowanie zmian w oprogramowaniu oraz kontakty z autorami oprogramowania,
3) współpraca z Biurem Obsługi Interesantów w zakresie wdrażania i administrowania komputerowym systemem rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie,
4) budowa i rozwój Szczecińskiego Systemu Informacji Geograficznej,
5) prowadzenie obsługi technicznej systemu informacyjnego Uminet, serwisu internetowego Urzędu Miasta oraz Biuletynu Informacji Publicznej,
6) zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej,
7) organizacja i prowadzenie szkoleń informatycznych,
8) przygotowywanie korespondencji seryjnej,
9) organizacja i realizacja akcji wydruków dla potrzeb dużych zadań, w tym :
a) wieczystych użytkowników,
b) systemu podatków od nieruchomości.

3. W zakresie informatycznego zabezpieczenia danych Urzędu :
1) sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych systemów informatycznych Urzędu,
2) profilaktyka antywirusowa,
3) zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej Urzędu przed niepowołanym dostępem z sieci zewnętrznej,
4) nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania.

4. W zakresie gospodarowania sprzętem oraz siecią komputerową i koordynacji zaspokajania potrzeb Urzędu, w tym :
1) organizowanie usprzętowienia Urzędu, określanie standardów oraz parametrów sprzętu i oprogramowania w tym :
a) analiza potrzeb oraz weryfikacja zapotrzebowań zgłoszonych przez wydziały i biura,
b) organizacja dostaw oraz przetargów, w tym udział w pracach przetargowych i negocjacyjnych komisji,
2) nadzór nad poprawnym użytkowaniem sprzętu komputerowego,
3) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego :
a) prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i wyposażenia,
b) gospodarka środkami trwałymi w postaci sprzętu komputerowego i jego wyposażenia, zabezpieczenie sprzętu i wyposażenia przez zniszczeniem i kradzieżą oraz oznakowanie sprzętu i wyposażenia,
c) sporządzanie wniosków do Stałej Komisji Likwidacyjnej w sprawach dotyczących likwidacji sprzętu i wyposażenia,
d) uzgadniania w okresach półrocznych z Wydziałem Księgowości prowadzonej ewidencji ilościowej,
4) przyjmowanie wniosków i organizacja wydawania sprzętu wycofywanego z użytkowania w Urzędzie.

5. W zakresie zapewnienia ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych :
1) działania interwencyjne związane z usuwaniem usterek i awarii działania systemów i sprzętu komputerowego,
2) zapewnienie zdalnej pracy filii w systemach informatycznych Urzędu,
3) zapewnienie ciągłości zasilania w sieci zasilającej urządzenia komputerowe.


§ 23. Do zadań Wydziału Obsługi Urzędu należy :

1. W zakresie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem Urzędu oraz zabezpieczenia potrzeb techniczno - materiałowych Urzędu :
1) prognozowanie i planowanie zakupów środków trwałych i wyposażenia Urzędu, przyjmowanie i analiza wniosków zgłaszanych przez jednostki organizacyjne Urzędu, 
2) ewidencja ilościowa oraz obsługa techniczna użytkowanych w Urzędzie środków trwałych i wyposażenia w powierzonym zakresie,
3) prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem środków trwałych i wyposażenia Urzędu w powierzonym zakresie oraz ich zabezpieczanie przed zniszczeniem i kradzieżą zgodnie z obowiązującymi zasadami,
4) zapewnienie napraw i konserwacji wyposażenia oraz środków trwałych Urzędu, kontrola pod względem prawidłowego wykorzystywania wyposażenia technicznego przekazanego do dyspozycji jednostkom organizacyjnym Urzędu,
5) uzgadnianie z Wydziałem Księgowości, w okresach półrocznych prowadzonej ewidencji ilościowej środków trwałych i wyposażenia,
6) realizacja zamówień na materiały promocyjne oraz pamiątki przeznaczone na cele reprezentacyjne Urzędu według zapotrzebowania wydziałów i biur finansowanych ze środków wydziału oraz jednostek organizacyjnych Urzędu i dla ich potrzeb oraz prowadzenie ewidencji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
7) zaopatrzenie materiałowe Urzędu, tj. materiały biurowe, druki, wyposażenie meblowe i techniczne oraz ich magazynowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) ewidencja magazynowa środków trwałych, wyposażenia, upominków i darowizn przekazywanych radom osiedlowym,
9) zamieszczanie ogłoszeń oraz obwieszczeń Urzędu w prasie lokalnej i ogólnopolskiej,
10) zlecanie wykonania pieczęci urzędowych, prowadzenie ich rejestru i likwidacja,
11) zamawianie wydawnictw książkowych oraz prowadzenie ich ewidencji,
12) prenumerata czasopism i publikacji prawnych według zapotrzebowania jednostek organizacyjnych Urzędu,
13) rejestracja zleceń na usługi poligraficzne przekazywane przez jednostki organizacyjne Urzędu, zakup, kontrola wykonania i rozliczenia,
14) zlecanie wykonania opraw introligatorskich wydawnictw urzędowych, kopiowania map, dokumentów oraz druku wydawnictw okazjonalnych,
15) zakup, rozdział oraz ewidencja biletów komunikacji miejskiej dla jednostek organizacyjnych Urzędu,
16) obsługa gospodarcza Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta, Skarbnika oraz Sekretarza Miasta i Rady Miasta,
17) przyjmowanie i rejestracja zamówień transportowych, bilansowanie potrzeb, zakup usług, kontrola ich realizacji,
18) utrzymanie w gotowości technicznej samochodów służbowych Urzędu, zakup paliw, rozliczenia,
19) zawieranie umów na korzystanie z samochodów prywatnych do jazd służbowych, ewidencja i rozliczanie limitów.

2. W zakresie administrowania budynkiem Urzędu i lokalami filialnymi, planowania inwestycji, remontów, konserwacji, urządzeń technicznych oraz nadzoru nad ich realizacją, zabezpieczenia łączności Urzędu :
1) prognozowanie oraz planowanie remontów bieżących w budynkach Urzędu i jego agendach, konserwacji urządzeń (energetycznych, gazowych, centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjnych, ochrony przeciwpożarowej, centrali telefonicznej),
2) organizowanie przeglądów stanu technicznego obiektów, urządzeń oraz instalacji w budynkach Urzędu i jego agendach,
3) zlecanie remontów budynków Urzędu i jego agend, remontów instalacji i urządzeń, adaptacji pomieszczeń oraz nadzór nad ich realizacją,
4) gospodarka lokalami biurowymi,
5) prowadzenie spraw związanych z najmem i użyczeniem pomieszczeń w gmachu Urzędu oraz pomieszczeń administrowanych przez Urząd,
6) zapewnienie czystości i porządku w budynkach oraz na terenach posesji Urzędu,
7) aktualizacja informacji wizualnej w Urzędzie, oznakowanie, dekorowanie i flagowanie budynku Urzędu oraz wyznaczonych miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta z okazji m. in. świąt państwowych, uroczystości i rocznic,
8) zabezpieczanie i przygotowywanie sal konferencyjnych, w tym sali sesyjnej Rady Miasta, sal konferencyjnych na potrzeby Prezydenta Miasta, sal posiedzeń komisji Rady Miasta,
9) utrzymanie pod względem technicznym urzędowych tablic ogłoszeń i tablic informacyjnych w gmachu oraz lokalach filialnych Urzędu,
10) zabezpieczenie pomieszczeń biurowych i magazynowych przed kradzieżą,
11) zabezpieczanie sprzętu ochrony przeciwpożarowej Urzędu,
12) zabezpieczanie łączności telefonicznej, telefaxowej, konserwacja i naprawa urządzeń,
13) zawieranie umów na korzystanie z telefonów komórkowych, kontrola przyznanych limitów, rozliczanie należności.

3. W zakresie prowadzenia spraw socjalnych pracowników Urzędu :
1) prowadzenie całości spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
2) określanie wysokości Funduszu Świadczeń Socjalnych do planu budżetu, sporządzanie planu oraz jego realizacja,
3) obsługa pracowników w zakresie :
a) udzielania pożyczek mieszkaniowych,
b) udzielania zapomóg,
c) organizacji wypoczynku.

4. W zakresie prowadzenia archiwum Urzędu :
1) przyjmowanie, ewidencjonowanie i przechowywanie akt przekazywanych przez jednostki organizacyjne Urzędu oraz inne jednostki im podporządkowane,
2) przyjmowanie i przechowywanie akt osobowych pracowników likwidowanych jednostek organizacyjnych, dla których organ Miasta pełnił funkcję organu założycielskiego,
3) udostępnianie dokumentów na potrzeby jednostek organizacyjnych Urzędu,
4) gromadzenie materiałów pozyskanych przez pracowników Urzędu biorących udział w szkoleniach.

5. W zakresie prowadzenia spraw z zakresu przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy :
1) udział w dochodzeniach powypadkowych,
2) ewidencja wypadków przy pracy,
3) prowadzenie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) gospodarka odzieżą roboczą, ochronną oraz służbową dla pracowników Urzędu,
5) przechowywanie księgi zaleceń i uwag przeznaczonej do zapisów Społecznego Inspektora Pracy,
6) utrzymanie w stałej gotowości planu zabezpieczenia budynku Urzędu na czas wojny.


§ 24. Do zadań Biura Prawnego należy :

1. W zakresie obsługi oraz doradztwa prawnego Urzędu :
1) udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego,
2) udzielanie opinii prawnych oraz informacji o aktualnym stanie prawnym,
3) doradztwo prawne w zakresie projektów aktów prawnych, umów, listów intencyjnych itp. dokumentów.

2. W zakresie opiniowania projektów aktów prawnych oraz umów opracowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin :
1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych, uchwał, zarządzeń, umów,
2) opiniowanie pod względem zgodności z prawem projektów oraz udział w negocjacjach poprzedzających zawarcie przez Miasto umów, w szczególności umów nietypowych, długoterminowych, o szczególnym znaczeniu dla Miasta.

3. W zakresie zastępstwa prawnego Miasta i Urzędu przed sądami i urzędami oraz innymi organami orzekającymi :
1) prowadzenie spraw w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi, z udziałem organów gminy lub Urzędu Miasta jako strony,
2) nadzór nad egzekucją należności Miasta oraz podejmowanie czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
3) prowadzenie repertoriów spraw sądowych.

4. Sygnalizowanie nowych uregulowań prawnych związanych z działalnością Gminy Miasto Szczecin oraz uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych podczas opiniowania spraw bądź prowadzenia procesów sądowych.


§ 25. Do zadań Biura ds. Organizacji Pozarządowych należy :

1. W zakresie prowadzenia spraw związanych z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz instytucji wspierających działalność tych organizacji :
1) bieżąca aktualizacja modelu współpracy Miasta z organizacjami, w szczególności aktualizacja prawa lokalnego regulującego relacje Miasto – organizacje, nadzór nad jego prawidłowym i rzetelnym stosowaniem przez podmioty zobowiązane,
2) koordynowanie prac, związanych z przygotowaniem lokalnych aktów prawnych, dotyczących sektora pozarządowego, w szczególności rocznego programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
3) koordynacja działań związanych z przyznawaniem dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
4) opiniowanie wniosków oraz spraw kierowanych przez organizacje do Urzędu, w szczególności dotyczących przyznawania lokali, nieruchomości, pomocy publicznej, obejmowania patronatu przez Prezydenta Miasta nad przedsięwzięciami realizowanymi przez organizacje,
5) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami oraz udzielanie pomocy przy załatwianiu spraw na terenie Urzędu,
6) reprezentowanie Miasta podczas spotkań (zjazdów, konferencji, seminariów, obchodów) organizowanych przez organizacje i dotyczące organizacji,
7) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, firmami itp. wspierającymi działalność organizacji, w szczególności z komórkami organizacyjnymi gmin i powiatów oraz urzędu marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego, działającymi w zakresie, w którym działa biuro, a także z instytucjami finansującymi działalność organizacji lub przygotowującymi do ich finansowania,
8) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z mediami w zakresie dotyczącym rzetelnego informowania o działalności organizacji i promowania ich działań, w szczególności przy podejmowaniu akcji wspierających odpis 1 %, organizacji spotkań organizacji – plenerowych i merytorycznych (konferencje, szkolenia, seminaria, itp.),
9) organizowanie szkoleń dla organizacji oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, organizacjami, firmami itp. prowadzącymi działalność szkoleniową dla organizacji,
10) organizowanie kontaktów przedstawicieli Miasta oraz dyrektorów wydziałów i kierowników biur oraz jednostek organizacyjnych Miasta z przedstawicielami organizacji,
11) realizacja oraz uczestnictwo w programach dotyczących aktywności obywatelskiej uchwalanych przez Radę Miasta Szczecin,
12) prowadzenie działań promujących i wspierających organizacje oraz wolontariuszy w kraju i za granicą tj. spotkania Pod Platanami, Zostaw 1% w Szczecinie itp., a w szczególności w szkołach, uczelniach wyższych, formach, instytucjach publicznych oraz mediach,
13) organizacja spotkań o charakterze okolicznościowym i cyklicznym służących rozwojowi sektora pozarządowego w Szczecinie tj. Walne Spotkania Organizacji itp.,
14) prowadzenie działań celem, których będzie utworzenie w Szczecinie Inkubatora dla Organizacji oraz prowadzenie Inkubatora po jego utworzeniu,
15) prowadzenie obsługi i bieżąca współpraca z zespołami o charakterze inicjatywnym i doradczym działającymi w sferze działalności pożytku publicznego tj. Prezydencka Rada Organizacji Pozarządowych, Rada Kombatantów przy Prezydencie Miasta Szczecin,
16) wydawanie informatora o organizacjach prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Szczecina oraz innych publikacji dotyczących działalności organizacji,
17) podjęcie i prowadzenie bieżącej współpracy ze szczecińskimi uczelniami w zakresie badania kondycji organizacji, aktywności wolontariuszy oraz aktywności obywatelskiej na terenie Miasta,
18) podjęcie działań oraz stworzenie systemowego rozwiązania w zakresie dotyczącym poręczania kredytów lub/i kredytowania działań organizacji przy korzystaniu przez nie ze środków zewnętrznych,
19) udzielanie merytorycznej pomocy dla organizacji ubiegających się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych (poszukiwanie źródeł finansowania, pomoc w wypełnianiu wniosków, zabezpieczeniu kredytów oraz pomoc w rozliczaniu, inicjowanie projektów realizowanych wspólnie przez Miasto i organizacje – finansowanych z funduszy strukturalnych),
20) podejmowanie działań w zakresie nawiązywania współpracy międzynarodowej oraz jej rozwijania służących rozwojowi organizacji, a w szczególności z organizacjami z Niemiec, Szwecji, Danii, a także Ukrainy, Łotwy, Litwy i Estonii,
21) podjęcie i prowadzenie działań zmierzających do zawiązania partnerstwa dla rozwoju Szczecina,
22) podjęcie działań zmierzających do utworzenia Centrum Ekonomii Społecznej,
23) podjęcie działań w celu stworzenia portalu szczecińskich organizacji pozarządowych, prowadzenie istniejących stron www.szczecin.pl/bop a także przygotowanie miejskiego newslettera dotyczącego organizacji oraz jego prowadzenie,
24) podjęcie działań w celu wykreowania Centrum Rozwoju Społecznego w oparciu o Śródodrze – Łasztownię.

2. W zakresie prowadzenia spraw związanych ze stowarzyszeniami :
1) nadzór nad działalnością stowarzyszeń, w tym żądanie dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków oraz żądanie od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień,
2) nadzór nad jednostkami terenowymi stowarzyszeń,
3) opiniowanie wniosków o rejestrację,
4) występowanie jako strona w postępowaniu rejestracyjnym,
5) występowanie z wnioskiem o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań organu nadzorującego,
6) występowanie do stowarzyszenia o usunięcie uchybień w działalności spowodowanych naruszeniem prawa lub statutu stowarzyszenia poprzez udzielenie ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, a w uzasadnionych przypadkach występowanie z wnioskiem do sądu o :
a) udzielenie upomnienia władzom stowarzyszeń,
b) uchylenie niezgodnej z prawem uchwały stowarzyszenia,
c) rozwiązanie stowarzyszenia w przypadkach, gdy działalność stowarzyszenia rażąco lub uporczywie narusza prawo lub statut organizacji i brak jest warunków do przywrócenia działalności do stanu zgodnego z prawem lub statutem,
7) występowanie z wnioskiem do sądu o wydanie zarządzania tymczasowego w sprawie zawieszenia w czynnościach zarządu stowarzyszenia,
8) występowanie z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia,
9) występowanie z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla stowarzyszenia,
10) występowanie z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia w przypadku braku odpowiednich władz lub wymaganej ilości członków stowarzyszenia,
11) rejestrowanie stowarzyszeń zwykłych i jednostek terenowych stowarzyszeń,
12) występowanie do sądu z wnioskiem o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, o ile nie spełnia ono warunków określonych ustawą,
13) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zarejestrowanych w sądzie, związków stowarzyszeń, jednostek terenowych stowarzyszeń i stowarzyszeń zwykłych.

3. W zakresie prowadzenia spraw związanych ze stowarzyszeniami kultury fizycznej :
1) rejestrowanie uczniowskich klubów sportowych,
2) rejestrowanie stowarzyszeń kultury fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej,
3) nadzór formalno – prawny nad stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz związkami sportowymi, w tym żądanie dostarczenia przez zarząd stowarzyszenia odpisów uchwał walnego zebrania członków oraz żądanie od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień,
4) opiniowanie wniosków o rejestrację,
5) występowanie jako strona w postępowaniu rejestracyjnym,
6) występowanie z wnioskiem o nałożenie grzywny na stowarzyszenie w przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań organu nadzorującego,
7) występowanie do stowarzyszeń kultury fizycznej lub związku sportowego, gdy ich działalność jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu, w następujący sposób:
a) zażądać usunięcia w określonym terminie dostrzeżonego uchybienia,
b) udzielić władzom stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego ostrzeżenia,
c) zawiesić w czynnościach poszczególnych członków władz stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego,
d) wystąpić do sądu o zastosowanie jednego ze środków, przewidzianych przepisami ustawy o kulturze fizycznej,
8) występowanie do stowarzyszenia o usunięcie uchybień w działalności spowodowanych naruszeniem prawa lub statutu stowarzyszenia poprzez udzielenie ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, a w uzasadnionych przypadkach występowanie z wnioskiem do sądu o :
a) zawieszenie wykonania uchwały lub decyzji niezgodnej z prawem oraz żądaniem jej uchylenia, a w razie nieuchylenia w wyznaczonym terminie - uchylenia takiej uchwały lub decyzji,
b) zawieszenie w czynnościach władz stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego i wyznaczenia kuratora do czasu wyboru nowych władz,
c) zawieszenia działalności stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego na okres nie dłuższy niż rok,
d) rozwiązania stowarzyszenia kultury fizycznej lub związku sportowego, jeżeli swoją działalnością w sposób rażący narusza przepisy prawa lub postanowienia statutu, i wykreślenia go z Krajowego Rejestru Sądowego.
9) występowanie z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia,
10) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej zarejestrowanych w sądzie, związków sportowych, uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, nieprowadzących działalności gospodarczej.

4. W zakresie prowadzenia spraw związanych z fundacjami :
1) występowanie z wnioskiem do sądu o orzeczenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa i statutem oraz z celem, w jakim fundacja została ustanowiona,
2) występowanie z wnioskiem do sądu o uchylenie uchwały zarządu fundacji, pozostającej w rażącej sprzeczności z jej celem albo z postanowieniami statutu fundacji lub z przepisami prawa oraz występowanie z wnioskiem do sądu o wstrzymanie wykonania tejże uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy,
3) wyznaczanie odpowiedniego terminu do usunięcia uchybień w działalności zarządu, jeżeli działanie zarządu w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem,
4) występowanie z żądaniem dokonania w wyznaczonym terminie zmiany zarządu fundacji, jeżeli działanie zarządu w istotny sposób narusza przepisy prawa lub postanowienia jej statutu albo jest niezgodne z jej celem,
5) występowanie z wnioskiem do sądu o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego w sytuacji bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego do usunięcia uchybień w działaniu zarządu, albo w razie dalszego uporczywego działania zarządu fundacji w sposób niezgodny z prawem, statutem lub celem fundacji,
6) prowadzenie ewidencji fundacji.

5. W zakresie prowadzenia banku danych o organizacjach działających w sferze pożytku publicznego na terenie Szczecina oraz współpracujących z Miastem :
1) aktualizacja banku danych o organizacjach działających na terenie Miasta,
2) prowadzenie banku danych o organizacjach, które utraciły wiarygodność,
3) prowadzenie banku danych oraz udzielenie informacji uprawnionym jednostkom zewnętrznym o organizacjach o dużym stopniu wiarygodności, w szczególności instytucjom finansowym udzielającym kredytów lub poręczeń, a także dla instytucji zarządzających funduszami pomocowymi,
4) współpraca z organizacjami, instytucjami, wyższymi uczelniami oraz firmami w zakresie aktualizacji banku danych o organizacjach,
5) udzielanie informacji o organizacjach współpracujących z Miastem.


§ 26. Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych należy :

1. W zakresie kontroli i nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin w zakresie prawidłowości postępowania w sprawach zamówień publicznych :
1) sprawdzanie pod względem formalno - prawnym specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do składania ofert, zaproszenia do udziału w postępowaniu, zapytania o cenę,
2) uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
3) uzgadnianie treści projektów odpowiedzi na protesty,
4) nadzór oraz kontrola w zakresie prawidłowości realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych,
5) współpraca z Wydziałem Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
6) doradztwo w sprawach zamówień publicznych, udzielanych przez wydziały, biura oraz jednostki organizacyjne Gminy, w tym wyrażanie opinii w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,
7) uzgadnianie treści projektów wniosków do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych,
8) prowadzenie szkoleń pod kątem prawidłowości stosowania ustawy o zamówieniach publicznych oraz opracowywanie materiałów szkoleniowych.

2. W zakresie prowadzenia sprawozdawczości z udzielonych i realizowanych zamówień publicznych :
1) prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych, udzielanych przez wydziały, biura oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin ,
2) opracowywanie wzorów formularzy oraz instrukcji wypełniania formularzy.

3. Prowadzenie spraw i czynności związanych z reprezentowaniem Miasta przed zespołami arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.


§ 27. Do zadań Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy :

1. W zakresie podejmowania działań w celu ochrony interesów konsumentów :
1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
2) prowadzenie edukacji konsumenckiej,
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów, 
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami
konsumenckimi.

2. Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.

3. Inicjowanie zmian prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów, w tym:
1) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
2) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących praw i interesów konsumentów.


§ 28. Do zadań Biura ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy :

1. W zakresie zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej:
1) opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w jednostkach organizacyjnych Urzędu,
2) opiniowanie i nadzorowanie przestrzegania szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzula „zastrzeżone” w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
3) opracowywanie projektów i aktualizacja wykazów dokumentów objętych na terenie Urzędu klauzulami tajności,
4) opiniowanie i nadzorowanie realizacji wykazów dokumentów objętych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin klauzulami tajności,
5) opracowywanie i prowadzenie wykazu stanowisk lub rodzaju prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności,
6) prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności,
7) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających w stosunku do osób, które w związku z wykonywanymi obowiązkami mogą mieć dostęp do tajemnicy służbowej wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa albo odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
8) prowadzenie czynności umożliwiających wszczęcie przez służby ochrony państwa poszerzonych postępowań sprawdzających,
9) prowadzenie czynności związanych z odwołaniem od odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa,
10) prowadzenie rejestru osób oraz spraw dotyczących wyrażenia zgody przez Prezydenta Miasta na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową wytworzonych na terenie Urzędu,
11) opracowanie planu i trybu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
12) podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz zawiadamianie o tym fakcie Prezydenta Miasta, a w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "poufne" lub wyższą, również właściwą służbę ochrony państwa,
13) współpraca w zakresie realizacji zadań z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz bieżące informowanie Prezydenta Miasta o przebiegu tej współpracy,
14) bieżący nadzór nad stanem i stosowaniem środków ochrony fizycznej informacji niejawnych,
15) wydzielanie stref administracyjnych i stref bezpieczeństwa oraz ich kontrola,
16) nadzór nad systemem określającym uprawnienia do wejścia, przebywania i wyjścia ze stref bezpieczeństwa i pomieszczeń chronionych systemami alarmowymi oraz przechowywania kluczy do pomieszczeń chronionych i szaf pancernych służących do przechowywania informacji niejawnych,
17) prowadzenie spraw dotyczących bezpieczeństwa przemysłowego.

2. W zakresie zapewnienia ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne :
1) opracowanie szczególnych wymagań bezpieczeństwa i procedur bezpiecznej eksploatacji, podlegających badaniom i certyfikacji służb ochrony państwa,
2) nadzór oraz bieżąca kontrola zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad i wymagań w zakresie bezpieczeństwa,
3) kontrola przestrzegania procedur bezpiecznej eksploatacji.

3. W zakresie kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów :
1) opracowywanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
2) opiniowanie i nadzorowanie realizacji planów ochrony jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
3) prowadzenie kancelarii tajnej :
a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych,
b) sporządzanie, przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie dokumentów stanowiących tajemnicę państwową i tajemnicę służbową oznaczoną klauzulą „poufne”,
c) ewidencjonowanie dokumentów niejawnych,
d) udostępnianie lub wydawanie dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego,
e) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
f) odbieranie, wysyłanie, ewidencja i przekazywanie poczty specjalnej,
4) kontrola informacji niejawnych :
a) opracowywanie okresowych harmonogramów kontroli przeprowadzanych w wydziałach i biurach Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
b) kontrola przestrzegania przepisów dotyczących właściwego sporządzania rejestrowania i przechowywania dokumentów niejawnych,
c) kontrola obiegu dokumentów niejawnych,
d) kontrola prawidłowości realizacji wykazów dokumentów niejawnych,
e) opracowywanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola ich wykonania.

4. W zakresie szkolenia pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych :
1) przeprowadzanie szkoleń osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
2) szkolenie w zakresie właściwego rejestrowania i klasyfikowania informacji niejawnych, stosowania właściwych klauzul tajności oraz procedur ich zmiany i znoszenia.


§ 29. Do zadań Biura ds. Organizacji Regat 2007 należy przygotowanie, koordynacja oraz organizacja regat The Tall Ships’ Races :
1) zawarcie oraz realizacja porozumień w sprawie organizacji regat The Tall Ships’ Races w Szczecinie,
2) opracowanie planu – harmonogramu i kosztorysu przebiegu regat i imprez towarzyszących, realizacja planu,
3) pozyskanie sponsorów,
4) przygotowanie działań reklamowych imprezy,
5) przygotowanie informacji i przewodników dla uczestników regat oraz turystów,
6) zapewnienie łączności z uczestniczącymi w organizacji regat jednostkami oraz podmiotami,
7) podejmowanie działań logistyczno – zaopatrzeniowych towarzyszących organizacji regat.


§ 30. Do zadań Filii należy :

1. W zakresie Biura Obsługi Interesantów :

1) udzielanie kompleksowej informacji dotyczącej działalności Urzędu :
a) informacja o rodzaju, miejscu i trybie załatwiania spraw oraz o stanie zaawansowania sprawy,
b) informacja o organizacji i strukturze organów Miasta, Urzędu Miasta oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin,
c) informacja o bieżących wydarzeniach mających miejsce w Urzędzie,

2) ewidencja ludności :
a) zameldowania i wymeldowania osób oraz wydawanie poświadczeń w tym zakresie,
b) przyjmowanie wniosków o wszczęcie postępowania administracyjnego
w sprawach meldunkowych,
c) prowadzenie :
   - zbioru danych stałych mieszkańców,
   - zbioru danych byłych mieszkańców,
   - zbioru danych osób zameldowanych na pobyt czasowy,
d) aktualizacja spisów wyborców,
e) aktualizacja rejestru wyborców,
f) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności,

3) sprawy związane z wydawaniem dowodów osobistych :
a) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych,
b) wydawanie dowodów osobistych,
c) przyjmowanie zawiadomień o utracie, odnalezieniu dowodu osobistego i wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,
d) przyjmowanie zgłoszeń aktualizacyjnych NIP 3 i przekazywanie ich do Urzędu Miasta,

4) wydawanie poświadczeń życia osobom w celu pobierania rent zagranicznych,

5) potwierdzanie własnoręczności podpisu osób ubiegających się lub korzystających ze świadczeń emerytalno – rentowych na dokumentach i formularzach wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,

6) dokonywanie rejestracji pojazdów :
a) stała i czasowa rejestracja pojazdów,
b) wyrejestrowanie pojazdu na wniosek właściciela,
c) kierowanie na dodatkowe badanie techniczne pojazdu,
d) wypisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń oraz terminu badania technicznego pojazdu,
e) legalizowanie tablic rejestracyjnych,
f) wydawanie kart pojazdu samochodowego przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
g) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli pojazdów o nabyciu lub zbyciu pojazdu lub zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym oraz dokonywanie odpowiednich wpisów w karcie pojazdu o zajściu powyższych zdarzeń,
h) wydawanie zaświadczeń o posiadanych pojazdach,
i) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdu,
j) zwracanie dowodu rejestracyjnego po ustaniu przyczyny jego zatrzymania,
k) wydawanie za opłatą decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i przechowywanie w depozycie tablic i dowodów rejestracyjnych,

7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami:
a) wydawanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem,
b) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
c) odbieranie krajowych praw jazdy wydanych za granicą oraz dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, wydanych przez dowódcę jednostki wojskowej żołnierzom zasadniczej służby wojskowej, w zamian za wydane polskie prawo jazdy,
d) przyjmowanie zawiadomień od osób posiadających uprawnienie do kierowania pojazdem, o utracie lub zniszczeniu prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, a także o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w tych dokumentach w wydania wtórnika dokumentu,
e) wydawanie zaświadczeń o posiadanych przez kierowcę uprawnieniach,
f) wysyłanie zapotrzebowania na akta kierowców według właściwości miejscowej,

8) prowadzenie kancelarii :
a) przyjmowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
b) kwalifikowanie przyjmowanej korespondencji i jej rejestracja w ramach systemu rejestracji obiegu dokumentów „REJESTR”,
c) sprawdzanie zgodności składanych dokumentów z wymogami procedur,
d) udzielanie pomocy interesantom w wypełnianiu formularzy,
e) koordynowanie spraw korespondencji urzędowej dostarczanej za pośrednictwem gońców,
f) wydawanie korespondencji, która nie została odebrana przez interesantów,

9) wspomaganie działalności merytorycznej jednostek organizacyjnych Urzędu :
a) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
b) wydawanie kart wędkarskich,
c) potwierdzanie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej,
d) przyjmowanie wniosków do wszystkich wydziałów i biur Urzędu Miasta,

2. W zakresie Wydziału Księgowości :
a) windykacja należności podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości,
b) windykacja dochodów majątkowych z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i dzierżawy,
c) windykacja dochodów Skarbu Państwa.

3. W zakresie Biura Miejskiego Rzecznika Konsumentów :
a) bezpłatne poradnictwo i udzielanie informacji prawnych w zakresie ochrony konsumentów,
b) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/07/13, odpowiedzialny/a: Krystyna Szpakowska, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2009/01/08 12:02:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2009/01/08 12:02:03 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/01/08 11:50:23 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/01/08 11:34:51 modyfikacja wartości
Beata Szychowska 2007/07/13 14:00:13 nowa pozycja