Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 49/07 w sprawie przyjęcia na rok 2007 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Data podpisania: 2007/02/02

Data wejścia w życie: 2007/02/02


ZARZĄDZENIE Nr 49/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 2 lutego 2007r.

w sprawie przyjęcia na rok 2007 planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

        Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261 poz. 2603 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na rok 2007 plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystany zgodnie z:
1) projektem budżetu Miasta Szczecin na 2007r.
2) Uchwałą Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997r. w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (z późniejszymi zmianami).
3) Uchwałą Nr LXIII/1169/06 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 października 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
4) Uchwałą Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin (z późniejszymi zmianami).
5) Uchwałą Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi (z późniejszymi zmianami).
6) Uchwałą Nr XVI/316/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 16 lutego 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin (z późniejszymi zmianami).
7) Uchwałą Nr LVIII/1078/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Miasto Szczecin i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych (z późniejszymi zmianami).
8) Uchwałą Nr LX/1123/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 lipca 2006r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szczecin na lata 2006-2011.
9) Zarządzeniem Nr 646/05 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2005r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi garażami (zm. Zarządzeniem Nr 544/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 października 2006r.).
10) Zarządzeniem Nr 424/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasto Szczecin (zm. Zarządzeniem Nr 455/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 sierpnia 2006r.).

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, wytworzono: 2007/02/07, odpowiedzialny/a: Marcin Wajdziak, wprowadził/a: Robert Słotwiński, dnia: 2007/02/07 12:19:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Robert Słotwiński 2007/02/07 12:19:52 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 11:52:56 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 11:13:16 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 09:06:25 modyfikacja wartości
Robert Słotwiński 2007/02/07 08:53:58 nowa pozycja