Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 276/07 w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy przy organizacji regat The Tall Ships’ Races 2007.

Data podpisania: 2007/05/21

Data wejścia w życie: 2007/05/28


 

ZARZĄDZENIE Nr 276/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 21 maja 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy przy organizacji regat The Tall Ships’ Races 2007.

        Na podstawie § 9 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin zarządzam, co następuje: 


    § 1. 1. Powołuję Zespół ds. współpracy przy organizacji finału regat The Tall Ships’ Races 2007 w składzie:

Przewodniczący:

1) Krzysztof Nowak - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin,

Koordynator:

2) Tomasz Banach - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Regat The Tall Ships’ Races 2007,

Zastępcy Koordynatora:

3) Marcin Raciborski - Kierownik Biura ds. Organizacji Regat 2007 (BOR),
4) Zbigniew Stasiów - p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Pomocowych,
5) Waldemar Przybylski - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
6) Michał Przepiera - p.o. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
7) Sławomir Szafrański - Dyrektor Wydziału Kultury,
8) Daniel Wacinkiewicz - p.o. Dyrektor Biura Prezydenta Miasta,

Członkowie:

9) Tadeusz Żabiński - Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich,
10) Wiesława Rabińska - p.o. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
11) Piotr Wachowicz - p.o. Dyrektor Biura Promocji i Informacji,
12) Witold Daniłkiewicz - Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
13) Barbara Nowakowska - p.o. Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki,
14) Andrzej Feterowski - Dyrektor Wydziału Informatyki,
15) Marcin Wajdziak - p.o. Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
16) Zenon Dudek - Zastępca Dyrektor Wydziału Oświaty,
17) Ewa Słodkowska - Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu,
18) Iwona Miller - Kierownik Biura ds. Zamówień Publicznych,
19) Paweł Szczyrski - Kierownik Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
20) Andrzej Macioszek - Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych,
21) Paweł Tarczyński - Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego,
22) Elżbieta Ostatek - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., Dyrektor ds. Inwestycji Współfinansowanych z Funduszu Spójności,
23) Ryszard Wójcik - Członek Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., Dyrektor Techniczny,
24) Mieczysław Podsiadło - Dyrektor Szczecińskiej Agencji Artystycznej,
25) Joanna Smalec - Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut - Odlanicki spółka partnerska,
26) Agnieszka Litke - Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek, Poczobut - Odlanicki spółka partnerska,
27) Małgorzata Lis - Dyrektor Międzynarodowych Targów Szczecińskich,
28) Marek Koszur - Główny Specjalista w Biurze ds. Organizacji Regat 2007. 

    2. Zadaniem zespołu, o którym mowa w ust. 1 jest przygotowanie i przeprowadzenie finału Regat The Tall Ships’ Races 2007 (TSR 2007). 

    § 2. Ustalam następujący podział zadania w ramach współpracy przy organizacji finału regat The Tall Ships’ Races 2007:

1) Tomasz Banach - odpowiada za: 
    a) nadzór nad całością zadań związanych z organizacją TSR 2007 w Szczecinie, 
    b) koordynację pracy członków Zespołu, 
    c) przedkładanie Prezydentowi Miasta Szczecin cotygodniowych raportów z przebiegu realizacji prac Zespołu oraz wniosków zmierzających do zapewnienia terminowej realizacji poszczególnych etapów prac związanych z TSR 2007.

2) Marcin Raciborski - odpowiada za realizację kontraktu portowego zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Sail Training International.

3) Zbigniew Stasiów - odpowiada za: 
    a) organizację i nadzór nad pozyskaniem i obsługą sponsorów imprezy, 
    b) organizację i nadzór nad współpracą z partnerami miasta Szczecin, z którymi są podpisane umowy (gminy ościenne itp.) w okresie przygotowań i w czasie imprezy, 
    c) analizowanie, wyszukiwanie i wskazywanie programów unijnych i funduszy pomocowych możliwych do uzyskania w związku z realizacją TSR 2007, 
    d) pomoc przy opracowywaniu projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, 
    e) opracowanie analizy wpływu TSR 2007 na gospodarkę miasta.

4) Waldemar Przybylski - odpowiada za nadzór nad całością spraw związanych z bezpieczeństwem miasta i imprezy TSR 2007.

5) Witold Daniłkiewicz - odpowiada za koordynację zarządzania bezpieczeństwem miasta i imprezy TSR 2007, a w szczególności: 
    a) opracowanie planu zabezpieczenia miasta i imprezy, 
    b) koordynację współpracy wszystkich służb i sił powołanych do ochrony miasta i imprezy, 
    c) współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym i innymi służbami, 
    d) przygotowanie systemu łączności dla służb zabezpieczających miasto i imprezę, 
    e) współpraca z Biurem ds. Organizacji Regat 2007 (BOR) przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu na ochronę imprezy od strony wody, 
    f) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie przetargu na ochronę żaglowców i jachtów od strony lądu, 
    g) nadzór nad pracą firmy ochraniającej flotę, 
    h) nadzór nad bezpiecznym przeprowadzeniem pokazu sztucznych ogni, 
    i) współpracę z BOR przy przeprowadzeniu przez BOR, niezbędnych przetargów na wykonanie zadań związanych z bezpieczeństwem imprezy, 
    j) współpraca z Wydziałem Inwestycji Miejskich przy pozyskaniu odpowiedniej ilości i jakości płotków do zabezpieczenia finału regat.

6) Michał Przepiera - odpowiada za koordynację i nadzór nad realizacją uzgodnionych z Biurem Organizacji Regat 2007 (BOR) zadań związanych z TSR 2007 wykonywanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i podmioty zewnętrzne podległe Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, a w szczególności za: 
    a) przeprowadzenie uzgodnionych z BOR procedur przetargowych na wykonanie zadań związanych z zabezpieczeniem sanitarnym imprezy - sprzątanie terenu, ustawieniem i obsługą pojemników na śmieci, ustawieniem i obsługą toalet tymczasowych dla publiczności, ustawieniem i obsługą kontenerów sanitarnych i socjalnych dla załóg, 
    b) nadzór nad uporządkowaniem miejskiego terenu wyspy Grodzkiej i wyspy Bielawa, wycinką drzew i uporządkowaniem brzegów, 
    c) nadzór nad uporządkowaniem i przygotowaniem uzgodnionych z BOR nabrzeży miejskich w rejonie TSR 2007 (Bulwar Gdyński, Bulwar Nadodrzański, Bulwar Piastowski) do cumowania małych jednostek w czasie imprezy, 
    d) uruchomienie w pomieszczeniach pod schodami Wałów Chrobrego szaletu miejskiego i zaplecza sanitarnego Nabrzeża Pasażerskiego, 
    e) przeprowadzenie prac związanych z czyszczeniem dna w rejonie nabrzeży miejskich włączonych do organizacji TSR 2007, 
    f) przeprowadzenie prac porządkowych na Wałach Chrobrego - remont nawierzchni, modernizacja oświetlenia, remont ciągów pieszych, remont małej architektury – poprawa estetyki, 
    g) realizację zaplanowanych ścieżek rowerowych, 
    h) realizację częściowej modernizacji Parku Żeromskiego, 
    i) koordynację prac finansowanych z Funduszu Spójności realizowanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. (we współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o.), 
    j) przygotowanie planu komunikacyjnego imprezy i miasta w tym: 
        - organizacji ruchu na ulicach w rejonie imprezy i ulicach dojazdowych w okresie przygotowań, 
        - organizacji ruchu na ulicach w rejonie imprezy i ulicach dojazdowych w okresie imprezy, 
        - organizacji i oznakowania ruchu na drogach dojazdowych oraz w mieście w okresie trwania imprezy, 
        - nadzór nad organizacją komunikacji zastępczej oraz dodatkowej zarówno w czasie przygotowań jak i w okresie trwania imprezy, 
    h) współpracę z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Pogotowiem Ratunkowym przy ustalaniu organizacji ruchu w okresie TSR 2007, 
    i) wyznaczenie, oznaczenie i zagospodarowanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów, 
    j) nadzór nad przygotowaniem planu komunikacji publicznej miasta, 
    k) opracowanie zasad i warunków prowadzenia działalności komercyjnej na obszarze TSR 2007, 
    l) nadzór nad zasadami i warunkami prowadzenia działalności komercyjnej i sprzedaży powierzchni komercyjnych na obszarze TSR 2007, 
    m) współpracę z BOR przy przeprowadzeniu uzgodnionych procedur postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
    n) uporządkowanie zieleni na wyspie Grodzkiej, 
    o) współpracę z BOR w zakresie realizacji innych, uzgodnionych z BOR zadań w związku z organizacją TSR 2007.

7) Sławomir Szafrański - odpowiada za opracowanie i nadzór nad realizacją programu wydarzeń artystyczno - kulturalno - rozrywkowych TSR 2007 oraz ich koordynację a w szczególności: 
    a) nadzór nad zadaniami Szczecińskiej Agencji Artystycznej realizowanymi w związku z TSR 2007: 
        - produkcją plenerowego widowiska rozpoczynającego i kończącego program finału, 
        - produkcją pozostałej części programu dla gości imprezy (w tym Obiadu Kapitańskiego i Spotkania I, II i III Oficerów na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich), 
        - produkcją programu dla dzieci, 
        - nagłośnieniem terenu imprezy, 
    b) koordynacja działań pomiędzy Międzynarodowymi Targami Szczecińskimi i Szczecińską Agencją Artystyczną w związku z TSR 2007 w zakresie: 
        - organizacji Jarmarku Morskiego - Międzynarodowe Targi Szczecińskie, 
        - zagospodarowania terenów przeznaczonych na organizację imprez artystyczno - kulturalno - rozrywkowych, handlu i gastronomii - Międzynarodowe Targi Szczecińskie, 
        - lokalizacji imprez artystyczno - kulturalnych i produkcji programu artystyczno - kulturalnego - Szczecińska Agencja Artystyczna, 
    c) opracowanie udziału szczecińskich instytucji kultury w programie TSR 2007, 
    d) opracowanie specjalnego programu artystyczno - kulturalnego dla sponsorów imprezy, zaproszonych przez Prezydenta gości i innych VIP’ów , 
    e) opracowanie specjalnego programu artystyczno - kulturalnego dla dzieci, 
    f) współpracę z BOR w zakresie innych zadań artystyczno - kulturalnych związanych z TSR 2007.

8) Daniel Wacinkiewicz - odpowiada za: 
    a) organizację i nadzór nad obsługą spotkań Prezydenta Miasta Szczecin ze sponsorami, partnerami miasta, przedstawicielami Sail Training International i innymi VIP’ ami w związku z organizacją TSR 2007, 
    b) przygotowanie planu, nadzór i koordynowanie udziału Prezydenta Miasta Szczecin oraz Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza i Skarbnika Miasta w poszczególnych imprezach związanych z finałem TSR 2007, 
    c) opracowanie harmonogramu konferencji prasowych Prezydenta Miasta Szczecin związanych z organizacją TSR 2007 we współpracy z Rzecznikiem Prasowym, 
    d) opracowanie w uzgodnieniu z BOR programu pobytu sponsorów imprezy, zaproszonych przez Prezydenta gości i innych VIP’ów, 
    e) powołanie i aktualizowanie składu Komitetu Honorowego finału regat TSR 2007, 
    f) opiekę nad korpusem dyplomatycznym i nadzór nad przestrzeganiem protokołu dyplomatycznego, 
    g) przygotowywanie tekstów wystąpień Prezydenta Miasta Szczecin, 
    h) organizację i nadzór nad współpracą z partnerami Miasta Szczecin, z którymi są podpisane umowy (miasta partnerskie itp.) w okresie przygotowań i w czasie imprezy, 
    i) organizację i nadzór nad realizacją kontaktów międzynarodowych.

9) Tadeusz Żabiński - odpowiada za nadzór nad prowadzeniem uzgodnionych inwestycji i remontów związanych z TSR 2007, a w szczególności: 
    a) opracowanie w uzgodnieniu z BOR projektów planowanych inwestycji, które będą realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich, 
    b) przeprowadzenie procedur przetargowych na zadania przekazane do realizacji przez Wydział Inwestycji Miejskich, 
    c) nadzór nad wykonaniem zadań inwestycyjnych realizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich.

10) Wiesława Rabińska – odpowiada za: 
    a) koordynację i nadzór nad decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego związanych z organizacją TSR 2007, 
    b) współpracę z BOR w zakresie realizacji innych, uzgodnionych z BOR, planów i projektów związanych z organizacją TSR 2007.

11) Piotr Wachowicz – odpowiada za: 
    a) współpracę z BOR w zakresie działań promocyjnych, marketingowych i public relations związanych z miastem i TSR 2007 przed imprezą i po jej zakończeniu, 
    b) nadzór nad organizacją uzgodnionych z BOR konferencji prasowych dotyczących TSR 2007, 
    c) opracowanie harmonogramu konferencji prasowych Prezydenta Miasta Szczecin związanych z organizacją TSR 2007 w uzgodnieniu z Biurem Prezydenta Miasta, 
    d) nadzór nad działaniami rzecznika prasowego Urzędu Miasta Szczecin w kwestiach związanych z TSR 2007, 
    e) nadzór nad pracą biura prasowego Urzędu Miasta Szczecin i przygotowywaniem, uzgodnionych z BOR, informacji dla dziennikarzy dotyczących przygotowań miasta Szczecin do TSR 2007.

12) Barbara Nowakowska – odpowiada za koordynację i nadzór nad wszystkimi pozakontraktowymi imprezami sportowymi zorganizowanymi w trakcie TSR 2007, a w szczególności: 
    a) opracowanie planu i realizację uzgodnionych z BOR imprez sportowych towarzyszących imprezie TSR 2007, zorganizowanych dla gości imprezy, 
    b) opracowanie specjalnego programu sportowego dla dzieci, 
    c) współpracę z BOR w zakresie realizacji towarzyszących imprez sportowych dla załóg żaglowców, 
    d) współpracę z BOR w zakresie koordynacji z programem TSR 2007 innych imprez sportowych realizowanych w czasie imprezy w rejonie Szczecina, 
    e) organizację i nadzór nad współpracą z partnerami miasta Szczecin, z którymi są podpisane umowy (organizacje turystyczne itp.) w okresie przygotowań i w czasie imprezy, 
    f) współpracę z organizacjami turystycznymi (organizacja programu dla turystów), 
    g) przygotowanie i prowadzenie punktów informacji turystycznej na terenie imprezy.

13) Andrzej Feterowski - odpowiada za nadzór nad organizacją obsługi informatycznej przygotowań do organizacji TSR 2007 i obsługi informatycznej imprezy TSR 2007, a w szczególności: 
    a) opracowanie, aktualizowanie i nadzór nad strukturą miejskich stron www dotyczących imprezy, 
    b) opracowanie i nadzór nad (uzgodnionymi z BOR) programami informatycznymi obsługującymi imprezę, 
    c) organizacja kawiarenek internetowych w rejonie regat, 
    d) organizacja strefy internetu bezprzewodowego w rejonie regat, 
    e) organizacja internetowej transmisji on-line z przebiegu finału regat, 
    f) współpraca z BOR w zakresie przeprowadzenia niezbędnych przetargów na wykonanie zadań związanych z informatyką, w tym prowadzenie przetargów po uzgodnieniach z BOR, 
    g) koordynacja i nadzór nad innymi sprawami i zadaniami informatycznymi związanymi z organizacją finału regat.

14) Marcin Wajdziak – odpowiada za współpracę z BOR w zakresie spraw i umów dotyczących nieruchomości związanych z organizacją TSR 2007 a w szczególności: 
    a) nadzór nad opracowaniem przez Kancelarię Prawną umowy pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. i/lub Drobnicą - Portem Szczecin spółka z o.o. dotyczącej terenu organizacji TSR 2007, 
    b) nadzór nad opracowaniem przez Kancelarię Prawną umowy pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a Przedsiębiorstwem Produkcyjno - Usługowym Port Rybacki GRYF spółka z o.o. dotyczącej terenu organizacji TSR 2007, 
    c) opracowanie w porozumieniu z BOR umowy dzierżawy dotyczącej Wyspy Grodzkiej oraz nadzór nad realizacją jej postanowień, 
    d) koordynacja spraw związanych z uporządkowaniem brzegów wokół wyspy Grodzkiej i usunięciem z tego terenu pomostów stanowiących samowole budowlane, 
    e) współpraca w zakresie uzgodnień i pozyskania terenu pod organizację tymczasowych parkingów w ramach zabezpieczonych przez BOR środków finansowych, 
    f) współpracę z BOR w zakresie realizacji innych uzgodnionych zadań w związku z organizacją TSR 2007.

15) Zenon Dudek - odpowiada za: 
    a) współpracę z BOR w zakresie realizacji programów edukacji morskiej związanych z TSR 2007, 
    b) realizację planów modernizacji i rozbudowy przystani Pałac Młodzieży i przygotowania jej na przyjęcie uczestników finału TSR 2007, 
    c) współpracę z BOR w zakresie realizacji innych uzgodnionych zadań edukacyjnych związanych z organizacją TSR 2007.

16) Ewa Słodkowska – odpowiada za: 
    a) obsługę spotkań Prezydenta Miasta Szczecin ze sponsorami, partnerami miasta, przedstawicielami Sail Training International i innymi VIP’ami w związku z organizacją TSR 2007 (zgodnie ze zleceniem Biura Prezydenta Miasta), 
    b) przygotowanie prezentów dla sponsorów imprezy - finansowanie zabezpiecza BOR natomiast rodzaj oraz ilość asortymentu określa Biuro Prezydenta Miasta (zgodnie ze zleceniem Biura Prezydenta Miasta), 
    c) przygotowanie prezentów dla specjalnych gości miasta i VIP’ów - finansowanie zabezpiecza BOR natomiast rodzaj oraz ilość asortymentu określa Biuro Prezydenta Miasta (zgodnie ze zleceniem Biura Prezydenta Miasta), 
    d) zaplanowanie, organizację i nadzór, w uzgodnieniu z BOR, wykorzystania samochodów Urzędu Miasta Szczecin w związku z realizacją TSR 2007, 
    e) współpracę z BOR w zakresie realizacji innych działań związanych z organizacją finału TSR 2007.

17) Iwona Miller - odpowiada za: 
    a) nadzór nad realizacją procedur udzielania zamówień publicznych realizowanych w związku z organizacją TSR 2007, 
    b) pomoc przy przeprowadzeniu przez BOR procedur udzielania zamówień publicznych realizowanych w związku z organizacją TSR 2007 niezbędnych przetargów.

18) Paweł Szczyrski - odpowiada za koordynację współpracy między BOR a organizacjami pozarządowymi.

19) Andrzej Macioszek - odpowiada za: 
    a) realizację remontu uzgodnionych z BOR fragmentów nabrzeży, 
    b) uporządkowanie i adaptację Bulwaru Gdyńskiego do cumowania małych jednostek w czasie TSR 2007, 
    c) uporządkowanie i adaptację Bulwaru Nadodrzańskiego do cumowania małych jednostek w czasie TSR 2007, 
    d) uporządkowanie i adaptację Bulwaru Piastowskiego do cumowania małych jednostek w czasie TSR 2007, 
    e) koordynację, nadzór i realizację innych uzgodnionych zadań w związku z organizacją TSR 2007.

20) Paweł Tarczyński - odpowiada za: 
    a) opracowanie planów i realizację komunikacji miejskiej zastępczej i dodatkowej na czas trwania TSR 2007 i w odpowiednim czasie przed i po imprezie, 
    b) publikację i podanie do publicznej wiadomości rozkładu komunikacji miejskiej na czas TSR 2007, 
    c) realizację projektu tymczasowej organizacji ruchu w okresie przygotowań i podczas TSR 2007. 
    d) koordynację i nadzór nad działaniem komunikacji miejskiej w okresie TSR 2007, 
    e) przeprowadzenie prac porządkowych na Wałach Chrobrego - remont nawierzchni, modernizacja oświetlenia, remont ciągów pieszych, remont małej architektury – poprawa estetyki 
    f) współpracę z BOR w zakresie realizacji innych uzgodnionych zadań w związku z organizacją TSR 2007.

21) Elżbieta Ostatek - odpowiada za koordynację działań związanych z zadaniami finansowanymi z Funduszu Spójności realizowanymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w rejonie organizacji finału regat TSR 2007.

22) Ryszard Wójcik - odpowiada za: 
    a) koordynację i nadzór nad działaniami związanymi z dostarczaniem wody i odbioru ścieków z terenu TSR 2007, 
    b) współpracę z BOR w zakresie realizacji innych uzgodnionych zadań w związku z organizacją TSR 2007.

23) Mieczysław Podsiadło - odpowiada za: 
    a) zinwentaryzowanie lokalnego regionalnego ruchu artystycznego, 
    b) przygotowanie i realizację w uzgodnieniu z BOR scenariusza wydarzeń kulturalno - artystycznych finału TSR 2007, w tym plenerowego widowiska inaugurującego imprezę oraz uzgodnionych koncertów i wydarzeń mających miejsce na małych scenach i w innych miejscach zlokalizowanych w rejonie TSR 2007 w dniach 03.08.07 - 07.08.07 z możliwością przedłużenia ich do 12.08.07 (niedziela); scenariusz powinien uwzględniać w maksymalnie możliwym stopniu zarówno udział lokalnych zespołów i instytucji kulturalno-artystycznych jak i morski charakter imprezy, 
    c) ustawienie w miejscach uzgodnionych z BOR małych scen wraz z infrastrukturą techniczną i zabezpieczenie zasilania energetycznego, 
    d) przygotowanie i uzgodnienie z BOR pokazu sztucznych ogni i fajerwerków, 
    e) nagłośnienie terenu imprezy po zagwarantowaniu finansowania tego zadania, 
    f) współpracę z BOR w zakresie innych zadań artystyczno - kulturalnych związanych z TSR 2007.

24) Joanna Smalec, Agnieszka Litke - odpowiadają za nadzór nad zagadnieniami prawnymi związanymi z organizacją TSR 2007, a w szczególności: 
    a) opracowanie zasad i umów sprzedaży praw do komercyjnego i niekomercyjnego wykorzystania logo TSR 2007, 
    b) pomoc przy opracowywaniu innych umów przygotowywanych przez BOR w ramach zadania organizacji finału TSR 2007.

25) Małgorzata Lis - odpowiada za: 
    a) organizację Jarmarku Morskiego, w tym: 
        - zorganizowanie Jarmarku Rozmaitości, 
        - zorganizowanie wystawy Exponautica, 
        - prezentacje krajowych biur turystycznych, 
        - zorganizowanie miejsc rozrywki i relaksu dla dorosłych i dzieci, 
    b) wykonanie planu zagospodarowania terenu przeznaczonego na jarmark, 
    c) wystawienie punktów informacyjnych, 
    d) akwizycję uczestników Jarmarku Morskiego, 
    e) obsługę techniczną Jarmarku Morskiego.

26) Marek Koszur - odpowiada za kierowanie zespołem ds. kształtowania wizerunku TSR 2007, a w szczególności za: 
    a) zarządzanie informacją dotyczącą TSR 2007, 
    b) organizację i funkcjonowanie biura prasowego finału TSR 2007 we współpracy z Biurem Prezydenta Miasta, 
    c) negocjacje umów medialnych oraz organizację współpracy z patronami medialnymi i innymi mediami. 

    § 3. Członkowie Zespołu, o których mowa w § 1 zobowiązani są do wykazania szczególnej staranności przy realizacji powierzonych zadań. 

    § 4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać inne osoby na posiedzenia Zespołu. 

    § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Przewodniczący Zespołu – Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin. 

    § 6. Traci moc Zarządzenie Nr 626/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie powołania Zespołu ds. współpracy przy organizacji Regat The Tall Ships´ Races 2007. 

    § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

        
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Regat 2007, wytworzono: 2007/05/28, odpowiedzialny/a: Marcin Raciborski, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2007/05/28 15:25:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2007/05/28 15:25:17 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/05/28 15:24:01 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2007/05/28 15:14:16 nowa pozycja