Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 23/07 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Data podpisania: 2007/01/17

Data wejścia w życie: 2007/03/01


ZARZĄDZENIE NR 23/07
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 17 stycznia 2007 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zm. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany do spełnienia następujących wymagań:
1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej we właściwym urzędzie gminy lub w Krajowym Rejestrze Sądowym,
2) udokumentowany tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach szczególnych,
3) udokumentowania posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska,
4) udokumentowania posiadania wyposażenia i środków technicznych odpowiednich do zakresu planowanej działalności (urządzenia, kontenery, pojemniki i inne),
5) udokumentowania gotowości odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów lub przez punkt zlewny,
6) w zakresie jakości wykonywania usług:
a) odbieranie od właścicieli nieruchomości wszystkich selektywnie zbieranych odpadów komunalnych w taki sposób, aby nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju,
b) prowadzenia na obszarze wykonywanej działalności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nadających się do odzysku w sposób i w zakresie wynikającym z uchwalonego przez Radę Miasta Szczecina Planu Gospodarki Odpadami,
c) oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą firmy taboru samochodowego i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do świadczenia usług,
d) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej, gwarantującej ciągłość świadczenia usług,
e) przekazywanie wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych za kartą przekazania odpadu do miejsc zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania wyłącznie takim posiadaczom odpadów, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie, wydane na podstawie przepisów ustawy o odpadach,
f) przekazywanie wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości nieczystości ciekłych do stacji zlewnych za potwierdzeniem zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576),
7) w zakresie zachowania standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony środowiska:
a) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być myte po zakończeniu każdego dnia pracy, a odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu ,
b) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte po zakończeniu każdego dnia pracy, a część spustowa odkażana po każdorazowym opróżnieniu zbiornika,
c) zapewnienie wykonania usług mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości,
d) wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z typowych pojemników do ich gromadzenia w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
e) posiadanie aktualnych badań technicznych i świadectwa dopuszczenia do ruchu użytkowanych pojazdów,
f) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) usunięcia urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem - po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu.
8) w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów:
a) przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 wyłącznie do instalacji wymienionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami przedsiębiorcom, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),
b) przekazywanie pozostałych odbieranych odpadów wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, o którym mowa w lit. a,
c) dopuszcza się możliwość sortowania i kompostowania odbieranych odpadów w instalacjach, do których przedsiębiorca posiada tytuł prawny, po wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia, wydanego na podstawie ustawy o odpadach,
9) w zakresie ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji:
a) selektywne odbieranie odpadów ulegających biodegradacji,
b) ograniczanie ilości odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w ilościach i w terminach określonych w uchwale Rady Miasta Szczecin z dnia 16 października 2006 r. Nr LXIII/1175/06 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Miasto Szczecin (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 114, poz. 2196).
§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
§ 3. Traci moc zarządzenie nr 484/04 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 listopada 2004 r. w wprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Miasta Szczecin (www.szczecin.pl) oraz w formie pisemnej na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczecinie pl. Armii Krajowej 1 przez okres 21 dni.


udostępnił: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, wytworzono: 2007/01/22, odpowiedzialny/a: Jadwiga Rajkiewicz, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/22 10:51:46
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/22 10:51:46 modyfikacja wartości
Lesław Rodak 2007/01/22 14:46:00 nowa pozycja