Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2007 r.

Zarządzenie nr 622/07 zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin.

Data podpisania: 2007/12/05

Data wejścia w życie: 2008/01/01


ZARZĄDZENIE NR 622/07
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 5 grudnia 2007 r.

zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Szczecin.

        Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) zarządzam, co następuje :   § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.) wprowadza się następujące zmiany :

1) w § 2 pkt 2 po słowach „Dyrektora Biura Budżetu” dodaje się słowa w brzmieniu : „ Dyrektora Biura ds. Zamówień Publicznych,”,

2) w § 11 :
a) ust. 1 po pkt 23 dodaje się nowy pkt 24 w brzmieniu :

„24) Biuro ds. Zamówień Publicznych - BZP.”

b) ust. 2 skreśla się pkt 3,

3) po § 44 dodaje się § 441 w brzmieniu :

„§ 441. Do zadań Biura ds. Zamówień Publicznych należy :
1) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Urzędu,
2) koordynowanie opracowywanych przez wydziały i biura planów zamówień publicznych oraz prowadzenie sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych,
3) prowadzenie spraw związanych z reprezentowaniem Urzędu w postępowaniach odwoławczych,
4) opiniowanie dokumentacji składanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w zakresie jaki wynika z pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta kierownikom tych jednostek.”.

4) skreśla się § 47.

   § 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 217/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 329/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 czerwca 2007 r., Zarządzenie Nr 562/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 października 2007 r.) nie ulegają zmianie.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2007/12/05, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Danuta Paśnik, dnia: 2008/01/09 10:37:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Danuta Paśnik 2008/01/09 10:37:24 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2007/12/06 09:10:46 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2007/12/06 09:09:15 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2007/12/06 08:54:27 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2007/12/06 08:53:22 nowa pozycja