Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 272/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Data podpisania: 2020/05/29

Data wejścia w życie: 2020/05/29


ZARZĄDZENIE NR 272/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021


Na podstawie art. 5a ust.3, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz §2 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2437) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeprowadza się konsultacje społeczne z mieszkańcami Szczecina, na terenie Gminy Miasto Szczecin, których celem jest przeznaczenie części budżetu Miasta Szczecin na 2021 r., na inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców Szczecina, w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, zwanego dalej SBO 2021.
§ 2. Mieszkańcy Szczecina składają propozycje projektów do SBO 2021 w terminie od dnia 1 czerwca 2020 od godz. 9.00, do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 15.30.
§ 3. Zgłoszone projekty SBO 2021 mogą być realizowane jako ogólnomiejskie lub lokalne. Podział Gminy Szczecin na obszary lokalne wraz z podziałem środków, o których mowa § 4 w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. 1.  Na projekty SBO przeznacza się z budżetu Miasta Szczecin na rok 2021 kwotę 14.606.083 zł (słownie: czternaście milionów sześćset sześć tysięcy osiemdziesiąt trzy złote).
2. W ramach kwoty, o której mowa w ust. 1 przeznacza się:
1) 30% to jest 4.381.825 złotych (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych) na projekty ogólnomiejskie;
2) 70% to jest 10.224.258 złotych (słownie: dziesięć milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych) na projekty lokalne, w tym:
a) dla obszaru nr 1 - Skolwin, Stołczyn, Golęcino – Gocław - 642.278 złotych (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych),
b) dla obszaru nr 2 - Bukowo, Warszewo - 467.718 złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemnaście złotych),
c) dla obszaru nr 3 - Osów, Głębokie – Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze - 512.374 złote (słownie: pięćset dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote),
d) dla obszaru nr 4 - Zawadzkiego – Klonowica - 242.705 złotych (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset pięć złotych),
e) dla obszaru nr 5 - Arkońskie – Niemierzyn - 263.965 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych),
f) dla obszaru nr 6 - Niebuszewo - 348.394 złote (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote),
g) dla obszaru nr 7 - Żelechowa - 333.124 złote (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote),
h) dla obszaru nr 8 - Drzetowo – Grabowo - 345.716 złotych (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset szesnaście złotych),
i) dla obszaru nr 9 - Niebuszewo – Bolinko - 417.623 złote (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote),
j) dla obszaru nr 10 - Pogodno, Łękno - 583.866 złotych (słownie: pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych),
k) dla obszaru nr 11 - Gumieńce - 581.143 złote (słownie: pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści trzy złote),
l) dla obszaru nr 12 - Świerczewo - 332.813 złotych (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące osiemset trzynaście złotych),
m) dla obszaru nr 13 - Turzyn - 397.548 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych)
n) dla obszaru nr 14 - Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód - 498.777 złotych (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych),
o) dla obszaru nr 15 - Centrum - 336.228 złotych (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych),
p) dla obszaru nr 16 - Pomorzany - 472.856 złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć złotych),
q) dla obszaru nr 17 - Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka - 713.320 złotych (słownie: siedemset trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych),
r) dla obszaru nr 18 - Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje - 636.304 złote (słownie: sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta cztery złote),
s) dla obszaru nr 19 - Dąbie - 571.855 złotych (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych),
t) dla obszaru nr 20 - Słoneczne, Majowe - 420.703 złote (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy siedemset trzy złote),
u) dla obszaru nr 21 – Bukowe – Klęskowo - 332.768 złotych (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych),
w) dla obszaru nr 22 - Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Kijewo, Wielgowo – Sławociesze
– Zdunowo, Załom – Kasztanowe - 772.179 złotych (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt dziewięć złotych).
§ 5. 1.  Określa się wzór formularza projektu SBO 2021 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Określa się wzór oświadczenia właściciela o woli użyczenia nieruchomości w celu realizacji inwestycji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 na terenie niebędącym w dyspozycji Gminy Miasto Szczecin, o którym mowa w §6 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 2437) oraz wzór umowy użyczenia dotyczącej realizacji projektu, w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do formularza projektu SBO 2021.
3. Wzór listy poparcia dla projektu SBO 2021 stanowi załącznik nr 3 do formularza projektu SBO 2021.
4. Wzór karty weryfikacyjnej SBO 2021 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Wydziały i Biura Urzędu Miasta Szczecin oraz jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin dokonują weryfikacji projektów na podstawie karty weryfikacyjnej dla projektu SBO 2021 zgodnie ze swoimi właściwościami, w systemie teleinformatycznym.
§ 6. 1.  Formularze projektu SBO 2021 w wersji elektronicznej mieszkańcy wypełniają i składają za pośrednictwem elektronicznego systemu internetowego do obsługi Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, do którego przekierowuje portal sbo.szczecin.eu.
2. Formularze projektu SBO 2021 w wersji papierowej mieszkańcy mogą pobierać, a po wypełnieniu składać w Kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie oraz Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39/40 w Szczecinie, w terminach, o których mowa w §2.
3. Projekty SBO 2021 dostarczone po terminie, o którym mowa w § 2 zarządzenia zostają na etapie weryfikacji formalnej zweryfikowane negatywnie.
4. Projekty SBO 2021 dostarczone na niewłaściwym formularzu lub z pominięciem drogi składania projektów SBO 2021, o której mowa w ust.1 i 2 zostają na etapie weryfikacji formalnej zweryfikowane negatywnie.
5. Wszystkie złożone projekty SBO 2021 zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu internetowego obsługującego Szczeciński Budżet Obywatelski i upublicznione za pośrednictwem strony internetowej: sbo.szczecin.eu.
§ 7. 1.  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów, kierownikom biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin weryfikującym i realizującym projekty SBO 2021.
2. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, kierowników biur Urzędu Miasta Szczecin oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do ścisłej współpracy z Dyrektorem Biura Dialogu Obywatelskiego w zakresie dokonywania weryfikacji merytorycznej projektów SBO 2021 zgodnie z Regulaminem przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego stanowiącym załącznik do uchwały nr V/154/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2437), w szczególności do:
1) utrzymywania bieżącego kontaktu z pracownikami Biura Dialogu Obywatelskiego;
2) przestrzegania terminów wynikających z procesu weryfikacji wskazanych dla projektów w systemie teleinformatycznym SBO 2021;
3) wsparcia mieszkańców w zakresie merytorycznego przygotowania wniosków;
4) nadzoru i kontroli procesu oceny projektów w jednostkach;
5) bieżącego informowania pracowników Biura Dialogu Obywatelskiego o postępach i wynikach weryfikacji zgłoszonych projektów;
6) komunikowania się z autorami projektów na każdym etapie weryfikacji;
7) czynnego uczestniczenia w pracach Zespołu Opiniującego i Zespołu Odwoławczego.
§ 8. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. strategii i relacji z mieszkańcami oraz Skarbnikowi Miasta.
§ 9. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia w zakresie komunikacji i promocji procesu SBO 2021 powierza się Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.
§ 10. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia w zakresie obsługi technicznej systemu teleinformatycznego SBO 2021 powierza się Dyrektorowi Wydziału Informatyki.
§ 11. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, na stronie internetowej: konsultuj.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin.
§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/05/29, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2020/05/29 15:52:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2020/05/29 15:52:24 nowa pozycja