Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 697/20 w sprawie wyłączenia procedur udzielania zamówień publicznych

Data podpisania: 2020/12/31

Data wejścia w życie: 2020/12/31


 

ZARZĄDZENIE NR 697/20 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie wyłączenia procedur udzielania zamówień publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517 i 2275), a także ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568, 695) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 129.999,99 netto, których przedmiotem dostawy, usługi lub roboty budowlane niezbędne do przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, nie stosuje się przepisów Rozdziału 5 Załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 657/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin.

2. Do zamówień, o których mowa w ust. 1 stosuje się formularz Zamówienie, o którym mowa w § 27 ust. 3 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów stanowiącej załącznik nr 2 do  Zarzązenia Nr 552/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowośi (zm. Zarzązeniem 616/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 grudnia 2020 r.).

3. Materiał zakupione w wyniku zamóień o których mowa w ust. 1 zwolnione z obrotu magazynowego, o którym mowa w § 24-26 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów stanowiąej załąznik nr 2 do Zarzązenia Nr 552/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowośi (zm. Zarzązeniem 616/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 grudnia 2020 r.).

§ 2. Nadzór nad realizacjązarzązenia powierzam Zastęcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta zgodnie z ustalonym podziałm zadańi kompetencji.

§ 3. Zarzązenie traci moc z dniem nastęnym po odwołniu stanu epidemii ogłszonego Rozporzązeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w zwiąku z zakażniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 491 ze zm.).

§ 4. Zarzązenie wchodzi w żcie z dniem podpisania.

§ 5. Traci moc Zarzązenie Nr 592/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2020 r.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Księgowości, wytworzono: 2020/12/31, odpowiedzialny/a: Żaneta Konczalska, wprowadził/a: Żaneta Konczalska, dnia: 2021/07/13 11:03:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Żaneta Konczalska 2021/07/13 11:03:26 nowa pozycja