Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 498/20 zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę

Data podpisania: 2020/09/23

Data wejścia w życie: 2020/10/14


                                            ZARZĄDZENIE NR 498/20
                                   PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                            z dnia 23 września 2020 r.


zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę


Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) zarządzam, co następuje;
§ 1. W regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Szczecin zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 14/18 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu
Miasta Szczecin zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (zm.: Zarządzenie Nr 435/18 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 8 października 2018 r., Zarządzenie Nr 529/18 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 12 grudnia 2018 r., Zarządzenie Nr 22/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 17 stycznia
2020 r.), zwanym dalej: „regulaminem", wprowadza się następujace zmiany:
1) § 22 otrzymuje brzmienie:
„§ 22. 1. W przypadku wystąpienia oszczędności w osobowym funduszu wynagrodzeń,
pracownikom przysługuje premia regulaminowa na koniec roku kalendarzowego, zwana dalej
"premią".
2. Premia przysługuje w wysokości od 10 % do 30% miesięcznego wynagrodzenia
zasadniczego pracownika.
3. Wskaźnik procentowy premii na dany rok kalendarzowy określa kierownik Urzędu do
30 października każdego roku w formie zarządzenia - w uzgodnieniu z organizacjami
związkowymi.
4. Premię przyznaje kierownik Urzędu.
5. Premia przysługuje pracownikowi, który przepracował w Urzędzie co najmniej 6 miesięcy,
z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Premia za dany rok kalendarzowy nie przysługuje, jeżeli pracownik w ciagu roku
kalendarzowego:
1) został ukarany karą porządkową,
2) ma nieusprawiedliwione nieobecności w pracy,
3) opuścił swoje stanowisko pracy bez usprawiedliwienia,
4) stawił się do pracy w stanie nietrzeźwym, spożywał alkohol w czasie pracy lub wnosił
alkohol na teren Urzędu,
5) stawił sie do pracy w stanie po zażyciu środków odurzająych, zażywał środki odurzające
w czasie pracy lub wnosił środki odurzające na teren Urzędu,
6) wyrządził pracodawcy szkodę z winy umyślnej,
7) został z nim rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika.
7. Przyznana premia nie podlega zmniejszeniu za okres pobierania przez pracownika
świadczenia za czas choroby oraz innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy.”.;
2) w załączniku Nr 4 do regulaminu - Zasady przyznawania dodatkowego wynagrodzenia
prowizyjnego - w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nie może przekroczyć miesięcznie dwukrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia
zasadniczego określonego dla I kategorii zaszeregowania określonej w załączniku nr 3 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 936 i 2437, z 2020 r.
poz.268 ), zwanego dalej: "najniższym wynagrodzeniem zasadniczym.”..
§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania zmiany regulaminu
do wiadomości pracowników.
2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie zmiany regulaminu na tablicy ogłoszeń
w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści
w uminecie (w katalogu zarządzeń Prezydenta Miasta oraz katalogu regulaminów).
 

                                                  Prezydent Miasta
                                                  Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: , wytworzono: 2020/09/28, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2020/09/30 10:51:32
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2020/09/30 10:51:32 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2020/09/28 12:07:59 modyfikacja wartości
Katarzyna Bojaruniec 2020/09/28 11:58:23 nowa pozycja