Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 106/20 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin

Data podpisania: 2020/03/04

Data wejścia w życie: 2020/03/04


ZARZĄDZENIE NR 106/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 4 marca 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali
użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów
samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin


Na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z 2019 r., poz. 2020), art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz
§ 18 Uchwały Nr XLII/1206/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia
zasad sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń
niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością
Gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 3499) zarządzam, co
następuje:


§ 1. W Trybie postępowania w zakresie przygotowywania dokumentacji do sprzedaży lokali
użytkowych i udziałów w lokalach użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin,
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 520/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia
2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży,
pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności i udziałów
w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 ust. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) przeprowadza procedurę przetargu, a po jej zakończeniu wynikiem pozytywnym i wskazaniu
osoby ustalonej jako nabywca, ustala termin zawarcia umowy sprzedaży lokalu użytkowego,
a następnie po zapłacie przez nabywcę ceny sprzedaży za lokal oraz udział w gruncie, a w
przypadku gdy grunt jest oddany w użytkowanie wieczyste – pierwszej opłaty z tego tytułu,
dokonuje jego zbycia; koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży lokalu użytkowego
w formie aktu notarialnego oraz koszty sądowe z tym związane obciążają jego nabywcę”;
2) w § 2 ust. 3:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zawiadamia najemcę o przeznaczeniu lokalu do zbycia oraz o przysługującym mu
pierwszeństwie w nabyciu tego lokalu, a następnie zleca wycenę lokalu użytkowego”,
b) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) przedstawia najemcy warunki sprzedaży lokalu, w tym ustalonej ceny lokalu oraz
konieczności pokrycia kosztów notarialnych i opłat sądowych, związanych z zawarciem umowy
sprzedaży, a także zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem lokalu do zbycia;
zryczałtowane koszty ustala się w oparciu o średni koszt przygotowania do sprzedaży jednego
lokalu użytkowego w roku poprzedzającym wycenę zbywanego lokalu, na który składają się
wydatki Gminy Miasto Szczecin na wycenę oraz dokumentację z Miejskiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie dotyczące lokalu użytkowego”.
3) w § 3 ust. 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zawiadamia współwłaściciela lokalu użytkowego o przeznaczeniu udziału do zbycia oraz
o przysługującym mu pierwszeństwie w nabyciu tego udziału, a następnie zleca wycenę udziału
w lokalu użytkowym”,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) przedstawia współwłaścicielowi lokalu użytkowego warunki sprzedaży udziału w lokalu,
w tym ustalonej ceny udziału oraz konieczności pokrycia kosztów notarialnych i opłat
sądowych, związanych z zawarciem umowy sprzedaży, a także zryczałtowanych kosztów
związanych z przygotowaniem udziału do zbycia; zryczałtowane koszty ustala się w oparciu
o średni koszt przygotowania do sprzedaży jednego lokalu użytkowego w roku poprzedzającym
wycenę zbywanego udziału, na który składają się wydatki Gminy Miasto Szczecin na wycenę
oraz dokumentację z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Szczecinie dotyczące lokalu użytkowego”.


§ 2. W Trybie postępowania w zakresie przygotowywania dokumentacji do sprzedaży garaży
stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 520/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu
postępowania przy sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń
niespełniających wymogów samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością
Gminy Miasto Szczecin wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przeprowadza procedurę przetargu, a po jej zakończeniu wynikiem pozytywnym i wskazaniu
osoby ustalonej jako nabywca, ustala termin zawarcia umowy sprzedaży garażu, a następnie po
zapłacie przez nabywcę ceny sprzedaży za garaż oraz udział w gruncie, a w przypadku gdy
grunt jest oddany w użytkowanie wieczyste – pierwszej opłaty z tego tytułu, dokonuje jego
zbycia; koszty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży garażu w formie aktu notarialnego
oraz koszty sądowe z tym związane obciążają jego nabywcę”;
2) w § 2 ust. 3:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zawiadamia najemcę o przeznaczeniu garażu do zbycia oraz o przysługującym mu
pierwszeństwie w nabyciu tego garażu, a następnie zleca wycenę garażu”,
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) przedstawia najemcy warunki sprzedaży garażu, w tym ustalonej ceny garażu oraz
konieczności pokrycia kosztów notarialnych i opłat sądowych, związanych z zawarciem umowy
sprzedaży, a także zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem garażu do zbycia;
zryczałtowane koszty ustala się w oparciu o średni koszt przygotowania do sprzedaży jednego
garażu w roku poprzedzającym wycenę zbywanego garażu, na który składają się wydatki
Gminy Miasto Szczecin na wycenę oraz dokumentację z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie dotyczące garażu”.


§ 3. W Trybie postępowania w zakresie przygotowywania dokumentacji do sprzedaży pomieszczeń
gospodarczych i pomieszczeń niespełniających wymogów samodzielności stanowiących własność
Gminy Miasto Szczecin, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 520/18 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu postępowania przy sprzedaży lokali
użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń niespełniających wymogów
samodzielności i udziałów w lokalach użytkowych, będących własnością Gminy Miasto Szczecin
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przeprowadza procedurę przetargu, a po jej zakończeniu wynikiem pozytywnym i wskazaniu
osoby ustalonej jako nabywca, ustala termin zawarcia umowy sprzedaży pomieszczenia
gospodarczego, a następnie po zapłacie przez nabywcę ceny sprzedaży za pomieszczenie
gospodarcze oraz udział w gruncie, a w przypadku gdy grunt jest oddany w użytkowanie
wieczyste – pierwszej opłaty z tego tytułu, dokonuje jego zbycia; koszty związane ze
sporządzeniem umowy sprzedaży pomieszczenia gospodarczego w formie aktu notarialnego
oraz koszty sądowe z tym związane obciążają jego nabywcę”;
2) w § 2 ust. 3:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zawiadamia najemcę pomieszczenia gospodarczego albo właściciela lokalu przyległego
o przeznaczeniu pomieszczenia do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu
tego pomieszczenia, a następnie zleca wycenę odpowiednio pomieszczenia gospodarczego lub
pomieszczenia niespełniającego wymogów samodzielności”,
b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) przedstawia najemcy pomieszczenia gospodarczego albo właścicielowi lokalu przyległego
warunki sprzedaży pomieszczenia, w tym ustalonej ceny pomieszczenia oraz konieczności
pokrycia kosztów notarialnych i opłat sądowych, związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
a także zryczałtowanych kosztów związanych z przygotowaniem pomieszczenia do zbycia;
zryczałtowane koszty ustala się w oparciu o średni koszt przygotowania do sprzedaży jednego
pomieszczenia gospodarczego lub pomieszczenia niespełniającego wymogów samodzielności
w roku poprzedzającym wycenę zbywanego pomieszczenia, na który składają się wydatki
Gminy Miasto Szczecin na wycenę oraz dokumentację z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie dotyczące pomieszczenia”.


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta
Szczecin wymienionych w niniejszym zarządzeniu, Prezesom Spółek Towarzystw Budownictwa
Społecznego oraz Dyrektorowi Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.


§ 5. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds.
mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta.


§ 6. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: WMiRSPN, wytworzono: 2020/03/04, odpowiedzialny/a: Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Marzena Oleszczuk-Iber, dnia: 2020/03/30 08:27:07
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marzena Oleszczuk-Iber 2020/03/30 08:27:07 nowa pozycja