Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 78/20 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego

Data podpisania: 2020/02/21

Data wejścia w życie: 2020/02/21


ZARZĄDZENIE NR 78/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 21 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego


Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia  14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin  (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie  Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r.), art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688,1570 i 2020), § 11 ust. 1 Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/442/19 Rady Miasta Szczecin  z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz § 4 ust. 19 Zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 545/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zarządzam, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania w Otwartym Konkursie Ofert Nr BDO/KK/2020/053 na realizację zadania publicznego pn. „Realizacja zadań mających na celu edukacyjne i informacyjne wsparcie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021” w składzie:


Przewodniczący:
1) Magdalena Błaszczyk - Dyrektor Biura Dialogu Obywatelskiego;


Członkowie:
2) Joanna Gabinowska - Kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego;
3) Joanna Buława - Główny Specjalista w Biurze Dialogu Obywatelskiego;
4) Jakub Baranowski - Podinspektor w Biurze Dialogu Obywatelskiego;
5) Marek Molewicz - Fundacja Humanum(B)EST;
6) Aleksandra Białonowicz - Stowarzyszenie Konie i Natura;


Sekretarz:
7) Katarzyna Konieczna – Inspektor w Biurze Dialogu Obywatelskiego.


§ 2. 1. Zadaniem Komisji, o której mowa w § 1 jest ocena merytoryczna oraz rekomendowanie do realizacji ofert złożonych w Otwartym Konkursie Ofert Prezydentowi Miasta lub działającemu w imieniu Prezydenta Miasta właściwemu Zastępcy Prezydenta.
2. Prace Komisji Konkursowej będą prowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XII/442/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok oraz Zarządzeniem Nr 545/19 z dnia 23 grudnia 2019 r. Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.


§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/02/21, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Katarzyna Konieczna, dnia: 2020/02/25 12:53:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Konieczna 2020/02/25 12:53:08 nowa pozycja