Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 30/20 w sprawie wzorów formularzy oświadczeń i wniosków związanych ze świadczeniem pieniężnym "Bon opiekuńczy"

Data podpisania: 2020/01/20

Data wejścia w życie: 2020/01/20


ZARZADZENIE NR  30/20

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 20 stycznia 2020 r.

 

 

w sprawie wzorów  formularzy oświadczeń i wniosków związanych ze świadczeniem pieniężnym

„Bon opiekuńczy”

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i § 4 ust. 6 Szczegółowych zasad przyznawania oraz wysokości świadczenia „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3, stanowiących Załącznik do Uchwały Nr XI/207/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz 3798, z 2018 r. poz 1906 i 4477 oraz z 2019 r. poz 5149 i 2020 r. poz 32), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ustalam wzory formularza wniosku oraz oświadczeń związanych ze świadczeniem pieniężnym „Bon opiekuńczy”, zwanym dalej Bonem Opiekuńczym:

 

1) Wzór wniosku o przyznanie Bonu Opiekuńczego, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

 

2) Wzór oświadczenia wnioskodawcy, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia:

a) o rozliczaniu podatku dochodowego we właściwym terytorialnie dla Gminy Miasto Szczecin Urzędzie Skarbowym osiągniętego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy,

b) potwierdzającego, że dziecko, na które częściowe pokrycie kosztów zapewnienia opieki będzie przyznany Bon Opiekuńczy nie będzie w okresie pobierania tego świadczenia oczekiwać na miejsce w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin i nie zostanie umieszczone w takim żłobku lub niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna, w ramach miejsc o obniżonej odpłatności w związku z dofinansowaniem z budżetu Gminy Miasto Szczecin,

c) o braku możliwości skorzystania z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem na podstawie art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. 1482, 1622, 1818, 2473),

d) o nie korzystaniu z refundacji kosztów opieki nad dzieckiem z innych źródeł niż wskazane
w lit. c,

e) o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym;

 

3) Wzór oświadczenia osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej lub rodziny zastępczej niezawodowej o wysokości otrzymywanych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka/dzieci w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia;

 

4) Wzór oświadczenia członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1394, 1495,1622, 1649, 1655, 1726, 1798, 1818, 1834, 1835, 1978, 2020, 2166, 2200, 2473) osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia;

 

5) Wzór oświadczenia członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia;

 

6) Wzór oświadczenia członka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który przyznawany jest Bon Opiekuńczy, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia;

 

7) Wzór oświadczenia członka rodziny zawierającego informację o nieotrzymywaniu alimentów na dziecko/dzieci wskazane we wniosku o przyznanie Bonu Opiekuńczego,
w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszego Zarządzenia;

 

8) Wzór oświadczenia o liczbie miesięcy osiągania dochodu przez członka rodziny lub osobę samotnie wychowującą dziecko – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który zostanie przyznany Bon Opiekuńczy, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do ww. świadczenia, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 8 do niniejszego Zarządzenia,

 

9) Wzór oświadczenia rodzica, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 9 do niniejszego Zarządzenia:

a) o zobowiązaniu do niezwłocznego poinformowania Szczecińskiego Centrum Świadczeń
o wystąpieniu zmian w liczbie członków rodziny, uzyskaniu dochodu, o zaprzestaniu lub
o zmianie sposobu sprawowania opieki nad dzieckiem, zmianie podmiotu sprawującego opiekę nad dzieckiem lub innych zmianach mających wpływ na przysługiwanie prawa do Bonu Opiekuńczego,

b) o wyrażeniu zgody na sprawowanie przez Szczecińskie Centrum Świadczeń kontroli
w zakresie spełniania warunków określonych w § 2 Załącznika do uchwały Nr XI/207/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy” dla rodzin z dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz 3798, z 2018 r. poz 1906 i 4477 oraz z 2019 r. poz 5149 i 2020 r. poz 32)oraz zgodności wykorzystania Bonu Opiekuńczego z powyższą uchwałą, pod rygorem wstrzymania prawa do Bonu Opiekuńczego w razie odmowy poddania się tej kontroli.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szczecińskiego Centrum Świadczeń
w Szczecinie.

 

§ 3.  Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta
ds. społecznych.

 

§ 4.  Traci moc Zarządzenie Nr 451/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wzorów formularza wniosku oraz oświadczeń związanych ze świadczeniem pieniężnym "Bon opiekuńczy".

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                          Prezydent Miasta

 

                                                                                                              Piotr Krzystek

 

 

 


udostępnił: WSS UM SZCZECIN, wytworzono: 2020/01/20, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Barbara Sowała, dnia: 2020/05/29 14:06:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Barbara Sowała 2020/05/29 14:06:21 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2020/05/29 14:02:39 modyfikacja wartości
Barbara Sowała 2020/05/29 13:44:28 nowa pozycja