Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 98/20 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina

Data podpisania: 2020/04/02

Data wejścia w życie: 2020/04/02


Zarządzenie Nr 98/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 2 marca 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina”

Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 114/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 374/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 sierpnia 2019 r., Zarządzenie Nr 530/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 11 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 543/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2019 r., Zarządzenie Nr 82/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lutego 2020 r.) oraz Umowy nr RPZP.02.14.00-32-A060/19-00 o dofinansowanie projektu "Zefirek Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy zawartej w dniu 24 lutego 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Zespół ds. realizacji projektu pn.„Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina”, zwany dalej Zespołem projektowym,w składzie:

Przewodniczący Zespołu - Koordynator projektu:

1) Dariusz Matejski – Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska;

Członkowie:

Specjaliści ds. wdrażania, realizacji i kontroli projektu:

2) Agata Kowalczyk - Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska;

3) Agnieszka Laba – Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska;

Specjaliści ds. realizacji i kontroli projektu:

4) Dariusz Januszek - Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska;

5) Lesław Rodak – Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska;

Specjalista ds. rozliczeń finansowo–księgowych:

6) Magdalena Jakubowska  - Główny Specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska;

Specjalista ds. rozliczania projektu oraz kontaktów i współpracy z instytucją:

7) Joanna Ostatek – Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Projektami;

Specjalista ds. rejestracji umów i zaangażowania wydatków:

8) Katarzyna Zdanowicz – Główny Specjalista w Wydziale Księgowości;

Specjalista ds. ewidencji księgowej i sprawozdawczości:

9) Barbara Szewczyk - Główny Specjalista w Wydziale Księgowości;

Stanowisko ds. wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych:

10) Beata Suszczyńska - Główny Specjalista w Wydziale Księgowości;

Specjaliści ds. rozliczeń finansowych:

11) Elżbieta Janina Kowalczyk – Inspektor w Wydziale Księgowości;

12) Elżbieta Jankowska – Inspektor w Wydziale Księgowości.

§ 2. Do zadań Zespołu projektowego należy:

1) realizacja projektu zgodnie z dokumentacją aplikacyjną i jej załącznikami oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;

2) stosowanie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w wersji obowiązującej na dzień dokonywania odpowiedniej czynności lub operacji związanej z realizacją projektu;

3) przedstawianie na żądanie dokumentów służących monitorowaniu postępów realizacji projektu;

4) zarządzanie płatnościami na rachunku projektu w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy;

5) terminowe występowanie z wnioskami o płatność w zakresie wydatków kwalifikowanych, zgodnie z Umową o Dofinansowaniu;

6) sporządzanie harmonogramu realizacji projektu, planu finansowania projektu;

7) przygotowanie zamówień publicznych, zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi wzorami;

8) organizacja narad koordynacyjnych;

9) zapewnienie realizacji dostaw zgodnie z polskim prawem oraz zgodnie z harmonogramem realizacji projektu;

10) zapewnienie właściwego nadzoru nad realizacją projektu;

11) nadzór i udział w odbiorach częściowych i końcowych części lub całości realizowanych zadań;

12) zapewnienie dostępu do dokumentacji oraz zasobów rachunkowych, udostępnianie dokumentacji na potrzeby kontroli, a także w okresie trwałości projektu.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Prezydent Miasta

 

                                                                                                          Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Ochrony Środowiska, wytworzono: 2020/06/01, odpowiedzialny/a: Dyrektor Wydziału, wprowadził/a: Agnieszka Laba, dnia: 2020/06/01 08:51:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Laba 2020/06/01 08:51:34 nowa pozycja