Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 557/20 w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Rodzin do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych przyznawanych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: "Dom Dużej Rodziny"

Data podpisania: 2020/10/30

Data wejścia w życie: 2020/10/30


Zarządzenie Nr 557/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 30 października 2020 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru Rodzin do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych przyznawanych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: "Dom Dużej Rodziny"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz pkt VI. Regulaminu naboru wniosków o najem mieszkań przyznawanych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: „Dom Dużej Rodziny”, stanowiącego załącznik nr 3 do Porozumienia Ramowego Nr WSS-VI.7145.2020.AN w sprawie zasad zasiedlenia i korzystania z lokali mieszkalnych będących w zasobach Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach realizacji Programu mieszkaniowego pn. „Dom Dużej Rodziny”, zawartego w dniu 1 października 2020 r. pomiędzy Gminą Miasta Szczecin, a Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczecinie, zarządzam, co następuje:

 § 1. Powołuję Komisję ds. wyboru Rodzin do zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych przyznawanych w ramach Programu mieszkaniowego pn.: "Dom Dużej Rodziny", zwanego dalej Programem w składzie:

1) Beata Rynans - Z-ca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie - Przewodniczący Komisji;

 2) Marcin Wajdziak – Kierownik Referatu w Szczecińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinie - Członek Komisji;

 3) Beata Forkasiewicz - Kierownik Działu w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie - Członek Komisji;

 4) Alicja Narożna - Kierownik Zespołu w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin - Członek Komisji;

5) Dorota Rutkowska - Główny Specjalista w Wydziale Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Urzędu Miasta Szczecin - Członek Komisji;

 6) Kamila Bujel – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin - Sekretarz.

 § 2. Zadaniem Komisji o której mowa w § 1 jest:

1) weryfikacja otrzymanych wniosków pod kątem spełnienia wymogów formalnych udziału w Programie oraz przyznanie punktów;

2) wystąpienie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o przeprowadzenie przez pracownika socjalnego czynności wejścia w środowisko w dotychczasowym miejscu zamieszkania w stosunku do Rodzin wstępnie zakwalifikowanych do udziału w Programie;

3) sporządzenie protokołu z listą Rodzin, z którymi Spółka może zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkaniowego i przekazanie do akceptacji Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych, którego wzór stanowi załącznik do zarządzenia;

4) przeprowadzenie losowania w przypadku uzyskania równej największej liczby punktów przez Rodziny kwalifikujące się do ubiegania o najem mieszkania.

§ 3. 1. Harmonogram prac i posiedzeń Komisji ustala Przewodniczący Komisji podczas pierwszego posiedzenia Komisji.

2. Za zgodą Przewodniczącego Komisji posiedzenia mogą odbywać się w sposób zdalny,
za pomocą środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, z zachowaniem bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

3. Osobom o których mowa w § 1, nie będącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Komisji wskazanych w § 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Osoby o których mowa w ust. 3 składają za pomocą środków komunikacji elektronicznej oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Komisji wskazanych w § 2.

 § 4. Pierwsze posiedzenie Komisji odbywa się nie później niż 14 dni od upływu terminu składania wniosków określonego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udział w Programie
w obecności Przewodniczącego, Sekretarza i co najmniej połowy składu członków Komisji.

 § 5. Komisja kończy działalność po dokonaniu czynności, o których mowa w § 2 niniejszego zarządzenia.

 § 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Spraw Społecznych.

 § 7. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. społecznych.

 § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

wz. Prezydenta Miasta

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Soska


udostępnił: WSS UM SZCZECIN, wytworzono: 2020/10/30, odpowiedzialny/a: Dyrektor WSS Beata Bugajska, wprowadził/a: Kamila Bujel, dnia: 2020/11/02 12:26:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kamila Bujel 2020/11/02 12:26:29 modyfikacja wartości
Kamila Bujel 2020/11/02 12:20:50 nowa pozycja