Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 523/20 w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Data podpisania: 2020/10/07

Data wejścia w życie: 2020/10/07


ZARZĄDZENIE NR 523/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 października 2020 r.


w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 3¹ § 1 w związku z art. 209 2 § 1 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmierzając do zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy ustalam, co następuje:

1) wykonywanie pracy przez wszystkie jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin odbywa się w godzinach 7:30-15:30;

2) przebywanie pracowników na terenie budynku Urzędu Miasta Szczecin możliwe jest wyłącznie w godzinach, o których mowa w pkt 1, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;

3) odrabianie wyjść prywatnych oraz realizacja zgód udzielonych na indywidualny rozkład czasu pracy odbywa się w godzinach 7:00-15:30;

4) wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych mozliwe jest wyłącznie w przypadku konieczności realizacji szczególnych potrzeb pracodawcy, po uzyskaniu zgody Sekretarza Miasta;

5) pracownicy przed rozpoczęciem wykonywania pracy:

a) zobowiązani są okazać przed wejściem do budynku Urzędu Miasta Szczecin identyfikator, o którym mowa w Regulaminie pracy Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 535/17 Prezydenta Miasta Szczecin z 15 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu pracy Urzędu Miasta Szczecin ( zm. Zarządzenie Nr 530/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12 grudnia 2018 r.),

b) podlegają pomiarowi temperatury ciała w celu ewentualnego wykluczenia objawów wirusa SARS-CoV-2 w postaci gorączki;

6) pracownicy zobowiązani są do zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki- ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym między innymi podczas naborów na wolne stanowisko urzędnicze oraz przetargów;

7) ograniczenie do minimum osobistych kontaktów pomiędzy pracownikami oraz ograniczenie przemieszczania się, na rzecz załatwiania spraw za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

§ 2. Ograniczenia, o których mowa w § 1 mają zastosowanie do odwołania.

§ 3. Wyniki badań, o których mowa w § 1 pkt 5 lit. b nie będą rejestrowane, przekazywane do żadnego systemu elektronicznego ani też utrwalane w formie papierowej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecin.

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 258/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miasta Szczecin bezpiecznych warunków pracy w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/10/08, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Anna Prędkiewicz, dnia: 2020/10/08 08:55:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Prędkiewicz 2020/10/08 08:55:58 modyfikacja wartości
Anna Prędkiewicz 2020/10/08 08:54:54 nowa pozycja