Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 592/20 W sprawie wyłączenia procedur udzielania zamówień publicznych

Data podpisania: 2020/11/23

Data wejścia w życie: 2020/11/23


                                                   ZARZĄDZENIE NR 592/20
                                           PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                 z dnia 23 listopada 2020 r.

w sprawie wyłączenia procedur udzielania zamówień publicznych
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1086), a także ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Do zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, których przedmiotem są dostawy, usługi lub roboty budowlane niezbędne do przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, nie stosuje się przepisów Rozdziału 5 Załącznika nr 1 Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 14/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 stycznia 2019 r.; Zarządzenie Nr 320/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 lipca 2019 r.).
2. Do zamówień, o których mowa w ust. 1 stosuje się formularz Zamówienie, o którym mowa w § 27 ust. 3 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 552/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
3. Materiały zakupione w wyniku zamówień, o których mowa w ust. 1 są zwolnione z obrotu magazynowego, o którym mowa w § 24-26 Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów stanowiącej załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 552/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.


§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcom Prezydenta Miasta, Sekretarzowi Miasta, Skarbnikowi Miasta zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.


§ 3. Zarządzenie traci moc z dniem następnym po odwołaniu stanu epidemii ogłoszonego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020 poz. 491 ze zm.).


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                                     wz. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                                   Zastępca Prezydenta Miasta

                                                                                                                                                     Krzysztof Soska
  


Załączniki:

udostępnił: WKs, wytworzono: 2020/11/24, odpowiedzialny/a: Dorota Pudło-Żylińska, wprowadził/a: Aleksandra Zakrzewska, dnia: 2020/11/24 15:05:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Zakrzewska 2020/11/24 15:05:26 nowa pozycja