Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 579/20 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części

Data podpisania: 2020/11/13

Data wejścia w życie: 2021/01/01


ZARZĄDZENIE NR 579/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 13 listopada 2020 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 23 ust. 1 pkt 7a, w związku z art. 4 pkt 9b1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471, 782 i 1709) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 470/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania, użyczania i udostępniania nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin, na czas oznaczony do 3 lat oraz w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części (zm. Zarządzenie Nr 157/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 marca 2020 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) §14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się wysokość miesięcznych stawek opłat netto (bez uwzględnienia podatku VAT) pobieranych za dzierżawę nieruchomości lub ich części, w następującej wysokości:

1) nieruchomości dzierżawione pod targowiska i hale targowe, bez uwzględnienia infrastruktury towarzyszącej, według stref określonych w Załączniku nr 2 do Zarządzenia:

a) strefa I – 8,67 zł/m²,
b) strefa II – 6,93 zł/m²,
c) strefa III – 5,49 zł/m²;

2) dla nieruchomości dzierżawionych pod infrastrukturę towarzyszącą, zlokalizowaną na targowiskach i w obrębie nieruchomości dzierżawionych na cele hal targowych:

a) na cele magazynowe i place składowe - 2,53 zł/m2,

b) na cele placów manewrowych, dróg dojazdowych i dojść do innych nieruchomości - 0,25 zł/m2,

c) na cele ogólnodostępnych miejsc postojowych (parkingowych) - 0,38 zł/m2,

d) na cele indywidualnych miejsc postojowych (parkingowych) ogrodzonych i nieogrodzonych oraz płatnych miejsc postojowych na parkingach strzeżonych i płatnych miejsc postojowych na parkingach niestrzeżonych (dozorowanych) - 1,51 zł/m2,

e) pod obiekty budowlane o przeznaczeniu administracyjnym, socjalnym, gospodarczym, rekreacyjnym lub mieszanym - 1,40 zł/m2,

f) na potrzeby składowania materiałów budowlanych i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego przez dzierżawcę, w zakresie uzgodnionym z wydzierżawiającym, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - 0,38 zł/m2,

- dla obiektów nietrwale związanych z gruntem - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zawarcia umowy,
- dla obiektów trwale związanych z gruntem - do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy,

g) pod stacje transformatorowe, redukcyjne, redukcyjno-pomiarowe, telefoniczne i inne podobne - 0,63 zł/m2,

h) na zieleń ozdobną i trawniki - 0,05 zł/m2;

3) nieruchomości dzierżawione na cele handlu i gastronomii według stref określonych w Załączniku nr 3 do Zarządzenia:

a) strefa I – 55,57 zł/m²,
b) strefa II – 43,88 zł/m²,
c) strefa III – 29,25 zł/m²,
d) strefa IV – 13,17 zł/m²;

4) nieruchomości dzierżawione pod ogródki gastronomiczne, w okresie wskazanym przez dzierżawcę, stawka wynosi 1/2 wysokości stawki obowiązującej na cele handlu i gastronomii w danej strefie, o której mowa w pkt 3. Poza wskazanym okresem obowiązuje stawka określona w pkt 11;

5) nieruchomości dzierżawione na cele wypożyczalni rzeczy ruchomych, według stref określonych w Załączniku nr 3 do Zarządzenia:

a) strefa I – 44,58 zł/m²,
b) strefa II – 33,43 zł/m²,
c) strefa III – 22,28 zł/m²,
d) strefa IV – 11,15 zł/m²;

6) nieruchomości dzierżawione na cele komisów i autokomisów - 6,96 zł/m²;

7) nieruchomości dzierżawione na cele punktów skupu - 5,57 zł/m2;

8) nieruchomości dzierżawione na cele produkcyjne:

a) do 500 m2 – 4,38 zł/m2,
b) powyżej 500 m2, za każdy rozpoczęty kolejny metr kwadratowy - 2,92 zł/m2;

9) nieruchomości dzierżawione na cele usługowe:

a) usługi w zakresie pośrednictwa i doradztwa w tym: bankowego, finansowego, podatkowego, ubezpieczeniowego, leasingowego – 8,70 zł/m²,
b) usługi motoryzacyjne i warsztaty samochodowe – 6,53 zł/m²,
c) drobne usługi dla ludności – 3,26 zł/m²;

10) nieruchomości dzierżawione na cele magazynowe i place składowe:

a) do 1000 m² - 2,92 zł/m²,
b) powyżej 1000 m², za każdy rozpoczęty metr kwadratowy - 1,00 zł/m²;

11) nieruchomości dzierżawione na cele placów manewrowych, dróg dojazdowych i dojść do innych nieruchomości - 0,42 zł/m²;

12) nieruchomości dzierżawione na cele parkingów i miejsc postojowych:

a) ogólnodostępnych miejsc postojowych (parkingowych) - 0,53 zł/m²,
b) indywidualnych miejsc postojowych (parkingowych) ogrodzonych i nieogrodzonych - 2,07 zł/m²,
c) płatnych miejsc postojowych na parkingach strzeżonych i płatnych miejsc postojowych na parkingach niestrzeżonych (dozorowanych) – 2,07 zł/m²;

13) nieruchomości dzierżawione pod altany murowane, obiekty budowlane o przeznaczeniu administracyjnym, socjalnym, gospodarczym, rekreacyjnym lub mieszanym - 2,92 zł/m²;

14) nieruchomości dzierżawione pod istniejące obiekty budowlane, dopuszczone przez właściwy organ do użytkowania jako budynki o funkcji mieszkalnej - 2,73 zł/m²;

15) nieruchomości dzierżawione na potrzeby składowania materiałów budowlanych i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego na przedmiocie dzierżawy przez dzierżawcę, w zakresie uzgodnionym z wydzierżawiającym, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - 0,45 zł/m²:

a) dla tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

b) dla budynków, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy od daty uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,

- W okresie od podpisania umowy dzierżawy do czasu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę - 0,06 zł/m2;
 

16) nieruchomości dzierżawione na urządzenie zapleczy budów – na czas realizacji inwestycji wykonywanej na gruncie nie będącym przedmiotem dzierżawy - 2,59 zł/m2;

17) nieruchomości dzierżawione pod stacje transformatorowe, telefoniczne, redukcyjne, redukcyjno-pomiarowe gazu, węzłów ciepłowniczych itp. - 0,73 zł/m²;

18) nieruchomości dzierżawione na cele infrastruktury i obiektów związanych z transportem:

a) tramwajowym - 0,24 zł/m2,
b) kolejowym – 0,52 zł/m2;

19) nieruchomości dzierżawione pod:

a) schody i wiatrołapy – 11,71 zł/m²,
b) ganki i tarasy – 2,92 zł/m²,

stanowiące integralną część dotychczasowego przedmiotu dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia, użytkowania wieczystego, własności, jednak nie dłużej niż do czasu obciążenia nieruchomości odpowiednią służebnością lub użytkowaniem;

20) nieruchomości dzierżawione na cele pogotowia spółdzielczego i lokatorskiego - 0,73 zł/m²;

21) nieruchomości dzierżawione pod gabloty, witryny i windy zewnętrzne – stanowiące integralną część dotychczasowego przedmiotu dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia, użytkowania wieczystego, własności, jednak nie dłużej niż do czasu obciążenia nieruchomości odpowiednią służebnością lub użytkowaniem:

a) do 1 m² – 111,43 zł,
b) każde następne rozpoczęte 0,10 m² powyżej 1 m2 – 11,15 zł;

22) nieruchomości dzierżawione na cele imprez rozrywkowych, objazdowych i okazjonalnych w tym cyrków, lunaparków, wesołych miasteczek, festynów, kiermaszy ze stoiskami handlowymi i gastronomicznymi, zabawek pneumatycznych:

a) do 50 m² powierzchni – 51,80 zł/m²,
b) od 51 m2 do 100 m² powierzchni – 31,08 zł/m²,
c) za każdy następny rozpoczęty 1 m² powyżej 100 m² - 10,36 zł/m²;

23) nieruchomości dzierżawione na cele imprez zamkniętych o charakterze okazjonalnym (wygrodzonych, oznakowanych, niedostępnych dla osób postronnych):

a) do 100 m² powierzchni - 103,60 zł/m²,
b) od 101 m2 do 200 m² powierzchni - 62,16 zł/m²,
c) za każdy następny rozpoczęty 1 m² powyżej 200 m² - 20,72 zł/m²;

24) nieruchomości dzierżawione na cele zieleni ozdobnej i trawników - 0,06 zł/m²;

25) nieruchomości dzierżawione na cele:

a) rekreacyjne i wypoczynkowe, wolne od zabudowy, za wyjątkiem zabudowy obiektami małej architektury, w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z wyłączeniem altan - 0,06 zł/m²,

b) sportowe, pod obiekty sportowe i budowle sportowe - 1/12 z 1% wartości nieruchomości gruntowej z wyłączeniem powierzchni znajdujących się na obszarze objętym zakresem umowy, wykorzystywanych na cele handlowe, usługowe, gastronomiczne, wytwórcze (produkcyjne) itp., do których odpowiednio zastosowanie będą miały stawki opłat wynikające z Zarządzenia,

c) na cele działalności kościelnej, sakralnej oraz kultu religijnego; pod obiekty sakralne i budowle sakralne - 1/12 z 0,3 % wartości nieruchomości gruntowej;

26) nieruchomości wraz z budynkiem dzierżawione na cele oświatowe, dla podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) – 3,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej budynku, z wyłączeniem powierzchni znajdujących się na obszarze objętym zakresem umowy, wykorzystywanych na cele handlowe, usługowe, gastronomiczne, wytwórcze (produkcyjne) itp., do których odpowiednio zastosowanie będą miały stawki opłat wynikające z Zarządzenia;

27) nieruchomości dzierżawione pod wielokondygnacyjne galerie handlowe – 1/12 z 3% wartości nieruchomości gruntowej;

28) za zgodą wydzierżawiającego, nieruchomość, na którą została zawarta umowa, może zostać poddzierżawiona, podnajęta do używania lub korzystania w dowolnej formie, tytułem darmym lub odpłatnie, w całości lub w części, osobie trzeciej a zlokalizowany na tej nieruchomości lokal użytkowy lub pawilon może zostać podnajęty w całości lub w części. Z tytułu poddzierżawy, udostępniania lub podnajmu, o których mowa wyżej, ze skutkiem na dzień zawarcia umowy z osobą trzecią, dotychczasowa stawka opłat netto obowiązująca na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin, zostanie podwyższona o minimum 25%. Podwyższenie stawki opłat będzie naliczone proporcjonalnie do powierzchni poddzierżawianej, udostępnianej lub podnajmowanej.”

2) §15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Ustala się wysokość rocznych stawek opłat netto (bez uwzględnienia podatku VAT) pobieranych za dzierżawę nieruchomości lub ich części na cele rolnicze, w następującej wysokości:

1) nieruchomości dzierżawione pod uprawę warzyw na gruntach ornych oraz trwałych użytkach zielonych (klasa gruntu R I-V):

a) do 500 m² - ryczałt w wysokości 20,72 zł,
b) do 2000 m² - 0,85 zł/10 m²,
c) do 5000 m² – 1,36 zł/10 m²;

2) nieruchomości dzierżawione pod uprawy ogrodnicze, sadownicze i podobne - 2,07 zł/10 m²;

3) nieruchomości dzierżawione w okresie rekultywacji, za cały okres jej trwania, jednak nie dłużej niż rok - 0,07 zł/10 m²;

4) nieruchomości dzierżawione pod intensywną produkcję rolną: szklarnie, namioty foliowe, inspekty, produkcja szkółkarska (oprócz hodowli) – 3,42 zł/m²;

5) nieruchomości dzierżawione na cele hodowlane:

a) zwierzęta futerkowe – 2,07 zł/m²,
b) pozostałe – 1,20 zł/m²;

6) nieruchomości dzierżawione pod uprawy rolne:

a) klasa gruntu I-III - 0,68 zł/10 m²,
b) klasa gruntu IV-VI - 0,16 zł/10 m²,
c) łąki i pastwiska - 0,10 zł/10 m²;

7) nieruchomości dzierżawione pod stawy hodowlane - uwzględnia się stawkę czynszu jak za nieruchomości dzierżawione pod uprawy rolne, o których mowa w pkt 6, z uwzględnieniem klasy gruntu pod lustrem wody; w przypadku braku klasy gruntu, stawkę czynszu określa się jak za łąki i pastwiska;

8) nieruchomości dzierżawione pod altany, nie związane na stałe z gruntem, o lekkiej konstrukcji, o powierzchni zabudowy do 35 m2 – 8,50 zł/m2.”

3) §16 otrzymuje brzmienie:

㤠16
1. Ustala się wysokość miesięcznej stawki opłat netto (bez uwzględnienia podatku VAT):

1) za dzierżawę lub udostępnianie nieruchomości lub ich części pod pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych wraz z drogą wytaczania/drogą dojazdową w wysokości 4,14 zł/m2;

2) za dzierżawę lub udostępnianie nieruchomości lub ich części pod wiaty śmietnikowe wraz z drogą wytaczania/drogą dojazdową w wysokości 3,11 zł/m2;

3) za dzierżawę lub udostępnianie nieruchomości lub ich części pod pojemniki do zbiórki odzieży używanej i tekstyliów w wysokości 21,76 zł/sztukę.

2. Opłat, o których mowa w ust.1, nie nalicza się w stosunku do nieruchomości, które do dnia wejścia w życie Zarządzenia, udostępnione zostały innym podmiotom w celu posadowienia na nich pojemników na odpady komunalne segregowane i zmieszane, w drodze zawartego z Gminą Miasto Szczecin porozumienia.”

4) §17 otrzymuje brzmienie:

㤠17.
1. Ustala się wysokość dziennych stawek opłat netto (bez uwzględnienia podatku VAT) na czasowe - do 30 dni - udostępnianie nieruchomości lub ich części, według lokalizacji określonych w Załączniku nr 4 do Zarządzenia:

1) pod stanowiska usługowe, handlowe lub gastronomiczne - 51,80 zł/m²;

2) pod stanowiska promocyjne – 31,08 zł/m²;

3) pod stanowiska ruchome typu „riksza” tj. rowery i wózki rowerowe, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, służące prowadzeniu działalności gospodarczej – 72,52 zł;

4) na cele imprez ogólnodostępnych, niekomercyjnych (bez sprzedaży), promujących określoną markę lub produkt – 310,80 zł;

5) na cele imprez ogólnodostępnych typu festyn, kiermasz, w trakcie których prowadzona jest sprzedaż - 2072,00 zł;

6) na cele imprez zamkniętych o charakterze okazjonalnym (wygrodzonych, niedostępnych dla osób postronnych) - 3108,00 zł.

2. Ustala się wysokość miesięcznych stawek opłat netto (bez uwzględnienia podatku VAT) za udostępnianie nieruchomości lub ich części, jeżeli okres udostępnienia przekracza 30 dni, pod stanowiska ruchome typu „riksza” tj. rowery i wózki rowerowe, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, służące prowadzeniu działalności gospodarczej, według lokalizacji określonych w Załączniku nr 3 do Zarządzenia:

1) w okresie kwiecień – wrzesień – 362,60 zł;
2) w okresie październik – marzec – 259,00 zł.”

5) w §18 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Stawki opłat, o których mowa w §14 - §18 Zarządzenia, mogą ulegać zmianie, w szczególności w przypadku waloryzacji, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych, w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego zmianę stawki, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników, jeżeli w kolejnych, następujących po sobie latach stawki nie zostały zwaloryzowane. Zmiana stawek następuje w drodze odrębnego zarządzenia.”

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. mieszkaniowych oraz jakości utrzymania miasta.

§ 3. Do spraw wszczętych a nie zakończonych do dnia wejścia w życie Zarządzenia, stosuje się przepisy niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek


 


udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, wytworzono: 2020/11/13, odpowiedzialny/a: Dyrektor WMiRSPN-Małgorzata Waszak, wprowadził/a: Dorota Rutkowska, dnia: 2020/11/26 13:15:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Rutkowska 2020/11/26 13:15:39 nowa pozycja