Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 173/20 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/04/02

Data wejścia w życie: 2020/04/02


ZARZĄDZENIE NR 173/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 kwietnia 2020 r.


w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz § 7 ust.1 i § 9 Regulaminu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2048) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Stypendialną do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin, zwaną dalej Komisją, w składzie:
1) Joanna Leszczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin - Przewodnicząca;
2) Artur Daniel Liskowacki - przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury;
3) Mirosław Kosiński - Prezes Oddziału Szczecińskiego ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji;
4) Stanisław Ruksza – Dyrektor Trafostacji Sztuki w Szczecinie;
5) Dominika Jackowski - przedstawiciel Komisji Kultury i Promocji Rady Miasta Szczecin;
6) dr Piotr Klimek – przedstawiciel Prezydenckiej Rady Kultury;
7) dr hab. Barbara Halec - przedstawiciel Akademii Sztuki w Szczecinie;
8) Dorota Serwa - Dyrektor Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie;
9) Mirosław Gawęda - Dyrektor Teatru Współczesnego w Szczecinie;
10) Joanna Łozowska - Główny Specjalista w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Szczecin - Sekretarz.
§ 2. 1. W związku wydaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz podjętymi czynnościami przeciwdziałającymi rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 praca Komisji będzie odbywała się w sposób zdalny.
2. Harmonogram pracy Komisji ustala jej Przewodniczący.
§ 3. 1. Członkom Komisji niebędącym pracownikami Urzędu Miasta Szczecin, poleca się przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją zadań Komisji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2. Członkowie Komisji, o których mowa w ust. 1 na pierwszym posiedzeniu Komisji składają oświadczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej o zachowaniu tajemnicy, w związku z poleceniem przetwarzania danych osobowych służących realizacji zadań Komisji.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Kultury Urzędu Miasta Szczecin.
§ 5. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta ds. społecznych.
§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 119/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: WK, wytworzono: 2020/04/02, odpowiedzialny/a: Joanna Leszczyńska, wprowadził/a: Małgorzata Andryszewska, dnia: 2020/04/17 13:34:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Andryszewska 2020/04/17 13:34:33 nowa pozycja