Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 198/20 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin

Data podpisania: 2020/04/23

Data wejścia w życie: 2020/04/23


                                                                       ZARZĄDZENIE NR 198/20

                                                                  PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

                                                                         z dnia 23 kwietnia 2020 r.


                                         w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,

1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 35 ust. 2  w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz z art. 13 ust. 3 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 697)  zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wykonywanie zadań przez Urząd Miasta Szczecin, zwany dalej "Urzędem", podlega do odwołania ograniczeniu

polegającemu na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, z zastrzeżeniem

2. Pracownicy Urzędu realizują niezbędne kontakty z interesantami Urzędu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty

elektronicznej, poprzez numery telefoniczne i adresy poczty elektronicznej umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.

3. Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu, jak również do Filii Urzędu na Prawobrzeżu Miasta należy składać elektronicznie,

za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczanie w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do Biura Obsługi

Interesantów oraz Filii.

§ 2. W bezpośredniej obsłudze interesantów wykonywane są przez Urząd zadania niezbędne do zapewnienia pomocy

obywatelom w niżej wymienionym zakresie - po wcześniejszym telefonicznym lub elektronicznym umówieniu wizyty:

1) rejestracja stanu cywilnego;

2) ewidencja ludności i dowodów osobistych;

3) pomoc społeczna;

4) świadczenie usług komunalnych;

5) wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

6) administracja architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące:

a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.

poz. 293 i 471),

b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.),

c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o

szczególnychzasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474, z 2019 r.

poz. 1716 oraz z 2020 r. poz. 471),

d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.);

7) ochrona środowiska, w tym dotyczące:

a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471);

8) korzystanie z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

(Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284 i 695).

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Szczecin.

§ 4. Traci moc Zarządzenie  Nr 146/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania

zadań przez Urząd Miasta Szczecin.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, a także przez wywieszenie

ogłoszenia w siedzibie Urzędu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2020 r.
 
                                                                                                                        Prezydent Miasta
 
 
                                                                                                                          Piotr Krzystek


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2020/04/23, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Martyna Jakubowska, dnia: 2020/04/24 14:22:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Martyna Jakubowska 2020/04/24 14:22:59 nowa pozycja