Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 161/20 w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji

Data podpisania: 2020/03/26

Data wejścia w życie: 2020/03/26


ZARZĄDZENIE NR 161/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz § 6 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XVII/479/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2012 r. poz. 857, z 2016 r. poz. 3243 oraz z 2017 r. poz. 345) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Szczecin w terminie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 20 kwietnia 2020 r., których celem jest zebranie od mieszkańców Miasta Szczecin uwag dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin.
 

§ 2. 1. Konsultacje społeczne, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie określonej w art. 62 ust. 3 ustawyz dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124, 1495, 1527, 1716, z 2020 r. poz. 284) poprzez zebranie uwag dotyczących projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania w Gminie Miasto Szczecin, umieszczonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl.
 

2. Formularz konsultacyjny za pomocą którego należy zgłaszać uwagi, o których mowa w §2 ust. 1, jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl.
 

3. Uwagi należy dostarczać w formie elektronicznej poprzez przesłanie formularza konsultacyjnego na adres: lkosmala@um.szczecin.pl.
 

§ 3. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl w terminie 30 dni od daty zakończenia konsultacji.
 

§ 4. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w dziale Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://konsultuj.szczecin.pl.
 

§ 5. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za obsługę organizacyjnotechniczną konsultacji społecznych jest Biuro Dialogu Obywatelskiego.
 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Szczecin oraz Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.
 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii i relacji z mieszkańcami oraz Zastępcy Prezydenta Miasta ds. inwestycji i zarządzania projektami
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
 

Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Zarządzania Projektami , wytworzono: 2020/05/29, odpowiedzialny/a: Łyukasz Kosmala - Wydział Zarządzania Projektami , wprowadził/a: Karolina Piekarska, dnia: 2020/05/29 12:42:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Piekarska 2020/05/29 12:42:44 modyfikacja wartości
Karolina Piekarska 2020/05/29 12:27:15 nowa pozycja