Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 471/20 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Data podpisania: 2020/09/02

Data wejścia w życie: 2020/09/02


ZARZĄDZENIE NR 471/20
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 września 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady
Miasta Szczecin w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2021 rok


Na podstawie § 4 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ze Szczecińską
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIX/833/13 Rady Miasta Szczecin
z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania ze Szczecińską Radą
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 2083) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych ze Szczecińską Radą
Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w zakresie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2021 rok.
2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w okresie od dnia 4 września 2020 r.
do dnia 1 października 2020 r. na terenie Gminy Miasto Szczecin.
3. Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Uchwały Rady
Miasta Szczecin w sprawie Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2021 rok, zwanego dalej projektem Uchwały.

§ 2. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w formie:
1) badania opinii organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku publicznego poprzez umieszczenie projektu Uchwały na stronie
http://konsultuj.szczecin.pl oraz przyjmowanie pisemnych uwag do projektu Uchwały w terminie
od dnia 4 września 2020 do dnia 1 października 2020 r.: elektronicznie na adres e-mail:
bdo@um.szczecin.pl oraz w wersji papierowej w przedsionku przed salą Sesyjną Urzędu Miasta
(lewe skrzydło, dawna siedziba Filharmonii im. M. Karłowicza), przy Placu Armii Krajowej 1, 70-
456 Szczecin oraz przy wejściu do Filii Urzędu Miasta na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783
Szczecin.
2) organizacji zebrań Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego dotyczących projektu
Uchwały, w dniach: 9 września 2020 r., 16 września 2020 r., 23 września 2020 r. oraz 30 września
2020 r.

§ 3. Jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Szczecin odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno-techniczną jest Biuro Dialogu Obywatelskiego Urzędu
Miasta Szczecin.

§ 4. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych uwag i opinii wraz ze stanowiskiem
Prezydenta, z podaniem uzasadnienia w przypadku nieuwzględnienia uwag i opinii, zostaną
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin,
nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu
Miasta Szczecin - Koordynatorowi ds. Konsultacji Społecznych.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. strategii
i relacji z mieszkańcami.

§ 7. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin: http://konsultuj.szczecin.pl.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Prezydent Miasta
Piotr Krzystek
 


udostępnił: Biuro Dialogu Obywatelskiego, wytworzono: 2020/09/02, odpowiedzialny/a: Magdalena Błaszczyk, wprowadził/a: Joanna Buława, dnia: 2020/09/03 12:13:31
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Buława 2020/09/03 12:13:31 modyfikacja wartości
Joanna Buława 2020/09/03 12:07:05 nowa pozycja