Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2020 r.

Zarządzenie nr 572/20 w sprawie ustalenia na 2021 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Data podpisania: 2020/11/09

Data wejścia w życie: 2021/01/01


Zarządzenie Nr 572/20
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie ustalenia na 2021 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 zm. poz 1378), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), zarządzam, co następuje:


§ 1. Ustalam na 2021 r. maksymalnąkwotę dofinansowania ze środków na dokształcanie
i doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości:
1) w przypadku studiów i kursów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 3 pkt 1-5 zarządzenia - do 50% kwoty tej opłaty, ale nie więcej niż 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) za semestr,
2) w przypadku szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w § 3 pkt 6 zarządzenia - w części lub w całości w ramach posiadanych środków przeznaczonych na dokształcanie
i doskonalenie zawodowe nauczycieli.


§ 2. Dofinansowaniu podlegają specjalności, zgodnie z potrzebami szkoły, w zakresie:
1) nauczania języków obcych nowożytnych,
2) rozwoju kompetencji informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych i artystycznych,
3) wychowania fizycznego,
4) edukacji wczesnoszkolnej,
5) kształcenia specjalnego,
6) nauczania przedmiotów zawodowych,
7) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
8) audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej,
9) doradztwa zawodowego.


§ 3. Ustalam następujące formy kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie:
1) studia pierwszego stopnia,
2) studia drugiego stopnia,
3) jednolite studia magisterskie,
4) studia podyplomowe,
5) kurs kwalifikacyjny,
6) szkolenia, seminaria, konferencje, wykłady, warsztaty oraz inne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli.


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Oświaty.


§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 467/19 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 r. maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli i inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
 


udostępnił: , wytworzono: 2020/11/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Beata Kobek, dnia: 2020/11/17 14:08:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Beata Kobek 2020/11/17 14:08:54 modyfikacja wartości
Beata Kobek 2020/11/13 14:21:53 modyfikacja wartości
Beata Kobek 2020/11/13 14:19:36 nowa pozycja