Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 3/17 w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/01/02

Data wejścia w życie: 2017/01/02


                                             ZARZĄDZENIE NR 3/17
                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                             z dnia 2 stycznia 2017 r.


w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie § 7 ust. 3 w związku z § 53 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin
(zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r.,
Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie
Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 13 grudnia 2016 r.) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną niżej
wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu:
1) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
2) Biuro ds. Zamówień Publicznych;
3) Biuro Geodety Miasta;
4) Biuro Informacji Publicznej;
5) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych;
6) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;
7) Biuro Obsługi Urzędu;
8) Biuro Rady Miasta;
9) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa w zakresie spraw spadków nabywanych przez
Gminę Miasto Szczecin oraz Skarb Państwa;
10) Urząd Stanu Cywilnego;
11) Wydział Egzekucji Administracyjnej;
12) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
13) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie spraw
realizowanych przez:
a) Referat ds. mieszkalnictwa,
b) Referat ds. sprzedaży lokali;
14) Wydział Organizacyjny;
15) Wydział Oświaty;
16) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych;
17) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej;
18) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;
19) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;
20) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez
Referat przekształceń własnościowych.
2. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną samodzielnych
stanowisk pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ds. ochrony przeciwpożarowej Urzędu
oraz administratora bezpieczeństwa informacji.
3. Biuro Prawne Urzędu Miasta Szczecin zapewnia obsługę prawną jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin działających na podstawie ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).


§ 2. Obsługę prawną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 powierza się
radcom prawnym:


1) Katarzyna Bartanowicz:
a) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami w zakresie spraw realizowanych przez
Referat przekształceń własnościowych;
b) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
c) Urząd Stanu Cywilnego,
d) Wydział Egzekucji Administracyjnej,
e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy
o systemie oświaty;


2) Mariola Gadomska:
a) Biuro Obsługi Urzędu,
b) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
c) Wydział Oświaty,
d) samodzielne stanowisko pracy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
e) samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony przeciwpożarowej,
f) samodzielne stanowisko pracy - administrator bezpieczeństwa informacji,
g) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy
o systemie oświaty - w zakresie ustawy o systemie oświaty oraz prawa pracy;


3) Agnieszka Jarosz – Walas:
a) Wydział Organizacyjny,
b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie
spraw realizowanych przez:
- Referat ds. mieszkalnictwa,
- Referat ds. sprzedaży lokali;


4) Ewa Jasiak - Wybraniec:
a) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych,
b) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa w zakresie spraw spadków nabywanych przez
Gminę Miasto Szczecin oraz Skarb Państwa;


5) Małgorzata Michalak:
a) Wydział Organizacyjny,
b) Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego,
c) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości w zakresie
spraw realizowanych przez:
- Referat ds. mieszkalnictwa,
- Referat ds. sprzedaży lokali,
d) Wydział Zarządzania Finansami Miasta;


6) Agnieszka Matwiejczuk:
a) Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej,
b) Wydział Podatków i Opłat Lokalnych,
c) Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
d) Biuro Geodety Miasta,
e) jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin działające na podstawie ustawy
o systemie oświaty;


7) Joanna Martyniuk - Placha:
a) Biuro Rady Miasta,
b) Biuro ds. Zamówień Publicznych,
c) Biuro Informacji Publicznej;


8) Katarzyna Włodarczyk - Wydział Oświaty;


9) Agnieszka Wygoda:
a) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa w zakresie spraw spadków nabywanych przez
Gminę Miasto Szczecin oraz Skarb Państwa,
b) Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych.


§ 3. Konsorcjum w składzie: Kancelaria Radców Prawnych Biel, Judek i Wspólnicy
spółka partnerska oraz Skotarczak, Dąbrowski, Olech i Partnerzy spółka partnerska Radców
Prawnych i Adwokatów zapewnia obsługę prawną niżej wymienionych jednostek
organizacyjnych Urzędu:
1) Biuro Nadzoru Właścicielskiego;
2) Biuro Obsługi Interesantów;
3) Biuro Prezydenta Miasta;
4) Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa, z wyłączeniem § 1 ust. 1 pkt 9;
5) Biuro Strategii;
6) Wydział Informatyki;
7) Wydział Inwestycji Miejskich;
8) Wydział Księgowości;
9) Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, z wyłączeniem
§ 1 ust. 1 pkt 13;
10) Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami, z wyłączeniem § 1 ust. 1 pkt 20.


§ 4. Konsorcjum w składzie: Kancelaria Adwokacka Agnieszka Aleksandruk - Dutkiewicz
oraz Kancelaria Adwokacka Igor Frydrykiewicz zapewnia obsługę prawną niżej
wymienionych jednostek organizacyjnych Urzędu:
1) Biuro ds. Organizacji Pozarządowych;
2) Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków;
3) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, z wyłączeniem gospodarki
odpadami;
4) Wydział Kultury;
5) Wydział Sportu;
6) Wydział Spraw Społecznych.


§ 5. Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Morus zapewnia obsługę prawną jednostki
organizacyjnej Urzędu - Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie
gospodarki odpadami.


§ 6. Obsługa prawna petycji, skarg i wniosków, wpływających do Urzędu Miasta Szczecin
realizowana jest przez radców prawnych Biura Prawnego Urzędu Miasta Szczecin.


§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Prawnego, dyrektorom
wydziałów i kierownikom biur oraz samodzielnym stanowiskom pracy w Urzędzie Miasta
Szczecin.


§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 340/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 sierpnia
2016 r. w sprawie obsługi prawnej w Urzędzie Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 408/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 października 2016 r.).


§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                                              Prezydent Miasta
                                                                                                                Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/01/02, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Karolina Opasecka, dnia: 2017/01/13 13:30:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Karolina Opasecka 2017/01/13 13:30:29 modyfikacja wartości
Karolina Opasecka 2017/01/13 13:25:11 nowa pozycja