Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 240/17 w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin oraz wzoru formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2018

Data podpisania: 2017/06/02

Data wejścia w życie: 2017/06/02


ZARZĄDZENIE NR 240/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 2 czerwca 2017 r.


 

w sprawie wysokości wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Szczecin oraz wzoru formularza zgłoszeniowego w ramach konsultacji społecznych - Szczeciński Budżet Obywatelski 2018

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), § 4 Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) oraz § 1 i § 5 ust. 3 Regulaminu określającego zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXI/490/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania na terenie Miasta Szczecin konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Wojew. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 3243) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W ramach konsultacji społecznych w sprawie Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2018, zwanego dalej SBO 2018 - na wydatki inwestycyjne budżetu Miasta Szczecin przeznacza się kwotę 8.000.000 złotych (słownie: osiem milionów złotych).
2. W ramach kwoty, o której mowa w ust. 1 przeznacza się:
1) 2.400.000 złotych (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) na zadania ogólnomiejskie;
2) 5.600.000 złotych (słownie: pieć milionów sześćset tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe, co oznacza, że na jedną dzielnicę przypada kwota 1.400.000 złotych (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych).
3. W ramach puli środków na zadania dzielnicowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, przeznacza się:
1) 1.120.000 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Północ;
2) 1.120.000 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Prawobrzeże;
3) 1.120.000 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Śródmieście;
4) 1.120.000 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe duże w dzielnicy Zachód;
5) 280.000 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Północ;
6) 280.000 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Prawobrzeże;
7) 280.000 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Śródmieście;
8) 280.000 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na zadania dzielnicowe małe w dzielnicy Zachód.
4. Ustala się maksymalną wartość jednostkową zgłaszanego zadania, która wynosi:
1) 2.400.000 złotych (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) w przypadku zadań ogólnomiejskich;
2) 1.120.000 złotych (słownie: jeden milion sto dwadzieścia tysięcy złotych) w przypadku zadań dzielnicowych dużych;
3) 140.000 złotych (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) w przypadku zadań dzielnicowych małych.

§ 2. 1. Zadania do SBO 2018 zgłasza się w terminie od dnia 7 czerwca do dnia 5 lipca 2017 r.
2. Mieszkaniec, jako Wnioskodawca SBO 2018 nie może zakwalifikować tego samego zadania do więcej niż jednej kategorii.

§ 3. 1. Wzór formularza zgłoszenia propozycji zadania do SBO 2018, zwany dalej Formularzem Zgłoszeniowym, stanowi załącznik do Zarządzenia.
2. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny:
1) w wersji elektronicznej w serwisie internetowym Urzędu Miasta Szczecin, zwanego dalej Urzędem, pod adresem: sbo.szczecin.eu;
2) w wersji papierowej: w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu (Pl. Armii Krajowej 1
w Szczecinie) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40 w Szczecinie), w godzinach pracy Urzędu oraz Filii.
3. Wypełnione Formularze Zgłoszeniowe mieszkańcy, będący Wnioskodawcami SBO 2018 przesyłają za pośrednictwem serwisu internetowego Urzędu dostępnego pod adresem: sbo.szczecin.eu lub składają w wersji papierowej w jednym z następujących miejsc:
1) w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu (Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie) - w godzinach pracy Urzędu;
2) w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40
w Szczecinie) - w godzinach pracy Filii.
4. Każdy mieszkaniec, będący Wnioskodawcą SBO 2018 składa na Formularzu Zgłoszeniowym oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na udostępnienie swojego imienia i nazwiska w serwisie internetowym Urzędu: sbo.szczecin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących SBO 2018 oraz oświadczenie o zgodności załączników z wymogami, o których mowa w ust. 6.
5. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z Wnioskodawców zgłaszanego zadania powoduje pozostawienie Formularza Zgłoszeniowego bez rozpatrzenia.
6. Załączniki do Formularza Zgłoszeniowego składanego przez Wnioskodawcę do SBO 2018 muszą być zanonimizowane pod kątem ochrony danych osobowych. Ponadto składając je Wnioskodawca oświadcza, że posiada prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim poprzez publikację w serwisie internetowym Urzędu: sbo.szczecin.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, a ich publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu oraz prawa do wizerunku.

§ 4. Jednostką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji oraz ich obsługę organizacyjno – techniczną jest Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura ds. Organizacji Pozarządowych, Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Finansami Miasta, Dyrektorowi Biura Obsługi Interesantów, Dyrektorowi Wydziału Informatyki oraz Dyrektorowi Biura Prezydenta Miasta.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów i kierowników biur Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta do ścisłej współpracy z Dyrektorem Biura ds. Organizacji Pozarządowych w zakresie realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej: konsultuj.szczecin.pl, w serwisie internetowym: sbo.szczecin.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

§ 9. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, na stronie internetowej Urzędu: konsultuj.szczecin.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2017/06/08, odpowiedzialny/a: Alicja Dąbrowska, wprowadził/a: Alicja Dąbrowska, dnia: 2017/06/08 10:43:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Alicja Dąbrowska 2017/06/08 10:43:42 nowa pozycja