Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 259/17 w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Data podpisania: 2017/06/12

Data wejścia w życie: 2017/06/12


ZARZĄDZENIE NR 259/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) w związku z § 9 ust. 1 Uchwały
Nr XX/364/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania
komunalnymi lokalami użytkowymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2004 r. Nr 44 poz. 834,
Nr 84 poz. 1540, Nr 90 poz. 1774 z 2005 r. Nr 55 poz. 1268, z 2006 r. Nr 60 poz. 1108,
Nr 90 poz. 1679, z 2007 r. Nr 90 poz. 1555, z 2011 r. Nr 72 poz. 1331) oraz § 1 ust. 4 Zarządzenia
Nr 386/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. następującą wysokość
stawek podstawowych netto za najem 1 m2 powierzchni komunalnych lokali użytkowych:
1) 2,65 zł (słownie: dwa złote 65/100) dla następujących podmiotów:
a) organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawodowych, rad osiedli, jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin - na potrzeby związane z realizacją zadań statutowych
nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
b) spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Miasto Szczecin, w których gmina
posiada 100 % udziałów, na cele związane z wykonywaniem działalności statutowej,
c) posłów na Sejm RP, senatorów RP oraz posłów do Parlamentu Europejskiego – na potrzeby
związane z prowadzeniem biura poselskiego lub senatorskiego, na czas sprawowania mandatu,
d) podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej;
2) 3,00 zł (słownie: trzy złote) dla przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829, poz. 780, poz. 2255, poz. 1997,
poz. 1948, z 2017 r. poz. 460, poz. 819).
2. Do stawek wskazanych w ust. 1 dolicza się podatek VAT w wysokości zgodnej
z obowiązującymi przepisami, z wyłączeniem rad osiedli i jednostek organizacyjnych Gminy Miasto
Szczecin.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji
Stanów Prawnych Nieruchomości.
§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 367/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podstawowych za najem komunalnych lokali użytkowych
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2017 r.
Prezydent Miasta
Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości, wytworzono: 2017/06/16, odpowiedzialny/a: Krzysztof Gajewski -Dyrektor WMiRSPN, wprowadził/a: Dorota Rutkowska, dnia: 2017/06/16 13:38:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dorota Rutkowska 2017/06/16 13:38:17 nowa pozycja