Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 547/17 w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Miasto

Data podpisania: 2017/12/21

Data wejścia w życie: 2018/01/01


ZARZĄDZENIE NR 547/17

PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 106 ust. 2 i 3 w związku z art. 4 pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203), w porozumieniu z dyrektorami przedszkoli publicznych i dyrektorami szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Korzystanie z posiłków w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin jest odpłatne.

2. Koszty wyżywienia dzieci w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej (w części odpowiadającej kosztom produktów wykorzystanych do przygotowania posiłków) zwane dalej „dzienną stawką żywieniową”, ponoszą rodzice.

§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę żywieniową dla dzieci w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w wysokości kosztów wyżywienia ustalonych według aktualnych cen żywności i norm żywienia obowiązujących w przedszkolu, w kwocie nie wyższej niż 6,50 zł dziennie.

2. Rodzice/prawny opiekun wnoszą dzienną opłatę za wyżywienie proporcjonalnie do liczby zadeklarowanych posiłków, z których dziecko korzysta. Koszty posiłków ustala dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej.

3. Miesięczna opłata za wyżywienie stanowi iloczyn stawki dziennej i liczby dni żywienia w miesiącu.

§ 3. Opłatę za wyżywienie wnosi się z góry do dnia 10 każdego miesiąca. W przypadku gdy jest to dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.

§ 4. 1. Opłata za wyżywienie ulega zmniejszeniu w następnym miesiącu, za każdy zgłoszony przez rodziców/prawnego opiekuna dzień nieobecności dziecka w przedszkolu i w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

2. Zasady wnoszenia opłat za wyżywienie reguluje umowa zawarta między rodzicami/prawnym opiekunem a Gminą Miasto Szczecin – przedszkolem publicznym/szkołą podstawową.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 635/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie opłaty za wyżywienie dzieci uczęszczających do prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.


udostępnił: WOś, wytworzono: 2018/01/04, odpowiedzialny/a: Lidia Rogaś, wprowadził/a: Kinga Grudzińska, dnia: 2018/01/04 08:30:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Kinga Grudzińska 2018/01/04 08:30:16 modyfikacja wartości
Kinga Grudzińska 2018/01/04 08:15:59 nowa pozycja