Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 145/17 zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/04/06

Data wejścia w życie: 2017/04/06


ZARZĄDZENIE NR 145/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 6 kwietnia 2017 r.
zmieniające regulamin pracy w Urzędzie Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) w związku z art. 104 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 r. poz. 60 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządzam, co następuje:
§ 1. W regulaminie pracy stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 550/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu pracy w Urzędzie Miasta Szczecin (zm.: zarządzenie Nr 322/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 lipca 2014 r., zarządzenie Nr 389/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 01 października 2014 r., zarządzenie Nr 138/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 14 kwietnia 2015 r., zarządzenie Nr 129/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04 kwietnia 2016 r., zarządzenie Nr 487/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 grudnia 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 15, w brzmieniu:
„15) zapewnić Kierownikowi i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pełniącym obowiązki przy przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub podczas uroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego ekwiwalent pieniężny na pokrycie kosztów zakupu i czyszczenia reprezentacyjnego ubioru z własnych środków pracownika. Zasady wypłaty ekwiwalentu na pokrycie kosztów zakupu i czyszczenia reprezentacyjnego ubioru dla Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego określa załącznik Nr 8 do regulaminu”, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia;
2) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. Do podstawowych obowiązków pracownika należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli, a w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) przestrzeganie regulaminu i ustalonych w Urzędzie: porządku, dyscypliny i czasu pracy;
3) wykorzystywanie czasu pracy na wykonywanie obowiązków służbowych;
4) wykonywanie zadań Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
5) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania;
6) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
7) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami podwładnymi oraz współpracownikami;
8) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
9) noszenie odpowiedniego stroju oraz identyfikatora, o którym mowa w § 26 regulaminu;
10) noszenie stroju służbowego, o którym mowa w załączniku Nr 4 do regulaminu, w przypadku pracowników Biura Obsługi Interesantów oraz innych jednostek organizacyjnych świadczących pracę w salach Biura Obslugi Interesantów;
11) noszenie reprezentacyjnego ubioru, o którym mowa w załączniku Nr 8 do regulaminu, w przypadku Kierownika i Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, którzy pełnią obowiązki przy przyjmowaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub podczasuroczystości jubileuszowych z okazji długoletniego pożycia małżeńskiego;
12) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
13) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
14) dbałość o dobro Urzędu i jego mienie, wykorzystywanie przydzielonych urządzeń, sprzętu i materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem;
15) przestrzeganie w Urzędzie zasad współżycia społecznego.”;
3) załącznik Nr 3 do regulaminu pracy - Zasady przydzielania pracownikom odzieży służbowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;
4) załącznik Nr 4 do regulaminu pracy - Tabela norm przydziału pracownikom odzieży służbowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
§ 2. 1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania pracownikom Urzędu do wiadomości zmiany regulaminu pracy.
2. Podanie do wiadomości następuje poprzez wywieszenie zmiany regulaminu pracy na tablicy ogłoszeń w sekretariatach jednostek organizacyjnych Urzędu oraz poprzez zamieszczenie jego treści
w Uminecie.


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/04/18, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2017/04/18 10:54:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2017/04/18 10:54:09 nowa pozycja