Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 56/17 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu powoływania Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/02/10

Data wejścia w życie: 2017/02/10


 

Zarządzenie Nr 65/17
Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 10 lutego 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie  zasad i trybu powoływania  Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 )  zarządzam co następuje :

§ 1. Regulamin Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin, stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 42/17 z dnia 26 stycznia 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik do Zarządzenia Nr 56/17
Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 10 lutego 2017 r.

Regulamin Rady Gospodarczej i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin

Rozdział 1.

Zadania Rady Gospodarczej  i zespołów branżowych przy Prezydencie Miasta Szczecin 

§ 1. 1. Rada sprawuje funkcje opiniodawczo – doradcze i podejmuje inicjatywy w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Szczecin.

2. Rada może uczestniczyć w opiniowaniu oraz przygotowaniu aktów prawnych Rady Miasta Szczecin i Prezydenta Miasta Szczecin  związanych z gospodarką miasta Szczecin.

3. Rada konsultuje oraz opiniuje wdrażanie i funkcjonowanie przedsięwzięć przygotowywanych przez Prezydenta Miasta Szczecin, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycyjnej w mieście.

4. Rada może konsultować i wydawać opinie w sprawach zgłoszonych przez Prezydenta Miasta Szczecin, członków Rady oraz przedstawicieli środowiska gospodarczego miasta.

5. Rada reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze.

6. Rada wspiera działania Prezydenta Miasta Szczecin poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów gospodarki miasta.

7. Zespoły branżowe uprawnione są do wyrażania opinii oraz podejmowania inicjatyw dot. projektów rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta Szczecin na wniosek Rady.

8. Zespoły branżowe mogą konsultować i wydawać opinie w sprawach zgłoszonych przez Prezydenta Miasta lub Zastępcę Prezydenta Miasta ds. rozwoju.

9. Zespoły branżowe mogą wnioskować do Rady o wydanie opini w sprawach odnoszących się do funkcjonowania gospodarki miasta Szczecin.

 

Rozdział 2.

Organizacja i tryb pracy Rady i zespołów branżowych

§ 2. 1. Członków Rady  powołuje Prezydent Miasta na okres dwóch lat w trybie odrębnego Zarządzenia, okreslającego również  liczbę członków Rady.

2. Członkowie Rady wybierają na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego Rady.

3. Wybór, o którym mowa w ust. 2 następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków Rady.

4. W skład Rady wchodzą również Przewodniczący zespołów branżowych, o których mowa w 
§ 3.

§ 3. 1. Prezydent Miasta powołuje na okres trwania kadencji Rady w trybie odrębnego zarządzenia zespoły branżowe:

1) ds. budowlanych i rozwoju przestrzennego;

2) ds. usług nowoczesnych ( BPO, IT, SCC);

3) ds. gospodarki morskiej i logistyki;

4) ds. biotechnologicznych i badań;

5) ds. handlu i rzemiosła.

2. Każdy zespół branżowy liczy do 15 członków.

3. Członkowie zespołów branżowych wybierają na pierwszym posiedzeniu Przewodniczącego zespołu i Wiceprzewodniczącego zespołu.

4. Wybór, o którym mowa w ust. 3  następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym spośród członków zespołu.

§ 4. 1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz reprezentuje Radę, a w przypadku jego nieobecności Radę reprezentuje oraz kieruje jej pracami Sekretarz Rady.

2. Przewodniczący zespołów branżowych kierują pracami zespołów branżowych oraz reprezentują zespoły branżowe, a w przypadku ich nieobecności zespoły branżowe reprezentują oraz kierują ich pracami Wiceprzewodniczący zespołów.

§ 5. Funkcję Sekretarza Rady Prezydent Miasta Szczecin powierza Dyrektorowi Biura Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 6.  Sekretarz Rady w porozumieniu z Przewodniczącym Rady oraz Prezydentem Miasta Szczecin ustala porządek i termin obrad Rady oraz zaprasza na posiedzenia Rady członków Rady i  przedstawicieli organów, instytucji i organizacji, które nie są reprezentowane w Radzie.

§ 7. 1. Posiedzenia Rady z udziałem Prezydenta Miasta i Zastępcy Prezydenta Miasta  ds. rozwoju odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zespołów branżowych z udziałem Zastępcy Prezydenta Miasta ds. rozwoju odbywają się  nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 8. Obsługę techniczno - organizacyjną, w tym sporządzenie protokołów i listy obecności z posiedzeń Rady i zespołów branżowych zapewnia Biuro Strategii Urzędu Miasta Szczecin.

§ 9.  Opinie lub wnioski podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, a w       przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 


 


udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2017/02/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor Biura Strategii - Kamila Bogusławska, wprowadził/a: Stefan Karbownik, dnia: 2017/04/11 12:04:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Stefan Karbownik 2017/04/11 12:04:41 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2017/02/22 08:51:11 modyfikacja wartości
Stefan Karbownik 2017/02/22 08:50:04 nowa pozycja