Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 313/17 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/07/03

Data wejścia w życie: 2017/07/03


                                            ZARZĄDZENIE NR 313/17
                                     PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                              z dnia 3 lipca 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października
2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.,
Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r., Zarządzenie
Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r., Zarządzenie Nr 292/17
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 czerwca 2017 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24
czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23
sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 376/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4
października 2016 r., Zarządzenie Nr 411/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31
października 2016 r., Zarządzenie Nr 505/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia
2016 r., Zarządzenie Nr 139/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 3 kwietnia 2017 r.,
Zarządzenie Nr 182/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r. ) wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 4:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W zakresie ustalania priorytetów, przygotowywania wykazu projektów w ramach
dziedzin strategicznych, przewidywanych do uzyskania bezzwrotnej pomocy
finansowej oraz przygotowywania i opracowywania wniosków dotyczących pozyskania
bezzwrotnych środków finansowych:
1) ustalenie priorytetów w ramach dziedzin strategicznych Miasta wytypowanych do
uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej oraz przygotowywanie wykazu
priorytetowych zadań Miasta;
2) pozyskiwanie informacji, analiza oraz wskazywanie możliwości pozyskania
bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej na realizację zadań Miasta;
3) przygotowywanie wniosków dotyczących projektów współfinansowanych
z bezzwrotnej pomocy finansowej;
4) współpraca z instytucjami finansowymi w zakresie pozyskiwania bezzwrotnej
pomocy finansowej.”,
b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. W zakresie monitorowania i rozliczania projektów współfinansowanych
z bezzwrotnej pomocy finansowej, z wyłączeniem projektów dotyczących inwestycji
miejskich:
1) przygotowywanie wniosków o płatność w celu rozliczenia bezzwrotnej pomocy
finansowej;
2) monitoring wskaźników w zadaniach realizowanych z udziałem bezzwrotnej
pomocy finansowej;
3) przygotowywanie sprawozdań, w tym zbiorczych w zakresie realizacji przez
jednostki organizacyjne Urzędu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej
pomocy finansowej;
4) konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz
bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację
projektów współfinansowanych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej;
5) doradztwo w sprawach realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnej
pomocy finansowej, wyrażanie opinii w zakresie stosowania wytycznych
grantodawcy.”,
c) w ust. 4 w pkt 5 wyrazy "Polską Agencję Informacji i Handlu Zagranicznego S.A."
zastępuje się wyrazami "Polską Agencję Informacji i Handlu S.A." ;
2) § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy :
1. W zakresie nadzoru nad pomocą społeczną, sferą wsparcia rodziny i systemem
pieczy zastępczej :
1) współdziałanie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie koordynatorem systemu
pomocy społecznej Miasta, organizatorem wsparcia rodziny i organizatorem
rodzinnej pieczy zastępczej;
2) współdziałanie w zakresie opracowywania projektów i programów strategii
rozwiązywania problemów społecznych, sporządzanie bilansów potrzeb w tym
zakresie;
3) opracowywanie projektów i programów w zakresie pomocy społecznej,
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspierania rodziny i organizacji systemu
pieczy zastępczej wynikających z rozeznanych potrzeb Miasta oraz tworzenie
i nadzorowanie programów osłonowych, w tym udział w opracowaniu programów
i projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych realizowanych przez Miasto
i jednostki nadzorowane przez wydział;
4) współdziałanie w zakresie organizowania działań integracyjnych i pomocy
społecznej podejmowanych na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
5) sprawowanie nadzoru nad Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, innymi
jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, systemu wsparcia rodziny
i pieczy zastępczej:
a) dokonywanie oceny poziomu realizowanej pomocy,
b) przygotowywanie projektów aktów prawnych,
c) analizowanie potrzeb z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny,
systemu pieczy zastępczej i przedstawianych w tym zakresie wniosków;
6) przeprowadzanie we współpracy z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych
konkursów na realizację zadań publicznych, przygotowywanie umów z zakresu
działalności pożytku publicznego oraz nadzór nad ich realizacją;
7) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i cofaniem zezwoleń na
prowadzenie placówek wsparcia dziennego;
8) przygotowywanie wniosków o zatrudnienie, zwolnienie, przeszeregowanie
i nagradzanie dyrektorów nadzorowanych jednostek;
9) potwierdzanie oświadczeń o sprawowaniu opieki faktycznej nad osobą uprawnioną
do renty socjalnej;
10) ustalanie potrzeb i priorytetów inwestycyjnych i remontowych w nadzorowanych
jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz współpraca w tym
zakresie z Wydziałem Inwestycji Miejskich;
11) współpraca w zakresie wieloletnich i rocznych planów inwestycyjnych;
12) zlecanie i nadzór nad realizacją zadań i usług z obszaru polityki społecznej
realizowanych przez inne podmioty i instytucje na rzecz mieszkańców Szczecina.
2. W zakresie realizacji polityki prozdrowotnej Miasta, ochrony zdrowia,
przeciwdziałania patologiom społecznym oraz działań na rzecz osób
niepełnosprawnych:
1) opracowywanie analiz dotyczących potrzeb mieszkańców Miasta w zakresie
podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej i szpitalnej opieki zdrowotnej,
opiniowania projektów aktualizacji wojewódzkich planów działania systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego;
2) współpraca z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego
Funduszu Zdrowia w zakresie organizacji ochrony zdrowia na terenie Miasta;
3) współudział w organizowaniu pomocy medycznej w sytuacjach klęsk żywiołowych,
katastrof, masowych zatruć i innych nadzwyczajnych wypadkach,
4) współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w zakresie
działalności przeciwepidemiologicznej;
5) inicjowanie i koordynowanie działań prozdrowotnych, propagowanie oraz
prowadzenie działań promujących zdrowie, prowadzenie działań na rzecz środowisk
promujących zdrowie;
6) nadzór nad działalnością placówek opieki zdrowotnej, dla których organem
założycielskim jest Gmina poprzez :
a) dokonywanie ocen dostępności i poziomu udzielanych świadczeń
zdrowotnych,
b) nadzór w zakresie prawidłowości wykorzystywania dotacji,
c) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących tworzenia
lub przekształcania jednostek,
d) nadzór nad przestrzeganiem przez samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku
trwałego,
e) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem i działalnością rad
społecznych działających przy publicznych zakładach opieki
zdrowotnej;
7) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania Miejskiej Izby
Wytrzeźwień;
8) prowadzenie spraw w zakresie udzielania ulg w spłacie zobowiązań z tytułu
należności za pobyt w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie oraz wydawanie
w tym zakresie decyzji administracyjnych;
9) realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych;
10) zapewnienie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
(GKRPA) w Szczecinie w zakresie:
a) rejestracji wniosków osób zgłoszonych do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz prowadzenie rejestru
spraw osób nadużywających alkohol na potrzeby GKRPA,
b) przygotowywania zaproszeń dla osób uzależnionych zgłoszonych
w ewidencji GKRPA na spotkania z podkomisją motywacyjną Komisji,
c) prowadzenia spraw osób uzależnionych od alkoholu w sposób wskazany
przez GKRPA poprzez:
- zlecanie przeprowadzania wywiadów na potrzeby GKRPA przez
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,
- zlecanie Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie sporządzania
kompleksowej informacji na potrzeby GKRPA,
- kierowanie zapytań do instytucji, dotyczących pozyskiwania
informacji o osobach zgłoszonych do GKRPA,
- zlecanie biegłym sądowym w zakresie uzależnienia od alkoholu
przeprowadzania badań osób nadużywających alkohol- wydawania
opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania
zakładu leczniczego,
- przygotowywanie i przekazywanie do sądu wniosków GKRPA
o wszczęcie postępowania o zobowiązanie do podjęcia leczenia
odwykowego,
d) dokonywania opłat sądowych związanych z procedurą kierowania do
sądu osób na leczenie odwykowe,
e) sporządzania list wypłat członków GKRPA za udział w posiedzeniach,
f) sporządzania informacji dla uprawnionych instytucji w sprawach osób
uzależnionych od alkoholu, zgłoszonych do ewidencji GKRPA,
g) prowadzenia ewidencji legitymacji wydawanych dla członków GKRPA,
h) wysyłania korespondencji w sprawach bieżących Komisji;
11) planowanie, koordynowanie i wspieranie działań podejmowanych na rzecz
środowiska osób niepełnosprawnych;
12) podejmowanie działań służących obronie interesów osób niepełnosprawnych oraz
udzielanie pomocy tym osobom;
13) współpraca z urzędami, instytucjami i organizacjami w zakresie wymiany
doświadczeń zmierzających do poprawy sytuacji środowiska osób
niepełnosprawnych;
14) wydawanie zaświadczeń potwierdzających konieczność posługiwania się
pojazdem mechanicznym dla osób niepełnosprawnych z obniżoną sprawnością
ruchową;
15) wydawanie legitymacji potwierdzających uprawnienia do bezpłatnego korzystania
z przejazdów środkami komunikacji miejskiej przez honorowych dawców krwi;
16) koordynowanie zadań z zakresu rehabilitacji społeczno – zawodowej związanych
z dofinansowaniem ze środków PFRON, prowadzonych przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy;
17) przeprowadzanie we współpracy z Biurem ds. Organizacji Pozarządowych
konkursów na realizację zadań publicznych, przygotowywanie umów z zakresu
działalności pożytku publicznego oraz nadzór nad ich realizacją;
18) opracowywanie planu przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na
potrzeby obronne Miasta;
19) przygotowywanie decyzji w sprawie przekazywania do celów naukowych zwłok
osób, po które nie zgłaszają się uprawnieni;
20) udzielanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa
w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;
21) powoływanie odpowiedniej osoby do stwierdzania zgonu w razie niemożności
dokonania tego przez lekarza leczącego ostatnią chorobę zmarłego.
3. W zakresie realizacji polityki rodzinnej i senioralnej, w tym prowadzenia spraw
związanych z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3:
1) koordynowanie działań związanych z realizacją Programu Szczecin Przyjazny
Rodzinie, w szczególności:
a) bieżące monitorowanie funkcjonowania Programu,
b) zawieranie porozumień z podmiotami oferującymi ulgi i zniżki
w ramach Programu ,
c) prowadzenie spraw związanych z certyfikatami Miejsce Przyjazne
Rodzinie i Miejsce Przyjazne Seniorom;
2) koordynowanie spraw Karty Dużej Rodziny, w tym:
a) przyznawanie Karty Dużej Rodziny,
b) wydawanie decyzji administracyjnych odmawiających wydania Karty
Dużej Rodziny oraz decyzji stwierdzających utratę uprawnień do
korzystania z programu Dużej Rodziny,
c) odstępowanie od pobierania opłaty za wydanie duplikatu Karty,
c) przekazywanie Wojewodzie sprawozdań z realizacji programu Dużej
Rodziny;
3) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych, oraz dokonywanie innych
czynności związanych z wpisaniem do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
działających na terenie Miasta;
4) przekazywanie do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej
informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w sprawach związanych
z rejestrowaniem żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie Miasta,
sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki;
5) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością funkcjonowania jednostki budżetowej
pod nazwą „Zespół Żłobków Miejskich” Szczecinie;
6) zlecanie organizacji opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego
albo przez dziennych opiekunów w trybie przewidzianym w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
7) opracowywanie projektów uchwał Rady w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3;
8) opracowywanie wniosków o dotację celową na dofinansowanie zadań własnych
z tego zakresu;
9) sporządzanie informacji i wykazów o dostępnych możliwościach oferowanych na
terenie Miasta zakresie opieki nad dziećmi wieku do lat 3;
10) dokonywanie czynności związanych z zatrudnianiem dziennego opiekuna:
a) zatrudnianie dziennego opiekuna na podstawie umowy o świadczenie
usług,
b) zlecanie kierownikowi ośrodka pomocy społecznej przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego u kandydata na dziennego opiekuna, w celu
weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w ustawie,
c) zawieranie umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od
odpowiedzialności cywilnej oraz opłacanie i finansowanie składki na to
ubezpieczenie,
d) udostępnianie lub wyposażanie lokalu w celu sprawowania opieki przez
dziennego opiekuna,
e) wybieranie dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert,
przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,
f) prowadzenie wykazu dziennych opiekunów, z którymi Prezydent zawarł
umowę i publikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. W zakresie nadzoru nad prowadzeniem spraw związanych ze świadczeniami
pieniężnymi, w tym rodzinnymi, alimentacyjnymi i wychowawczymi:
1) prowadzenie monitoringu i nadzoru nad działalnością Szczecińskiego Centrum
Świadczeń, w szczególności w zakresie:
a) świadczeń wychowawczych wynikających z ustawy o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci,
b) świadczeń wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
„Za życiem ”,
c) świadczenia pieniężnego wynikającego z Uchwały Rady Miasta
Szczecin w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Bon
opiekuńczy ” dla rodzin z dziećmi w wieku do lat 3,
d) świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach
rodzinnych,
e) świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikających z ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
f) ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wynikającego z ustawy
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
g) dodatku mieszkaniowego wynikającego z ustawy o dodatkach
mieszkaniowych,
h) wypłaty świadczeń pieniężnych cudzoziemcom posiadającym Kartę
Polaka;
2) opracowywanie projektu budżetu Miasta w zakresie działalności Szczecińskiego
Centrum Świadczeń, projektów planów finansowych, harmonogramów tej jednostki
w zakresie zadań zleconych i własnych Gminy realizowanych przez Centrum;
3) przekazywanie środków finansowych i monitoring ich wykorzystywania;
4) wnioskowanie o dotację z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na
realizowane zadania zlecone;
5) udzielanie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu nienależnie pobranego dodatku
mieszkaniowego , w tym wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie
umarzania w całości albo w części tych należności, odraczania terminu ich spłaty
bądź rozkładania na raty;
6) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatku
energetycznego.
5. W zakresie koordynowania działań na rzecz repatriantów, w tym:
1) przygotowywanie projektów uchwał Rady zapraszających repatriantów do
Szczecina;
2) prowadzenie korespondencji z Urzędem ds. Repatriacji i Cudzoziemców oraz
Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, w tym współpraca w zakresie
przygotowywania projektów porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim;
3) zapewnienie pomocy socjalnej - przekazywanie dotacji na zagospodarowanie
i bieżące utrzymanie przybywającym do Szczecina repatriantom;
4) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych Urzędu i jednostek
organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin udzielania pomocy i wsparcia
repatriantom.”;
3) w § 20 w ust. 3 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem własności rzeczy lub praw
majątkowych na nieruchomościach w związku z wygaszaniem zobowiązań
podatkowych.”;
4) w § 22 uchyla się ust. 11 i 12;
5) § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 47. Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy:
1. W zakresie prowadzenia spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty
skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych:
a) prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości i jej aktualizowanie
na podstawie składanych przez podatników informacji podatkowych
oraz ewidencji gruntów i budynków,
b) prowadzenie postępowań podatkowych na podstawie przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa oraz wydawanie decyzji ustalających,
c) coroczne wydawanie decyzji ustalających nie wymagających
postępowań podatkowych,
d) dokonywanie czynności sprawdzających,
e) uzgadnianie z Wydziałem Księgowości prowadzonego rejestru
przypisów i odpisów,
f) wydawanie zaświadczeń w sprawie:
- figurowania lub niefigurowania w ewidencji podatników podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego,
- wielkości gospodarstwa rolnego, m.in. w celu ustalenia dochodowości
z gospodarstwa rolnego,
g) obsługa podatników podatku od nieruchomości (zgłoszenie obowiązku
podatkowego w przypadku nabycia nieruchomości na rynku
pierwotnym);
2) w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz
podatku od środków transportowych od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej:
a) prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji podatkowej podatników
i przedmiotów opodatkowania,
b) dokonywanie czynności sprawdzających,
c) dokonywanie korekt deklaracji z urzędu,
d) prowadzenie postępowań podatkowych na podstawie przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, a w szczególności w sprawie:
- określenia wysokości zobowiązań podatkowych,
- stwierdzenia nadpłaty podatku,
e) wydawanie zaświadczeń w sprawie figurowania lub niefigurowania
w ewidencji podatników;
3) w zakresie opłaty skarbowej:
a) weryfikacja przekazywanych do organu podatkowego, którym jest
Prezydent Miasta Szczecin wykazów osób i podmiotów, które
nie uregulowały należnej opłaty skarbowej we współpracy z Wydziałem
Księgowości,
b) prowadzenie postępowań podatkowych na podstawie przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, a w szczególności w sprawie:
- określenia wysokości opłaty skarbowej,
- stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej,
- zwrotu opłaty skarbowej;
4) w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji osób i podmiotów
zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz nieruchomości objętych systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi,
b) dokonywanie czynności sprawdzających,
c) dokonywanie korekt deklaracji z urzędu,
d) prowadzenie postępowań podatkowych na podstawie przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa, a w szczególności w sprawie:
- określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- nadpłaty podatku,
e) uzgadnianie przypisów i odpisów z Wydziałem Księgowości,
f) wydawanie zaświadczeń w sprawie figurowania lub niefigurowania
w ewidencji podatników;
5) w zakresie nadzoru realizacji opłaty od posiadania psów – prowadzenie postępowań
na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, w tym w sprawie:
a) określania wysokości opłaty od posiadania psów,
b) stwierdzania lub określania nadpłaty opłaty od posiadania psów,
6) w zakresie kontroli podatkowej:
a) przeprowadzanie oględzin i kontroli nieruchomości,
b) przeprowadzanie kontroli podatników i inkasentów,
c) sporządzanie harmonogramu kontroli podatkowej,
d) prowadzenie rejestru zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli,
rejestru upoważnień do przeprowadzenia kontroli oraz rejestru
przeprowadzonych kontroli i oględzin,
e) sporządzanie sprawozdań z przebiegu realizacji kontroli podatkowej,
f) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz oględzin;
7) w zakresie pozostałych spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych, podatków
rolnego i leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi:
a) opracowywanie projektów uchwał podatkowych,
b) sporządzanie projektu budżetu oraz harmonogramów i sprawozdań
w części dotyczącej dochodów i wydatków, których dysponentem jest
wydział,
c) wydawanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego
na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa,
d) występowanie z wnioskami do Urzędu Skarbowego w sprawach karnoskarbowych
w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,
e) występowanie do Urzędu Skarbowego z wnioskami o dokonanie wpisu
w rejestrze zastawów skarbowych celem zabezpieczenia wykonania
zobowiązań podatkowych,
f) zajmowanie stanowiska w sprawie zarzutów na prowadzone
postępowanie egzekucyjne,
g) udzielanie informacji pochodzących z prowadzonych
ewidencji podatkowych na wniosek uprawnionych organów i instytucji
oraz prowadzenie ewidencji udzielonych informacji,
h) orzekanie o odpowiedzialności następców prawnych i osób trzecich za
zobowiązania podatkowe,
i) przygotowanie wniosków o rekompensatę utraconych dochodów
z tytułu zwolnień ustawowych,
j) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie zwrotu
podatku akcyzowego dla producentów rolnych oraz sporządzanie
sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej,
k) wydawanie decyzji o wygaszeniu zaległości podatkowych w trybie
artykułu 66 ustawy Ordynacja podatkowa,
l) prowadzenie postępowań związanych z wyłączeniem organu
podatkowego zgodnie z przepisami art. 132 ustawy Ordynacja
podatkowa.
2. W zakresie prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych,
dla których organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody
podatkowe budżetu Miasta:
1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach ulg w podatkach
i opłatach lokalnych, rolnym, leśnym, opłacie skarbowej oraz opłacie za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) prowadzenie postępowań i wydawanie postanowień w sprawie ulg w zakresie
następujących podatków, dla których organem podatkowym jest naczelnik urzędu
skarbowego:
a) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie
karty podatkowej,
b) od spadków i darowizn,
c) od czynności cywilnoprawnych;
3) prowadzenie rejestru udzielonych ulg i zwolnień podatkowych;
4) wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis;
5) prowadzenie rejestru udzielonej pomocy publicznej dla przedsiębiorców w zakresie
należącym do zadań wydziału;
6) bieżące wprowadzanie udzielonej w wydziale pomocy publicznej dla
przedsiębiorców do Systemu Monitorowania i Harmonogramowania Pomocy
Publicznej "SHRIMP";
7) sporządzanie rocznych wykazów osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat
udzielono ulg i pomocy publicznej podlegającej publikacji;
8) sporządzanie informacji dla Wydziału Księgowości o udzielonych ulgach
i zwolnieniach w części dotyczącej wydziału.
3. W zakresie prowadzenia spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie
podatków i opłat lokalnych oraz sprawozdawczością z udzielonej pomocy publicznej
przez Gminę Miasto Szczecin:
1) opracowywanie programów pomocowych w zakresie dotyczącym działania
wydziału;
2) prowadzenie spraw dotyczących zwolnienia z podatku od nieruchomości na
podstawie programów pomocowych;
3) monitorowanie przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z podatku od
nieruchomości;
4) monitorowanie wprowadzonych do Systemu "SHRIMP" przez jednostki
organizacyjne Urzędu i jednostki im podległe informacji o udzielonej pomocy
publicznej dla przedsiębiorców;
5) nadawanie identyfikatorów i haseł dostępu do systemu SHRIMP dla użytkowników
podrzędnych;
6) sporządzanie sprawozdań z udzielonej oraz nieudzielonej pomocy publicznej
w rolnictwie i rybołówstwie na podstawie sprawozdań z jednostek organizacyjnych
Urzędu oraz jednostek im podległych.
4. W zakresie dokonywania zabezpieczeń należności podatkowych poprzez wpis
hipoteki:
1) występowanie z wnioskiem do Sądu (w szczególności na wniosek Wydziału
Księgowości) o wpis hipoteki do księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości
podatnika;
2) prowadzenie ewidencji wpisanych oraz wykreślonych hipotek.”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                     Prezydent Miasta
                                     Piotr Krzystek
 


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2017/07/03, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/07/07 11:46:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/07/07 11:46:30 nowa pozycja