Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 292/17 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/06/29

Data wejścia w życie: 2017/07/01


                                       ZARZĄDZENIE NR 292/17
                               PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                        z dnia 29 czerwca 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do
Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26
lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
13 grudnia 2016 r., Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca
2017r., Zarządzenie Nr 181/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 maja 2017 r.) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 27:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustalanie priorytetów, przygotowywanie wykazu projektów w ramach dziedzin
strategicznych, przewidywanych do uzyskania bezzwrotnej pomocy finansowej oraz
przygotowywanie i opracowywanie wniosków dotyczących pozyskania
bezzwrotnych środków finansowych;”,
b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) monitorowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych z bezzwrotnej
pomocy finansowej, z wyłączeniem projektów dotyczących inwestycji miejskich;”.
2) § 37 otrzymuje brzmienie:
„§ 37. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy :
1) nadzór nad pomocą społeczną, sferą wsparcia rodziny i systemem pieczy zastępczej;
2) realizacja polityki prozdrowotnej Miasta, ochrona zdrowia, przeciwdziałanie
patologiom społecznym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) realizacja polityki rodzinnej i senioralnej, w tym prowadzenie spraw związanych
z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3;
4) nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze świadczeniami pieniężnymi, w tym
rodzinnymi, alimentacyjnymi i wychowawczymi;
5) koordynowanie działań na rzecz repatriantów.”;
3) w § 45 uchyla się pkt 11 i 12;
4) § 47 otrzymuje brzmienie:
„§ 47. Do zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych należy:
1) prowadzenie spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej oraz
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) prowadzenie spraw w zakresie ulg w spłacie należności podatkowych, dla których
organem podatkowym są urzędy skarbowe, a które stanowią dochody podatkowe
budżetu Miasta;
3) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków i opłat
lokalnych oraz sprawozdawczości z udzielonej pomocy publicznej przez Gminę
Miasto Szczecin;
4) dokonywanie zabezpieczeń należności podatkowych poprzez wpis hipoteki.”.
 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom i kierownikom właściwych
wydziałów i biur oraz samodzielnym stanowiskom działającym poza strukturą wydziałów
i biur Urzędu Miasta Szczecin.
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017r.
 

                                                                                    Prezydent Miasta
                                                                                    Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2017/06/29, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/06/30 11:50:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/06/30 11:50:43 nowa pozycja