Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 390/17 w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta

Data podpisania: 2017/08/30

Data wejścia w życie: 2017/08/30


                                            ZARZĄDZENIE NR 390/17
                                    PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                             z dnia 30 sierpnia 2017 r.


w sprawie zasad redagowania oraz trybu opracowywania i przedkładania projektów
uchwał Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 i art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r.
poz. 730 i 935) oraz art. 35 ust. 2 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r.
poz. 730 i 935) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady redagowania projektów uchwał Rady Miasta Szczecin oraz
zarządzeń Prezydenta Miasta Szczecin, zwane w dalszej części zarządzenia "zasadami",
w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Wprowadza się tryb opracowywania i przedkładania projektów uchwał Rady Miasta
Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Wprowadza się tryb opracowywania i przedkładania projektów zarządzeń Prezydenta
Miasta Szczecin w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
§ 4. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:
1) akcie prawnym - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miasta Szczecin lub zarządzenie
Prezydenta Miasta Szczecin;
2) Biurze Prezydenta Miasta - należy przez to rozumieć Biuro Prezydenta Miasta Urzędu
Miasta Szczecin;
3) Biurze Rady Miasta - należy przez to rozumieć Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta
Szczecin;
4) jednostce organizacyjnej - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy
Miasto Szczecin;
5) Legislatorze - należy przez to rozumieć edytor aktów prawnych służący do tworzenia
aktów prawnych w postaci strukturalnych tekstów w formacie XML oraz służący do ich
publikacji w postaci elektronicznej;
6) Prezydencie Miasta - należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Szczecin;
7) Sekretarzu Miasta - należy przez to rozumieć Sekretarza Miasta Szczecin;
8) Radzie Miasta - należy przez to rozumieć Radę Miasta Szczecin;
9) uchwale - należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miasta Szczecin;
9) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Szczecin;
10) Wydziale Organizacyjnym - należy przez to rozumieć Wydział Organizacyjny Urzędu
Miasta Szczecin;
12) zarządzeniu - należy przez to rozumieć zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin;
13) Zastępcy Prezydenta Miasta - należy przez to rozumieć Zastępcę Prezydenta Miasta
Szczecin.
§ 5. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów, kierowników biur, samodzielne stanowiska
pracy działające poza strukturą wydziałów i biur Urzędu Miasta Szczecin oraz dyrektorów
jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin do przestrzegania zasad wynikających
z zarządzenia.
§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 668/06 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia
2006 r. w sprawie zasad redagowania, przygotowywania i przedkładania projektów uchwał
Rady Miasta oraz zarządzeń Prezydenta Miasta (zm. Zarządzenie Nr 580/07 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 15 listopada 2007 r., Zarządzenie Nr 366/09 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 24 lipca 2009 r.).
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                     Prezydent Miasta
                                     Piotr Krzystek


udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2017/08/30, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/09/06 11:44:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/09/06 11:44:43 nowa pozycja