Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 223/17 w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji

Data podpisania: 2017/05/23

Data wejścia w życie: 2017/05/23


ZARZĄDZENIE NR 223/17
PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
z dnia 23 maja 2017 r.


w sprawie powołania komisji ds. przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji


Na podstawie art. 16 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862) oraz art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz w związku z § 4,5,6 i 7 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora instytucji kultury (Dz.U. Nr 154, poz. 1629) zarządzam, co następuje:


§ 1. 1. Powołuję komisję w składzie:
Przewodniczący:
1) Daniel Wacinkiewicz - Zastępca Prezydenta Miasta (przedstawiciel organizatora),
Członkowie :
2) Grzegorz Łubian - Dyrektor Wydziału Organizacyjnego w Urzędzie Miasta Szczecin (przedstawiciel organizatora),
3) Agata Stankiewicz - Dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Szczecin (przedstawiciel organizatora),
4) Renata Borowska-Juszczyńska - Dyrektor Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, członek Rady ds. Instytucji Artystycznych (przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
5) Adam Orzechowski - Dyrektor Teatru Wybrzeże w Gdańsku - (przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
6) Bartosz Zaczykiewicz - Wiceprezes Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów (przedstawiciel stowarzyszenia zawodowego lub twórczego właściwego ze względu na zakres działania instytucji kultury),
7) Piotr-Bogusław Jędrzejczak - Wiceprezes Zarządu Głównego ZASP - Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu Radia i Telewizji (przedstawiciel stowarzyszenia zawodowego lub twórczego właściwego ze względu na zakres działania instytucji kultury),
8) Betina Pawicka - Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Komisji Zakładowej Teatru Współczesnego w Szczecinie (przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, działających w instytucji kultury),
9) Konrad Pawicki - przedstawiciel NSZZ "Solidarność" Komisji Zakładowej Teatru Współczesnego w Szczecinie (przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, działających w instytucji kultury) .
§ 2. Zadaniem komisji jest:
1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata,
2) przeprowadzenie postępowania konkursowego, którego celem jest ocena ofert, które wpłynęły na konkurs ogłoszony przez Prezydenta Miasta na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz wyłonienie kandydata na to stanowisko,
3) sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji,
4) przekazanie wyników postępowania konkursowego wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta.
§ 3. 1. Postępowanie konkursowe jest dwuetapowe:
1) w I etapie - Komisja dokona weryfikacji złożonych ofert, z uwzględnieniem kwalifikacji posiadanych przez kandydatów oraz spełnienia warunków formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, oraz wyłoni kandydatów do etapu drugiego,
2) w II etapie - Komisja przeprowadza rozmowy z kandydatami, podczas których dokona oceny wyłonionych kandydatów, ich wiedzy fachowej, umiejętności kierowniczych, na podstawie przygotowanych pytań oraz przedstawionych przez kandydatów autorskich koncepcji programowych, organizacyjnych i finansowych działalności Teatru Współczesnego w Szczecinie obejmujących okres 4 sezonów artystycznych.
2. Postępowanie konkursowe zakończy się wyłonieniem kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Współczesnego w Szczecinie.
§ 4. 1. Komisja przeprowadzi postępowanie konkursowe:
1) I etap w dniu 29 maja 2017 r. o godz. 9.00 w pokoju nr 170,
2) II etap w dniu 9 czerwca 2017 r. o godz. 9.00 w pokoju nr 170.
2. Postępowanie konkursowe może się odbywać w obecności co najmniej 2/3 składu komisji.
3. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
§ 5. 1. Z każdego etapu postępowania konkursowego sporządza się protokół, według wzorów stanowiących załączniki Nr 1 i 2 do zarządzenia.
2. Protokół z posiedzenia komisji, zawierający informacje o przebiegu obrad i podjętych ustaleniach, podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.
3. Protokoły, o których mowa w ust. 1 i 2, są jawne.
§ 6. Komisja przedstawi Prezydentowi Miasta wyniki postępowania konkursowego wraz z:
1) protokołami, o których mowa w § 5 niniejszego zarządzenia,
2) dokumentem określającym kryteria oceny przydatności kandydata, o którym mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia.
§ 7. Komisja kończy działalność po dokonaniu czynności, o której mowa w § 6 zarządzenia.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/05/25, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Aneta Kieszkowska, dnia: 2017/05/25 10:45:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aneta Kieszkowska 2017/05/25 10:45:21 modyfikacja wartości
Aneta Kieszkowska 2017/05/25 10:43:44 nowa pozycja