Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 139/17 zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2017/04/03

Data wejścia w życie: 2017/04/03


                                           ZARZĄDZENIE NR 139/17
                                   PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                            z dnia 3 kwietnia 2017 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez
jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie § 58 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin stanowiącego
Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października
2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.,
Zarządzenie Nr 127/17 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 marca 2017 r.) zarządzam, co
następuje:


§ 1. W Szczegółowym zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne
Urzędu Miasta Szczecin, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/16 Prezydenta Miasta
Szczecin z dnia 4 stycznia 2016r. (zm. Zarządzenie Nr 31/16 Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 28 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 251/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24
czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 326/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23
sierpnia 2016 r., Zarządzenie Nr 376/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4
października 2016 r., Zarządzenie Nr 411/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31
października 2016 r., Zarządzenie Nr 505/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 30 grudnia
2016 r. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 3 :
a) uchyla się pkt 2,
b) pkt 4 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń,”.
2) w § 14:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 9,
b) po ust. 5 pkt. 3 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W zakresie prowadzenia spraw związanych z koordynowaniem zagadnień
dotyczących repatriacji Polaków z zagranicy oraz wypłaty cudzoziemcom posiadającym
Kartę Polaka świadczeń pieniężnych:
1) koordynowanie zagadnień dotyczących repatriacji Polaków z zagranicy :
a) przygotowywanie projektów uchwał Rady zapraszających repatriantów do Szczecina,
b) prowadzenie korespondencji z Urzędem ds. Repatriacji i Cudzoziemców oraz
Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim, w tym współpraca w zakresie
przygotowywania projektów porozumień z Wojewodą Zachodniopomorskim,
d) zapewnienie pomocy socjalnej - przekazywanie dotacji na zagospodarowanie
i bieżące utrzymanie przybywającym do Szczecina repatriantom,
2) wypłata cudzoziemcom posiadającym Kartę Polaka świadczeń pieniężnych:
a) wypłata świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania
i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczowi Karty Polaka,
b) dokonywanie czynności związanych z wnioskowaniem o udzielenie dotacji na
wypłatę ww. świadczeń pieniężnych, rozliczaniem dotacji i sprawozdawczością,”.


§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                         Prezydent Miasta
                                                         Piotr Krzystek
 


udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2017/04/03, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2017/04/13 13:18:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2017/04/13 13:18:52 nowa pozycja