Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2017 r.

Zarządzenie nr 135/17 w sprawie Zespołu ds. "Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin"

Data podpisania: 2017/03/31

Data wejścia w życie: 2017/03/31


ZARZĄDZENIE NR 135/17

Prezydenta Miasta Szczecin

z dnia 31 marca 2017 r.

 

 w sprawie Zespołu ds. „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin”

Na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz §10 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 417/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 22/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 stycznia 2016 r., Zarządzenie Nr 147/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2016 r., Zarządzenie Nr 215/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 czerwca 2016 r., Zarządzenie Nr 302/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lipca 2016 r., Zarządzenie Nr 399/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 października 2016 r., Zarządzenie Nr 465/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 13 grudnia 2016 r.), zarządzam, co następuje :

§ 1.  Powołuje się Zespół ds. „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin”, zwany dalej Zespołem, w składzie:

Lider Zespołu:

 1. Ewa Kurjata, Główny Specjalista, Biuro Strategii;

Członkowie Zespołu:

       2. Dariusz Matejski, Zastępca Dyrektora, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;

       3. Dariusz Dołgoszyja, Kierownik Zespołu, Biuro Planowania Przestrzennego Miasta;

       4. Rafał Księżopolski, Kierownik Referatu, Wydział Zarządzania Finansami Miasta;

       5. Alina Prokopczuk, Główny Specjalista, Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami;

       6. Dorota Jańczuk, Geolog Powiatowy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska;

       7. Henryk Szelągiewicz, Główny Specjalista, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności;

       8. Ewa Szynkowska, Kierownik Referatu, Wydział Informatyki;

       9. Maciej Jasiński, Podinspektor, Wydział Spraw Społecznych;

      10. Jarosław Bondar, Architekt Miasta-Zastępca Dyrektora, Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej;

      11. Edward Różycki, Inspektor, Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości.

§ 2.1. Zespół powołuje się w celu włączenia społeczności miasta Szczecin w proces współdecydowania o zakresie „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Gminy Miasta Szczecin” zgodnie z „Metodyką opracowania planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”.

  2. Zadaniem Zespołu jest opracowanie Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin z uwzględnieniem specyficznych lokalnych uwarunkowań geograficznych, społecznych i gospodarczych miasta.

§ 3. Do zadań Lidera Zespołu należy:

 1. kierowanie i uczestnictwo w pracach Zespołu, w tym przydzielanie członkom Zespołu zadań;
 2. współpraca z Zespołem Ekspertów, wskazanych przez Ministerstwo Środowiska posiadających wiedzę i doświadczenie w specyficznych zagadnieniach, m.in.: klimatologia, meteorologia, ochrona środowiska, gospodarka wodna, planowanie przestrzenne itp.;
 3. prowadzenie ustaleń z władzami miasta w trakcie całego procesu przygotowania i wdrażania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, zwanym dalej MPA,
  w tym również informowanie o zaistniałych problemach;
 4. koordynowanie przygotowania i aktualizacji harmonogramu prac nad MPA;
 5. przedłożenie Prezydentowi Miasta Szczecin do akceptacji harmonogramu realizacji MPA;
 6. gromadzenie i przechowywanie oryginałów dokumentacji związanej z pracami Zespołu, w tym w szczególności protokołów ze spotkań wraz z załącznikami;
 7. koordynowanie procesu działań związanych z utrzymaniem spójności wewnętrznej dokumentów strategicznych Miasta z MPA;
 8. informowanie społeczeństwa na temat prac nad MPA zgodnie z zatwierdzoną Strategią Zarządzania Komunikacją MPA.

§ 4. Do zadań Członków Zespołu należy:

 1. zapoznanie się z „Metodyką opracowania Miejskich Planów adaptacji do zmian klimatu”;
 2. wspieranie, konsultowanie i doradzanie Liderowi Zespołu w zakresie realizacji zadań i obowiązków Lidera;
 3. uczestniczenie w spotkaniach Zespołu;
 4. akceptacja założeń i struktury dokumentu MPA;
 5. współpraca z Zespołem Ekspertów przy organizacji spotkań konsultacyjnych, udział w spotkaniach konsultacyjnych i warsztatach;
 6. udział w spotkaniach roboczych z Zespołem Ekspertów;
 7. udostępnianie Wykonawcy MPA wskazanemu przez Ministerstwo Środowiska, zwanego dalej Wykonawcą,  dokumentów i materiałów pomocnych w pracy nad MPA, ułatwianie pozyskiwania przez Wykonawcę informacji o danych dostępnych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin lub możliwych do pozyskania od innych podmiotów zewnętrznych oraz umożliwienie organizacji wizyt terenowych;
 8. zgłaszanie uwag do projektu harmonogramu, przyjęcie harmonogramu oraz zgłaszanie uwag do projektu Strategii Zarządzania Komunikacją MPA,
 9. akceptacja Strategii Zarządzania Komunikacją MPA po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez Zespół Ekspertów;
 10. zgłaszanie uwag do przygotowanych przez Zespół Ekspertów dokumentów oraz ich akceptacja, w tym zgłaszanie propozycji działań do rozpatrzenia na etapie budowania opcji adaptacyjnych;
 11. akceptacja katalogu działań i projektów;
 12. gromadzenie informacji nt. realizowanych w regionie/subregionie metropolitalnym działań i inwestycji związanych z adaptacją do zmian klimatu;
 13. współpraca w tworzeniu strony www.klimada.mos.gov.pl w zakresie inicjatyw lokalnych i współtworzeniu bazy dobrych praktyk oraz przykładów działań adaptacyjnych podejmowanych na szczeblu lokalnym;
 14. współpraca w zakresie przygotowania Strategii Zarządzania Komunikacją MPA;
 15. akceptacja sposobu zarządzania i wdrażania MPA;
 16. uzgadnianie zakresu zmian i poprawek proponowanych przez Zespół Ekspertów;
 17. akceptacja ostatecznej treści MPA po wprowadzeniu ewentualnych uwag i poprawek na podstawie konsultacji społecznych i opinii do Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko wydanych przez właściwe organy.

§ 5. Tryb pracy Zespołu określa Regulamin Zespołu, stanowiący załacznik do Zarządzenia. 

§ 6. Działalność Zespołu trwa przez cały okres realizacji Projektu MPA.

§ 7. Zobowiązuje się dyrektorów/kierowników wszystkich wydziałów/biur Urzędu Miasta Szczecin do współpracy z Zespołem ds. „Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Szczecin”.

§ 8. Zobowiązuje się członków Zespołu do zapoznania się i przestrzegania zasad Regulaminu.

§ 9. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin ds. inwestycji i zarządzania projektami.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki:

udostępnił: Biuro Strategii, wytworzono: 2017/04/03, odpowiedzialny/a: Ewa Kurjata, wprowadził/a: Anna Tarnawska, dnia: 2017/07/10 10:44:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Anna Tarnawska 2017/07/10 10:44:26 modyfikacja wartości
Ewa Kurjata 2017/04/03 10:26:15 nowa pozycja