Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin z 2022 r.

Zarządzenie nr 468/22 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin

Data podpisania: 2022/10/26

Data wejścia w życie: 2022/10/26


                                                                            ZARZĄDZENIE NR 468/22

                                                                      PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN
                                                                           z dnia 26 października 2022 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin


Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528, 583 i 1526) zarządzam, co następuje:


§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Szczecin stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 408/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Szczecin (zm. Zarządzenie Nr 537/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 7 grudnia 2021 r. ) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 12 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) Biuro Zarządzania Energią - BZE.”;
2) § 47 otrzymuje brzmienie:
„§ 47. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska należy:
1) ochrona środowiska i przyrody;
2) ochrona i rozwój terenów zieleni i zadrzewień oraz nadzór nad utrzymaniem zieleni;
3) administracja geologiczna oraz prowadzenie w tym zakresie archiwum;
4) ochrona zwierząt i śródlądowa gospodarka rybacka;
5) rejestracja jachtów i jednostek pływających do 24 m;
6) prowadzenie spraw dotyczących inwazyjnych gatunków obcych;
7) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych i ochroną roślin uprawnych;
8) realizacja zadań związanych z ochroną klimatu;
9) prowadzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie zadań Gminy Miasto Szczecin;
10) prowadzenie spraw gospodarki leśnej i łowieckiej.”;
3) po § 64 dodaje się § 64a w brzmieniu:
„§ 64a. Do zadań Biura Zarządzania Energią należy:
1) organizacja i koordynowanie działań mających na celu racjonalizację zużycia energii na terenie Miasta oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin;
2) realizacja zadań w zakresie dodatków i rekompensat do źródeł ciepła.”.
§ 2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

                                                                                                  Prezydent Miasta

                                                                                                  Piotr Krzystek


Załączniki:

udostępnił: Wydzial Organizacyjny, wytworzono: 2022/10/26, odpowiedzialny/a: Katarzyna Bojaruniec, wprowadził/a: Katarzyna Bojaruniec, dnia: 2022/11/02 12:59:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Bojaruniec 2022/11/02 12:59:52 nowa pozycja