Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Ustawienia cookies

Korzystamy z plików cookies, instalowanych na Twoim urządzeniu w celu realizacji pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych analitycznych. Więcej dowiesz się z polityki prywatności oraz RODO.

Te pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania serwisu, dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie, co może zakłócić prawidłowe działanie serwisu.

Te pliki cookies mają na celu uzyskanie przez administratora serwisu wiedzy na temat ruchu na stronie. Zbieranie danych odbywa się anonimowo.

logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze

W związku z nowymi zasadami naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze, wynikajacymi z ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych /DzU z 2022 r., poz. 530/  oraz  Zarządzenia Nr 320/13 Prezydenta Miasta Szczecin z 19.07.2013 r. w sprawie ustalenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin, w tym miejscu publikowane będą:

 Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin

Zgodnie z art. 13 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO informuję, iż:

Administratorem danych osobowych osób fizycznych - kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Szczecin, jest Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1.
 
1. Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urzędzie Miasta Szczecin:
Dane kontaktowe:
Inspektor ochrony danych:
Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
telefon: 91 424 5702,
e-mail: bod@um.szczecin.pl
 
2. Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w Urzędzie Miasta Szczecin oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:

1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: bod@um.szczecin.pl.
 
Prezydent Miasta Szczecin, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, Zarządzeniem nr 597/21 Prezydenta Miasta Szczecin z 14.12.2021 r. wdrożył w Urzędzie Miasta Szczecin Wewnętrzny regulamin zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwany dalej regulaminem. 
 
 Regulamin ustala w szczególności zasady obsługi poufnych kanałów zgłaszania naruszeń prawa, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, prowadzenia rejestru zgłoszeń, a także zasady ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w Urzędzie Miasta Szczecin.

Osobą zgłaszającą naruszenia prawa w Urzędzie Miasta Szczecin może być m. in. osoba, która ubiega się o pracę lub świadczenie usług na rzecz Urzędu Miasta Szczecin oraz która uzyskała informacje na temat naruszenia prawa podczas procesu rekrutacji lub na innym etapie negocjacji poprzedzających zawarcie umowy i może doświadczać działań odwetowych.
 
 Zgłoszenie naruszenia prawa powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia naruszenia prawa. Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.

Osoby ubiegające się o pracę lub świadczenie usług na rzecz Urzędu Miasta Szczecin, zobowiązane są do złożenia oświadczenia na piśmie o zapoznaniu się z treścią regulaminu. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią regulaminu określa Załącznik nr 5 do Wewnętrznego regulaminu zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych w Urzędzie Miasta Szczecin.

Ponadto ustne oraz pisemne zgłoszenia naruszenia prawa można kierować do:
Koordynatora ds. naruszeń prawa, pok. 335I, tel. 91 480 2087.

Z zarządzeniem nr 453/23 Prezydenta Miasta Szczecin z 02.10.2023 r. można zapoznać się pod adresem: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131381.asp?soid=D627260EACF74C288D5B1181089172F6 

 
udostępnił: Wydział Organizacyjny, wytworzono: 2009/03/27, odpowiedzialny/a: Grzegorz Łubian, wprowadził/a: Lidia Łajkun, dnia: 2023/12/29 10:52:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lidia Łajkun 2023/12/29 10:52:33 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2023/11/29 13:38:55 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2023/04/04 13:11:41 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2022/07/28 11:11:34 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2022/07/28 11:11:18 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2022/01/04 12:17:42 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2022/01/04 08:46:39 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2022/01/04 08:43:58 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2022/01/04 08:41:36 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2022/01/04 08:40:20 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2022/01/04 08:39:47 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2021/04/27 09:32:51 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2019/07/23 14:06:32 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/10/10 08:01:28 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/08/28 09:46:47 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/08/28 09:46:29 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/06/29 12:59:35 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2018/06/08 11:57:42 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2017/12/08 13:41:55 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2016/07/18 15:17:26 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2016/03/15 13:08:05 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2016/02/05 08:37:39 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2014/11/26 15:08:27 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2014/11/26 15:08:10 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2014/11/25 14:41:02 modyfikacja wartości
Lidia Łajkun 2014/11/25 14:37:16 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2011/12/14 09:41:49 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2010/08/06 10:09:06 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2010/08/05 09:04:32 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2010/08/05 09:04:18 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2010/08/05 09:02:09 modyfikacja wartości
Anna Wojnicz 2010/08/05 08:45:02 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/03/27 13:09:36 modyfikacja wartości
Danuta Paśnik 2009/03/27 13:08:38 nowa pozycja